Vés al contingut (premeu Retorn)

Preguntes freqüents (FAQ)

 

 

Admissió

Com puc sol·licitar ser admès als estudis de doctorat?

L'admissió als estudis de doctorat es fa per mitjà del propi coordinador dels estudis. Es tramita via web a la secció d'admissió.

 

Pots consultar les dades de contacte de la coordinació i del personal administratiu de suport de cadascun dels programes de doctorat.

Quin títol necessito tenir per a iniciar els estudis de doctorat?

Els requisits d'accés als estudis de doctorat segons el Reial decret 99/2011 els pots consultar a la secció Accés - Requisits.

Puc fer l'admissió i la matrícula si tinc un títol estranger no homologat?

Sí, sempre que el tinguis legalitzat. En el cas de programes de doctorat adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), caldrà que la comissió acadèmica del programa de doctorat resolgui l'equiparació del teu títol. Aquesta resolució no serà necessària en el cas que el títol hagi estat obtingut en un país de l'EEES.

 

Més informació sobre legalització

On puc homologar el meu títol estranger?

Els títols s'homologuen a:

Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones

Servicio de Homologación de Títulos Extranjeros Universitarios
Adreça: Paseo del Prado, 28. MADRID 28014
Tel: (+34) 91 506 56 00 - Fax: (+34) 91 420 35 35
Pàgina web: http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/homologacion-titulos.html

Delegación de la Alta Inspección del Estado

(NOTA: només per a presentar la documentació)
Carrer Bergara, 12, 1r
BARCELONA
Tel: (+34) 93 301 06 47

 

Com puc legalitzar els documents?

El procés per a legalitzar documents estrangers depèn del país d'origen i dels diferents convenis internacionals que aquest país hagi subscrit.

 

Més informació

A on puc traduir els documents?

Per a totes aquelles titulacions expedides en un idioma que no sigui oficial a Espanya caldrà adjuntar-hi la traducció a l'espanyol, que pot ser feta per qualsevol de les opcions següents:

 

 • La representació diplomàtica o consular d'Espanya a l'estranger.
 • La representació diplomàtica o consular del país d'origen del sol·licitant o dels documents a Espanya.
 • Un traductor jurat degudament autoritzat o inscrit a Espanya.

 

  Matrícula i reconeixements

  Quan em puc matricular?

  Hi ha dos terminis de matrícula:

   

  1) El primer quadrimestre: setembre (*)
  2) El segon quadrimestre: febrer (*)

   

  (*) Consulta les dates exactes al calendari acadèmic

  Puc matricular-me fora dels períodes establerts de matrícula?

  Sí, sempre i quan obtinguis l'autorització del coordinador o coordinadora del programa de doctorat al qual estàs vinculat i presentis la documentació necessària per a formalitzar-la.

  De què em puc matricular?

  En aquest enllaç trobaràs tota la informació relacionada amb el que pots matrícular depenent del Reial decret al qual estàs vinculat.

  On m'he de matricular?

  La matrícula l'has de formalitzar a la unitat (departament, centre o institut) responsable de la gestió dels estudis de doctorat als quals estàs vinculat. Aquesta, un cop validada, formalitzarà la teva matrícula, que serà efectiva a partir del moment en què formalitzis el pagament d'acord amb el procediment establert. En cas que existeixi cap problema per a poder formalitzar la teva matrícula per manca de documentació en seràs informat per què, en un termini de 10 dies, puguis aportar o completar la documentació necessària.

   

  Consulta la llista de programes amb la seva unitat de gestió

  Quant costa la matrícula de doctorat?

  L'import de la matrícula està especificat als preus públics. El cost està regulat pel decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

  Com puc fer el pagament de la matrícula?

  La matrícula la pots pagar en efectiu a qualsevol oficina de l'entitat bancària que s'estableixi, o domiciliada. També amb targeta de crèdit i línia oberta de La Caixa a través de la teva e-Secretaria.

   

  En aquest enllaç trobaràs més informació.

  Què cal fer per a domiciliar la matrícula?

  Per a domiciliar la teva matrícula és imprescindible que presentis a la unitat gestora del teu programa de doctorat l'ordre de domiciliació SEPA a on hi consti el número IBAN del teu número de compte corrent.

