Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2017

 

 PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT 2017

PROMOCIÓ 2014-2015

 

En virtut del que disposa la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat, ratificada per acord núm. 130/2016 del Consell de Govern en data 19 de juliol de 2016,

S'ACORDA:

Promoure la convocatòria de Premis Extraordinaris de Doctorat corresponent a les tesis defensades en el curs acadèmic 2014-2015, de conformitat amb les següents

BASES:

 1. Podran presentar les seves candidatures totes les persones que tinguin el grau de doctor/a per haver formalitzat la seva matrícula de dipòsit de tesi en el curs acadèmic 2014-2015, en qualsevol programa de doctorat de la UPC, havent obtingut la qualificació de cum laude. La candidatura pot ser presentada pel propi interessat o per les comissions acadèmiques dels programes de doctorat.

  Amb el propòsit de promoure la visibilitat de les tesis a Internet i potenciar i incrementar l'índex d'impacte de la citació dels seus autors o autores, totes les tesis que participin en aquesta convocatòria seran publicades en el dipòsit institucional d'accés obert (TDX).

 2. Cada candidatura serà assignada a un dels següents cinc àmbits: 'Arquitectura, Urbanisme i Edificació'; 'Ciències'; 'Enginyeria Civil'; 'Enginyeria de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions' o 'Enginyeria Industrial'.
 3. En aquesta convocatòria es podran atorgar, com a màxim, els següent nombre de Premis Extraordinaris per àmbit:
   • Arquitectura, Urbanisme i Edificació: 4
   • Ciències: 5
   • Enginyeria Civil: 5
   • Enginyeria de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions: 6
   • Enginyeria Industrial: 7
 4. El 6 de març de 2017 s'habilitarà una aplicacióen el web de l'Escola de Doctorat on els candidats hauran de presentar la seva sol·licitud fins al 31 de març de 2017, incorporant la documentació següent:
   • Un resum de la tesi
   • Documentació acreditativa de la producció científica derivada directament de la tesi doctoral de manera prioritzada: publicacions (indicar l'índex d'impacte i quartil), patents, aplicacions, desenvolupaments, participació en actes científics, etc.
   • Acreditació d'altres mèrits com ara: beques rebudes, premis, etc., derivats de la tesi doctoral.
   • En cas de no tenir la tesi dipositada a TDX: Declaració de l'autor/a de la tesi i determinació dels seus drets (Declaració TDX): cal omplir les dades i signar-lo per duplicat.
 5. L'Escola de Doctorat publicarà en el web la relació provisional d'admesos: 4 d'abril de 2017 i començarà un període d'al·legacions de 7 dies hàbils.
 6. Durant aquest període d'al·legacions, les comissions acadèmiques dels programes de doctorat podran proposar candidatures.
 7. L'Escola de Doctorat publicarà en el web la relació definitiva d'admesos: 29 de maig de 2017.
 8. Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat de la UPC, amb el suport de l'Escola de Doctorat, emetran un informe relatiu a la qualitat de la producció derivada de la tesi, avalada per les publicacions, patents, aplicacions, desenvolupaments, participacions en actes científics, etc., acreditats pels interessats. Data límit: 2 de juny de 2017.
 9. La Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat aprova per a cadascun dels àmbits un jurat format per cinc membres titulars i dos de suplents, tots doctors o doctores i amb recerca reconeguda, a criteri de la comissió permanent. En cap cas un director o directora o tutor o tutora d'alguna de les candidatures que es presenten podrà formar part del jurats. El jurat pot demanar la col·laboració de doctors o doctores experts quan sigui necessari per l'especificitat del tema desenvolupat en alguna de les tesis proposades o pel nombre de tesis presentades.
 10. Els jurats establiran uns criteris de valoració on es tindrà en compte la producció científica, tècnica o artística i els treballs de recerca que són conseqüència directa de la tesi doctoral, i formalitzaran les seves deliberacions en una acta que haurà de ser emesa com a màxim el 7 de juliol de 2017.
 11. La Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat aprovarà la relació provisional de guanyadors per àmbit el 14 de juliol de 2017 i es publicarà en el web de l'Escola de Doctorat el 17 de juliol de 2017.
 12. L'Escola de Doctorat comunicarà els resultats de les deliberacions dels jurats a totes les persones que hi hagin participat perquè aquestes, si escau, facin les observacions i reclamacions que creguin adients, a partir de la data de notificació i durant els 10 dies hàbils següents.
 13. Transcorreguda aquesta data, i un cop resoltes les possibles al·legacions presentades, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat resoldrà la convocatòria 2017 de Premis Extraordinaris de Doctorat, i la comunicarà a la Secretaria General de la UPC, per a coneixement del Consell de Govern.
 14. L'Escola de Doctorat publicarà en el web la relació definitiva de guanyadors: 18 de setembre de 2017.
 15. El Consell de Govern de la UPC ratificarà la relació definitiva de guanyadors: 24 d'octubre de 2017.
 16. L'Acte públic de lliurament dels premis es farà durant la jornada d'acollida dels nous estudiants de Doctorat: novembre de 2017.

 

 

Francisco Luis Sepulcre Sánchez
President de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat
2 de març de 2017