Les comissions acadèmiques són òrgans vinculats a cada programa de doctorat responsables de definir-lo, actualitzar-lo, assegurar-ne la qualitat i coordinar-lo. També són responsables de vetllar pel progrés de la recerca i de la formació, així com d’autoritzar el dipòsit de la tesi de cada doctorand o doctoranda del programa de doctorat.

Funcions

Són funcions de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat: 

Composició

Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat estan formades per:

Pots consultar la composició de la CAPD  de cada programa a l'apartat d'informació general / organització de la fitxa.