   

  En aquest enllaç trobaràs les instruccions per a poder-te descarregar aquesta ordre de domiciliació des de la teva e-Secretaria.

   

  Si ets doctorand de nou ingrés, caldrà que ho facis a través d'aquest altre enllaç.

  Puc pagar en tres terminis?

  Sí, en ambdós quadrimestre.

  Com i quan puc demanar la devolució dels preus públics de serveis acadèmics?

  Es podrà demanar en els termes i els períodes que estableix anualment el pressupost de la UPC. Caldrà presentar la sol·licitud de devolució a la Unitat Gestora del Programa de Doctorat, la qual, un cop confirmat que tens dret al descompte que sol·licites, i sempre i quan estiguis dins dels terminis establerts, la faran arribar al Servei de Gestió Acadèmica perquè iniciïn el procés de devolució de l'import corresponent.

  Puc modificar la matrícula un cop formalitzada?

  Només per causes organitzatives del programa, i sempre amb el vistiplau del coordinador o coordinadora del programa de doctorat.

  Estic fent una estada de recerca a la UPC, em puc matricular?

  La comissió acadèmica del programa de doctorat pot avalar també, la sol·licitud de matrícula d'estudiants externs al programa que vinguin a cursar estades de recerca de curta durada. Aquesta matrícula es realitzarà a efectes de registre i seguiment de l'estudiant perquè tinguis accés als recursos considerats indispensables per al desenvolupament de la teva activitat, per poder rebre ajuts vinculats a l'estada (si escau) i, per a la formalització de la corresponent assegurança.

  Puc canviar de programa de doctorat?

  Sí, és possible canviar de programa de doctorat, però prèviament s'ha de demanar l'admissió al nou programa de doctorat. Un cop tens la carta d'admissió has d'anar a la Unitat Gestora del programa al qual abans estaves vinculat i comunicar-los que canvies de programa. Aquest, si no té inconvenient amb el canvi, haurà de redactar un escrit signat pel coordinador autoritzant el tancament del teu expedient en aquell programa de doctorat.

   

  La carta d'acceptació del nou programa de doctorat i la carta de conformitat del programa de doctorat del qual vols desvincular-te s'han de guardar al teu expedient, juntament amb la documentació de la teva matrícula.

  Puc estar un any sense matricular-me?

  Sí, sempre i quan la comissió acadèmica del programa de doctorat t'hagi autoritzat una interrupció transitòria dels teus estudis de doctorat per aquest període.

   

  A més, durant aquest període quedaràs desvinculat de la Universitat Politècnica de Catalunya com a estudiant.

   

  En aquest enllaç trobaràs més informació.

  Puc reconèixer crèdits d'altres estudis oficials de postgrau realitzats prèviament?

  Només podràs sol·licitar reconeixements de crèdits en els estudis de doctorat regulats pel Real Decret 1393/2007, i sempre i quan aquests crèdits hagin estat cursats en estudis d'enginyeria de cicle llarg o de segon cicle que tenen nivell equiparable al postgrau. En cap cas es podran reconèixer crèdits cursats en estudis de primer cicle o estudis de grau, ni de matèries que prèviament hagin estat convalidades, reconegudes o adaptades.

  Com puc incorporat els reconeixements de crèdits en el meu expedient?

  Per a poder incorporar aquests crèdits en el teu expedient caldrà que formalitzis la matrícula dels crèdits reconeguts en el període o períodes de matrícula posterior a la resolució i pagar la taxa corresponent.

   

  Beques

  S'oferten beques per a estudis de doctorat?

  L'UPC ofereix i gestiona diferents convocatòries de beques. Pots posar-te en contacte amb l'UNITAT D'ASSESSORAMENT I SUPORT LABORAL A LA RECERCA.

   

  Certificats i diplomes

  On he de demanar un certificat acadèmic?

  Els certificats relacionats amb la gestió del doctorat s'han de demanar mitjançant e-Secretaria.

  Com puc legalitzar els certificats i títols espanyols en països aliens a la Unió Europea?

  Pots consultar el procés de legalització de títols oficials espanyols per a països aliens a la Unió Europea al segon apartat de la secció de legalitzacions.

