Dr. Francesc Sepulcre Sánchez

Catedràtic d'escola universitària


El director exerceix la representació de l’Escola de Doctorat i les funcions de direcció, coordinació i supervisió de les activitats de l’Escola que li són pròpies.

Les seves funcions, recollides en el Reglament d’organització i funcionament de l’Escola de Doctorat, són:

 • Representar, dirigir, coordinar i supervisar les activitats de l’Escola de Doctorat i dels seus serveis administratius.

 • Vetllar pel compliment de la missió, els objectius, el pla estratègic i les funcions de l’Escola de Doctorat.

 • Elaborar, juntament amb el sotsdirector o sotsdirectora, el secretari o secretària i el cap d’administració, el pla estratègic de l’Escola de Doctorat, i elevar-lo a la Junta perquè l'aprovi.

 • Nomenar i cessar els subdirectors i subdirectores i el secretari o secretària.

 • Convocar i presidir la Junta i la Comissió Permanent.

 • Executar i fer complir els acords de la Junta i la Comissió Permanent.

 • Supervisar que el personal de l’Escola de Doctorat compleixi el codi de bones pràctiques, així com adoptar les mesures necessàries per resoldre els problemes que hi pugui haver.

 • Potenciar la difusió d’experiències de bones pràctiques dins l'àmbit del doctorat.

 • Gestionar la dotació d’infraestructures necessàries per a l’Escola de Doctorat, i vetllar perquè disposin dels mitjans necessaris.

 • Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments en l’àmbit de les seves competències, d’acord amb els límits que determini el Consell Social.

 • Elaborar i sotmetre a la sanció de la Junta l’informe de gestió anual de l’Escola de Doctorat.

 • Informar la Junta de les propostes de designació dels coordinadors i coordinadores de programes de doctorat.

 • Potenciar el treball col·laboratiu entre els coordinadors i coordinadores de programes de doctorat, així com les activitats adreçades a la formació i millora contínua de les funcions de supervisió i tutoria dels directors i directores i codirectors i codirectores de tesis doctorals.

 • Promoure el pla estratègic de l’Escola de Doctorat.

 • Proposar directrius a la Junta per establir els reglaments de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat.

 • Exercir totes les funcions pròpies de l’Escola de Doctorat no atribuïdes expressament en els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, o en la normativa que els desplega, a altres òrgans de govern de l’Escola de Doctorat.

 • Proposar el rector o rectora la signatura amb entitats públiques i privades dels convenis i contractes de col·laboració a què fa referència l'article 164 dels Estatuts de la Universitat.

 • Les competències que li atribueixin la normativa vigent, els Estatuts, la resta de normativa de la UPC i aquest reglament.

El professor i investigador Francesc Sepulcre va prendre possessió, el 21 de març del 2019, del càrrec de director de l’Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).

 

Doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Francesc Sepulcre és llicenciat en Biologia i en Ciències Físiques i catedràtic d’escola universitària vinculat al Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC.

 

Anteriorment  ha estat secretari acadèmic d’aquest departament (2012-2014). Des de l’any 2000 i fins al 2005 va dirigir la Unitat de Química de l’antiga Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial (EUETIB), actualment Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).

 

Coordinador del programa de doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia des del 2007, imparteix docència a l’Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) i a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC). Actualment és el director de la Conferencia de Directores de Escuelas de Doctorado de l’Estat espanyol.

 

Com a investigador centra la seva tasca en els estudis de biofísica i tecnologia dels aliments mitjançant tècniques espectroscòpiques, una recerca que desenvolupa i transfereix mitjançant el Centre de Biologia Molecular (CEBIM) i el grup de recerca Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i la Qualitat de la Collita (GINEMQUAL), dels quals forma part.