Vés al contingut (premeu Retorn)

Òrgans de govern i representació

ÒRGANS COL·LEGIATS

Junta de l’Escola de Doctorat

La Junta, presidida pel director o directora, és l'òrgan de govern de l'Escola de Doctorat i exerceix les funcions d'organització i gestió. Vetlla perquè l’Escola de Doctorat compleixi adequadament totes les funcions que li  atribueixen la normativa vigent, els Estatuts de la UPC i el reglament  d’organització i funcionament de l’Escola.


Comissió Permanent

La Comissió Permanent és l’òrgan executiu i de representació permanent de la Junta. La presideix el director o directora de l’Escola de Doctorat. Entre les seves funcions estan l’elaboració del pla estratègic de l’Escola de Doctorat, el disseny i la implementació del sistema de qualitat per al seguiment de les activitats i els resultats dels programes de doctorat, l’avaluació del rendiment de les polítiques de beques i ajuts doctorals de la Universitat, etc.


Comissió acadèmica de programa de doctorat

És l’òrgan vinculat al programa de doctorat responsable de definir-lo, actualitzar-lo, assegurar-ne la qualitat i coordinar-lo. També és el responsable de vetllar pel progrés de la recerca i de la formació, així com d’autoritzar el dipòsit de la tesi de cada doctorand o doctoranda del programa de doctorat.


Consell de Doctorands i Doctorandes

És l’òrgan de representació dels doctorands i doctorandes encarregat de potenciar la seva participació en tots els àmbits de la vida universitària i de contribuir a les finalitats de la Universitat.


ÒRGANS UNIPERSONALS

Director o directora

És la persona que exerceix la representació de l’Escola de Doctorat i les funcions de direcció i gestió ordinàries. Entre les seves funcions estan la vetlla pel compliment de la missió, els objectius, el pla estratègic i les funcions de l’Escola de Doctorat, l’execució i compliment els acords de la Junta i la Comissió Permanent, la gestió de la dotació d’infraestructures necessàries per a l’Escola, etc.


Sotsdirector o sotsdirectora

És l’òrgan que assisteix el director o directora en les seves funcions, desenvolupa les funcions delegades pel director o directora i realitza qualsevol altra funció que així assignin els Estatuts de la UPC.


Secretari o secretària

Aquest òrgan, a banda d’actuar com a tal a l’Escola de Doctorat, també és el secretari o secretària de la Junta i de la Comissió Permanent. Entre les seves funcions estan la convocatòria de les sessions dels òrgans col·legiats per ordre del president o presidenta, l’organització dels processos electorals dels òrgans col·legiats de l’Escola de Doctorat, etc.


Coordinador o coordinadora de programa de doctorat

És la persona responsable de la direcció i la gestió ordinària del programa de doctorat i en presideix la comissió acadèmica.

 

Per a més informació, podeu consultar els reglaments que regulen tots els òrgans:

- Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat de la UPC

- Reglament d’organització i funcionament de l’Escola de Doctorat de la UPC

- Reglament del Consell de doctorands i doctorandes de la UPC