  Què és i com puc obtenir el Certificat de títol en tràmit (CTT)?

  El CTT és un certificat supletori del títol que acredita que el títol de doctor es troba en tràmit, així com la data de lectura, la qualificació obtinguda i que es van fer efectius els drets d'expedició del títol de Doctor.

   

  El certificat de títol en tràmit té el mateix valor que el títol sol·licitat a efectes de l'exercici dels drets inherents al mateix. És un document gratuït, que es pot legalitzar per via diplomàtica. Per sol·licitar-lo s'ha de fer la petició enviant un correu electrònic a la unitat gestora del programa de doctorat.

   

  El termini d'entrega mínim és de 15 dies, sempre i quan l'Oficina de Doctorat hagi rebut l'acta d'avaluació corresponent i s'hagin pagat els drets del títol a la unitat gestora del programa de doctorat.

  Què és i com puc obtenir el certificat de trasllat d'expedient?

  El certificat de trasllat d'expedient és el document que recull tot el teu expedient acadèmic i les diferents fites assolides en els estudis de doctorat amb l'únic efecte de trasllat d'expedient a una altra universitat.

   

  Per a què et sigui emès, has de fer arribar a la unitat gestora del programa de doctorat l'original de l'admissió al nou programa de doctorat. Es pot demanar a través de la teva e-Secretaria.

   

  Lectura de tesi

  Si tinc redactada la tesi, quant de temps he de preveure fins al dia de la lectura?

  A nivell orientatiu has de preveure 35 dies aproximadament, però dependrà també en bona part de la unitat responsable del programa. Els únics terminis que són d'obligat compliment són:

   

  • Un mínim de 10 dies laborables en procés de dipòsit.
  • Un mínim de 10 dies des del moment de la designació del tribunal, per a tràmits administratius.
  • Un mínim de 10 dies per a comunicar a la Comissió de Doctorat l'acte de defensa pública de la tesi. Aquesta comunicació l'haurà de fer el secretari del tribunal de la tesi o la responsable administrativa de la unitat responsable del programa.

   

  També has de preveure que, prèviament a aquests processos, la teva tesi haurà de tenir un procés d'avaluació interna per part de la unitat responsable del programa de doctorat, procés que inclou l'avaluació de la tesi per part de 2 experts independents, i que poden recomanar la introducció de canvis en el document final abans del seu dipòsit.

   

  Més informació

  Quina documentació necessito presentar per a la matrícula de la tesi?

  Per a formalitzar la matrícula cal presentar la documentació següent:

   

  IMPORTANT: al teu expedient ha de constar la fotocòpia validada del títol universitari oficial i, si s'escau, del màster oficial, amb la corresponent legalització per via diplomàtica o homologació, si el títol no és d'un país membre de la Unió Europea, i amb la traducció jurada en cas de no estar en idioma espanyol.

  1. DNI / NIE / Passaport vigent (original i fotocòpia).
  2. La sol·licitud de matrícula el dipòsit de tesi.
  3. Una còpia de la tesi en paper per a l'Escola de Doctorat.
  4. Una còpia de la tesi en format electrònic (PDF, per exemple) amb la tesi completa.
  5. Un resum de la tesi en format electrònic (PDF, per exemple) de 4.000 caràcters com a màxim, en anglès i en català o castellà (veieu la secció d'impressos).
  6. El document d'activitats del doctorand o doctoranda, signat pel tutor o tutora i el director o directora.
  7. L'autorització del director o directora de la tesi i del ponent, si s'escau (veieu la secció d'impresos).
  8. L'autorització de la CAPD per fer el tràmit de defensa, a la qual s'han d'adjuntar els originals dels dos informes externs emesos per un expert o experta o la declaració de la comissió que la qualitat de la tesi està avalada externament perquè es pugui defensar (per exemple, amb l'existència de publicacions).
  9. La proposta prioritzada del tribunal de tesi, de cinc o set membres, tres o cinc de les quals han d'actuar com a membres titulars i les altres dues com a suplents:
   • President o presidenta
   • Secretari o secretària
   • Vocal
   • Vocal (opcional)
   • Vocal (opcional)
   • Suplent
   • Suplent

   Aquests membres han de complir els següents requisits:

