Vés al contingut (premeu Retorn)

Legalització de documents espanyols

Per tal que els documents acadèmics originals tinguin efectes a l’estranger és necessari dur a terme la seva legalització.

Existeixen dues vies per legalitzar els documents, en funció del tipus de document i del país on hagi de tenir efectes:

Consulta les instruccions per a la legalització de documents espanyols que han de tenir vigència a l'estranger.

Legalització per la via diplomàtica

Documents que són objecte de reconeixement de signatures pel Ministeri:

  • Títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional, expedits pels rectors de les universitats o certificats substitutoris (Certificat de títol en tràmit)
  • Títols d'educació superior i de postgrau, expedits pel Ministeri d'Educació
  • Certificacions acadèmiques oficials d'estudis conduents a l'obtenció dels títols mencionats als anteriors apartats, incloses les certificacions que acompanyen als programes i plans d'estudis (les certificacions de matrícula no són objecte de reconeixement de signatures).
  • Certificacions expedides en el Ministeri d'Educació acreditatives del compliment de les condicions de titulació exigides per Directives del Consell de les Comunitats Europees.
  • Certificat d'universitat pública. Alguns països demanen, a més dels documents acadèmics, una certificació conforme la Universitat és una institució pública de caràcter oficial. Si aquest document, en funció del país de destí, s'ha de legalitzar per via diplomàtica caldrà sol·licitar-lo directament al Ministeri d'Educació Cultura i Esport que us l'enviarà al vostre domicili. Per tramitar la sol·licitud escriviu un correu electrònic a carlos.borrajo@mecd.es i indiqueu NOM COGNOMS, DNI/NIE/PASSAPORT, la Universitat que cal certificar i el país on ha de tenir efectes el document.

Els certificats emesos per centres adscrits que hagin de ser legalitzats per la via diplomàtica, els ha de signar el Secretari General de la UPC, per tal que el MECD reconegui la signatura i es pugui remetre a la Secció de Legalització del Ministeri d’Afers Exterior i de Cooperació. En aquests casos, els documents s'hauran d'adreçar al Servei de Gestió Acadèmica de la UPC.

Legalització per la via notarial

La via notarial s'adreça a aquells documents acadèmics no oficials, com poden ser títols, certificats o diplomes corresponents a estudis propis de les Universitats. Tot i que la legalització de documents oficials mitjançant la via notarial és acceptada a un gran nombre de països, es recomana confirmar-ho prèviament amb l'òrgan del país corresponent on ha de tenir efectes el document.

Per a la legalització via notarial de documents expedits per la Unitat de Plans d'Estudi i Títols (títol oficial o certificat de títol en tràmit) consulteu la notaria on us heu de dirigir que dependrà de la persona que signi el document que voleu legalitzar: Notaries per legalitzar les signatures del personal de la UPC.

En cas de països que demanin el certificat d'universitat pública, si aquest es pot legalitzar per via notarial, es podrà demanar directament a la unitat gestora.

Independentment de la via que s'hagi de seguir, per legalitzar documents signats pel personal acadèmic i/o d'administració i serveis de la unitat gestora, la persona interessada, en el moment de sol·licitar la documentació, haurà d'indicar explícitament que els documents són per legalitzar. La unitat gestora enviarà els documents a la Secretaria General de la UPC i, un cop incorporada la diligència legalitzadora, els retornarà a la unitat gestora, on la persona interessada podrà recollir-los.

Tota la informació referent a la legalització de documents, reconeixement de signatures, requisits de presentació, etc., es pot trobar al web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Més informació

Web del MECD - Legalització de documents acadèmics universitaris oficials que han d'assortir efecte a l'estranger.