Vés al contingut (premeu Retorn)

Òrgans de govern i representació

Eina de gestió dels Òrgans de Govern

 

ÒRGANS COL·LEGIATS

Junta de l'Escola de Doctorat

La Junta, presidida pel director o directora, és l'òrgan de govern de l'Escola de Doctorat i exerceix les funcions d'organització i gestió. Vetlla perquè l'Escola de Doctorat compleixi adequadament totes les funcions que li atribueixen la normativa vigent, els Estatuts de la UPC i el reglament d'organització i funcionament de l'Escola.

ConvocatòriesAcords
Convocatòria JED 10juliol17 Acord JED 12desembre16
Convocatòria JED 23febrer18 Acord JED 10juliol17
Convocatòria JED 20setembre18

Acord JED 23febrer18

Convocatòria JED 26febrer19

Acord JED 20setembre18

Convocatòria JED 16juliol19 Acord JED 16juliol19

 

Comissió Permanent

La Comissió Permanent és l'òrgan executiu i de representació permanent de la Junta. La presideix el director o directora de l'Escola de Doctorat. Entre les seves funcions estan l'elaboració del pla estratègic de l'Escola de Doctorat, el disseny i la implementació del sistema de qualitat per al seguiment de les activitats i els resultats dels programes de doctorat, l'avaluació del rendiment de les polítiques de beques i ajuts doctorals de la Universitat, etc.

ConvocatòriesAcords
Convocatòria de reunió-CP-05maig17 Acords CP 08 09febrer17
Convocatòria de reunió-CP-19juny17 Acords CP 15 05maig17
Convocatòria de reunió-CP-23novembre17 Acords CP 16 19juny17
Convocatòria de reunió-CP-15febrer18 Acords CP 09 25juliol17
Convocatòria de reunió-CP-22juny18 Acords CP 10 14setembre17
Convocatòria de reunio-CP-18setembre18 Acords CP 17 23novembre17
Convocatòria de reunió-CP-03desembre18 Acords CP 11 15desembre17
Convocatòria de reunió-CP-19febrer19 Acords CP 18 15febrer18
Convocatòria de reunió-CP-09maig19 Acords CP 23febrer18
Convocatòria de reunió-CP-10maig19 Acords CP 12 25maig18
Convocatòria de reunió-CP-21maig19 Acords CP 13 19juliol18
Acords CP 14 18setembre18
Acords CP 15 11octubre18
Acords CP 19 22juny18
Acords CP 20 03desembre18
Acords CP 21 19febrer19
Acords CP 22 09maig19
Acords CP 16 10maig19

Acords CP 17 22maig19

Acords CP 23 04juliol19
Acords CP 18 19juliol19

 

Comissió acadèmica de programa de doctorat

És l'òrgan vinculat al programa de doctorat responsable de definir-lo, actualitzar-lo, assegurar-ne la qualitat i coordinar-lo. També és el responsable de vetllar pel progrés de la recerca i de la formació, així com d'autoritzar el dipòsit de la tesi de cada doctorand o doctoranda del programa de doctorat.


Consell de Doctorands i Doctorandes

És l'òrgan de representació dels doctorands i doctorandes encarregat de potenciar la seva participació en tots els àmbits de la vida universitària i de contribuir a les finalitats de la Universitat.

 

ÒRGANS UNIPERSONALS

Director o directora

És la persona que exerceix la representació de l'Escola de Doctorat i les funcions de direcció i gestió ordinàries. Entre les seves funcions estan la vetlla pel compliment de la missió, els objectius, el pla estratègic i les funcions de l'Escola de Doctorat, l'execució i compliment els acords de la Junta i la Comissió Permanent, la gestió de la dotació d'infraestructures necessàries per a l'Escola, etc.


Sotsdirector o sotsdirectora

És l'òrgan que assisteix el director o directora en les seves funcions, desenvolupa les funcions delegades pel director o directora i realitza qualsevol altra funció que així assignin els Estatuts de la UPC.


Secretari o secretària

Aquest òrgan, a banda d'actuar com a tal a l'Escola de Doctorat, també és el secretari o secretària de la Junta i de la Comissió Permanent. Entre les seves funcions estan la convocatòria de les sessions dels òrgans col·legiats per ordre del president o presidenta, l'organització dels processos electorals dels òrgans col·legiats de l'Escola de Doctorat, etc.


Coordinador o coordinadora de programa de doctorat

És la persona responsable de la direcció i la gestió ordinària del programa de doctorat i en presideix la comissió acadèmica.

 

Per a més informació, podeu consultar els reglaments que regulen tots els òrgans:

- Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la UPC

- Reglament d'organització i funcionament de l'Escola de Doctorat de la UPC

- Reglament del Consell de doctorands i doctorandes de la UPC