Vés al contingut (premeu Retorn)

Assegurança escolar

Assegurança escolar obligatòria


Persones protegides

Estan inclosos en el camp d'aplicació de l'assegurança escolar tots els estudiants i estudiantes espanyols menors de 28 anys que cursin, a Espanya, els estudis següents:

 

 • Batxillerat, 3r i 4t d'ESO.
 • Formació professional, de segon grau, grau mitjà, superior i especial.
 • Curs d'orientació universitària i batxillerat unificat polivalent (estudiants i estudiantes repetidors).
 • Programes de garantia social.
 • Dels centres integrats.
 • Estudis universitaris de grau mitjà, grau superior i de DOCTORAT.
 • De grau superior en conservatoris de música.
 • De grau superior en conservatoris de dansa.
 • Art dramàtic.
 • Teologia en els centres superiors de l'Església catòlica.
 • Segon curs d'educació secundària de persones adultes.
 • Estudiants i estudiantes universitaris que fan pràctiques en empreses.
 • Programes de formació per a la transició a l'edat adulta.

 

Queden, així mateix, inclosos en l'àmbit protector d'aquesta assegurança els estudiants i estudiantes nacionals dels estats membres de la Unió Europea i de l'espai econòmic europeu, i, en general, tots els estudiants i estudiantes estrangers residents en les mateixes condicions que els espanyols, sempre que cursin els estudis esmentats a Espanya i fins a l'edat de 28 anys.

 

Si no esteu inclosos en aquests grups o no compliu els requisits per estar protegit per l'assegurança escolar obligatòria podeu consultar l'oferta Assegurances privades a través d’UPC Esports.

Requisits

 • Tenir menys de 28 anys, si bé l'assegurança escolar cobreix tot l'any en el qual l'estudiant o estudianta compleix aquesta edat.
 • Ser espanyol o espanyola o ser una persona estrangera que resideix legalment a Espanya.
 • Estar matriculat a Espanya en algun dels estudis esmentats en l'apartat anterior.
 • Haver abonat la quota corresponent de l'assegurança escolar.
 • Acreditar que ha transcorregut un període mínim d'un any des que l'estudiant o estudianta es va matricular per primera vegada en qualsevol centre d'ensenyament comprès en aquesta assegurança.

 

No s'exigeix aquest requisit per a les prestacions derivades d'accident escolar, infortuni familiar per defunció del cap de família i tocologia.


Riscos coberts

 • L'accident escolar: es considera accident escolar tota lesió corporal que pateixi la persona assegurada per causa d'activitats directament o indirectament relacionades amb la seva condició d'estudiant o estudianta, incloent-hi les esportives, assemblees, viatges d'estudis, de pràctiques o de fi de carrera i similars, sempre que aquestes activitats hagin estat organitzades pels centres d'ensenyament.
 • L'infortuni familiar: és la situació sobrevinguda a la llar de l'estudiant o estudianta que li impedeix continuar els estudis ja iniciats i que pot estar ocasionada per la defunció del cap de família o per ruïna o fallida familiar.
 • La malaltia


Prestacions per accident escolar

L'estudiant o estudianta víctima d'un accident té dret a les prestacions següents:

Assistència mèdica i farmacèutica

 • Durada:

  - Des del moment de l'accident fins a la data de l'alta mèdica i la declaració d'incapacitat, si l'accident ha originat una incapacitat permanent absoluta o una gran invalidesa.
  - Des del moment de l'accident fins que es trobi en condicions de tornar als estudis, dins del termini màxim d'un any, si l'accident origina una incapacitat temporal.

 • Elecció de facultatiu o facultativa i centre sanitari:

  - Si no hi ha cap metge i sanatori concertats o col·laboradors, s'ha d'abonar a l'estudiant o estudianta totes les despeses originades per l'accident.
  - En els casos d'assistència urgent justificada degudament en els quals l'estudiant o estudianta ha acudit a centres privats no concertats, bé perquè l'estudiant o estudianta no està en condicions d'escollir el centre hospitalari o bé per la distància fins al centre concertat, s'ha d'abonar a l'estudiant o estudianta totes les despeses ocasionades.
  - Les despeses de desplaçament només s'abonen en cas d'urgència vital.

 • Les prestacions farmacèutiques són gratuïtes.
 • L'assistència mèdica inclou, si s'escau:

  - L'internament en un centre i la intervenció quirúrgica.
  - El subministrament i renovació dels aparells de pròtesis i ortopèdics que es considerin necessaris per a l'assistència.
  - El tractament de rehabilitació necessari per a la curació.
  - Les proves mèdiques necessàries per fer-ne el diagnòstic o el tractament.

