Vés al contingut (premeu Retorn)

Desvinculació del programa de doctorat

Resolució de desvinculació dels estudis de doctorat en compliment de l'apartat 6. Matrícula de la Normativa Acadèmica dels estudis de doctorat (Acord núm. 117/2017 del Consell de Govern) i pel qual la condició de doctorand s'obté amb la formalització anual de la matrícula.

 

Resolució de desvinculació dels estudis de doctorat en compliment de l'apartat 6. Matrícula de la Normativa Acadèmica dels estudis de doctorat (Acord núm. 117/2017 del Consell de Govern) i pel qual la condició de doctorand s'obté amb la formalització anual de la matrícula.

 

Resolució de desvinculació dels estudis de doctorat en compliment de la disposició transitòria primera, dos, del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener (BOE de 10.02.2011) i que estableix que "els programes de doctorat ja verificats conforme al que estableix el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, s'han d'adaptar al que disposa el present Reial decret amb anterioritat a l'inici del curs acadèmic 2014-2015. En tot cas aquests programes han de quedar completament extingits amb anterioritat al 30 de setembre de 2017".

 

Resolució de desvinculació dels estudis de doctorat en compliment de l'apartat 6. Matrícula de la Normativa Acadèmica dels estudis de doctorat (Acord núm. 130/2016 del Consell de Govern) i pel qual la condició de doctorand s'obté amb la formalització anual de la matrícula i abonament dels preus públics corresponents.

 

Resolució de desvinculació dels estudis de doctorat en compliment de la disposició transitòria primera, dos, del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener (BOE de 10.02.2011) i que estableix que "els qui a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret estiguin cursant estudis de doctorat disposen de 5 anys per a la presentació i defensa de la tesi doctoral.Transcorregut aquest termini sense que aquesta s'hagi produït, el doctorand ha de ser declarat baixa definitiva en el programa".

 

 

 

Els possibles motius que poden fer que quedeu desvinculats del programa de doctorat són diferents segons el Reial decret de cada programa de doctorat:

 

RD 99/2011

Llista de programes regulats segons el RD 99/2011

1. Si no compliu els terminis especificats de durada dels estudis de doctorat per a dedicació a temps complet o temps parcial, quedaríeu desvinculats de manera definitiva del programa de doctorat.


2. Per l’avaluació no satisfactòria del pla de recerca durant dues avaluacions consecutives: aquest fet comportarà la baixa definitiva del programa de doctorat.


3. Per la manca de matrícula de la tutoria de tesi durant dos cursos acadèmics seguits: aquest fet us comportarà la desvinculació definitiva del programa de doctorat.


NOTA: Podeu sol·licitar la interrupció transitòria dels estudis de doctorat durant un any acadèmic, ampliable a un any més, de manera que quedaríeu alliberats de l'obligació de formalitzar la matrícula si el coordinador o coordinadora del programa de doctorat us autoritza la interrupció.

RD 1393/2007

Llista de programes regulats segons el RD 1393/2007

1. Pel venciment del termini màxim establert per a la superació dels crèdits ECTS de formació (2 cursos acadèmics): en aquest cas, podreu sol·licitar una nova admissió a programes de doctorat de la Universitat, així com el reconeixement i la transferència posterior al seu expedient de les activitats prèviament superades.


2. Per l’avaluació no satisfactòria de la proposta de tesi durant dos períodes consecutius: en aquest cas quedaríeu desvinculats automàticament del programa de doctorat. Podreu tornar a sol·licitar l’admissió als mateixos ensenyaments, d’acord amb els procediments establerts per la UPC.


3. Per l’avaluació no satisfactòria de la tutoria de tesi durant dos períodes consecutius: en aquest cas, quedaríeu desvinculats automàticament del programa de doctorat. Podreu tornar a sol·licitar l'admissió als mateixos ensenyaments, d'acord amb els procediments establerts per la UPC.


NOTA: Podeu sol·licitar la interrupció transitòria dels estudis de doctorat durant un o diversos anys acadèmics, de manera que quedaríeu alliberats de l'obligació de formalitzar la matrícula, si la comissió acadèmica del programa de doctorat us autoritza la interrupció.


IMPORTANT: Si heu iniciat els vostres estudis de doctorat sota el marc del Reial decret 778/1998 o el Reial decret 1393/2007 teniu fins l’11 de febrer de 2016 per a presentar i defensar la vostra tesi doctoral. En cas de no fer-ho, causaríeu baixa definitiva del programa.