Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Administració i Direcció d'Empreses # PROGRAMA EN EXTINCIÓ #

Administració i Direcció d'Empreses # PROGRAMA EN EXTINCIÓ #

Des de 1991, el Programa de Doctorat en Administració i Direcció d’Empreses forma investigadors en un gran ventall de línies i temes de recerca, entre els quals destaquen els següents:

• Direcció d’empreses (direcció estratègica, habilitats directives, finances)
• Estructures organitzatives
• Comportament organitzatiu
• Comunicació organitzativa
• Sistemes d’informació
• Gestió dels recursos humans (gestió de la diversitat, responsabilitat social corporativa, igualtat d’oportunitats, aprenentatge, polivalència i rendiment del treball)
• Prevenció de riscos laborals, ergonomia i organització de la feina
• Producció
• Organització del temps de treball i sistemes flexibles d’organització del temps de treball
• Economia de la innovació i el coneixement (capital humà, economia del canvi tecnològic, economia de la formació, economia del coneixement, gestió de la innovació, emprenedoria, gestió del coneixement, política industrial i tecnològica, direcció d’institucions d’educació superior)
• Màrqueting (comportament de consumidor)
• Desenvolupament rural i desenvolupament sostenible
• Altres: xarxes socials, noves tecnologies en educació.

COORDINADOR/A

Sallan Leyes, Jose Maria

CONTACTE

Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB. Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 586
Correu electrònic: doctoratb.utgaeib@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

El perfil d’ingrés al programa és el d’una persona amb formació en administració i direcció d’empreses, organització industrial, enginyeria d’organització o logística, amb bon expedient acadèmic i amb una marcada orientació a la recerca. En tot cas, s’espera que la formació anterior al màster inclogui el menys assignatures bàsiques d’aquests àmbits (com, per exemple, organització o administració d’empreses, o economia i empresa). Si no és així, s’ha de comptar amb un màster oficial de l’àmbit de l’administració i direcció d’empreses o l’organització industrial.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

8

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Organització d'Empreses (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://doe.upc.edu/ca/recerca/doctorat

CONTACTE:

Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB. Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 586
Correu electrònic: doctoratb.utgaeib@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

El perfil d’ingrés al programa és el d’una persona amb formació en administració i direcció d’empreses, organització industrial, enginyeria d’organització o logística, amb bon expedient acadèmic i amb una marcada orientació a la recerca. En tot cas, s’espera que la formació anterior al màster inclogui el menys assignatures bàsiques d’aquests àmbits (com, per exemple, organització o administració d’empreses, o economia i empresa). Si no és així, s’ha de comptar amb un màster oficial de l’àmbit de l’administració i direcció d’empreses o l’organització industrial.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La Comissió Acadèmica del programa estudiarà cadascuna de les sol·licituds d’admissió per valorar l’oportunitat d’admetre els candidats.

Es tindran en compte els criteris següents:

• Formació d’origen: se seleccionaran preferentment sol·licituds de persones amb formació de grau, màster o equivalent en administració i direcció d’empreses, organització industrial o enginyeria d’organització. Un altre tipus d’estudis (per exemple, ciències econòmiques) tindrà una puntuació menor (pes en el criteri, 40%).

• Universitat d’origen: es prioritzaran les sol·licituds d’estudiants que provinguin d’universitats presents a QS World University Rankings (http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/) (pes en el criteri, 15 %).

• Expedient acadèmic (pes en el criteri, 25%).

• Motivació: demostrar una motivació clara per portar a terme els estudis de doctorat en l’àmbit d’administració i organització d’empreses, i per desenvolupar una carrera de recerca (pes en el criteri, 10%). (A la sol·licitud d’admissió s’hi ha d’incloure la motivació; cal tenir en compte que en l’expedient dels candidats hi apareixen totes les sol·licituds que ha realitzat. Algú que hagi fet més de tres sol·licituds en àmbits molt dispars no demostra una motivació especial per a l’àmbit del programa.)

• Coneixements d’anglès: acreditar domini suficient de l’anglès (almenys nivell intermedi) per comprendre la bibliografia científica i comunicar els resultats de la seva recerca (pes en el criteri, 10%).

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, realitzarà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada. Els complements poden ser de formació investigadora o de formació transversal, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS. Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica podrà proposar mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Complements de formació específics del programa

La Comissió Acadèmica de el programa prescriurà la realització de complements de formació en investigació en administració i direcció d’empreses a aquells estudiants que no els hagin realitzat en la seva formació de màster. En particular, podran cursar les assignatures següents:

• Metodologia i tècniques de recerca, del Màster Universitari en Edificació.

• Introducció a la recerca en enginyeria d’organització, del Màster Universitari en Enginyeria d’Organització.

• Introducció a la recerca en logística, del Màster Universitari en Logística, Transport i Mobilitat.

Període de matrícula dels nous doctorands

Programa en extinció.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

- Nom de l’activitat: Tutoria.
- Hores: 288.

