Em donaran algun document? — Escola de Doctorat — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya

Un cop hagis pagat la taxa corresponent, se’t lliurarà el resguard de pagament dels drets d’expedició del títol. Aquest document es lliura a la persona interessada personalment, prèvia identificació amb el document oficial corresponent vigent. Si no el pots recollir personalment, pots autoritzar una altra persona per recollir aquest resguard. Aquesta persona ha d'aportar una autorització signada i acompanyada d'una fotocòpia del teu DNI vigent, en cas que tinguis la nacionalitat espanyola, o del passaport, en cas que tinguis una nacionalitat estrangera.

Si no pots autoritzar una tercera persona, pots sol·licitar a la unitat gestora l’enviament del resguard per correu postal certificat.