Indemnitzacions i pensions per incapacitat

 • Si l'accident produeix una incapacitat permanent i absoluta per als estudis ja iniciats, s'abona una indemnització que oscil·la entre 150,25 euros i 601,01 euros, fixada proporcionalment al temps d'estudis ja realitzats i a la disminució de la capacitat ulterior per a una activitat professional.
 • Si l'accident produeix una gran invalidesa per als estudis i l'estudiant o estudianta queda incapacitat per als actes més essencials de la vida, s'abona una pensió vitalícia de 144,24 euros anuals.

Indemnitzacions per defunció

 • Si l'accident produeix la mort, s'abona als familiars 30,05 euros en concepte de despeses de sepeli.
 • Si l'accident s'ha produït en un lloc diferent al de la residència familiar, aquestes despeses poden oscil·lar entre 30,05 i 120,20 euros.
 • Si l'estudiant o estudianta que ha mort té a càrrec esposa, fills, ascendents directes majors de 65 anys o incapacitats per a tot treball, o germans menors d'edat o incapacitats per a tot treball, es concedeix a aquests, a més, un capital de 300,51 euros.

Prescripció

 • Les accions per reclamar les prestacions derivades de l'accident escolar prescriuen al cap d'un any des que s'ha produït.


Prestacions per malaltia

La prestació per malaltia comprèn l'assistència farmacèutica; indemnitzacions per despeses de sepeli en cas de defunció; l'assistència mèdica, incloent-hi l'hospitalització, si n'hi ha, que està constituïda pels serveis que, a continuació, s'indiquen, així com la pràctica de medicina preventiva que, si s'escau, correspongui.

Assistència mèdica

 • Durada:

  - Es presta des que es notifica la malaltia, mentre aquesta ho necessiti i fins a la curació o la data de terminació del curs, si en arribar aquesta data no s'ha matriculat de nou.
  - A aquests efectes, es considera notificada la malaltia mitjançant la presentació de la sol·licitud normalitzada o de qualsevol altre document en aquest sentit.

 • Elecció de facultatiu o facultativa i centre sanitari:

  - Si no és cap metge i sanatori concertats, on n'hi hagi, l'assegurança escolar abona les factures segons les tarifes i és a càrrec de l'estudiant o estudianta la possible diferència, si n'hi ha.
  - En els casos d'assistència urgent, bé perquè l'estudiant o estudianta no està en condicions d'escollir el centre hospitalari o bé per la distància fins al centre concertat, s'abona a l'estudiant o estudianta totes les despeses ocasionades.

 • L'assistència mèdica, que inclou l'hospitalització quan cal, està constituïda pels serveis de cirurgia general, neuropsiquiatria, tuberculosi pulmonar i òssia i tocologia:
 • Cirurgia general:

  Inclou totes les especialitats llevat de les purament estètiques i comprèn els serveis d'allotjament i manutenció, quiròfan, l'assistència mèdica i farmacèutica, així com les pròtesis de substitució (no les ortopèdiques).


  Les despeses originades durant l'internament des del dia de l'ingrés fins al dia de l'alta, així com les despeses derivades del diagnòstic que motivi la intervenció quirúrgica.

  Neuropsiquiatria:

  Inclou el tractament en règim d'internament o ambulatori de tots els processos neuropsiquiàtrics que per la seva gravetat afectin la continuïtat dels estudis, excloent-ne els denominats trastorns del desenvolupament psicològic i del comportament i de les emocions que comencen habitualment en la infantesa i l'adolescència.


  Les sessions de psicoteràpia aplicades per psicòlegs hi estan incloses sempre que siguin prescrites per un psiquiatra.

  Tocologia:

  Comprèn les visites al tocòleg prèvies al part, els honoraris mèdics (tocòleg, anestesista, infermer i llevadora) i les despeses d'internament com si es tractés d'una cirurgia.


  No comprèn les despeses d'atenció als nounats.

  Tuberculosi:

  En els casos de tuberculosi pulmonar, comprèn els serveis d'allotjament i manutenció en els centres hospitalaris adequats, les cures mèdiques, petita i gran cirurgia toràcica i l'assistència farmacèutica necessària.


  En els casos de tuberculosi òssia, comprèn els serveis d'allotjament i manutenció en els centres adequats, el tractament mèdic quirúrgic i l'assistència farmacèutica.