- Caràcter (obligatòria / optativa): obligatòria.

- Nom de l’activitat: Estades de recerca.
- Hores: 480.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

- Nom de l’activitat: Mobilitat.
- Hores: 960.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

- Nom de l’activitat: Formació en habilitats informacionals.
- Hores: 1,5.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

- Nom de l’activitat: Metodologia de la recerca.
- Hores: 12
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

- Nom de l’activitat: Innovació i creativitat.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

- Nom de l’activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
- Hores: 18.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

- Nom de l’activitat: ’Workshops’.
- Hores: 16.
- Caràcter (obligatòria / optativa): optativa.

- Nom de l’activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- Hores: 4.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El Programa de Doctorat disposa d’aules i seminaris i de la biblioteca del Departament d’Organització d’Empreses.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 05/03/2021 06:04:22.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 05/03/2021 06:03:42.

Llistat de tesis defensades per any

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 05/03/2021 06:02:58.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:GILIBERT JUNYENT, MIREIA
Títol:Analysis of business opportunities for car-related shared mobility services
Data lectura:12/12/2019
Director/a:RIBAS VILA, IMMACULADA
Menció:Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Gilibert, M.; Ribas, I.; Rosen, C.; Siebeneich, A. (2020). On-demand shared ride-hailing for commuting purposes: comparison of Barcelona and Hanover case studies. - Transportation research procedia, ISSN: 2352-1457 (JCR Impact Factor-2017: 0.301; Quartil: )

AUTOR/A:PEREZ POCH, ANTONI
Títol:Análisis del impacto de metodologias activas en la educación superior
Data lectura:17/10/2019
Tutor/a:SALLAN LEYES, JOSE MARIA
Director/a:SÁNCHEZ CARRACEDO, FERMIN
Codirector/a:SALAN BALLESTEROS, MARIA NURIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Perez-Poch, A. (2020). A Neurophysiological Cognitive Model for Deep Learning Networks.

Barenys Haya, Maria (2020). Material didàctic i estratègies pel treball en perspectiva de gènere i feminisme en un centre educatiu.

Beltran Alarcon, Joan (2020). Proposta d'estratègia d'implementació del programa FIRST LEGO League de Robòtica a l'àrea de Tecnologia a ESO i Batxillerat.

Alemany Sanchez, Janira (2020). Definició i disseny del mòdul Dual pel estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior de Producció Agroecològica que no faran l'estada a l'empresa.

Sanchez Pellicer, Joan (2020). Estratègies de centre per fomentar la incorporació de la llengua anglesa en els Cicles Formatius.

Muñoz Conde, Ramon (2020). ATENCIO A LA DIVERSITAT MITJANÇANT LA GAMIFICACIÓ EN FP.

Kobeaga Pi, Paula Adhara (2020). Impacte pedagògic i social de projectes APS a Cicles Formatius de Grau Superior.

Barahona Esteve, Carlos (2020). Disseny d'activitats PBL i aprenentatge cooperatiu basades en Arduino, per a l'aprenentatge de matèries TIC i electrònica per estudiants de cicles formatius d'electrònica i informàtica..

Perez-Poch, A.; Sánchez-Carracedo, F.; Salan, N.; Lopez, D. (2019). Cooperative learning and embedded active learning methodologies for improving students’ motivation and academic results. - International journal of engineering education, ISSN: 0949-149X (JCR Impact Factor-2019: 0.653; Quartil: Q4)

Boada, M.; Perez-Poch, A.; Ballester, M.; García, S.; Ventura, D.; García, S.; Barri, P.; Veiga , A. (2020). Microgravity effects on frozen human sperm samples. - Journal of assisted reproduction and genetics, ISSN: 1058-0468 (JCR Impact Factor-2018: 2.82; Quartil: Q1)

Praktiknjo, M.; Jordi Torner; Simon-Talero, M.; Gu, W.; Perez-Poch, A.; de la Torre, C.; del Val, I.; Alpiste, F.; Genescà, J.; Trebicka, J. (2020). Definition of SPSS: Computer-assisted image processing for better quantification. - Journal of hepatology, ISSN: 0168-8278 (JCR Impact Factor-2019: 20.582; Quartil: Q1)

Boada, M.; Perez-Poch, A.; Ballester, M.; García, S.; Ventura, D.; Rodriguez, I.; Barri, P.; Veiga , A. (2019). Effect of microgravity on frozen human sperm samples. Can they be sent to space?.

Perez-Poch, A. (2019). Numerical simulation of cardiovascular system deconditioning in different microgravity mission scenarios. Risk assessment and countermeasures.

Perez-Poch, A. (2019). Stakeholders analysis in the space sector. A deep learning value flow model simulation.

Boada, M.; Perez-Poch, A.; Ballester, M.; Garcia, S.; Jordi Torner; Brigos, M.; Alpiste, F.; Ventura, D. (2019). Can frozen sperm samples withstand being sent to space? Considering the creation of a sperm bank outside Earth.

AUTOR/A:RAMOS MONGE, ELVA LIZETH
Títol:Lineamientos en la dirección estratégica para la integración de la responsabilidad social en las instituciones de educación superior
Data lectura:30/01/2019
Director/a:LLINÀS AUDET, FRANCISCO JAVIER
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Ramos, E.L.; Llinas-Audet, Xavier; Jesús Barrena-Martínez (2019). Catalysts of university social responsability into strategic planning by thematic analysis and deductive coding. - International journal of entrepreneurship and innovation management, ISSN: 1741-5098 (JCR Impact Factor-2018: 0.179; Quartil: Q3)

AUTOR/A:FERNÁNDEZ RONQUILLO, MARIO ALFREDO
Títol:Modelo de competencias para microempresarios en entornos deprimidos: La región 5 del Ecuador
Data lectura:13/06/2018
Director/a:LLINÀS AUDET, FRANCISCO JAVIER
Director/a:SABATE GARRIGA, FERRAN
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Fernández-Ronquillo, Mario Alfredo; Llinas-Audet, Xavier; Sabate, F. (2018). Modelo de competencias para microempresarios como instrumento de desarrollo productivo. - Espacios (Caracas), ISSN: 0798-1015 (JCR Impact Factor-2018: 0.158; Quartil: Q3)

Fernández-Ronquillo, Mario Alfredo; Llinas-Audet, Xavier; Sabate, F. (2018). Competency model for microentrepreneurs in depressed environments. - International Journal of Management and Enterprise Development, ISSN: 1468-4330 (JCR Impact Factor-2018: 0.238; Quartil: Q3)

AUTOR/A:DE ANDRÉS MOSQUERA, ANDRÉS
Títol:Los determinantes a largo plazo de la tasa de ahorro de los hogares españoles en el período 1985-2016
Data lectura:13/03/2018
Director/a:VAN WUNNIK, LUCAS PHILIPPE
Codirector/a:PEREZ PERAL, ANASTASIO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Medina Mijangos, Rubi Alejandra (2019). Metodología para el análisis técnico-económico de los sistemas de gestión de residuos sólidos.

Garriga Casanovas, Pau (2019). COPAS LUMINOSAS SL.

Llaveria Vives, Tomàs (2019). STEAL WORK BUSINESS PLAN.

AUTOR/A:CUATRECASAS CASTELLSAGUES, ORIOL
Títol:Caracterització i evolució dels sistemes de producció basats en el Lean Management
Data lectura:26/01/2017
Director/a:CONSOLACION SEGURA, CAROLINA MARIA
Codirector/a:OLIVELLA NADAL, JORGE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Venegas Espada, Santiago (2017). Diseño y construcción de una célula de trabajo autónoma..

AUTOR/A:XIQUÉS TRIQUELL, JORDI
Títol:Variables definitorias de las glorietas y su incorporación a las especialidades científicas
Data lectura:04/03/2016
Director/a:RODRIGUEZ MONDELO, PEDRO MANUEL
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
López Bolart, Sergi (2016). Pràcticum a l'empresa de rehabilitació, construcció i manteniment Corema Arquitectura S.L..

Gomez Cadena, Leandro German (2016). Reforma y Acondicionamiento de Clinica Dental - Estocolmo.

Albuixech Samper, Cristian (2016). Reforma integral interior de nau industrial.

Ronquillo Guerrero, Miriam (2016). Reforma y cambio de uso de una vivienda tradicional ibicenca.

Palacín Santolaria, Bárbara (2016). Estudio de viabilidad de la reforma y cambio de uso de dos viviendas particulares a vivienda y apartamentos de turismo rural en el municipio de Los Molinos de Sipán, T.M. de Loporzano (Huesca)..

Heinsen Rizek, Wilhelm (2016). Estructuras Pretensadas, concepto, antecedentes y aplicaciones en la Republica Dominicana.

González Maduro, Jatna María (2016). Propuesta de mejora sostenible a escuelas públicas de República Dominicana.

Diéguez Peláez, José María (2016). ESTUDI SOBRE EL PLÀ D'ÚS I MANTENIMENT DELS COL.LEGIS PÚBLICS DE MONTCADA I REIXAC.

Rodríguez Ventosa, Sergi (2016). Projecte d'execució de centre comercial a Viladecans.

García Finai, Yasmina (2016). Prácticum en NOEM.

Vilá Cuscó, Anna (2016). Estudi de viabilitat de la rehabilitació de l'antiga Granja del Ritz.

Hernández Durán, Jairo (2016). Col·laboració en un despatx de reforma integral a Barcelona.

Vaamonde Longueira, Victor Manuel (2016). Iluminación dinámica de una glorieta por medio de energías reovables.

Alaman Lopez, Ivan (2016). FONT CASCADA DEL PARC DE LA CIUTADELLA, història i arquitectura.

Laborda Herranz, Telma (2016). Edificio Can Deu. Historia y Arquitectura.

Sastre Mule, Blanca (2016). Escola Pere Vila. Història i Arquitectura.

Huerga López, Sandra (2016). Proyecto ejecutivo, seguimiento de obra e interiorismo de un local comercial..

Pérez Riera, Víctor (2016). Control dimensional de la ejecución de la estructura de edificios singulares en altura a partir de métodos topográficos..

AUTOR/A:FREUNDT THURNE FREUNDT, ÚRSULA MARIA
Títol:Empresas de Comunicación, Medios de Comunicación y Periodismo. Medición de la confianza en un medio de comunicación periodístico impreso peruano desde la perspectiva del lector
Data lectura:17/06/2015
Director/a:COLL BERTRAN, JOSEP
Codirector/a:ABAD PUENTE, JESUS
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/12/2020“Servei de consultoria per a la determinació del model de gestió triple 0 a les Depuradores de Sabadell”CIA. AIGÜES SABADELL
01/05/202030/04/2021Asesoramiento y elaboración de informes de competitividad empresarial de empresas mejicanas.PROVEZA CONSULTORES, SC
02/03/202026/07/2020Assessorament en la creació d’un algorisme d’optimització del sistema de planificació a curt terminiITHINKUPC, S.L.
01/01/202031/12/2020PRO-MaaSEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
04/11/201920/04/2020Creació d'algoritme d'optimitació de procés de fabricació d'una planta de produccióITHINKUPC, S.L.
16/09/201916/09/2022Customer Quality 4.0.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/07/201924/04/2020Desempeño actividades PRL y predicción de accidentabilidad laboralACCIONA Infraesctructuras, S.A.
01/07/201901/07/2020Contracte de suport tècnic entre la Universitat Poiltècnica de Catalunya i la Fundació Politècnica de CatalunyaFUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA
01/06/201930/10/2020Desarrollo de herramientas para la simulación y optimización del vaciado de piscinas de combustible gastado de centrales nuclearesEndesa Generación, S.A.
30/04/201929/04/2024Formació en logísitca per estudiants del Tecnológico de MonterreyInstituto tecnológico de estudios s
26/04/201931/12/2019Asesoramiento, fijación de objetivos, desarrollo programa de actividades, y apoyo técnico y ejucutivo para el desarrollo internacional Misión en Barcelona sobre Innovación en Gestión Publica AvanzadaUNIVER.PERUANA CIENCIAS APLICADAS
26/04/201931/12/2019Asesoramiento, desarrollo programa de actividades, y apoyo técnico y ejecutivo e implementación de a Misión Internacional en Barcelona sobre Innovación en Dirección de Organizaciones de Salud.UNIVER.PERUANA CIENCIAS APLICADAS
01/04/201931/03/2022Pedagogia de la Economía Social y Solidaria: Una herramienta privilegiada para el desarrollo inclusivo en el MediterráneoAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020Feasibility Study of an Irrigation Water Supply System in Karkata (Jharkhand), IndiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
25/02/201931/07/2019Assessoria i acreditació ergonòmica pupitreFERROCARRILS DE LA GENERALITAT
15/01/201914/01/2022World Pendulum AllianceEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
15/01/201914/01/2022Promoting Modern Talent Management Practices in Asian Higher Education InstitutionsEuropean Commission
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Optimización de la Producción en talleres híbridos enlazados por unidades en secuenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Optimización de Microrredes con Energías Renovables bajo Incertidumbre y Futura Integración a la RedAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Monitorizacion mEdiante Sensores vestibles de UsuaRios de Andador Robotizado con problemas de movilidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
08/10/201831/12/2019Conveni per gestionar programes de formació permanent de 1 a 4ETCSEASY TECH GLOBAL SL
01/10/201831/12/2018Eina de planificació de la producció a mitjà i llarg termini de l'empresa IQOXEINDUSTRIAS QUIMICAS DEL OXIDO DE ET
01/06/201831/12/2018Estudi del procés d'abastiment de peces d'una planta de producció.F. EE AUTOMATION IBERICA, SL
01/06/201830/05/2019Coordinadación de los cursos de formación impartidos por IDCSaludIDCSALUD HOLDING SL
01/06/201828/02/2019Planificació de l'electrificació rural amb microxarxes i energies renovablesAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/06/201831/03/2019Metodologies i aplicatius per a l'elaboració de plans d'electrificació rural i l'avaluació de projectes energètics a l'Amèrica Llatina IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
24/05/201830/12/2018Informe sobre el grau d'integració del centre de treball de FCC a la Zona Franca de BarcelonaFOMENTO DE CONSTRUC.Y CONTRATAS,SA
04/05/201831/12/2018Elaboración de protocolos para evaluar la aptitud de examinadores de tráficoDIR.GENERAL DE TRAFICO
10/04/201831/12/2018Realización conjunta de las tareas de asesoramiento, fijación de objetivos, desarrollo del programa de actividades y apoyo técnico y ejecutivo para el desarrollo de la Misión Gestión Pública Avanzada.UNIVER.PERUANA CIENCIAS APLICADAS
10/04/201831/12/2018Realización conjunta de las tareas de asesoramiento, fijación de ojetivos, desarrollo del programa de actividades, y apoyo ténico y ejecutivo para el desarrollo e implementación de la Misión AcadémicaUNIVER.PERUANA CIENCIAS APLICADAS
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U001 Lemongrass oil based product developmentCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U007 Disseny i construcció d'un Centre Comunitari en el poblat de Dewgain (Jharkhand, India) amb materials locals i de manera sostenible.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
28/02/201831/12/2018ESTUDI-PROJECTE PER A LA INSTAL.LACIÓ DE DESFIBRIL.LADORS A ESPAIS PÚBLICS EN EL MARC DE L'ESTRATÈGIA COMUNITÀRIA PER A LA DESFIBRIL.LACIÓ PRECOÇ, I D'ACORD AMB PROT. INTERNACIONALSFundación España Salud
15/01/201830/06/2018Accions formatives de gestió d’empreses, emprenedoria i capacitacions directives professionalsPESA 4040 SL
01/01/201830/04/2018Curso de modelos predictivos y simulación de escenarios en PRLFOSTEC SL
01/06/201731/12/2017Metodologies i aplicatius per a l'elaboració de plans d'electrificació rural i l'avaluació de projectes energètics a l'Amèrica LlatinaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/05/201730/04/2021Gender Equality in Engineering through Communication and CommitmentCommission of European Communities
01/05/201731/08/2017Conveni Suport Tècnic entre UPC i UFECUNIO DE FEDERACIONS ESPORTIVES
17/04/201730/12/2017Realización de una Misión Académica Internacional en Barcelona sobre Dirección de Organizaciones de la SaludUNIVER.PERUANA CIENCIAS APLICADAS
01/02/201731/12/2017Teacher Benefit (TB) project - EIT InnoEnergyEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
30/01/201729/01/2019Convenio apoyo tecnico FESTOFESTO AUTOMATION, S.A.U.
30/01/201729/01/2019Convenio apoyo tecnico FESTO formaciónFESTO AUTOMATION, S.A.U.
01/01/201731/12/2020Research on emergency-oriented optimal regulation of air transportation networksNational Natural Science Foundation of China
01/01/201731/12/2018H2020-732399-MORPHEOS: Morphotype Ecosystem – design remote definition based on big data morphology and use ecosystem for creative industriesEuropean Commission
01/01/201731/12/2019ARQUITECTURA, CIUTAT I CULTURA. UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINÀRIA I ANTROPOLÒGICA: CULTURA I PENSAMENT FRONT L'ESPAI URBÀAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201731/12/2019Grup de recerca en Salut PúblicaAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201731/12/2019OPE-PROTHIUS - Organització de la Producció en Tallers HíbridsAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
29/11/201628/05/2020Automated Web Content Personalization on the Automotive Industry: the SEAT caseAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
17/10/201617/10/2019WELCOME: Towards incoming international university communitiesEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
17/10/201617/10/2019ROAD: Regional Objectives of Administrative DevelopmentEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
17/10/201617/10/2019BOOST: Boosting Armenian Universities Internationalization Strategy & MarketingEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
17/10/201617/10/2019SUCTI: Systemic University Change Towards InternationalizationEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
15/10/201615/04/2020La diabetis com accelerador de deteriorament cognitiu i malaltia d'alzheimer: abordatge i adherènciaACC10
25/09/201605/11/2017Seminario Internacional en Barcelona sobre Gestión Pública AvanzadaUNIVER.PERUANA CIENCIAS APLICADAS
29/07/201628/01/2020Mobility ecosystemAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/07/201617/07/2017Prestación de servicios de consultoría y asesoramiento en el ámbito de los flujos logísticos en la gestión de los productos de la empresaMELEGHY AUTOMOTIVE BARCELONA SAU
01/06/201630/09/2017Desenvolupament de metodologies i aplicatius pel disseny de projectes i la planificació energètica amb energies renovables en diferents contextos i països IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201629/02/2020and social engagementCommission of European Communities
22/02/201622/02/2019Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca de doctorat:/'Mobility ecosystem/'SEAT, S.A.
16/02/201615/02/2019La modularitat dels conjunts de muntatge com a sistema de millora de la productivitatAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201631/12/2020Conceptos, instrumentos, modelos y algoritmos para el diseño de la supply chainMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Optimización de sistemas de electrificación con energías renovables y microrredesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Educación e innovación social para la sostenibilidad. Formación en las Universidades españolas de profesionales como agentes de cambio para afrontar los retos de la sociedad.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Optimization of scheduling problems in container yard (SCHEYARD)Ministerio de Economia y Competitividad
31/12/201531/12/2015PLATAFORMA UPCPLUS
31/12/201531/12/2015SABENTIS
31/12/201531/12/2015UPCTOOLS
31/12/201531/12/2015PLATAFORMA ACHS
31/12/201531/12/2015EDIFICA.UPC.EDU
31/12/201531/12/2015ESPRL.ES
31/12/201531/12/2015DBCAMPUS
31/12/201531/12/2015CAMPUS MC PREVENCIÓN
31/12/201531/12/2015CAMPUS IMF
31/12/201531/12/2015MEMENTUM
31/12/201531/12/2015CHILE.UPCPLUS
31/12/201531/12/2015CAMPUS FARMACIA
31/12/201531/12/2015TESAURO DE COMFIA (CCOO)
01/12/201531/05/2016Anàlisi, disseny i programació d'un sistema automàtic de generació de calendaris de treballPARC D'ATRACCIONS TIBIDABO,SA PATSA
15/10/201515/10/2018MIND: Management, Innovation & DevelopmentEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
15/09/201530/09/2018Desarrollo de tareas sobre aspectos relacionados con la organización y evaluación del funcionamiento de los sistemas universitarios y educativosFUNDACIÓ CYD
01/09/201529/12/2015Evaluación individual y por grupos de los estudiantes del programa de postgrado "Managing the Digital Telco" Ediciones 1 a 5Telefónica Estudios Digitales
01/06/201531/12/2015Desenvolupament de metodologies i aplicatius pel disseny de projectes i la planificació energètica amb energies renovables en diferents contextos i païsosCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
12/05/201511/02/2016Casper, cognitive assistive social pet robots for hospitalized childrenAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201531/07/2018Securing future-proof environmentally compatible bioenergy chainsCommission of European Communities
12/03/201530/06/2015Jornada de Planificació integral de la mobilitat. ISO 39001SERVEI CATALÀ DEL TRÀNSIT
02/03/201505/04/2016Diseño de Decoys en el sector del automóvil a través de BigData del configurador web y de las ventas de coches para uso privado en concesionariosCàtedra SEAT - UPC; SEAT
30/01/201531/07/2015Estudi de recerca de l'impacte dels indicadors de gestió en la plataforma SABENTIS de prevenció de riscos laboralsEASY TECH GLOBAL SL
01/01/201531/12/2015Desenvolupament del projecte Enginyers 3.0COL.LEGI OF.ENG.INDUST. CATALUNYA
01/01/201530/04/2015Estudi i disseny del pla de ruta per a l'acostament dels col·legis d'enginyers de CatalunyaCOL.LEGI OF.ENG.INDUST. CATALUNYA
01/01/201531/12/2018Topología del espacio urbano: reconocimiento, análisis y cartografía de espacios frágiles en la ciudad contemporáneaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Factor humano e incertidumbre sobre la secuenciación y el equilibrado en líneas de modelos mixtosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201508/06/2015Big Data Business ModelsCàtedra SEAT - UPC

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202030/12/2020“Servei de consultoria per a la determinació del model de gestió triple 0 a les Depuradores de Sabadell”CIA. AIGÜES SABADELL
01/05/202030/04/2021Asesoramiento y elaboración de informes de competitividad empresarial de empresas mejicanas.PROVEZA CONSULTORES, SC
02/03/202026/07/2020Assessorament en la creació d’un algorisme d’optimització del sistema de planificació a curt terminiITHINKUPC, S.L.
01/01/202031/12/2020PRO-MaaSEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
04/11/201920/04/2020Creació d'algoritme d'optimitació de procés de fabricació d'una planta de produccióITHINKUPC, S.L.
16/09/201916/09/2022Customer Quality 4.0.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
25/07/201924/04/2020Desempeño actividades PRL y predicción de accidentabilidad laboralACCIONA Infraesctructuras, S.A.
01/07/201901/07/2020Contracte de suport tècnic entre la Universitat Poiltècnica de Catalunya i la Fundació Politècnica de CatalunyaFUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA
01/06/201930/10/2020Desarrollo de herramientas para la simulación y optimización del vaciado de piscinas de combustible gastado de centrales nuclearesEndesa Generación, S.A.
30/04/201929/04/2024Formació en logísitca per estudiants del Tecnológico de MonterreyInstituto tecnológico de estudios s
26/04/201931/12/2019Asesoramiento, fijación de objetivos, desarrollo programa de actividades, y apoyo técnico y ejucutivo para el desarrollo internacional Misión en Barcelona sobre Innovación en Gestión Publica AvanzadaUNIVER.PERUANA CIENCIAS APLICADAS
26/04/201931/12/2019Asesoramiento, desarrollo programa de actividades, y apoyo técnico y ejecutivo e implementación de a Misión Internacional en Barcelona sobre Innovación en Dirección de Organizaciones de Salud.UNIVER.PERUANA CIENCIAS APLICADAS
01/04/201931/03/2022Pedagogia de la Economía Social y Solidaria: Una herramienta privilegiada para el desarrollo inclusivo en el MediterráneoAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201928/02/2020Feasibility Study of an Irrigation Water Supply System in Karkata (Jharkhand), IndiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
25/02/201931/07/2019Assessoria i acreditació ergonòmica pupitreFERROCARRILS DE LA GENERALITAT
15/01/201914/01/2022World Pendulum AllianceEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
15/01/201914/01/2022Promoting Modern Talent Management Practices in Asian Higher Education InstitutionsEuropean Commission
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Optimización de la Producción en talleres híbridos enlazados por unidades en secuenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Optimización de Microrredes con Energías Renovables bajo Incertidumbre y Futura Integración a la RedAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Monitorizacion mEdiante Sensores vestibles de UsuaRios de Andador Robotizado con problemas de movilidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
08/10/201831/12/2019Conveni per gestionar programes de formació permanent de 1 a 4ETCSEASY TECH GLOBAL SL
01/10/201831/12/2018Eina de planificació de la producció a mitjà i llarg termini de l'empresa IQOXEINDUSTRIAS QUIMICAS DEL OXIDO DE ET
01/06/201831/12/2018Estudi del procés d'abastiment de peces d'una planta de producció.F. EE AUTOMATION IBERICA, SL
01/06/201830/05/2019Coordinadación de los cursos de formación impartidos por IDCSaludIDCSALUD HOLDING SL
01/06/201828/02/2019Planificació de l'electrificació rural amb microxarxes i energies renovablesAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/06/201831/03/2019Metodologies i aplicatius per a l'elaboració de plans d'electrificació rural i l'avaluació de projectes energètics a l'Amèrica Llatina IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
24/05/201830/12/2018Informe sobre el grau d'integració del centre de treball de FCC a la Zona Franca de BarcelonaFOMENTO DE CONSTRUC.Y CONTRATAS,SA
04/05/201831/12/2018Elaboración de protocolos para evaluar la aptitud de examinadores de tráficoDIR.GENERAL DE TRAFICO
10/04/201831/12/2018Realización conjunta de las tareas de asesoramiento, fijación de objetivos, desarrollo del programa de actividades y apoyo técnico y ejecutivo para el desarrollo de la Misión Gestión Pública Avanzada.UNIVER.PERUANA CIENCIAS APLICADAS
10/04/201831/12/2018Realización conjunta de las tareas de asesoramiento, fijación de ojetivos, desarrollo del programa de actividades, y apoyo ténico y ejecutivo para el desarrollo e implementación de la Misión AcadémicaUNIVER.PERUANA CIENCIAS APLICADAS
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U001 Lemongrass oil based product developmentCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U007 Disseny i construcció d'un Centre Comunitari en el poblat de Dewgain (Jharkhand, India) amb materials locals i de manera sostenible.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
28/02/201831/12/2018ESTUDI-PROJECTE PER A LA INSTAL.LACIÓ DE DESFIBRIL.LADORS A ESPAIS PÚBLICS EN EL MARC DE L'ESTRATÈGIA COMUNITÀRIA PER A LA DESFIBRIL.LACIÓ PRECOÇ, I D'ACORD AMB PROT. INTERNACIONALSFundación España Salud
15/01/201830/06/2018Accions formatives de gestió d’empreses, emprenedoria i capacitacions directives professionalsPESA 4040 SL
01/01/201830/04/2018Curso de modelos predictivos y simulación de escenarios en PRLFOSTEC SL
01/06/201731/12/2017Metodologies i aplicatius per a l'elaboració de plans d'electrificació rural i l'avaluació de projectes energètics a l'Amèrica LlatinaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/05/201730/04/2021Gender Equality in Engineering through Communication and CommitmentCommission of European Communities
01/05/201731/08/2017Conveni Suport Tècnic entre UPC i UFECUNIO DE FEDERACIONS ESPORTIVES
17/04/201730/12/2017Realización de una Misión Académica Internacional en Barcelona sobre Dirección de Organizaciones de la SaludUNIVER.PERUANA CIENCIAS APLICADAS
01/02/201731/12/2017Teacher Benefit (TB) project - EIT InnoEnergyEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
30/01/201729/01/2019Convenio apoyo tecnico FESTOFESTO AUTOMATION, S.A.U.
30/01/201729/01/2019Convenio apoyo tecnico FESTO formaciónFESTO AUTOMATION, S.A.U.
01/01/201731/12/2020Research on emergency-oriented optimal regulation of air transportation networksNational Natural Science Foundation of China
01/01/201731/12/2018H2020-732399-MORPHEOS: Morphotype Ecosystem – design remote definition based on big data morphology and use ecosystem for creative industriesEuropean Commission
01/01/201731/12/2019ARQUITECTURA, CIUTAT I CULTURA. UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINÀRIA I ANTROPOLÒGICA: CULTURA I PENSAMENT FRONT L'ESPAI URBÀAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201731/12/2019Grup de recerca en Salut PúblicaAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/01/201731/12/2019OPE-PROTHIUS - Organització de la Producció en Tallers HíbridsAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
29/11/201628/05/2020Automated Web Content Personalization on the Automotive Industry: the SEAT caseAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
17/10/201617/10/2019WELCOME: Towards incoming international university communitiesEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
17/10/201617/10/2019ROAD: Regional Objectives of Administrative DevelopmentEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
17/10/201617/10/2019BOOST: Boosting Armenian Universities Internationalization Strategy & MarketingEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
17/10/201617/10/2019SUCTI: Systemic University Change Towards InternationalizationEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
15/10/201615/04/2020La diabetis com accelerador de deteriorament cognitiu i malaltia d'alzheimer: abordatge i adherènciaACC10
25/09/201605/11/2017Seminario Internacional en Barcelona sobre Gestión Pública AvanzadaUNIVER.PERUANA CIENCIAS APLICADAS
29/07/201628/01/2020Mobility ecosystemAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/07/201617/07/2017Prestación de servicios de consultoría y asesoramiento en el ámbito de los flujos logísticos en la gestión de los productos de la empresaMELEGHY AUTOMOTIVE BARCELONA SAU
01/06/201630/09/2017Desenvolupament de metodologies i aplicatius pel disseny de projectes i la planificació energètica amb energies renovables en diferents contextos i països IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201629/02/2020and social engagementCommission of European Communities
22/02/201622/02/2019Conveni per al desenvolupament del projecte de recerca de doctorat:/'Mobility ecosystem/'SEAT, S.A.
16/02/201615/02/2019La modularitat dels conjunts de muntatge com a sistema de millora de la productivitatAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201631/12/2020Conceptos, instrumentos, modelos y algoritmos para el diseño de la supply chainMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Optimización de sistemas de electrificación con energías renovables y microrredesMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Educación e innovación social para la sostenibilidad. Formación en las Universidades españolas de profesionales como agentes de cambio para afrontar los retos de la sociedad.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Optimization of scheduling problems in container yard (SCHEYARD)Ministerio de Economia y Competitividad
31/12/201531/12/2015PLATAFORMA UPCPLUS
31/12/201531/12/2015SABENTIS
31/12/201531/12/2015UPCTOOLS
31/12/201531/12/2015PLATAFORMA ACHS
31/12/201531/12/2015EDIFICA.UPC.EDU
31/12/201531/12/2015ESPRL.ES
31/12/201531/12/2015DBCAMPUS
31/12/201531/12/2015CAMPUS MC PREVENCIÓN
31/12/201531/12/2015CAMPUS IMF
31/12/201531/12/2015MEMENTUM
31/12/201531/12/2015CHILE.UPCPLUS
31/12/201531/12/2015CAMPUS FARMACIA
31/12/201531/12/2015TESAURO DE COMFIA (CCOO)
01/12/201531/05/2016Anàlisi, disseny i programació d'un sistema automàtic de generació de calendaris de treballPARC D'ATRACCIONS TIBIDABO,SA PATSA
15/10/201515/10/2018MIND: Management, Innovation & DevelopmentEuropean Commission. Education Audiovisual and Culture Agency Executive Agency (Eacea)
15/09/201530/09/2018Desarrollo de tareas sobre aspectos relacionados con la organización y evaluación del funcionamiento de los sistemas universitarios y educativosFUNDACIÓ CYD
01/09/201529/12/2015Evaluación individual y por grupos de los estudiantes del programa de postgrado "Managing the Digital Telco" Ediciones 1 a 5Telefónica Estudios Digitales
01/06/201531/12/2015Desenvolupament de metodologies i aplicatius pel disseny de projectes i la planificació energètica amb energies renovables en diferents contextos i païsosCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
12/05/201511/02/2016Casper, cognitive assistive social pet robots for hospitalized childrenAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201531/07/2018Securing future-proof environmentally compatible bioenergy chainsCommission of European Communities
12/03/201530/06/2015Jornada de Planificació integral de la mobilitat. ISO 39001SERVEI CATALÀ DEL TRÀNSIT
02/03/201505/04/2016Diseño de Decoys en el sector del automóvil a través de BigData del configurador web y de las ventas de coches para uso privado en concesionariosCàtedra SEAT - UPC; SEAT
30/01/201531/07/2015Estudi de recerca de l'impacte dels indicadors de gestió en la plataforma SABENTIS de prevenció de riscos laboralsEASY TECH GLOBAL SL
01/01/201531/12/2015Desenvolupament del projecte Enginyers 3.0COL.LEGI OF.ENG.INDUST. CATALUNYA
01/01/201530/04/2015Estudi i disseny del pla de ruta per a l'acostament dels col·legis d'enginyers de CatalunyaCOL.LEGI OF.ENG.INDUST. CATALUNYA
01/01/201531/12/2018Topología del espacio urbano: reconocimiento, análisis y cartografía de espacios frágiles en la ciudad contemporáneaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201531/12/2018Factor humano e incertidumbre sobre la secuenciación y el equilibrado en líneas de modelos mixtosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201508/06/2015Big Data Business ModelsCàtedra SEAT - UPC

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Indicadors

Amunt