Vés al contingut (premeu Retorn)

Funcions

Les funcions de l'Escola de Doctorat són:


 1. Dins del seu àmbit de competència, organitzar el doctorat a la Universitat.
 2. Proposar al Consell de Govern l'aprovació de la creació, modificació i supressió dels programes de doctorat.
 3. Vetllar per la qualitat dels programes de doctorat.
 4. Garantir que els programes de doctorat s'adeqüin a l'estratègia de recerca de la Universitat.
 5. Proposar al Consell de Govern la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
 6. Avaluar el rendiment de la política de beques i ajuts predoctorals de la Universitat i, si cal, fer propostes per millorar-ne l'eficàcia.
 7. En el marc de la normativa de la Universitat, establir un reglament intern que reguli els drets i deures dels doctorands i doctorandes, els tutors i tutores i els directors i directores de tesi.
 8. En el marc de la normativa de la Universitat, reglamentar les comissions acadèmiques dels programes de doctorat, tenint-ne en compte les especificitats.
 9. Proposar al rector o rectora, perquè l'aprovi, la composició dels tribunals de les tesis doctorals, previ informe de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en què es fan.
 10. Proposar al Consell de Govern, perquè l'aprovi, la normativa relativa als premis extraordinaris de doctorat.
 11. Planificar l'oferta d'activitats transversals o específiques per a una formació adequada dels doctorands i doctorandes.
 12. Assegurar en els programes de doctorat una massa crítica de personal docent i investigador i doctorands i doctorandes suficient per garantir-ne la qualitat.
 13. Fomentar la cooperació interuniversitària nacional i internacional.
 14. Afavorir la incorporació de doctors i doctores al sector empresarial i la internacionalització del doctorat.
 15. Donar suport tècnic i assessorament normatiu a les unitats bàsiques (centres i departaments) i transversals (UTG) en què la gestió del doctorat està, totalment o parcialment, descentralitzada.