  El període d'hospitalització o tractament es fixa en 18 mesos, prorrogables per períodes de 3 mesos fins a un màxim total de 3 anys, sense solució de continuïtat.


  En casos determinats, es poden atorgar prestacions de fisioteràpia, cobaltoteràpia, radiumteràpia, ronyó artificial i radioteràpia, així com cirurgia maxil·lofacial.

  Fisioteràpia:

  Es reconeix quan està mèdicament justificada en els tractaments posteriors a una cirurgia o en casos de traumatismes derivats d'un accident escolar.


  El tractament comporta un nombre màxim de 30 sessions, si bé es pot superar amb caràcter extraordinari aquest nombre de sessions en els casos que l'assessor mèdic de l'assegurança escolar ho consideri necessari.


  S'abona segons les tarifes vigents.

  Quimioteràpia, radioteràpia i cobaltoteràpia:

  Cobreix sessions de tractament, medicació, farmàcia hospitalària, material d'un sol ús, proves de laboratori, transfusions de sang, proves radiològiques i diagnòstiques, així com estada a l'hospital.


  S'abona el 30 % de la factura presentada, corresponent als conceptes relacionats en el paràgraf anterior, amb el límit de 1.502,53 euros.

  Cirurgia maxil·lofacial:

  Cobreix l'assistència mèdica i farmacèutica i els serveis d'internament i manutenció.


  No inclou els tractaments d'ortodòncia ni odontològics.

Prestacions farmacèutiques

  • Es presten mentre dura l'assistència mèdica.
  • En els casos d'internament, l'assistència farmacèutica és completa sense cap cost per a l'estudiant o estudianta.
  • En els tractaments ambulatoris, se n'abona el 70 % de l'import i correspon a la persona beneficiària l'abonament del 30 % restant.

   En els casos en què aquestes prestacions han estat prescrites per un metge de la Seguretat Social, s'abona a l'estudiant o estudianta només la diferència entre el 40 % abonat com a persona beneficiària de la Seguretat Social i el 30 % que li correspon com a persona protegida per l'assegurança escolar.

 

 • Els medicaments exclosos del finançament de la Seguretat Social queden, igualment, exclosos del finançament de l'assegurança escolar.


Prestacions per infortuni familiar

Objecte de la prestació

 • La prestació per infortuni familiar té com a objecte assegurar a l'estudiant o estudianta la continuïtat dels estudis ja iniciats fins que acabi de manera normal els cursos que componen la seva carrera, incloent-hi el doctorat, quan concorren circumstàncies que ocasionen la impossibilitat de prosseguir-los com a conseqüència directa de la situació econòmica sobrevinguda en la seva llar.
 • Es concedeix aquesta prestació en els casos següents:

  - Defunció del cap de família. A aquests efectes, es considera cap de família tant el pare com la mare, sempre que aportin ingressos a l'economia familiar.
  - Ruïna o fallida familiar. En cap cas s'entén com a tal la insuficiència permanent de recursos econòmics per sufragar els estudis.

Quanties

 • 86,55 euros per a estudiants i estudiantes pertanyents a famílies no nombroses.
 • 103,85 euros per a estudiants i estudiantes pertanyents a famílies nombroses de primera categoria.
 • 112,51 euros per a estudiants i estudiantes pertanyents a famílies nombroses de segona categoria.
 • 129,82 euros per a estudiants i estudiantes pertanyents a famílies nombroses de categoria d'honor.

Import

 • Es reporta des del dia 1 del mes següent al mes en què es produeix el fet causant.

Abonament

 • S'abona durant el nombre d'anys que manquen a la persona beneficiària per acabar, normalment i sense repetir curs, la carrera.
 • En tot cas, la prestació s'extingeix quan la persona beneficiària compleixi 28 anys d'edat.

Compatibilitat

 • És compatible amb qualsevol beca escolar.

Pròrrogues

 • Una vegada reconeguda la prestació, es comprova anualment la persistència de la situació econòmica i que hi ha hagut un aprofitament acadèmic adequat.
 • En el cas de defunció del cap de família, els ingressos familiars no poden superar la quantitat de 6.010,12 euros per cada membre de la unitat familiar. A aquests efectes, es tenen en compte tots els membres de la unitat familiar que conviuen amb l'estudiant o estudianta i els ingressos respectius.


Incompatibilitats

Les prestacions de l'assegurança escolar són incompatibles amb qualsevol altra prestació que tingui un contingut idèntic i que derivi d'un risc anàleg de la qual puguin ser beneficiaris els afiliats a aquell que, simultàniament, estan donats d'alta en un règim de Seguretat Social.

