DAD - Eina per a la gestió del document d’activitats del doctorand o doctoranda

ATENEA PhD és la plataforma virtual mitjançant la qual es gestiona el teu document d'activitats com a doctorand o doctoranda (DAD) i el lliurament del pla de recerca (PR) i de la tesi doctoral (TD).

El document d’activitats del doctorand o doctoranda (DAD) és el registre individualitzat de control i seguiment de les activitats que el doctorand o doctoranda du a terme per desenvolupar el pla de recerca, d’acord amb el que reguli la comissió acadèmica del programa de doctorat. A la UPC, aquest document es genera i es gestiona mitjançant l’eina ATENEA PhD des del moment en què formalitzes la primera matrícula en el programa de doctorat.

 

 

 

 

 

 

 

DAD- Document d’activitats del doctorand o doctoranda

El document d’activitats del doctorand o doctoranda (DAD) es genera i gestiona mitjançant l’eina ATENEA PhD.

 

 

 

 

 

 

 

Document de compromís entre el doctorand o doctoranda i el seu director o directora de tesi doctoral (CDDT)

En aquest compromís documental s’estableixen els drets i deures entre el doctorand o doctoranda i el director o directora o els directors o directores de tesi a fi de progressar en l’elaboració de la tesi doctoral. Aquest acord l’han de signar totes les parts en el moment en què la comissió acadèmica del programa de doctorat assigna la funció de supervisió del doctorand o doctoranda al director o directora o els directors o directores de la tesi doctoral, i, a més, ha de tenir el vistiplau del director o directora de l’Escola de Doctorat.

 

En el cas que el doctorand o doctoranda participi en una convocatòria del Pla de Doctorat Industrial, junt amb l’imprès CDDT ha de lliurar el document: “Consentiment per a la cessió de dades personals dins del marc de la convocatòria del Pla de Doctorats Industrials”.

 

 

 

 

 

 

 

Document de compromís entre el doctorand o doctoranda i el seu director o directora de tesi doctoral extern a la UPC (CDDT-E)

En el cas que en la direcció de la tesi participi un director o directa extern a la UPC, cal fer servir aquest imprès (i no el CDDT). A diferència de l’imprès CDDT, en aquest hi ha un apartat perquè la Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat autoritzi la designació de la direcció o codirecció de la teva tesi a un director o directora extern a la UPC.

 

En el cas que el doctorand o doctoranda participi en una convocatòria del Pla de Doctorat Industrial, junt amb l’imprès CDDT-CDDTE ha de lliurar el document: “Consentiment per a la cessió de dades personals dins del marc de la convocatòria del Pla de Doctorats Industrials”.