1. Abans de fer la matrícula has de lliurar a la secretaria que gestiona el teu programa el justificant de descompte de matrícula, si s’escau (família nombrosa, beca...)(original i fotocòpia) o bé autoritzar-nos perquè puguem consultar aquestes dades a Via Oberta (aquesta autorització la pots fer a través de l’e-Secretaria).

  2. Ordre SEPA si vols fer el pagament fraccionat o domiciliat.