Vés al contingut (premeu Retorn)

Marc VSMA de les titulacions

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Normativa, procediment, material de suport: https://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca

Verificació

Les titulacions de l'EEES, per tenir validesa oficial, s'han de sotmetre a un procés d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya): la verificació. Aquestes propostes d'ensenyaments s'han d'elaborar seguint el marc normatiu de la UPC i les guies d'AQU Catalunya. Un cop l'ensenyament ha estat verificat, la Generalitat l'ha d'autoritzar per a què es pugui implantar, d'acord amb els criteris de programació que estableixi i la disponibilitat de finançament. Finalment, el Consell de Ministres estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena la seva inclusió en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

Seguiment

Les titulacions verificades han de fer un seguiment de l'ensenyament a partir de l'anàlisi de dades i d'indicadors, i l'elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols fet a la verificació i el seu posterior desenvolupament. Aquesta avaluació, realitzada pels responsables acadèmics de l'ensenyament, cal documentar-la a través d'un informe que servirà com a font d'evidència per a l'acreditació de cada titulació. Només es podran introduir modificacions en el títol si s'han fet constar en l'informe.

Accés a eina de suport: https://gpaq.upc.edu/seguimentiacreditacio/

Modificació

Els canvis en els títols oficials només poden ser fruit del procés de seguiment i, per tant, són el resultat natural i esperat d'aquest procés. Per aquest motiu cada ensenyament només es pot sotmetre al procés de modificació, com a màxim, un cop cada curs acadèmic. Els possibles canvis es poden classificar en funció de la seva tipologia:

  • Modificacions no substancials: canvis menors que milloren el títol i que s'incorporen a la memòria del títol quan s'hagi de sotmetre a un procés de modificació.
  • Modificacions substancials: canvis que comporten alteracions en l'estructura o naturalesa i objectius de l'ensenyament:
    - Autoritzables: canvis que afecten a l'estructura del títol però no suposen un canvi en la seva naturalesa i objectius. Aquests canvis se sol·liciten a través del procés de modificació.
    - No autoritzables: canvis substancials que afecten la naturalesa i objectius del títol verificat que es tenen que fer efectius sol·licitant una nova verificació del títol i extingint el títol implantat.

Acreditació

Abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació), en el cas dels graus i doctorats, i abans dels quatre anys, en el cas dels màsters, les titulacions s'hauran de sotmetre al procés d'acreditació. A partir d'un informe d'avaluació elaborat pels responsables acadèmics de la titulació i una visita externa per part d'un Comitè d'Avaluació Externa nomenat per AQU Catalunya, s'emet un informe de valoració del funcionament del programa formatiu.

Accés a eina de suport: https://gpaq.upc.edu/seguimentiacreditacio/

Marc VSMA: Resultats de l'avaluació de les titulacions: https://gpaq.upc.edu/resultatsVSMA/main/viewTitulacionsCentre/164

Evidències. Informes interns i externs

VERIFICACIÓ SEGUIMENT ACREDITACIÓ RUCT
Memòria Verificació Resolució Verificació Acord Consejo Ministros Informe Seguiment IS-PD Informe seguiment d'universitat PD ISU-PD Informe Valoració Seguiment IVS-PD AutoInforme Acreditació IA-PD Informe seguiment i acreditació d'universitat PD ISAU-PD Informe d'avaluació externa IAE-CAE
Programa Doctorat MECD BOE Programa Doctorat Escola Doctorat AQU Programa Doctorat Escola Doctorat AQU MECD
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
ANÀLISI ESTRUCTURAL
pdf pdf pdf pdf pdf w3
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
ARQUITECTURA, ENERGIA I MEDI AMBIENT
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
pdf pdf pdf pdf pdf w3
BIOINFORMÀTICA
w3
CADENA DE SUBMINISTRAMENT I DIRECCIÓ D'OPERACIONS
pdf
CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS MATERIALS
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
CIÈNCIA I TECNOLOGIA AEROESPACIALS
pdf pdf pdf pdf pdf w3
CIÈNCIES DEL MAR
pdf pdf pdf pdf pdf w3
COMPUTACIÓ
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
ENGINYERIA AMBIENTAL
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
ENGINYERIA BIOMÈDICA
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
ENGINYERIA CIVIL
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
ENGINYERIA DEL TERRENY
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
ENGINYERIA ELÈCTRICA
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
ENGINYERIA ELECTRÒNICA
pdf pdf pdf pdf pdf w3
ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT # PROGRAMA EN EXTINCIÓ #
pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
pdf pdf pdf pdf pdf w3
ENGINYERIA NÀUTICA, MARINA I RADIOELECTRÒNICA NAVAL
w3 pdf pdf w3
ENGINYERIA NUCLEAR I DE LES RADIACIONS IONITZANTS
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
ENGINYERIA ÒPTICA
pdf pdf pdf pdf pdf w3
ENGINYERIA SÍSMICA I DINÀMICA ESTRUCTURAL
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
ENGINYERIA TELEMÀTICA
pdf pdf pdf pdf pdf w3
ENGINYERIA TÈRMICA
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
ENGINYERIA TÈXTIL I PAPERERA
pdf pdf pdf pdf pdf w3
ERASMUS MUNDUS EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS AVANÇATS # PROGRAMA EN EXTINCIÓ #
pdf pdf pdf w3
ERASMUS MUNDUS EN COMPUTACIÓ DISTRIBUÏDA # PROGRAMA EN EXTINCIÓ #
pdf pdf pdf w3
ERASMUS MUNDUS EN ENGINYERIA FOTÒNICA, NANOFOTÒNICA I BIOFOTÒNICA # PROGRAMA EN EXTINCIÓ #
pdf pdf pdf w3
ERASMUS MUNDUS EN ENTORNS INTERACTIUS I COGNITIUS # PROGRAMA EN EXTINCIÓ #
pdf pdf pdf w3
ERASMUS MUNDUS EN SERVEIS ENERGÈTICS SOSTENIBLES (SELECT+)
pdf pdf pdf w3
ERASMUS MUNDUS EN SIMULACIÓ EN ENGINYERIA I DESENVOLUPAMENT DE L'EMPRENEDORIA (SEED) # PROGRAMA EN EXTINCIÓ #
pdf pdf pdf w3
ERASMUS MUNDUS EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ PER A LA INTEL·LIGÈNCIA EMPRESARIAL (IT4BI – DC)
pdf pdf pdf w3
ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
pdf pdf pdf pdf pdf w3
FOTÒNICA
pdf pdf pdf pdf pdf w3
GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA I ARQUITECTÒNICA
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
MATEMÀTICA APLICADA
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, CIVIL, URBANÍSTIC I REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS
w3 pdf pdf w3
POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
PROJECTES ARQUITECTÒNICS
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3
SISTEMES D'ENERGIA ELÈCTRICA
w3 pdf pdf w3
SOSTENIBILITAT
pdf pdf pdf pdf pdf w3
TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA
pdf pdf pdf pdf pdf w3
TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA, DE L'EDIFICACIÓ I DE L'URBANISME
pdf pdf pdf pdf pdf w3
TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
pdf pdf pdf pdf pdf w3
TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA
pdf pdf pdf pdf pdf w3
URBANISME
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf w3