Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari acadèmic

CALENDARI ACADÈMIC DELS ESTUDIS DE DOCTORAT DE LA UPC. CURS 2019-2020

Calendari acadèmic dels estudis de doctorat 2019-2020

Inici i final del curs 

El curs acadèmic 2019-2020 a la UPC comença l'1 d'octubre de 2019 i finalitza el 30 de setembre de 2020. Per tant, es considera que les tesis dipositades fins al 30 de setembre de 2020 corresponen al curs acadèmic 2019-2020.

Sol·licituds d'accés

Les persones interessades poden formular la sol·licitud d’accés a un programa de doctorat des de l’1 de setembre de 2019 fins al 24 de juliol de 2020 i d’acord amb el calendari específic d’accés que la comissió acadèmica de cada programa acordi entre aquestes dates.

Les Comissions Acadèmiques de cada programa de doctorat poden resoldre l’admissió de les sol·licituds presentades per al curs 2019-2020 o per al curs 2020-2021 indistintament d’acord amb l’oferta de places del seu programa.

(Més informació: Nous doctorands > Admissió)

Matrícula del curs 

Matrícula de nou accés

La primera matrícula en el programa de doctorat s'ha de fer dins el termini que especifiqui la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui el contrari expresament, les matricules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat al 15 d’abril de 2020 s'han de fer dins el període ordinari de matrícula del curs 2020-2021 (en el període corresponent a segones i successives matrícules).

Període ordinari de matrícula (segones i successives matrícules)

Període ordinari de matrícula: Del 23 de setembre al 18 d’octubre de 2019

ATENCIÓ: Els terminis de matrícula establerts en aquesta normativa són el marc general en el qual s'ha de desenvolupar aquest procés. Cadascuna de les unitats gestores dels programes de doctorat pot establir un termini específic entre aquestes dates per a la matrícula dels seus doctorands i doctoctorandes.

Dipòsit de la tesi doctoral

A més dels dies inhàbils, no es formalitzaran dipòsits de tesi en el període comprès entre

  • Curs 2019-2020: el 29 i el 31 de juliol de 2020.

Dies festius generals

2019

2020

15 d’agost

11 de setembre

12 d’octubre

1 de novembre

6 de desembre

25 de desembre

26 de desembre

1 de gener

6 de gener

10 d'abril

13 d’abril

1 de maig

24 de juny

15 d’agost


ATENCIÓ: A aquests dies festius s'han d'afegir, per a cada centre/departament/programa, les festes locals que corresponguin a la població respectiva.

Períodes no lectius

Els períodes no lectius del curs 2019-2020 són:

  • Nadal: del 23 de desembre de 2019 al 3 de gener de 2020
  • Setmana Santa: del 6 d'abril al 9 d'abril de 2020
  • Estiu: del l'1 d’agost al 31 d’agost de 2020

 

A afectes electorals, els períodes no lectius són inhàbils, d’acord amb l’article 32.3 del Reglament electoral UPCA més d’aquestes dates, es considera no lectiu el període comprès entre:

Curs 2019-2020: de l'1 al 31 de juliol de 2020 exclusivament als efectes electorals esmentats.