Foto: Junta de l’Escola de Doctorat en la sessió de 12 de desembre de 2019

 

La Junta, presidida pel director o directora, és el màxim òrgan de govern col·legiat de l'Escola de Doctorat. La Junta vetlla perquè l’Escola de Doctorat compleixi adequadament totes les funcions que li atribueixen la normativa vigent, els Estatuts de la UPC i el Reglament d’organització i funcionament de l’Escola de Doctorat.

La Junta actua com a comitè de direcció, d’acord amb el que preveu l'article 9.6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Funcions

Composició

Membres nats:

Membres electes:

  • MªEugènia Miranda, cap de la Unitat de Doctorat del Servei de Gestió Acadèmica.

  • Seyedmilad Komarizadehasl, doctorand del PD en Enginyeria de la Construcció.

  • Héctor López, doctorand del PD en Teoria del Senyal i Comunicacions.

  • Mahmoud Malak Maher Fawzy, doctorand del PD en Teoria i Història de l’Arquitectura.

  • Shabman Morakabatchiankar, doctorand del PD en Enginyeria de Processos Químics.

  • Sara Peña, doctoranda del PD en Enginyeria Òptica.