Quines són les característiques i requeriments generals?


Quines són les modalitats d’ajut?

Hi ha dues modalitats, ateses algunes característiques en l’execució del projecte:

  1. Projectes de doctorat industrial cofinançats.

  2. Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

 Quadre resum: 

 

Cofinançament

Ajut específic

Marc relació

Conveni de col·laboració entre les parts signatàries (Publicació de resultat, drets de propietat intel·lectual i industrial, finançament...)

Entorn acadèmic

Universitats públiques i privades a Catalunya, centres de recerca i fundacions hospitalàries de Catalunya. Direcció de tesis: membre SGR, ICREA o beneficiari ERC grant.

Centre treball empresa

Catalunya


Catalunya i Unió Europea

Elegibilitat  entorn empresarial

Empreses públiques i privades.

Fundacions i associacions sense ànim de lucre, entitats del sector públic i consorcis de participació pública majoritària.

Només s'exclouen els organismes de recerca i els seus ens dependents, els departaments, delegacions i serveis territorials de la Generalitat de Catalunya i els centres adscrits als organismes de recerca. 

Finançament públic 3 anys

Entorn empresarial (21.600)

Entorn acadèmic (25.488)

Doctorand/a (8.472)


Doctorand/a (8.472)

Contractació doctorand/a

Entorn empresarial

Entorn empresarial o acadèmic

Retribució bruta mínima mitjana


22.000 euros anuals

Durada

3 anys

Com a mínim 3 anys

Dedicació

En exclusiva

En exclusiva o a temps parcial

Distribució temps


A convenir entre l'entorn acadèmic i empresarial

 

Quines característiques ha de complir el projecte per accedir a la modalitat de cofinançament?


Quines característiques ha de complir el projecte per accedir a la modalitat d’ajut específic?

Aquesta modalitat està prevista per als casos següents:

  • Quan l’empresa no pugui assumir la contractació directa del doctorand o doctoranda i acordi amb la universitat compensar els costos laborals per contractar-lo.

  • Quan la dedicació del doctorand o doctoranda al desenvolupament del projecte i de la tesi doctoral no pugui ser en exclusiva. En aquest cas,la durada del conveni entre la universitat i l’empresa i la del projecte de doctorat haurà de ser superior a 3 anys.

  • Quan el centre de treball de l'entorn empresarial estigui situat fora de Catalunya.

  • Altres casos que no estiguin previstos en apartats anteriors i que puguin ser considerats per la comissió de selecció, sempre que estiguin justificats degudament.