   • La majoria de membres titulars han de ser externs a la UPC o a les universitats participants en el programa de doctorat si aquest és interuniversitari.
   • Han de ser doctors o doctores reconeguts en el seu àmbit. Si són de la UPC, han de tenir experiència investigadora acreditada.
   • Si s'opta a la menció internacional al títol de doctor o doctora, com a mínim un doctor o doctora expert pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol, i diferent del responsable de l'estada, ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi
   • El director o directora o els directors o directores (en el cas de codirecció) de la tesi i el ponent no poden formar part del tribunal.
  10. La declaració de l'autor o autora per a la incorporació de la tesi al TDX
  11. Opcional: la sol·licitud de menció de doctor internacional, juntament amb la resta de documentació establerta a la secció de la menció internacional.

   Quina documentació he de presentar si vull optar a la Menció Internacional al títol de doctor o doctora?

   - Sol·licitud de Menció Internacional
   - L'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol, en paper timbrat d'aquesta institució. Aquests experts externs poden ser els mateixos que en la fase prèvia d'avaluació.
   - Certificació de l'estada mínima de 3 mesos en paper timbrat de la institució o centre de recerca fora d'Espanya. L'estada ha d'estar avalada pel director o directora i ha d'estar autoritzada per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-la amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.

    

   Per a obtenir la menció de doctor internacional la defensa de la tesi s'ha de fer a les instal·lacions de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

    

   NOTA: El fet de tenir signat un conveni de cotutela no eximeix de l'obligatorietat de complir els requisits descrits anteriorment.

   L'estada de 3 mesos ha de ser ininterrompuda?

   No és necessari, i pot ser en centres diferents. Tanmateix en el seu conjunt hauran de sumar un mínim de 3 mesos.

   Puc presentar la tesi doctoral mitjançant el compendi de publicacions?

   Sí, sempre que rebis l'autorització expressa de la Comissió Acadèmica del teu Programa de Doctorat abans de presentar el dipòsit de la tesi a la Unitat Gestora.

   Per a més informació pots consultar aquest enllaç.

    Puc defensar la meva tesi en una altre idioma?

    Les tesis poden estar redactades i/o defensades en català, castellà o anglès. La comissió acadèmica del programa en pot autoritzar la redacció i presentación en un altre idioma si el doctorand o doctoranda ho demana amb raons justificades.

    Qui pot ser director de tesi?

    Per norma general el director o directora de la tesi serà un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiencia investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents.

     

    Més informació

    Puc canviar de director o directora, o de codirector o codirectora de tesi?

    A proposta de la comissió acadèmica del programa de doctorat, del director o directora o del mateix doctorand o doctoranda, es pot sol·licitar el canvi de director o directora de tesi (o d'un d'ells si se n'havia assignat més d'un) fins al moment previ al dipòsit de la tesi que inicia el procediment per a la lectura de la tesi. Per fer el canvi, que s'ha de justificar mitjançant un escrit, cal l'aprovació de la comissió acadèmica del programa de doctorat, si el canvi es fa dins del mateix programa.

    Com puc publicar la meva tesi un cop defensada?

    Tots els doctorands o doctorandes que hagueu llegit la tesi doctoral a partir de l'11 de febrer de 2012 heu de realitzar aquest tràmit.

     

    El servidor TDX permet la consulta remota del text complet de les tesis, així com fer cerques per autor, títol, matèria de la tesi, universitat on s'ha llegit, etc.

     

    A partir d'aquest servei les tesis doctorals llegides a la nostra universitat poden ser visualitzades des de tot el món, amb caràcter gratuït i amb fins exclusius d'investigació i docència.

    Quina documentació he d'aportar per introduir la tesi al TDX?

    A més de la documentació requerida per a fer el dipòsit de la tesi, has de portar la següent documentació:


    Declaració de l'autor o autora per a la incorporació de la tesi al TDX.Cal omplir les dades i signar-lo per duplicat.

     Pot una editorial publicar la meva tesi doctoral?

     Sí, sempre i quan no s'incompleixi l'obligatorietat de publicar la tesi, un cop llegida, en un repositori obert que, en el cas de la UPC, és el TDX .

