Vés al contingut (premeu Retorn)

Política de Qualitat i Planificació Estratègica

La Política de Qualitat de l'Escola de Doctorat de la UPC es desenvolupa a partir de la Missió, Visió i Valors que orienten la nostra activitat:

Missió

L'Escola de Doctorat de la UPC és la unitat acadèmica encarregada de l'organització, coordinació i supervisió dels ensenyaments que condueixen a l'obtenció del títol de doctor o doctora a la UPC.

L'Escola de Doctorat organitza la seva activitat en cinc àmbits de coneixement propis de la Universitat:

Arquitectura, Urbanisme i Edificació
Ciències
Enginyeria Civil
Enginyeria de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació)
Enginyeria Industrial

Visió

L'Escola de Doctorat de la UPC té com a visió:

 • Ser un model organitzatiu tant acadèmicament com administrativa al voltant dels estudis de doctorat i orientat a estudiantat i professorat, per a garantir la qualitat i la gestió de l'oferta acadèmica i fomentar la cooperació interuniversitària en els àmbits nacional i internacional.
 • Esdevenir una unitat que ajudi a visualitzar la recerca de la Universitat i consolidar la UPC com una universitat de referència en la formació en recerca.

Valors

Els principis i valors que inspiren les actuacions de l'Escola de Doctorat i del seu personal s'alineen amb els que apareixen reflectits al Codi ètic i de bones pràctiques del personal al servei de la Universitat Politècnica de Catalunya i del seu estudiantat. És a dir:

 • El compromís social: honestedat, integritat i transparència
 • El compromís institucional: corresponsabilitat, esperit crític i cooperació
 • L'orientació al servei: respecte a les persones, imparcialitat, equitat, eficàcia
 • El desenvolupament de les persones: igualtat i tolerància
 • L'eficiència en l'ús dels recursos: austeritat, eficiència i sostenibilitat
 • La internacionalització

El Pla estratègic de l'Escola de Doctorat, aprovat pel Consell de Govern de la UPC en la seva sessió de 8 d'octubre de 2015 (Acord núm. 179/2015), defineix com a objectiu principal de l'Escola: “Proporcionar una educació doctoral d'alta qualitat que permeti assolir als estudiants un conjunt de competències útils per a les seves aspiracions professionals, i potenciï l'activitat que els estudiants realitzen en els grups de recerca”.

Tal com estableix el Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat i el Reglament d'organització i funcionament de l'Escola de Doctorat de la UPC, els òrgans col·legiats de govern de l'Escola responsables de vetllar per la Qualitat dels ensenyaments de Doctorat són els següents:

 • Comissió Permanent: Dissenya i implementa el sistema de qualitat per al seguiment de les activitats i els resultats dels programes de doctorat.
 • La Junta d'Escola: Aprova el document de disseny i implementació del sistema de qualitat dels programes de doctorat i fa el seguiment
 • Comissions Acadèmiques dels Programes de Doctorat: promouen i asseguren la qualitat dels programes, establint els mecanismes adients de seguiment i millora