Vés al contingut (premeu Retorn)

Doctorands i doctorandes de nou ingrés

Doctorands o doctorandes que us matriculeu per primera vegada en un programa de doctorat de la UPC

La matrícula l’haureu de formalitzar dins del període establerts en el calendari acadèmic, i caldrà que presenteu a la unitat responsable de la gestió dels vostres estudis de doctorat (llista de programes) la documentació següent:

 1. Sol·licitud de matrícula emplenada degudament i signada per vosaltres i el vostre tutor o tutora, o el vostre director o directora de tesi.

 2. Ordre de domiciliació SEPAen cas de pagaments per domiciliació bancària o fraccionament dels pagaments (només per a doctorands que no tenen accés a l'e-Secretaria).
 3. Document que acrediti que teniu alguna exempció, bonificació o gratuïtat de matrícula.

 4. Document original i fotocòpia del DNI, NIE, passaport o el document d’identificació corresponent (països de la Unió Europea).

 5. Document de compromís entre vosaltres i el vostre director o directora de tesi, per duplicat, si ja us han assignat un director o directora de tesi.

 6. Titulacions i certificacions d’accés:

 

   • TÍTOL DE GRAU O EQUIVALENT: original i còpia del títol de grau o equivalent, i la certificació acadèmica d’aquests estudis cursats. Si s'ha obtingut el títol de grau o equivalent a la UPC, només cal presentar l'expedient acadèmic en què també consti la data d'expedició del títol o de la sol·licitud d'expedició.

 

   • TÍTOL DE MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL: original i còpia del títol de màster universitari oficial, i la certificació acadèmica d’aquests estudis cursats. Si s'ha obtingut el títol de màster a la UPC, només cal presentar l'expedient acadèmic en què també consti la data d'expedició del títol o de la sol·licitud d'expedició.

 

   • 60 CRÈDITS ECTS SUPERATS AL MÀSTER O MÀSTERS ASSOCIATS AL PROGRAMA: expedient acadèmic dels estudis de màster universitari oficial cursat, en què ha de constar la superació d'un mínim de 60 crèdits ECTS.

 

   • SUFICIÈNCIA INVESTIGADORA DE REIALS DECRETS ANTERIORS: si accediu als estudis de doctorat amb la suficiència investigadora obtinguda en un programa de doctorat de l'RD 185/1985 o el diploma d'Estudis avançats de l'RD 778/1998, haureu de lliurar la certificació acadèmica del programa de doctorat superat que inclogui la data d'obtenció de la suficiència investigadora. Si s'ha obtingut la suficiència investigadora a la UPC, només cal presentar l'expedient acadèmic del programa de doctorat superat en què també s'inclogui la data d'obtenció de la suficiència investigadora.

IMPORTANT: En el cas que hàgiu obtingut aquesta titulació a l’estranger, caldrà que també tingueu en compte el següent: els documents expedits a l'estranger han de ser documents oficials i han d'estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país que es tracti, i han d'estar legalitzats i traduïts degudament, en els casos que correspongui (vegeu la secció legalització de documents i títols).