      

     Quedarien excloses d'aquesta obligatorietat totes aquelles tesis que tinguin procés de protecció i/o acord de confidencialitat associat.

      

     Trobareu el procediment per a publir la tesi al TDX a http://doctorat.upc.edu/ca/tesi/publicacio-de-la-tesi/publicacio-de-la-tesi-al-tdx.

      

     Si voleu estar segurs que aquesta obligatorietat no es vulnera, podeu fer arribar a l'Escola de Doctorat via ticket el contracte que l'editorial us ofereix, per tal que sigui validat pels Serveis Jurídics de la UPC.

      

     Què és una llicència Creative Commons?

     La Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) reserva als autors els drets exclusius de reproducció, distribució i comunicació pública, i només permet als usuaris de les obres creades alguns usos concrets com són el dret a la còpia privada o el dret de cita.

      

     Un dels models de llicència més emprats darrerament és la que impulsa la Creative Commons Foundation. Les obres que s'ofereixen sota aquesta llicència poden ser reproduïdes, distribuïdes i comunicades públicament, tot i que com autors podeu autoritzar altres usos més permissius com són la modificació i/o comercialització de les mateixes. En qualsevol cas, sempre s'han de citar i reconèixer els autors originals, així com indicar de forma clara les condicions de la llicència en cas que es reutilitzi o difongui l'obra.

     Quines llicències Creative Commons existeixen?

     CC Reconeixement: es permet l'ús comercial de l'obra i de les possibles obres derivades, la generació i distribució de les quals també està permesa sense cap restricció.
     CC Reconeixement-NoComercial: es permet la generació d'obres derivades sempre que no se'n faci un ús comercial. Tampoc es pot utilitzar l'obra original amb finalitats comercials.
     CC Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual: no es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb la mateixa llicència CC que regula l'obra original.
     CC Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada: no es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.
     CC Reconeixement-CompartirIgual: es permet l'ús comercial de l'obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb la mateixa llicència CC que regula l'obra original.
     CC Reconeixement-SenseObraDerivada: es permet l'ús comercial de l'obra però no la generació d'obres derivades.

     Equivalència de títol de doctor

     Sóc doctor/doctora per una universitat estrangera. Com puc obtenir l'equivalència d'aquest títol a Espanya?

     L'equivalència dels títols estrangers d’educació superior amb el nivell acadèmic de doctor o doctora de la Universitat Politècnica de Catalunya és el reconeixement oficial de la formació superada per a l'obtenció d'un títol estranger, com a equivalent a l'exigida per a l'obtenció d’un títol de doctor o doctora de la Universitat Politècnica de Catalunya.

     La concessió de l’equivalència s’acredita mitjançant el certificat d’equivalència corresponent expedit pel rector de la UPC, en el qual es fa constar el títol estranger que posseeix la persona interessada i la universitat de procedència.

     La persona interessada ha de presentar una sol·licitud i abonar una taxa, d'acord amb el procediment establert, que es pot consultar en aquest enllaç.

      

     Quan s’extingeixen els programes de doctorat regulats pel Real decret 1393/2007, de 29 d’octubre?

     Tots els programes de doctorat regulats pel Reial decret 1393/2007 s’hauran d’adaptar al que disposa el Reial decret 99/2011 amb anterioritat a l’inici del curs acadèmic 2013-2014. En tot cas, aquests programes hauran de quedar completament extingits amb anterioritat al 30 de setembre de 2017.

     Hauràs de demanar l'admissió a un nou programa de doctorat a través de l'aplicació on-line.

     Pla de doctorats Industrials

      

     Tots els programes de doctorat poden presentar un projecte al Pla de Doctorats Industrials?

     Sí, qualsevol programa de doctorat dels àmbits de coneixement de la UPC pot participar en la convocatòria del Pla de doctorats industrials.

     Quines són les característiques que ha d'acomplir el projecte per accedir a la modalitat de Cofinançament?