 

En aquests casos, les prestacions es reben del règim de la Seguretat Social corresponent i l'assegurança escolar abona la diferència de més, si n'hi ha.


Presentació de sol·licituds

On?

 • La sol·licitud de prestació pot presentar-se a qualsevol de les agències o CAISS de la direcció provincial de l'INSS en l'àmbit territorial en què l'estudiant o estudianta realitza els estudis o en què resideixi ell o la seva família.
 • Agències o CAISS de la direcció provincial de l'INSS

Terminis

 • Totes les prestacions derivades d'accident escolar: 1 any.
 • Les prestacions sanitàries s'han de sol·licitar amb caràcter previ a l'assistència mèdica per al reconeixement del dret, amb l'excepció següent: en casos d'urgència acreditada degudament per un facultatiu, es pot presentar en el termini de 5 anys.
 • Les prestacions econòmiques i les despeses de sepeli que no deriven d'un accident escolar: 5 anys.
 • Les prestacions per infortuni familiar: 5 anys, amb una retroactivitat màxima de 3 mesos.

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

En tots els casos:

 • Document nacional d'identitat o llibre de família.
 • Si es tracta d'estrangers, passaport, carta d'identitat, permís o targeta de residència.
 • Per als estudiants o estudiantes no universitaris, certificat del centre d'estudis, en el qual s'ha d'especificar el curs i l'especialitat que realitzen, així com l'abonament de quotes de l'assegurança escolar.
 • Per als estudiants i estudiantes universitaris, resguard de l'imprès de matrícula, en què ha de constar el curs, les assignatures i l'abonament de la quota de l'assegurança escolar.
 • Resguard de l'abonament de quotes de l'assegurança escolar del curs anterior, a l'efecte de justificar la cotització d'un any, excepte en cas d'accident escolar, prestació d'infortuni familiar per defunció i tocologia (queden exempts d'aquest requisit els estudiants i estudiantes que, durant l'any acadèmic anterior, han realitzat uns estudis que no estan inclosos en l'assegurança escolar).

Específica de cada prestació:

a) Prestacions econòmiques:

 • Indemnitzacions per incapacitats derivades d'un accident escolar:

  - Comunicat d'accident escolar.
  - Certificat mèdic que especifiqui el procés evolutiu i indiqui les seqüeles definitives, així com la disminució de la capacitat de la persona accidentada, amb vista als estudis que realitzava.

 • Indemnitzacions per despeses de sepeli derivats d'un accident, sigui o no escolar, i malaltia:

  - Comunicat d'accident (només si és accident escolar).
  - En cas de defunció per malaltia, informe mèdic, en el qual s'ha de fer constar que la persona afiliada ha mort a conseqüència d'aquesta en els dos anys següents a la data en què la va contraure i la impossibilitat de continuar els estudis ha durat fins a la mort.
  - Certificat de defunció tant per accident com per malaltia.

 • Indemnitzacions per infortuni familiar:

  - Llibre de família i títol de família nombrosa quan es tingui aquesta condició.
  - Certificat de defunció, en cas de defunció del cap de família.
  - Document que especifiqui clarament el fet causant de la ruïna o fallida, així com la data en què va succeir, si s'escau.
  - En cas de pròrroga de la prestació d'infortuni familiar, la certificació acadèmica acreditativa del curs anterior, a fi de comprovar la continuïtat en els estudis i l'aprofitament del curs, així com la declaració dels ingressos familiars, a l'efecte de comprovar que no se supera el límit de 6.010,12 euros, per cada membre de la unitat familiar.

b) Prestacions sanitàries:

 • En cas d'accident escolar:

  - Comunicat d'accident, que s'ha d'emplenar en el punt 4 de la sol·licitud.
  - Certificat mèdic de baixa.

 • En els casos de cirurgia, tocologia, neuropsiquiatria i tuberculosi pulmonar i òssia, es requereix:

  - Un certificat mèdic oficial en què consti el facultatiu que ha prestat l'assistència mèdica, dels s'ha d'indicar el número de col·legiat, el domicili del centre o consulta, l'especialitat, la data i el centre hospitalari de l'ingrés, si s'escau, el diagnòstic, el tractament prescrit i el temps aproximat necessari per a la curació.
  - El certificat anterior es pot substituir per l'informe d'urgència mèdica, quan s'escaigui.
  - Per a neuropsiquiatria, el psiquiatra ha d'indicar el diagnòstic segons les classificacions internacionals DSM-III-R o CIE/10, la descripció breu de l'estat actual del pacient, el tractament farmacològic i la teràpia psicològica indicada i si aquesta última l'ha de fer un psicòleg o el mateix psiquiatra.

