El Consell de Doctorands i Doctorandes (CdD) és l’òrgan de representació dels doctorands i doctorandes de la UPC per potenciar-ne la participació en tots els àmbits de la vida universitària.

Competències

Són competències pròpies del CdD, segons el Reglament del Consell de Doctorands i  Doctorandes de la UPC:

Composició