     • La durada del conveni de col·laboració entre la Universitat i la Empresa serà de 3 anys.
     • L’empresa contractarà al doctorand/a, assumint una retribució bruta mínima de mitjana anual de 22.000€ i les quotes patronals corresponents. La retribució pot ser lineal i progressiva en funció de la política retributiva de l’empresa.
     • El centre de treball de l’empresa ha d’estar ubicat a Catalunya.
     • La tesi s’ha de desenvolupar en un termini de 3 anys. En cap cas el finançament de la Generalitat serà per un període superior a aquests 3 anys.
     • La Generalitat de Catalunya finançarà  els conceptes que es recullen a la pregunta sobre les condicions econòmiques del projecte de recerca.

     Quines són les característiques que ha d'acomplir el projecte per accedir a la modalitat d'Ajut Específic?

     Aquesta modalitat està prevista per als casos següents:

      

     • Quan l’empresa no pugui assumir la contractació directa del doctorand/a i acordi amb la universitat compensar els costos laborals per a la seva contractació, o
     • Quan la dedicació del doctorand al desenvolupament del projecte i de la tesi doctoral no pugui ser en exclusiva. En aquest cas,  la durada del conveni entre la universitat i la empresa i del projecte de doctorat sigui superior a 3 anys,
     • Quan un centre de la Xarxa TECNIO amb personalitat jurídica pròpia actuï com a empresa, assumint els costos laborals de la seva contractació.
     • Altres casos que no estiguin previstos en apartats anteriors i que puguin ser considerats per la comissió de selecció, sempre i quan estiguin degudament justificats.
     • La Generalitat de Catalunya finançarà  els conceptes que es recullen a la a la pregunta sobre les condicions econòmiques del projecte de recerca.

     Quins són els requisits que ha de reunir el doctorand o doctoranda per poder participar en el projecte?

     • Ser admesos al programa de doctorat corresponent de la Universitat
     • Tenir una nota mitjana de l’expedient acadèmic dels estudis de grau i màster (o estudis pla antic) igual o superior a 6.5 (escala de 1 a 10).

     Quina documentació ha de presentar el doctorand o doctoranda per a poder participar a la convocatòria?

     • Omplir l’apartat “a emplenar pel candidat” del formulari de projectes de Doctorat Industrial
      • Dades personals
      • Perfil del candidat
      • Motivació i interès personal en el projecte

     Com i quan es fa la selecció del candidat per a cadascun dels projectes?

     Procediment de Selecció (COM):

      

     • Cal nomenar una comissió formada com a mínim amb un membre de l’empresa i un de la universitat que valori tots els candidats.
     • Aquesta Comissió podrà fer servir les tècniques de selecció que consideri oportuna ( valoració curricular, proves, entrevistes,...)
     • La Comissió ha d’elaborar i trametre a l’AGAUR un document amb el contingut següent:
      • Requisits de selecció (mínims i valorables) i pes assignat a cadascun d’aquests.
      • Nom, NIF, càrrec i signatura dels membres de la Comissió de selecció.
      • Llista prioritzada dels candidats, que indiqui el candidat seleccionat i la puntuació individual de tots els candidats en funció dels requisits prèviament definits.

      

     Calendari (QUAN):

      

     • Presentació de les candidatures: Des que es publiquen els projectes a la pàgina web de la Generalitat i durant un mínim de 7 dies.
     • Període de selecció: Després dels 7 dies de publicació del projecte a la pàgina web de la Generalitat.

     Pel que fa a la formació en competències transversals del Pla de doctorats industrials, quines temàtiques inclou, quantes hores i en quin moment s'han de realitzar?

     Addicionalment, els estudiants del doctorat industrial rebran formació en les àrees transversals següents:

      

     • Lideratge, coordinació i gestió de projectes i de recursos humans en entorns d'R+D+I.
     • Transferència de resultats de la recerca.
     • Desenvolupament de noves empreses: emprenedoria, gestió empresarial i fonts de finançament.
     • Patents, propietat intel·lectual i industrial.

      

     Durada de la formació: 60 hores, distribuïda en dues parts:

      

     • 30 hores, durant el primer any, comunes a tots els estudiants que participen en el Pla i a càrrec de la Generalitat de Catalunya.
     • 30 hores, durant el període d’execució del projecte, a càrrec de l’empresa i/o la universitat (prèvia acceptació de la proposta per part de la Generalitat de Catalunya)

     Qui supervisarà la tasca del doctorand o doctoranda?

