Vés al contingut (premeu Retorn)

Sistema de Qualitat

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

La importància dels sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) i la seva influència en el sistema universitari es demostra en els requisits que s'estableixen en les diferents normes que regulen els ensenyaments universitaris:

 • Els Reials decret 1393/2007 i 99/2011, exigeixen que, per a la implantació de noves titulacions de grau, màster i doctorat, aquestes comptin amb un SGIQ implantat, el disseny del qual s'avalua en la fase de verificació.
 • El Reial Decret 420/2015 estableix la nova acreditació institucional. Per obtenir-la. els centres hauran d'haver renovat l'acreditació del 50% dels seus títols i tenir certificada la implantació del seu SGIQ.

Les universitats han de garantir, fent ús de la confiança que la societat els atorga en la seva gestió autònoma, que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació que imparteixen. Per aconseguir aquest repte, les universitats han de disposar de polítiques i Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat formalment establerts i públicament disponibles.

La Universitat Politècnica de Catalunya ha optat per presentar models de Sistemes de Garantia de la Qualitat específics de centre, dissenyats i adaptats a les característiques i les peculiaritats de cada centre docent. En el cas dels estudis de doctorat, l'Escola de Doctorat actua com a centre docent responsable de tots els programes oficials de doctorat de la UPC, i com a tal és la unitat responsable d'elaborar, modificar si s'escau, i aprovar el SGIQ pel que es regeixen tots els programes de doctorat de la UPC.

El SGIQ de l'Escola de Doctorat de la UPC es l'instrument fonamental de tots els processos associats a l'assegurament de la qualitat dels programes de Doctorat impartits a la UPC (verificació, seguiment, modificació i acreditació). El SGIQ de l'Escola de Doctorat pretén:

 • Respondre al compromís de satisfacció de les necessitats i expectatives generades per la societat.
 • Oferir la transparència exigida en el marc de l'EEES.
 • Incorporar estratègies de millora contínua.
 • Oferir un marc d'actuació comú a les iniciatives de les unitats per a impulsar programes de doctorat contribuint de forma eficaç a la garantia de la qualitat.
 • Facilitar el procés d'acreditació dels programes de doctorat de l'Escola de Doctorat.


Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
(SGIQ) de l'Escola de Doctorat


Certificats SGIQ

Mapa de processos del SGIQ de l'Escola de Doctorat

El mapa de processos de l'Escola de Doctorat és una representació gràfica que ens permet disposar d'una visió de conjunt dels processos de la unitat classificats segons la seva tipologia:

 • Processos estratègics: Fixen els objectius i les directrius a la resta de processos.
 • Processos clau: Estan orientats a la prestació de serveis i són les activitats essencials de la nostra unitat.
 • Processos de suport: Faciliten recursos i eines necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat.
 • Procés de mesura i millora: Permet mesurar i analitzar els resultats de l'activitat.

PROCESSOS ESTRATÈGICS

PROCESSOS CLAU

PROCESSOS DE MESURA I MILLORA