Puc demanar un duplicat del títol? — Escola de Doctorat — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya

Si s’ha d’expedir un duplicat, a més de la documentació especificada a l’apartat de documentació s’han de presentar el títol original i la documentació que justifica el duplicat.

Si sol·licites un duplicat del títol per pèrdua del document original, s’ha de publicar un anunci al Butlletí Oficial de l’Estat en què s’especifiqui aquesta circumstància (l’import corresponent a la publicació d’aquest anunci anirà al teu càrrec). En aquest cas, la sol·licitud del duplicat corresponent es pot fer un cop hagi transcorregut un mes de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de l’Estat.

La resta del procediment és el mateix que el que està establert per als títols originals.