     El doctorand o doctoranda disposarà d'un director o directora de tesi de la universitat i d'un responsable designat per l'empresa. Aquest director o directora ha de formar part d'un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya, o bé ser investigador o investigadora del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).

     Qui distribuirà el temps de dedicació del doctorand o doctoranda? Com ho faran?

     La dedicació del doctorand i/o doctoranda al projecte de recerca es distribuirà aproximadament en un 50% entre l’empresa i la UPC, en tot cas, l’empresa i la universitat ho decidiran de manera conjunta.

      

     Segons la modalitat del projecte de recerca el temps de dedicació del doctorand o doctoranda pot ser:

      

     • Modalitat de Cofinançament: dedicació exclusiva.
     • Modalitat d’Ajut específic:. dedicació no  exclusiva.

     De quan de temps es disposa per entregar la tesi doctoral?

     El termini per acabar la tesi doctoral varia en funció del tipus de modalitat del projecte:

      

     • Modalitat de Cofinançament: El desenvolupament de la tesi s’ha de realitzar en un màxim de 3 anys.
     • Modalitat d’Ajut específic: Com que el doctorand o doctoranda no es dedicarà en exclusiva al projecte, pot ampliar el temps per realitzar la seva tesi a més de 3 anys. Implica que la durada del conveni entre la universitat i l’empresa sigui superior a 3 anys.

      

     En cap cas la Generalitat de Catalunya finançarà els projectes per un període superior a 3 anys.

     Quina són les condicions econòmiques del projecte de recerca?

     Segons el tipus de modalitat les condiciones econòmiques són:

      

     a) Modalitat de Cofinançament:


     Taula resgistres
     Modalitat
     Projecte
     de Recerca
     Agents
     implicats
     Destinataris Conceptes Import/
     anual
     Import/
     projecte
     Cofinançament Empresa Doctorand/a Retribució mínima bruta 22.000€ 66.000€
     Cost patronal (aprox) 7.260€ 21.780€
     Generalitat Doctorand/a Borsa de mobilitat 2.200€ 6.600€
     Subvenció de matrícula del doctorat
     624€ 1.872€
     Empresa Tutoria responsable de l'Empresa 7.200€ 21.600€
     Universitat Finaçament al grup de recerca SGR
     per al desenvolupament del projecte
     7.200€ 21.600€
     Overhead del projecte (18%)
     1.296€ 3.888€
     Coordinació del programa DI,
     si s'escau
     3.000€ 9.000€
     Overhead de coordinació (18%),
     si s'escau
     540€ 1.620€

     L’empresa i la Generalitat de Catalunya a més a més assumiran 30h de formació transversal cadascun. El finançament mínim de l’empresa és de 22.060€ anuals i el finançament mínim per part de la Generalitat és de 22.060€ anuals.


     La Universitat gestionarà els diners de la matricula i els destinats al grup de recerca. L'empresa gestionarà els diners de la borsa de mobilitat del doctorand o doctoranda i la tutoria de l'empresa.

      

      

     b) Modalitat d’Ajut específic:

      

     Modalitats
     Projecte de Recerca

     Agents implicats

     Destinataris

     Conceptes

     Import/
     anual

     Import/ projecte

     Ajut Específic

     Empresa

     Doctorand/a

     Retribució mínima bruta

     18.000 €

     54.000 €

     Cost patronal (aprox)

     5.940 €

     17.820 €

     Generalitat

     Doctorand/a

     Borsa de mobilitat

     2.200 €

     6.600 €

     Subvenció matrícula del doctorat

     624 €

     1.872 €


     L’empresa i la Generalitat de Catalunya a més a més assumiran 30h de formació transversal cadascun. El finançament mínim de l’empresa és de 23.940€anuals i el finançament mínim per part de la Generalitat és de 2200€ anuals.


     En cap cas el finançament de la Generalitat serà per un període superior a 3 anys.

     Puc fer un doctorat industrial a una empresa fora de Catalunya?

      

     • NO, en el cas que la modalitat del projecte sigui per cofinançament. Donat que una de les característiques específiques d’aquesta modalitat és que el centre de treball de l’empresa ha d’estar ubicat a Catalunya.

     Quina relació laboral té el doctorand o doctoranda amb l'empresa?

     El doctorand o doctoranda tindrà un contracte de treball amb l'empresa.

     De què s'ha de matricular el doctorand o doctoranda i quins imports ha d'abonar?

     El doctorand o doctoranda s’haurà de matricular de la tutoria de tesi, del pla de recerca (al 1r any), i del dipòsit de tesi quan correspongui, independentment de la modalitat del projecte.

      

     L’import de les matrícules que caldrà abonar varia segons el tipus de modalitat del projecte: en el cas de la modalitat de projecte de cofinançament, la matrícula serà gratuïta (sempre que no excedeixi l'import assignat de 624€ anuals durant 3 anys), i en el cas de la modalitat d'ajut específic, el doctorand o doctoranda haurà d’abonar l’import íntegre corresponent.

     Què passa si es presenta i defensa la tesi doctoral abans de finalitzar el contracte laboral?

     En el moment que el doctorand o doctoranda té el títol de doctor implica que l'ajut finalitza.

     Quina titulació s'obté al finalitzar la tesi doctoral?

     El títol de doctor o doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya amb la Menció de Doctor Industrial

     Quin tipus d'empreses poden participar?

     Empreses de qualsevol dimensió i qualsevol sector d'activitat que estiguin fent o vulguin iniciar activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) en col·laboració amb la Universitat.

      

     S'entén per empresa:

      

     • Empreses privades.
     • Empreses públiques i altres entitats subjectes a l'estatut de l'empresa pública catalana, si la finalitat de la seva participació en el Pla de Doctorats Industrials és incrementar-ne la competitivitat i internacionalització per a la captació de recursos externs.

     Aquesta subvenció econòmica és compatible amb altres beques i/o ajuts?

     Sí.

     Quina documentació ha de presentar la Universitat i l'Empresa?

     • Han de presentar el formulari degudament emplenat de forma conjunta per la universitat i l’empresa. El contingut principal és el següent:

      

     1. Dades de l’empresa i de la Universitat. Per a la selecció de la Universitat es pot demanar assessorament a la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) i a les oficines de transferència dels resultats de la investigació de les mateixes universitats. En el cas de tractar-se d’un programa de doctorat que formi part d’un àmbit del pla pilot (que agrupa diferents programes de doctorat), cal fer constar les dues coses: Nom del programa (Nom de l’àmbit). Per exemple: Enginyeria Química (Doctorat Industrial en Energia Sostenible)
     2. Descripció del projecte de recerca per tal que els futurs candidats puguin identificar si els interessa, respectant en tot moment la possible confidencialitat del projecte
     3. Perfil del candidat

      

      

     L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

     Passeig Lluís Companys, 23

     08010 Barcelona

     REF: Projecte Doctorat Industrial.

      

      

     Lliurar la documentació en els terminis que s’especifiquen.

      

     Per a més informació:

     Web Generalitat

     Web AGAUR

     Web Escola Doctorat


      

       Altres qüestions

       Qui té dret a l'assegurança escolar?

       Els estudiants espanyols, menors de 28 anys, que cursin els estudis universitaris per a l'obtenció del títol de doctor, tant en les fases de docència i de recerca com en l'elaboració, presentació i lectura de la tesi doctoral, sempre i quan formalitzin una matrícula. També són beneficiaris de l'assegurança escolar els estudiants estrangers (igualment, els menors de 28 anys) dels països que tenen conveni amb l'Estat espanyol: Alemanya, Andorra, Gran Bretanya, Bèlgica, Brasil, EUA, Canadà, Filipines, França, Grècia, Guinea, Haití, Holanda, Iraq, Jordània, Marroc, Portugal, Síria i tots els països d'Hispanoamèrica.

        

       L'assegurança escolar té caràcter obligatori i la seva vigència és per curs acadèmic.

       Què cobreix l'assegurança escolar?

       A l'enllaç http://doctorat.upc.edu/matricula/asseguranca-escolar trobaràs informació específica de les característiques d'aquesta assegurança.

       En el cas de no estar cobert per l'assegurança què he de fer?

       És convenient que formalitzis la corresponent assegurança privada. Pots trobar informació sobre possibilitats a: http://www.univers.upc.edu/inf-asseg