 • En els casos de fisioteràpia, radioteràpia, cobaltoteràpia, radiumteràpia i ronyó artificial, es requereix, a més del que s'indica en el punt anterior, un historial mèdic que motivi la sol·licitud, en el qual s'ha d'indicar el nombre i el tipus de sessions i el pressupost total del tractament.

 

La sol·licitud d'aquestes prestacions, a excepció de l'accident escolar, ha de ser prèvia a l'assistència mèdica perquè es reconegui el dret. Només en els casos d'urgència, acreditada degudament pel facultatiu, es pot presentar en el termini de 5 anys.


Normativa bàsica

 • Llei de 17-7-53, sobre l'establiment de l'assegurança escolar a Espanya (BOE 18/7).
 • Ordre de 11-8-53, per la qual s'aproven els Estatuts de la mutualitat de l'assegurança escolar (BOE 28/8).
 • Ordre de 6-6-56, que implanta la prestació de tuberculosi pulmonar (BOE 18/6).
 • Decret 14-9-56, que estén el camp d'aplicació als estudiants d'escoles tècniques de grau mitjà (BOE 13/10).
 • Ordre de 25-3-58, sobre l'establiment de la prestació de cirurgia general (BOE 26/3).
 • Ordre de 12-4-58, sobre l'establiment de la prestació de neuropsiquiatria (BOE 29/4).
 • Ordre de 29-1-59, que declara la compatibilitat del gaudiment de beques i la prestació d'infortuni familiar (BOE 17/2).
 • Ordre de 22-12-59, que modifica els articles 7, 85 i 95 dels Estatuts (BOE 29/12).
 • Ordre de 1-3-62, per la qual s'estableix el tractament posterior al sanatori de la prestació de neuropsiquiatria (BOE 16/3).
 • Ordre de 1-3-62, per la qual s'estableix la prestació de tuberculosi òssia (BOE 16/3).
 • Ordre de 27-6-63, per la qual se suprimeix el període de carència en les prestacions de la mutualitat de l'assegurança escolar que actualment ho tenen establert (BOE 6/7).
 • Ordre de 27-6-63, per la qual s'eleva a 14.400 pessetes la quantia de la prestació d'infortuni familiar (BOE 9/7).
 • Ordre de 14-9-64, per la qual es fixen la quota i l'entrada en vigor de l'extensió de l'assegurança escolar als alumnes del batxillerat superior general i laboral i a les escoles d'ajudants tècnics sanitaris (BOE 12/10).
 • Ordre de 21-4-65, per la qual s'amplien les prestacions sanitàries de la mutualitat de l'assegurança escolar (estableix les prestacions de tocologia, fisioteràpia, radioteràpia, cobaltoteràpia, radiumteràpia i ronyó artificial, i inclou a la prestació de cirurgia les despeses derivades del diagnòstic que motivi la intervenció quirúrgica) (BOE 13/5).
 • Decret 2078/1971, de 13 d'agost, pel qual s'estén el camp d'aplicació de l'assegurança escolar als alumnes que segueixen ensenyaments de formació professional (BOE 18/9).
 • Reial decret 1633/1985, de 28 d'agost, sobre incompatibilitats de l'assegurança escolar i fixació de la quota (BOE 14/9).
 • Reial decret 270/1990, de 16 de febrer, pel qual s'inclouen en el règim de l'assegurança escolar els alumnes que cursin el tercer cicle d'estudis universitaris conduents al títol de doctor (BOE 2/3).
 • Resolució de 28-3-90, de la Direcció General de Règim Jurídic de la Seguretat Social, sobre el gaudiment de beneficis de l'assegurança escolar als alumnes de formació professional especial (BOE 6/4).
 • Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (BOE 4/10).
 • R D legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei general de la Seguretat Social (BOE 29/6).
 • Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (disposició final quarta) (BOE 31/12 - Corr. errors 16/2).
 • Reial decret 3/1995, de 13 de gener, sobre ensenyaments i assumptes consulars en matèria d'estudis i titulacions de ciències eclesiàstiques de nivell universitari. Ordre de 7-2-97, per la qual es regula la targeta d'estranger (BOE 15/2).
 • Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (BOE 12/1).
 • Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (BOE 23/12).