Què és el certificat de títol en tràmit (CTT)? — Escola de Doctorat — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya

El CTT és un certificat substitutori del títol.

Si vols, el pots sol·licitar a la unitat gestora del teu programa de doctorat. Per sol·licitar-lo cal que hagis pagat la taxa de sol·licitud del títol, però no hauràs de pagar cap altre preu.

Els certificats dels títols en tràmit únicament es poden expedir en català o castellà, a petició de la persona interessada, i tenen una validesa d’un any des que s’expedeixen.

El CTT te’l lliurarà personalment a la unitat gestora del teu programa de doctorat o bé a la persona que hagis autoritzat identificada degudament amb una fotocòpia del teu DNI/passaport vigent, o bé pots sol·licitar que te l’enviïn per correu postal certificat.

Aquest document es pot legalitzar per via diplomàtica.