Es preveuen diverses resolucions parcials definitives (4 en total) en les dates següents: