Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Anàlisi Estructural

Anàlisi Estructural

Antecedents del programa


El Programa de Doctorat d’Anàlisi Estructural neix el 1988 a partir de la consolidació del Departament de Resistència de Materials i Estructures en l’Enginyeria en el marc de la Llei de reforma universitària (LRU) i dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya. El programa es va crear per formar doctors en l’àmbit de la mecànica dels medis continus i la teoria d’estructures. Aquest àmbit d’actuació és únic a la Universitat Politècnica de Catalunya.

El programa es planteja tenint en compte dues grans referències estratègiques. D’una banda, una forta dimensió internacional, per potenciar que el cursin molts estudiants i que l’imparteixin alguns professors estrangers de Llatinoamèrica, Europa, Àsia i Àfrica. D’altra banda, amb proximitat, conceptual i pel que fa als continguts científics que s’imparteixen, als desafiaments i problemes d’innovació que té la indústria espanyola i europea per millorar la seva competència i competitivitat en el món. Una bona mostra d’això és que col·laboren de forma regular en el desenvolupament del programa rellevants professors de prestigi internacional:


Dr. S. Idelsohn (ICREA), Research Professor at CIMNE Espanya
Dr. C. Felippa, University of Colorado at Boulder, EUA
Dr. R. Lohner, University of Washington, EUA
Dr. J. Rojek, Institute of Fundamental Technological Research, Academy of Sciences, Polònia
Dr. F. Armero University of Berkeley, EUA
Dr. S. Botello, Universidad de Guanajuato, Mèxic
Dr. J. Hurtado, Universidad Nacional de Colombia, Colòmbia
Dr. M. Cerrolaza, Universidad Central de Venezuela, Veneçuela

També hi ha una gran interrelació del programa amb altres universitats i empreses en l’àmbit d’R+D+i. Els professors i estudiants col·laboren amb gran quantitat d’empreses en projectes d’R+D+i dins del marc de projectes conjunts finançats pels organismes responsables de la recerca, nacionals o de la Unió Europea. En els últims cinc anys, els professors i estudiants de programa han participat en nombrosos projectes de recerca obtinguts en convocatòries competitives en el marc dels programes nacionals o de la Unió Europea.

Justificació de la necessitat del programa

En les últimes dècades s’han produït grans avenços tecnològics que han contribuït a ampliar i millorar la profunditat i prestacions dels plantejaments i dels mètodes d’anàlisi estructural no només mitjançant unes eines de càlcul més potents i precises, sinó també en relació amb la solució dels problemes cada vegada més complexos que la societat necessita i planteja.

En aquest context, el Programa de Doctorat d’Anàlisi Estructural que es formula es justifica a partir d’una doble necessitat. D’una banda, s’introdueixen els continguts verticals relacionats amb l’anàlisi i el càlcul d’estructures. D’aquesta manera, s’estudia i analitza tot el conjunt de conceptes, metodologies i eines numèriques necessàries per calcular les diferents tipologies estructurals: bigues, plaques, làmines, etc. D’altra banda, s’introdueixen les diferents equacions constitutives que defineixen el comportament dels materials, i per tant la seva resposta estructural.

En segon lloc, es presenta una sèrie de continguts horitzontals relacionats amb la mecànica dels medis continus i amb la resolució dels problemes mitjançant tècniques numèriques. D’aquesta manera, s’estudia la resolució numèrica (lineal i no lineal) de les equacions de transmissió de calor, de la mecànica de la fractura, d’alguns complexos processos industrials (farciment de motlles, estampacions de xapa, laminatge, forjat, etc.) i de les equacions de Navier-Stokes, entre d’altres. Aquest plantejament dual fa que el Programa de Doctorat d’Anàlisi Estructural sigui únic a la Universitat Politècnica de Catalunya i cobreixi el camp propi de l’àrea de coneixement de la mecànica de mitjans continus i teoria d’estructures.

Objectius del programa

L’objectiu del Programa de Doctorat d’Anàlisi Estructural és formar investigadors de qualitat en el camp de l’anàlisi estructural, entenent-lo en el sentit més ampli dins de la mecànica dels medis continus i en el seu tractament mitjançant tècniques numèriques, fonamentalment d’elements finits. El programa se centra en dues vessants bàsiques:
• vessant metodològica
• aplicacions

Vessant metodològica

En aquest cas, els objectius del programa són:
• Aprofundir en el coneixement i tractament numèric de les tipologies estructurals més utilitzades: medi continu bidimensional i tridimensional, bigues, làmines i plaques.
• Progressar en el coneixement de les equacions constitutives dels materials a fi de poder-ne analitzar el comportament.
• Incorporar el plantejament numèric de les equacions diferencials i integrals que regeixen el comportament estructural dels materials.
• Analitzar amb diferents tècniques de resolució numèrica les equacions resultants de la discretització del continu, incloent-hi els problemes d’acoblament i la interacció.

Aplicacions

Tan aviat com els estudiants hagin adquirit els coneixements bàsics esmentats en el punt anterior, el programa estableix que els estudiants han d’optar per alguna especialització d’acord amb els objectius de la seva tesi doctoral. En aquest context, el Programa d’Anàlisi Estructural té en compte els camps següents:

- Enginyeria estructural, incloent-hi l’anàlisi sísmica, la patologies d’estructures, l’anàlisi numèrica de materials compostos i funcionals, etc.

- Solució de problemes multifísics: anàlisi termomecànica, interacció fluid-estructura, etc.

- Simulació numèrica de processos industrials: manufactura additiva, laminatge, soldadura, forjat, solidificació, embotició, etc.

Referents externs

Pràcticament totes les universitats de prestigi d’Amèrica, Europa i Àsia amb estudis de doctorat en l’àmbit de l’enginyeria civil en les seves diferents versions i modalitats (ambiental, mecànica o de materials) ofereixen doctorats relacionats amb l’anàlisi estructural. Els professors del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC mantenen relacions estretes en temes de recerca amb molts professors d’aquestes universitats que es tradueixen en articles conjunts, així com en projectes de recerca coordinats. Fruit d’aquests contactes són també intercanvis i estades de professors i estudiants i la participació en tribunals de tesis doctorals en els diferents programes nacionals.

Mobilitat

Es preveuen estades en centres estrangers per portar a terme alguna activitat de recerca i/o participar en congressos, directament relacionats amb la tesi o amb qualsevol altre tema d’interès per a la formació dels doctorands.

Els projectes de recerca realitzats a través del Departament o en col·laboració amb centres de recerca relacionats amb aquest (per ex., el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria), en consorcis europeus i en altres projectes internacionals faciliten aquesta mobilitat.

Menció de qualitat

El Programa de Doctorat d’Anàlisi Estructural ha estat destacat amb la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència, amb avaluació prèvia de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació amb el codi de Menció de Qualitat: MCD2005-00341. Menció concedida i renovada per als anys 2005, 2006, 2007 i 2008.

COORDINADOR/A

Chiumenti, Michele

CONTACTE

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 016 497
Correu electrònic: doctorat.AE.camins@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

La formació prèvia requerida correspondrà amb la de graduats amb perfils d’enginyeria, científics i tecnològics que hagin cursat un màster afí a l’àmbit científic del programa. En qualsevol cas els estudiants que pretenguin accedir al programa hauran d’acreditar un coneixement bàsic en el camp de l’anàlisi d’estructures, especialment en tots aquells coneixements relacionats amb la mecànica dels medis continus, mecànica de sòlids i de fluids, així com del comportament lineal, no lineal, estàtic i dinàmic dels materials i de les estructures. És aconsellable que l’estudiant disposi de certs coneixements de programació (mecànica computacional).

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Requisits específics d’admissió

Els estudiants que acreditin haver cursat i superat algun dels màsters oficials que el Programa de Doctorat d’Anàlisi Estructural considera de referència, impartits a la Universitat Politècnica de Catalunya, no requeriran complements de formació:

- Màster d’Enginyer de Camins, Canals i Ports
- Màster de Mètodes Numèrics en Enginyeria
- Màster d’Enginyeria Civil
- Màster Erasmus Mundus de Computational Mechanics

Hi ha la possibilitat que la Comissió Acadèmica del programa reconegui l’equivalència d’altres masters of science o fins i tot d’altres estudis de postgrau. Per reconèixer l’equivalència, la Comissió Acadèmica del programa valorarà la seva correspondència tant en el nombre de crèdits com en les matèries dels màsters de referència, així com l’excel·lència de la institució acadèmica on s’imparteix. En el cas d’acreditar màsters o estudis oficials de postgrau reconeguts per la UPC com a equivalents a qualsevol dels màsters de referència, l’admissió serà automàtica.

L’admissió d’estudiants que no compleixin les condicions anteriors podrà ser considerada i estudiada per la Comissió Acadèmica. En general, l’acreditació d’un títol de màster de perfil acadèmic o científic, adaptat a les directrius del procés de Bolonya, es valorarà especialment durant el procés d’accés el programa.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context d’investigació en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

10

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (PROMOTORA)
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://deca.upc.edu/ca/doctorat-recerca/doctorat/analisi-estuctural

CONTACTE:

Despatx 202 - Edifici C2 (Campus Nord)
Tel.: 934 016 497
Correu electrònic: doctorat.AE.camins@upc.edu


Convenis amb altres institucions


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

La formació prèvia requerida correspondrà amb la de graduats amb perfils d’enginyeria, científics i tecnològics que hagin cursat un màster afí a l’àmbit científic del programa. En qualsevol cas els estudiants que pretenguin accedir al programa hauran d’acreditar un coneixement bàsic en el camp de l’anàlisi d’estructures, especialment en tots aquells coneixements relacionats amb la mecànica dels medis continus, mecànica de sòlids i de fluids, així com del comportament lineal, no lineal, estàtic i dinàmic dels materials i de les estructures. És aconsellable que l’estudiant disposi de certs coneixements de programació (mecànica computacional).

A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, la capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el seu treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Requisits específics d’admissió

Els estudiants que acreditin haver cursat i superat algun dels màsters oficials que el Programa de Doctorat d’Anàlisi Estructural considera de referència, impartits a la Universitat Politècnica de Catalunya, no requeriran complements de formació:

- Màster d’Enginyer de Camins, Canals i Ports
- Màster de Mètodes Numèrics en Enginyeria
- Màster d’Enginyeria Civil
- Màster Erasmus Mundus de Computational Mechanics

Hi ha la possibilitat que la Comissió Acadèmica del programa reconegui l’equivalència d’altres masters of science o fins i tot d’altres estudis de postgrau. Per reconèixer l’equivalència, la Comissió Acadèmica del programa valorarà la seva correspondència tant en el nombre de crèdits com en les matèries dels màsters de referència, així com l’excel·lència de la institució acadèmica on s’imparteix. En el cas d’acreditar màsters o estudis oficials de postgrau reconeguts per la UPC com a equivalents a qualsevol dels màsters de referència, l’admissió serà automàtica.

L’admissió d’estudiants que no compleixin les condicions anteriors podrà ser considerada i estudiada per la Comissió Acadèmica. En general, l’acreditació d’un títol de màster de perfil acadèmic o científic, adaptat a les directrius del procés de Bolonya, es valorarà especialment durant el procés d’accés el programa.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La Comissió Acadèmica del programa decidirà l’acceptació en cada cas i, amb aquest efecte, valorarà els aspectes següents:

• Les característiques dels estudis previs acreditats (30%)
• L’expedient acadèmic (20%)
• L’experiència prèvia en recerca i publicacions (10%)
• La motivació per l’àmbit de les estructures (10%)
• L’excel·lència científica/acadèmica de la universitat o institució d’educació superior d’origen (10%)
• Coneixement de llengua anglesa (10%)
• Disposició de beques o ajuts (10%)

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que els doctorands hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació en recerca, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS.

A continuació es relacionen el conjunt de matèries i crèdits, amb menció expressa dels màsters oficials on s’imparteixen, definits perquè la Comissió Acadèmica del programa estableixi la formació complementària necessària en el moment d’admissió.

Màster oficial d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

Assignatura: Mecànica dels Medis Continus

Assignatura: Anàlisi d’Estructures

Assignatura: Enginyeria d’Estructures

Màster oficial en Mètodes Numèrics en Enginyeria

Assignatura: Mètode dels Elements Finits

Assignatura: Mecànica de Mitjans Continus

Assignatura: Mecànica de Sòlids Computacional

Assignatura: Mecànica i Dinàmica Computacional d’Estructures


Master of Computational Mechanics-Erasmus Mundus

Assignatura: Finite Element Methods

Assignatura: Continuum Mechanics

Assignatura: Computational Solid Mechanics

Assignatura: Computational Structural Mechanics and Dynamics

Període de matrícula dels nous doctorands

Aproximadament des de mitjan setembre a mitjan octubre de cada curs.

Febrer (matrícula extraordinària), principalment per a alumnes en espera de visats i beques.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Aproximadament des de mitjan setembre a mitjan octubre de cada curs.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Tutoria (obligatòria) (288 hores): Assessorament, ajuda, seguiment i control dels doctorands amb l’objectiu que assoleixin les competències necessàries. Aquesta activitat quedarà reflectida en el Document d’Activitats del Doctorand o Doctoranda i serà revisada pel director de tesi.

Mobilitat (optativa) (480 hores): Estada en centres estrangers per portar a terme alguna activitat de recerca i/o participació en congressos, directament relacionada amb la tesi o amb qualsevol altre tema d’interès per a la formació dels doctorands. La realització està prevista a partir del segon curs, quan l’accés al programa és directe, o dotze mesos després de finalitzar la formació complementària, bé sigui d’accés o com a conseqüència de la requerida pels tutors o els directors de la tesi.
Seminaris (optatius) (60 hores): Aprofitant les estades de professors visitants en el Departament, s’organitzen seminaris per als doctorands que els permetin tenir una visió dels resultats de projectes de recerca relacionats amb el treball de la seva tesi.
Cursos (optatius): És possible complementar la formació dels doctorands participant en cursos que formen part d’un màster específic:
• Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció
• Màster en Mètodes Numèrics per a l’Enginyeria
• Màster en Enginyeria Civil
• Màster en Mecànica Computacional
• Altres

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Laboratori d’Elasticitat i Resistència de Materials (LERMA)

https://lerma.upc.edu/ca

Laboratori per a la Innovació Tecnològica d’Estructures i Materials (LITEM)
https://litem.upc.edu/ca

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 19/05/2022 04:45:30.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 19/05/2022 04:30:24.

Llistat de tesis defensades per any

 • BOVÉ TOUS, ORIOL: Improvement of Down-aisle Stability and Ductility for Unbraced Adjustable Pallet Racking Systems.
  Autor/a: BOVÉ TOUS, ORIOL
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/673615
  Programa: ANÀLISI ESTRUCTURAL
  Departament: (DECA)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 04/02/2022
  Director/a de tesi: LOPEZ ALMANSA, FRANCISCO | FERRER BALLESTER, MIQUEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: BENAVENT CLIMENT, AMADEO
       SECRETARI: BONADA BO, JORDI
       VOCAL: SIMONCELLI, MARCO
  Resum de tesi: Les prestatgeries de paletització industrial són estructures destinades a emmagatzemar productes. El seu correcte disseny estructural és de gran importància, ja que el seu col·lapse pot derivar en importants pèrdues econòmiques i fins i tot humanes. Aquest tipus d'estructures és força inestable i poc dúctil; com a conseqüència, la seva integritat està compromesa, especialment quan s'exposen a accions severes com ho poden ser les sísmiques. Per aquesta raó, existeix un interès creixent a millorar l'estabilitat i la ductilitat de les prestatgeries. Tanmateix, la dura competitivitat industrial obliga a minimitzar els costos. L'objectiu d'aquesta tesi és aportar eines numèriques i solucions tecnològiques per millorar l'estabilitat i la ductilitat d'aquest tipus d'estructures sense que això impacti dramàticament als costos. En un primer pas d'aquesta tesi, presentat a l'article: ¿Systemized Structural Predesign Method for Selective Racks¿, s'avalua un nou mètode per al pre-disseny sistematitzat de prestatgeries no regulars mitjançant un model mono-columna elaborat amb barres 2-D; aquest model té en compte el comportament lateral longitudinal (en la direcció del passadís) de prestatgeries no travades sotmeses tant a accions gravitatòries com laterals. L'objectiu (del mètode de pre-disseny) és obtenir prestatgeries òptimes en termes de cost, que alhora satisfacin determinats requisits d'estabilitat definits per l'usuari. Els resultats posen de manifest el paper fonamental dels travessers i les unions puntal-travesser en l'estabilitat global de l'estructura i en la seva optimització econòmica. Atès que les solucions no són intuïtives ni òbvies, no es poden proporcionar regles de disseny simplificades; en lloc d'això, doncs, es proporcionen altres eines numèriques computacionalment eficients. El segon pas d'aquesta investigació se centra en una unió puntal-travesser en concret amb l'objectiu de millorar la seva ductilitat i capacitat de dissipació d'energia sota excitació sísmica. L'objectiu s'aconsegueix modificant el traçat de la soldadura; amb la intenció de distribuir les tensions de manera més eficient i, com a conseqüència, desplaçar el punt de fallada lluny de la soldadura; en fer això, el nou mode de fallada és més dúctil. L'article presentat a la publicació ¿Numerical investigation on a seismic testing campaign on adjustable pallet rack speed-lock connections¿, inclosa en aquesta tesi, demostra l'eficàcia d'aquesta tècnica mitjançant la simulació amb elements finits d'experiments incrementals. Els models numèrics es calibren amb experiments i després s'hi analitzen les distribucions de tensions en profunditat. Finalment, i seguint amb la investigació sobre aquesta unió en concret, es realitza una àmplia campanya experimental, que inclou assaigs incrementals i cíclics, presentada a la publicació: ¿Ductility improvement of adjustable pallet rack speed-lock connections: Experimental study¿. En aquest article, es demostren amb èxit les propietats millorades del nou disseny de la soldadura. A més, es contrasten dos protocols d'assaigs cíclics diferents i es demostra que influeixen en el mode de fallada i, per tant, en la ductilitat i capacitat de dissipació d'energia.

Darrera actualització: 19/05/2022 05:01:04.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:BOVÉ TOUS, ORIOL
Títol:Improvement of Down-aisle Stability and Ductility for Unbraced Adjustable Pallet Racking Systems.
Data lectura:04/02/2022
Director/a:LOPEZ ALMANSA, FRANCISCO
Codirector/a:FERRER BALLESTER, MIQUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Systemized structural predesign method for selective racks
Bove, O.; Casafont, M.; Ferrer, M.; Lopez Almansa, F.; Roure, F.
Journal of structural engineering (New York, N.Y.), ISSN: 0733-9445 (JCR Impact Factor-2020: 3.312; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Comparison Between Two Types of Seismic Tests of Racking Systems
Bove, O.; Ferrer, M.; Lopez Almansa, F.; Roure, F.
ce/papers, ISSN: 2509-7075
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

Analytical design method for the improvement of steel structures stability
Bove, O.; Casafont, M.; Ferrer, M.; Lopez Almansa, F.; Roure, F.
ce/papers, ISSN: 2509-7075
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

Ductility improvement of adjustable pallet rack speed-lock connections: Experimental study
Bove, O.; Lopez Almansa, F.; Ferrer, M.; Roure, F.
Journal of constructional steel research , ISSN: 0143-974X (JCR Impact Factor-2020: 3.646; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

Numerical investigation on a seismic testing campaign on adjustable pallet rack speed-lock connections
Bove, O.; Ferrer, M.; Lopez Almansa, F.; Roure, F.
Engineering structures, ISSN: 0141-0296 (JCR Impact Factor-2021: 4.471; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

Comparison between two types of cyclic tests of rancking systems for seismic performance evaluation
9th European Conference on Steel and Composite Structures
Data de presentació: 01/09/2021
Presentació de treball en congressos

COMPARISON BETWEEN TWO TYPES OF CYCLIC TESTS OF RACKING SYSTEMS FOR SEISMIC PERFORMANCE EVALUATION
17th World Conference on Earthquake Engineering
Data de presentació: 30/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MORENO MARTÍNEZ, LAURA
Títol:Numerical modelling of viscoelastic flows based on a log-conformation formulation.
Data lectura:22/09/2021
Director/a:CODINA ROVIRA, RAMON
Codirector/a:BAIGES AZNAR, JOAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Logarithmic conformation reformulation in viscoelastic flow problems approximated by a VMS-type stabilized finite element formulation
Moreno, L.; Codina, R.; Baiges, J.; Castillo, E.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2019: 5.763; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2019
Article en revista

Solution of transient viscoelastic flow problems approximated by a term-by-term VMS stabilized finite element formulation using time-dependent subgrid-scales
Moreno, L.; Codina, R.; Baiges, J.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2020: 6.756; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2020
Article en revista

Analysis of a stabilized finite element approximation for a linearized logarithmic reformulation of the viscoelastic flow problem
Codina, R.; Moreno, L.
ESAIM. Mathematical modeling and numerical analysis. Modelisation mathématique, ISSN: 0764-583X (JCR Impact Factor-2019: 1.353; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Stabilised variational multi-scale finite element formulations for viscoelastic fluids
Castillo, E.; Moreno, L.; Baiges, J.; Codina, R.
Archives of computational methods in engineering, ISSN: 1134-3060 (JCR Impact Factor-2019: 6.73; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

Numerical simulation of non-isothermal viscoelastic fluid flows using a VMS stabilized finite element formulation
Moreno, L.; Codina, R.; Baiges, J.
Journal of non-newtonian fluid mechanics, ISSN: 0377-0257 (JCR Impact Factor-2019: 2.538; Quartil: Q2)
Data de publicació: 10/2021
Article en revista

AUTOR/A:CORNEJO VELÁZQUEZ, ALEJANDRO
Títol:A fully Lagrangian formulation for fluid-structure interaction between free-surface flows and multi-fracturing solids
Data lectura:21/12/2020
Director/a:OÑATE IBAÑEZ DE NAVARRA, EUGENIO
Codirector/a:ZARATE ARAIZA, JOSE FRANCISCO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Analysis of the mock-up of a reactor containment building: comparison with experimental results
Jimenez, S.; Cornejo, A.; Barbu, L.; Oller, S.; Barbat, A. H.
Nuclear engineering and design, ISSN: 0029-5493 (JCR Impact Factor-2020: 1.869; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/2020
Article en revista

Combination of an adaptive remeshing technique with a coupled FEM–DEM approach for analysis of crack propagation problems
Cornejo, A.; Mataix, V.; Zarate, J.; Oñate, E.
Computational particle mechanics, ISSN: 2196-4378 (JCR Impact Factor-2020: 2.105; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/2020
Article en revista

Failure pressure analysis of a nuclear reactor prestressed concrete containment building
Jimenez, S.; Cornejo, A.; Barbu, L.; Barbat, A. H.; Oller, S.
Engineering structures, ISSN: 0141-0296 (JCR Impact Factor-2019: 3.548; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

A fully Lagrangian formulation for fluid-structure interaction problems with free-surface flows and fracturing solids
Cornejo, A.; Franci, A.; Zarate, J.; Oñate, E.
Computers and structures, ISSN: 0045-7949 (JCR Impact Factor-2019: 3.664; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2021
Article en revista

Analysis of the VeRCoRs mock-up of a reactor containment building by means of a constitutive serial-parallel rule of mixtures
Restitution Workshop of the VeRCoRs 2018 benchmark
Data de presentació: 28/08/2018
Presentació de treball en congressos

Modeling limit situations by the action of fluids over breakable human-built structures with the Particle Finite Element Method
3rd International Conference on Computational Engineering and Science for Safety and Environmental Problems (COMPSAFE2020)
Data de presentació: 08/12/2020
Presentació de treball en congressos

Nonlinear analysis of a nuclear plant containment structure
14th World Congress in Computational Mechanics and 8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Data de presentació: 01/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TELLO GUERRA, ALEXIS
Títol:Fluid Structure Interaction by means of Reduced Order Models.
Data lectura:10/07/2020
Director/a:CODINA ROVIRA, RAMON
Codirector/a:BAIGES AZNAR, JOAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Fluid structure interaction by means of variational multiscale reduced order models
Tello, A.; Codina, R.; Baiges, J.
International journal for numerical methods in engineering, ISSN: 1097-0207 (JCR Impact Factor-2020: 3.477; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Field-to-field coupled fluid structure interaction: a reduced order model study
Tello, A.; Codina, R.
International journal for numerical methods in engineering, ISSN: 1097-0207 (JCR Impact Factor-2019: 2.866; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2021
Article en revista

AUTOR/A:CELIGUETA JORDANA, MIGUEL ANGEL
Títol:A particle finite element method for fluid-related problems in civil engineering.
Data lectura:14/11/2019
Director/a:OÑATE IBAÑEZ DE NAVARRA, EUGENIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Development of new lagrangian computational methods for ice-ship interaction problems: NICESHIP project
Garcia, J.; Oñate, E.; Serván, B.; Celigueta, M.A.; Latorre, S.; Colom, J.
Springer
Data de publicació: 29/02/2020
Capítol en llibre

An accurate nonlocal bonded discrete element method for nonlinear analysis of solids: application to concrete fracture tests
Celigueta, M.A.; Latorre, S.; Arrufat, F.; Oñate, E.
Computational particle mechanics, ISSN: 2196-4378 (JCR Impact Factor-2020: 2.105; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2020
Article en revista

Simulations of landslide wave generation and propagation using the particle finite element method
Mulligan, R.; Franci, A.; Celigueta, M.A.; Take, William Andrew
Journal of geophysical research: oceans, ISSN: 2169-9291 (JCR Impact Factor-2020: 3.405; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Partitioned strong coupling of discrete elements with large deformation structural finite elements to model impact on highly flexible tension structures
Sautter, K.; Teschemacher, T.; Celigueta, M.A.; Bucher, P.; Bletzinger, K.; Wüchner, R.
Advances in Civil Engineering, ISSN: 1687-8094 (JCR Impact Factor-2020: 1.924; Quartil: Q3)
Data de publicació: 11/2020
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/202031/12/2022ASSESSMENT ON ALTERNATIVE AVIATION FUELS DEVELOPMENTEuropean Comission
01/01/202031/12/2020R+D en components estructurals de prestatgeries 2020MECALUX, S.A.
20/11/201920/11/2021Desarrollo de una tecnología de integración de marcadores magnéticos en la calzada para permitir el guiado de los vehículos autónomosSORIGUE, S.A.
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
01/11/201930/04/2021Computational design and prototyping of acoustic metamaterials for target ambient noise reductionEuropean Research Council
01/08/201901/11/2016Study in the exploration of Kratos Thermo-Fluid capabilities for conjugate heat transfer problemsSiemens AG
12/07/201912/01/2022REDUVE Refuerzo de estructuras frente a acciones dinámicas con compuestos de malla vegetalAZVI, S.A.
05/06/201904/10/2019Asistencia técnia para la ejecución de ensayos de corrosión de muestras y análisis de la seguridad de la víaCOMSA
01/06/201931/12/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i formació per a la millora de la seguretat de les edificacions enfront de sisme a la regió de chiapas, mèxicCentre Cooperació per al Desenvolupament
24/05/201924/05/2019Elemento estructural híbrido
01/05/201931/10/2020Nou sistema de connexió acer-formigó en pilars tubulars mixtos per la millora de la capacitat de càrrega i resistència al foc de l'estructura. STCC.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
08/01/201930/09/2019Space Rider Descent SystemCIMSA Ingeniería de sistemas
01/01/201931/12/2019R+D en components estructurals de prestatgeries 2019MECALUX, S.A.
01/01/201931/12/2021Optimización topológica de estructuras sujetas a interacción fluido-estructura.Ministerio de Ciencia e Innovación
01/01/201931/12/2021BASE3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021Advanced Multi-scAle moDEling of coupled mass transport for improving water management in fUel cellSMinisterio de Ciencia e Innovación
27/12/201823/04/2019Asistencia técnica para la realización de ensayos singulares sobre limitadores de cargaSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
24/10/201830/04/2019Contrato de apoyo técnico en la medición de esfuerzos de flexión sobre el mástil de una vela rígidaBOUND 4 BLUE SL
01/06/201831/05/2021EXAscale Quantification of Uncertainties for Technology and Science SimulationEuropean Commission
01/06/201831/05/2021ExaQute, EXAscale Quantification of Uncertainties for Technology and Science SimulationEuropean Comission
01/03/201831/03/2021Filtered adjoint-based techniques for mesh optimization to enable predictive wind field assessment in complex environmentsTechnische Universität München
01/01/201830/06/2019CATALOGEuropean Research Council
01/01/201801/01/2021Computational design of Acoustic and Mechanical MetamaterialsMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201831/12/2018Anàlisi, assaig, caracterització i millora de components estructurals de presetatgeries metàl.liques 2018MECALUX, S.A.
01/01/201831/12/2019Herramienta numérica-experimental para la determinación del estado de integridad de las estructurasGeotécnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)
01/01/201830/11/2018Delivery routes optimizationUniversitat Politècnica de Catalunya
25/10/201731/12/2018Disseny òptim plint de via fèrriaRAILTECH SUFETRA S.A.
01/10/201730/03/2020COMPOSITO (CDTI)AZVI, S.A.
01/09/201731/12/2017Variational Multi-Scale error estimators for Adaptive Mesh Refinement simulations of turbulent and aeroacoustic flows.RES - Red Española de Supercomputacion
01/09/201728/02/2018Transferència de tecnologia en assajos i simulació numèrica d'estructures soldades per al sector ferroviariCM4 ENGINYERIA S.A.
01/07/201731/12/2020Ecosistema d’R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva / Impressió 3D a la indústria del transport (TRANSPORT)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/07/201731/12/2020Productes i Processos Industrials en l’entorn d’adopció de la Fabricació Additiva (PRO2)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/06/201731/05/2020Engineering, production and life-cycle management for the complete construction of large-length FIBRE-based SHIPs (FIBRESHIP)European Commission
01/06/201731/05/2020Advanced Concepts for Aero-structures with Integrated Antennas and Sensors (ACASIAS)European Commission
30/05/201730/11/2018TUBOTEX (CDTI)SORIGUE, S.A.
01/05/201731/12/2017PRACE Project - Computational tools for adaptive compressible flow solversPRACE-Parnership for Advanced Computing in Europe
01/03/201731/08/2020Predicción de fuentes de ruido aerodinámico (Aeroacústica) utilizando CFD (Computational Fluid Dynamics). Validación experimental.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201730/04/2017First wall mock-up: Simulation of the manufacturing chainLEADING
01/01/201731/12/2017Anàlisi, assaig, caracterització i millora de components estructurals de presetatgeries metàl.liquesMECALUX, S.A.
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-03INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
31/12/201630/12/2019Nuevas tecnologías para la impresión 3D de materiales avanzados (NET3D+)Ministerio de Economía y Competitividad
30/12/201629/12/2019Metodología para la obtención de prótesis de cerámica utilizando técnicas híbridas de impresión 3D, tratamiento térmico y acabado superficial por arranque de materialMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Nuevas tecnologías para la impresión 3D de materiales avanzadosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201630/11/2021RYC-2015-17367MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
03/10/201629/03/2019SCAVE: Espacio Inmersivo, Interactivo e Itinerante para la Gestión Colaborativa de Proyectos ConstructivosMinisterio de Economia y Competitividad
01/10/201630/09/2017ICEBREAKERComunitat Europea
01/10/201631/03/2019Desarrollo de un nuevo código para simulación de procesos de conformado de piezas laminaresMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/10/201631/03/2019Espacio inmersivo, interactivo e itinerante para la gestión colaborativa de proyectos constructivos (SCAVE)Ministerio de Ciencia e Innovación
01/10/201631/12/2018Desarrollo de una herramienta para el tratamiento de imágenes de presas tomadas mediante drones y su integración en el sistema de auscultación de la presa: (IMPRESIÓN)Gobierno de España. Ministerio de Economía y Hacienda
01/10/201631/12/2016Projecte PRACE - Computational Algorithms for the RefficientLib SoftwarePRACE-Parnership for Advanced Computing in Europe
30/09/201629/09/2017Development of new Lagrangian computational methods for ice-ship interaction problemsOffice of Naval Research Global, Department of the Navy
01/09/201631/08/2017Cálculo de vida remanente del sistema de postesado de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós II y acciones derivadasAsociación Nuclear Ascó-Vandellòs
02/06/201602/06/2016Sistema de almacenamiento de material de petróleo y/o productos derivados del petróleo y petrolero provisto con dicho sistema
21/04/201621/04/2019Efficient Manufacturing for Aerospace Components Using Additive Manufacturing, Net Shape HIP and Investment CastingEuropean Commission
01/04/201631/03/2019Ecological and multifunctional composites for application in aircraft interior and secondary structures (ECO-COMPASS)European Commission
01/04/201630/06/2019IMAGE - Innovative Methodologies and technologies for reducing Aircraft noise Generation and EmissionEuropean Commission
01/04/201630/06/2019DRAGY - Drag Reduction via Turbulent Boundary Layer Flow ControlEuropean Commission
01/02/201630/06/2020Desarrollo del diseño de unas chapas trapezoidales de acero conformadas en frío para la construcción de forjados mixtos acero-hormigón de tipo colaborante y de cubiertas curvasING.Y CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL S.A.
01/01/201631/12/2018Técnicas multiescala para el análisis experimental y numérico de la fiabilidad de las estructuras de obra de fábricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Propulsión de Ferries: Simulación y Monitorización para pronóstico de la erosión en ámbitos portuariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/11/2019Desarrollo y aplicación de herramientas avanzadas para la evaluación, prevención y gestión del riesgo sísmico.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Comportamiento sismico de estructuras con forjados reticulares y disipadores de energía bajo la acción simultánea de dos componentes horizontales del terremotoMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201631/12/2018New numerical proposal for the analysis and optimization of sustainable and renewable natural material for housing eco-compositesFondo para la Investigación Científica y Tecnológica
01/01/201631/12/2018Aumento de la eficiencia en procesos de mezcla y transmisión de calor utilizando fluidos viscoelásticos en regimen laminar y turbulentoMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201631/12/2018Evaluación de la resistencia residual de estructuras de hormigón armado sometidas a eventos sísmicosMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
22/12/201522/12/2015Sistema constructivo de elementos de edificación mediante tierra reforzada con textiles
01/11/201531/12/2017Mechanical Performance of Thermoplastic Components Fabricated by Additive ManufacturingFundació EURECAT
01/11/201530/04/2016Numerical Simulation and Experimental campaign of FSW processSAPA
01/11/201501/11/2016Using computational fluid dynamics (CFD) and 3D coronary reconstruction based on angiography to calculate pressure drop (PD) to be used during the cardiac catherization procedurePIE MEDICAL IMAGING
01/10/201531/10/2016HPC Workflow for Simulation of Additive Manufacturing for Improving the Production of Gearboxes (CLOUDFLOW)Unió Europea - FP7
01/10/201530/05/2016Alstom, tuned mass damper optimizationAlstom
01/09/201501/09/2018Computer Aided Technologies for Additive Manufacturing (CaxMan)European Commission
01/09/201531/05/2016Eunison: High Performance Computing Algorithms for the EUNISON projectRES - Red Española de Supercomputacion
28/07/201531/12/2018Disseny de xapes nervades per a lloses mixtes acer-formigó que incorporin el sistema de connexió mitjançant punxonat de la xapa patentat per la UPCEUROPERFIL, S.A.
09/07/201501/08/2015Estudio del diseño del dispositivo cerebro-vascular(Anaconda)ANACONDA BIO
01/07/201531/12/2016Factories of the Future Resources, Technology, Infrastructure and Services for Simulation and ModellingCommission of European Communities
01/07/201530/06/2016FLOODSAFE - Assessment and Initial Steps for the Exploitation of a Simulation Software for the Study and Mitigation of the Effect of Floods on Constructions and LadscapeEuropean Research Council
01/07/201531/12/2016HPC-Enabled system for enhanced seakeeping and station-keeping design (FORTISSIMO experiment HPC-SHEAKS)European Commission
01/07/201531/12/2016Enabling fatigue life assessment in HPC-Cloud to SMEsEuropean Commission
15/05/201515/05/2016Computational model for the simulation of enhanced oil recovery (EOR) laboratory experimentsCEPSA
30/04/201531/12/2015Assaigs:fibra òptica i resposta dinàmicaCOMSA
09/04/201508/04/2017Sistema de refuerzo y monitorización de estructuras mediante FRP activoVIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
01/03/201530/06/2016PFEM model for Actual Severe AccidentNIPPON STEEL
01/01/201531/12/2015Anàlisi, assaig, caracterització i millora de components estructurals de prestatgeries metàl.liquesMECALUX, S.A.
01/01/201531/12/2019Aula Mecalux - UPC d'Automatismes i innovació per a la logísticaMECALUX, S.A.
01/01/201531/12/2017Optimización multi-escala y multi-objetivo de estructuras de laminados compuestosMinisterio de Economía y Competitividad
01/01/201531/12/2016X-SHEAKS - Desarrollo de un modelo avanzado de cálculo acoplado X-IVAS FEM-BEM para el análisis del comportamiento en la mar de aerogeneradores flotantesMICINN
01/01/201531/12/2017COMP-MAT-DYNMinisterio de Economia y Competitividad
01/01/201531/12/2018LNG Technologies and Innovation for Maritime Transport for the Promotion of Sustainability, Multimodality and the Efficiency of the NetworkEuropean Commission
01/01/201531/03/2017GAINN4MOS: Sustainable LNG Opertions for Ports and ShippingEuropean Commission

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
01/01/202031/12/2022ASSESSMENT ON ALTERNATIVE AVIATION FUELS DEVELOPMENTEuropean Comission
01/01/202031/12/2020R+D en components estructurals de prestatgeries 2020MECALUX, S.A.
20/11/201920/11/2021Desarrollo de una tecnología de integración de marcadores magnéticos en la calzada para permitir el guiado de los vehículos autónomosSORIGUE, S.A.
01/11/201930/04/2022Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation proceduresSAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY
01/11/201930/04/2021Computational design and prototyping of acoustic metamaterials for target ambient noise reductionEuropean Research Council
01/08/201901/11/2016Study in the exploration of Kratos Thermo-Fluid capabilities for conjugate heat transfer problemsSiemens AG
12/07/201912/01/2022REDUVE Refuerzo de estructuras frente a acciones dinámicas con compuestos de malla vegetalAZVI, S.A.
05/06/201904/10/2019Asistencia técnia para la ejecución de ensayos de corrosión de muestras y análisis de la seguridad de la víaCOMSA
01/06/201931/12/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i formació per a la millora de la seguretat de les edificacions enfront de sisme a la regió de chiapas, mèxicCentre Cooperació per al Desenvolupament
24/05/201924/05/2019Elemento estructural híbrido
01/05/201931/10/2020Nou sistema de connexió acer-formigó en pilars tubulars mixtos per la millora de la capacitat de càrrega i resistència al foc de l'estructura. STCC.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
08/01/201930/09/2019Space Rider Descent SystemCIMSA Ingeniería de sistemas
01/01/201931/12/2019R+D en components estructurals de prestatgeries 2019MECALUX, S.A.
01/01/201931/12/2021Optimización topológica de estructuras sujetas a interacción fluido-estructura.Ministerio de Ciencia e Innovación
01/01/201931/12/2021BASE3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021Advanced Multi-scAle moDEling of coupled mass transport for improving water management in fUel cellSMinisterio de Ciencia e Innovación
27/12/201823/04/2019Asistencia técnica para la realización de ensayos singulares sobre limitadores de cargaSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
24/10/201830/04/2019Contrato de apoyo técnico en la medición de esfuerzos de flexión sobre el mástil de una vela rígidaBOUND 4 BLUE SL
01/06/201831/05/2021EXAscale Quantification of Uncertainties for Technology and Science SimulationEuropean Commission
01/06/201831/05/2021ExaQute, EXAscale Quantification of Uncertainties for Technology and Science SimulationEuropean Comission
01/03/201831/03/2021Filtered adjoint-based techniques for mesh optimization to enable predictive wind field assessment in complex environmentsTechnische Universität München
01/01/201830/06/2019CATALOGEuropean Research Council
01/01/201801/01/2021Computational design of Acoustic and Mechanical MetamaterialsMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201831/12/2018Anàlisi, assaig, caracterització i millora de components estructurals de presetatgeries metàl.liques 2018MECALUX, S.A.
01/01/201831/12/2019Herramienta numérica-experimental para la determinación del estado de integridad de las estructurasGeotécnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)
01/01/201830/11/2018Delivery routes optimizationUniversitat Politècnica de Catalunya
25/10/201731/12/2018Disseny òptim plint de via fèrriaRAILTECH SUFETRA S.A.
01/10/201730/03/2020COMPOSITO (CDTI)AZVI, S.A.
01/09/201731/12/2017Variational Multi-Scale error estimators for Adaptive Mesh Refinement simulations of turbulent and aeroacoustic flows.RES - Red Española de Supercomputacion
01/09/201728/02/2018Transferència de tecnologia en assajos i simulació numèrica d'estructures soldades per al sector ferroviariCM4 ENGINYERIA S.A.
01/07/201731/12/2020Ecosistema d’R+D+i per la implementació i adopció de la Fabricació Additiva / Impressió 3D a la indústria del transport (TRANSPORT)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/07/201731/12/2020Productes i Processos Industrials en l’entorn d’adopció de la Fabricació Additiva (PRO2)ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
01/06/201731/05/2020Engineering, production and life-cycle management for the complete construction of large-length FIBRE-based SHIPs (FIBRESHIP)European Commission
01/06/201731/05/2020Advanced Concepts for Aero-structures with Integrated Antennas and Sensors (ACASIAS)European Commission
30/05/201730/11/2018TUBOTEX (CDTI)SORIGUE, S.A.
01/05/201731/12/2017PRACE Project - Computational tools for adaptive compressible flow solversPRACE-Parnership for Advanced Computing in Europe
01/03/201731/08/2020Predicción de fuentes de ruido aerodinámico (Aeroacústica) utilizando CFD (Computational Fluid Dynamics). Validación experimental.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201730/04/2017First wall mock-up: Simulation of the manufacturing chainLEADING
01/01/201731/12/2017Anàlisi, assaig, caracterització i millora de components estructurals de presetatgeries metàl.liquesMECALUX, S.A.
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-03INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
31/12/201630/12/2019Nuevas tecnologías para la impresión 3D de materiales avanzados (NET3D+)Ministerio de Economía y Competitividad
30/12/201629/12/2019Metodología para la obtención de prótesis de cerámica utilizando técnicas híbridas de impresión 3D, tratamiento térmico y acabado superficial por arranque de materialMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2019Nuevas tecnologías para la impresión 3D de materiales avanzadosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/12/201630/11/2021RYC-2015-17367MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
03/10/201629/03/2019SCAVE: Espacio Inmersivo, Interactivo e Itinerante para la Gestión Colaborativa de Proyectos ConstructivosMinisterio de Economia y Competitividad
01/10/201630/09/2017ICEBREAKERComunitat Europea
01/10/201631/03/2019Desarrollo de un nuevo código para simulación de procesos de conformado de piezas laminaresMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/10/201631/03/2019Espacio inmersivo, interactivo e itinerante para la gestión colaborativa de proyectos constructivos (SCAVE)Ministerio de Ciencia e Innovación
01/10/201631/12/2018Desarrollo de una herramienta para el tratamiento de imágenes de presas tomadas mediante drones y su integración en el sistema de auscultación de la presa: (IMPRESIÓN)Gobierno de España. Ministerio de Economía y Hacienda
01/10/201631/12/2016Projecte PRACE - Computational Algorithms for the RefficientLib SoftwarePRACE-Parnership for Advanced Computing in Europe
30/09/201629/09/2017Development of new Lagrangian computational methods for ice-ship interaction problemsOffice of Naval Research Global, Department of the Navy
01/09/201631/08/2017Cálculo de vida remanente del sistema de postesado de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós II y acciones derivadasAsociación Nuclear Ascó-Vandellòs
02/06/201602/06/2016Sistema de almacenamiento de material de petróleo y/o productos derivados del petróleo y petrolero provisto con dicho sistema
21/04/201621/04/2019Efficient Manufacturing for Aerospace Components Using Additive Manufacturing, Net Shape HIP and Investment CastingEuropean Commission
01/04/201631/03/2019Ecological and multifunctional composites for application in aircraft interior and secondary structures (ECO-COMPASS)European Commission
01/04/201630/06/2019IMAGE - Innovative Methodologies and technologies for reducing Aircraft noise Generation and EmissionEuropean Commission
01/04/201630/06/2019DRAGY - Drag Reduction via Turbulent Boundary Layer Flow ControlEuropean Commission
01/02/201630/06/2020Desarrollo del diseño de unas chapas trapezoidales de acero conformadas en frío para la construcción de forjados mixtos acero-hormigón de tipo colaborante y de cubiertas curvasING.Y CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL S.A.
01/01/201631/12/2018Técnicas multiescala para el análisis experimental y numérico de la fiabilidad de las estructuras de obra de fábricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/06/2019Propulsión de Ferries: Simulación y Monitorización para pronóstico de la erosión en ámbitos portuariosMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201630/11/2019Desarrollo y aplicación de herramientas avanzadas para la evaluación, prevención y gestión del riesgo sísmico.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Comportamiento sismico de estructuras con forjados reticulares y disipadores de energía bajo la acción simultánea de dos componentes horizontales del terremotoMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201631/12/2018New numerical proposal for the analysis and optimization of sustainable and renewable natural material for housing eco-compositesFondo para la Investigación Científica y Tecnológica
01/01/201631/12/2018Aumento de la eficiencia en procesos de mezcla y transmisión de calor utilizando fluidos viscoelásticos en regimen laminar y turbulentoMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201631/12/2018Evaluación de la resistencia residual de estructuras de hormigón armado sometidas a eventos sísmicosMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
22/12/201522/12/2015Sistema constructivo de elementos de edificación mediante tierra reforzada con textiles
01/11/201531/12/2017Mechanical Performance of Thermoplastic Components Fabricated by Additive ManufacturingFundació EURECAT
01/11/201530/04/2016Numerical Simulation and Experimental campaign of FSW processSAPA
01/11/201501/11/2016Using computational fluid dynamics (CFD) and 3D coronary reconstruction based on angiography to calculate pressure drop (PD) to be used during the cardiac catherization procedurePIE MEDICAL IMAGING
01/10/201531/10/2016HPC Workflow for Simulation of Additive Manufacturing for Improving the Production of Gearboxes (CLOUDFLOW)Unió Europea - FP7
01/10/201530/05/2016Alstom, tuned mass damper optimizationAlstom
01/09/201501/09/2018Computer Aided Technologies for Additive Manufacturing (CaxMan)European Commission
01/09/201531/05/2016Eunison: High Performance Computing Algorithms for the EUNISON projectRES - Red Española de Supercomputacion
28/07/201531/12/2018Disseny de xapes nervades per a lloses mixtes acer-formigó que incorporin el sistema de connexió mitjançant punxonat de la xapa patentat per la UPCEUROPERFIL, S.A.
09/07/201501/08/2015Estudio del diseño del dispositivo cerebro-vascular(Anaconda)ANACONDA BIO
01/07/201531/12/2016Factories of the Future Resources, Technology, Infrastructure and Services for Simulation and ModellingCommission of European Communities
01/07/201530/06/2016FLOODSAFE - Assessment and Initial Steps for the Exploitation of a Simulation Software for the Study and Mitigation of the Effect of Floods on Constructions and LadscapeEuropean Research Council
01/07/201531/12/2016HPC-Enabled system for enhanced seakeeping and station-keeping design (FORTISSIMO experiment HPC-SHEAKS)European Commission
01/07/201531/12/2016Enabling fatigue life assessment in HPC-Cloud to SMEsEuropean Commission
15/05/201515/05/2016Computational model for the simulation of enhanced oil recovery (EOR) laboratory experimentsCEPSA
30/04/201531/12/2015Assaigs:fibra òptica i resposta dinàmicaCOMSA
09/04/201508/04/2017Sistema de refuerzo y monitorización de estructuras mediante FRP activoVIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
01/03/201530/06/2016PFEM model for Actual Severe AccidentNIPPON STEEL
01/01/201531/12/2015Anàlisi, assaig, caracterització i millora de components estructurals de prestatgeries metàl.liquesMECALUX, S.A.
01/01/201531/12/2019Aula Mecalux - UPC d'Automatismes i innovació per a la logísticaMECALUX, S.A.
01/01/201531/12/2017Optimización multi-escala y multi-objetivo de estructuras de laminados compuestosMinisterio de Economía y Competitividad
01/01/201531/12/2016X-SHEAKS - Desarrollo de un modelo avanzado de cálculo acoplado X-IVAS FEM-BEM para el análisis del comportamiento en la mar de aerogeneradores flotantesMICINN
01/01/201531/12/2017COMP-MAT-DYNMinisterio de Economia y Competitividad
01/01/201531/12/2018LNG Technologies and Innovation for Maritime Transport for the Promotion of Sustainability, Multimodality and the Efficiency of the NetworkEuropean Commission
01/01/201531/03/2017GAINN4MOS: Sustainable LNG Opertions for Ports and ShippingEuropean Commission

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt