Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Automàtica, Robòtica i Visió

Automàtica, Robòtica i Visió

Origen i marc del programa
El Programa de Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió (ARV) sorgeix l’any 2006 com a fusió del Programa d’Automatització Avançada i Robòtica de l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC) i del Programa de Control, Visió i Robòtica del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII), tots dos amb Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència. La fusió va ser fruit d’una afinitat i convergència temàtiques cada vegada més grans en les actuacions d’ambdós programes, i es va dur a terme aprofitant l’oportunitat per adaptar-se al nou esquema d’estudis dels programes oficials de postgrau en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior. El Programa de Doctorat en ARV va obtenir des del primer any la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència (codi MCD2007-00150, anys 2007, 2008, 2009, 2010) i ha obtingut, també des de la seva instauració i durant tota la seva existència, la Menció d’Excel·lència del Ministeri d’Educació (codi MEE2011-0453, validesa des del curs 2011-12 al 2013-14).
Com el seu nom ja indica, el Doctorat en ARV dona un marc per a la realització de tesis doctorals en les àrees d’automàtica, de robòtica i de visió per computador, que són fonamentals tant en l’àmbit industrial clàssic com en nombroses aplicacions actuals de serveis. Els treballs es porten a terme fonamentalment sota la direcció dels professors que formen part del programa aprofitant les infraestructures de recerca que posen a la seva disposició tant les dues unitats promotores abans esmentades, IOC i ESAII, com l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI), que col·labora molt activament amb el programa, i dels grups de recerca implicats.
El Doctorat en ARV és una continuació natural del Màster en Automàtica i Robòtica (AR), impartit en anglès a la UPC, i per tant els alumnes que finalitzen aquest màster tenen accés directe al Doctorat en ARV. També es pot accedir al programa d’ARV si es disposa d’altres títols afins, cas en què la Comissió Acadèmica pot requerir la realització de formació complementària, que els doctorands han de fer cursant una selecció personalitzada d’assignatures del Màster en AR, per assegurar la seva capacitació per portar a terme la seva recerca i tesis doctorals en les àrees indicades.

Justificació de la necessitat del programa
La influència de l’automatització i la robòtica en la societat actual és cada vegada més notable, tant des del punt de vista estrictament social pel que fa a hàbits i increment del confort i qualitat de vida, com als aspectes econòmics directament i indirectament relacionats. Com a conseqüència, la recerca i desenvolupament en aquest camp és de vital importància, i marca clarament la diferència entre països desenvolupats i països en desenvolupament. En aquests últims es comercialitzen o en el millor dels casos es fabriquen alguns productes (bàsicament a causa d’un cost de producció més baix), però normalment no es disposa de coneixement (’know-how’) i capacitat per portar a terme innovació, ni per formar personal amb aquesta finalitat, fet que marca la diferència. En aquest marc, formar professionals amb capacitat d’innovació i capacitat d’acció en àmbits de gran especialització en el context de les últimes tecnologies desemboca en una contribució directa i evident a la nostra societat. D’altra banda, a tots els països desenvolupats hi ha un doctorat equivalent al programa d’ARV.

Objectiu del programa
L’objectiu del programa d’ARV és proporcionar una sòlida formació que serveixi de clar complement als coneixements ja adquirits pels estudiants en les fases prèvies, i que els prepari tant per iniciar-se en la recerca científica i tecnològica com per innovar en entorns d’alta especialització en temes avançats d’automàtica, robòtica i visió per computador. En aquest sentit, es tracta que els doctorands adquireixin la capacitat de buscar solucions innovadores a partir de sòlids coneixements teòrics i de l’aplicació de noves tecnologies.

COORDINADOR/A

Suarez Feijoo, Raul

CONTACTE

Àrea de Doctorat - UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona (UTGAEIB)
Av. Diagonal, 647
08028 Barcelona

Tel.: 934 016 654
Correu electrònic: doctorat.arv@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Com a títols d’accés es consideren idonis els màsters que cobreixin àrees directament relacionades amb els temes del programa: automàtica, robòtica i visió per computador (el nom dels màsters varia amb freqüència depenent del país i la universitat d’origen de cada candidat). Els candidats que hagin finalitzat el Màster Universitari en Automàtica i Robòtica per la Universitat Politècnica de Catalunya tenen accés directe al programa d’ARV. També hi poden accedir persones amb enginyeries o llicenciatures de ciències, com ara: enginyeria industrial, electrònica, mecànica, electromecànica o informàtica, i en aquest cas se’ls exigiran els corresponents complements de formació fixats per la Comissió Acadèmica del programa quan aquesta ho consideri oportú.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte d’investigació amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

20

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (PROMOTORA)
 • Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial
 • Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
Direcció URL específica del programa de doctorat:
https://arv.phd.upc.edu/

CONTACTE:

Àrea de Doctorat - UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona (UTGAEIB)
Av. Diagonal, 647
08028 Barcelona

Tel.: 934 016 654
Correu electrònic: doctorat.arv@upc.edu


Convenis amb altres institucions

La política seguida en els darrers anys ha estat de no establir convenis generals amb altres institucions, sinó només per a casos específics sobre temes concrets.
En particular cal destacar els convenis específics següents:

Convenis de cotutela amb les universitats següents:

 • IMT Lille Douai, de França (http://imt-lille-douai.fr/)
 • Instituto Tecnológico de Buenos Aires, d’Argentina (https://www.itba.edu.ar/)
 • Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, de Mèxic (https://www.tuxtla.tecnm.mx/)
 • Normandie Université, de França (http://www.normandie-univ.fr/)
 • Universidad de los Andes, de Colòmbia (https://uniandes.edu.co/)

Convenis de doctorat industrial amb la empreses següents:

 • Aigües de Barcelona (https://www.aiguesdebarcelona.cat/)
 • Aingura IIoT (http://www.ainguraiiot.com/)
 • BROSE (https://www.brose.com/de-en/)
 • FICOSA (https://www.ficosa.com/es/)
 • INLOC Robotics, SL (https://inlocrobotics.com/es/)
 • KIVNON (http://agvkivnon.com/)
 • Pal Robotics (http://pal-robotics.com/es/)
 • Rücker Lypsa (https://www.rueckerlypsa.es/)
 • SEAT (https://www.seat.es/)
 • Wide Eyes Technologies (https://wideeyes.ai/)

Els últims convenis generals han estat:
 • Universidad Nacional, de Colòmbia (https://unal.edu.co/). Facilitar la mobilitat de professors que participin en activitats conjuntes de recerca. Facilitar la mobilitat d’estudiants de mestratge i/o doctorat. Any d’inici: 2009 durada: 2009-2013
 • Benemérita Universidad Autonónoma de Puebla, de Mèxic (https://www.buap.mx/). Facilitar la mobilitat de docents i estudiants graduats de la BUAP a la UPC. Any d’inici:  2011. Durada: 2011-2014.
 • Universidad de Guadalajara, de Mèxic (http://www.udg.mx/). Formació de doctors i investigadors. Mobilitat d’estudiants i professors entre les dues institucions. Any d’inici: 2010. Durada: 2010-2013.
 • Università degli Studi di Napoli Federico II, d’Itàlia (http://www.unina.it). Mobilitat d’estudiants i professorat per a la realització del doctorat en el marc del Programa Erasmus. Any d’inici: 2011. Durada: 2011-2013.
 • University of Split, de Croàcia (https://www.unist.hr/en/) Mobilitat d’estudiants i professorat per a la realització del doctorat en el marc del Programa Erasmus.  Any d’inici: 2011. Durada: 2011-2013.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Com a títols d’accés es consideren idonis els màsters que cobreixin àrees directament relacionades amb els temes del programa: automàtica, robòtica i visió per computador (el nom dels màsters varia amb freqüència depenent del país i la universitat d’origen de cada candidat). Els candidats que hagin finalitzat el Màster Universitari en Automàtica i Robòtica per la Universitat Politècnica de Catalunya tenen accés directe al programa d’ARV. També hi poden accedir persones amb enginyeries o llicenciatures de ciències, com ara: enginyeria industrial, electrònica, mecànica, electromecànica o informàtica, i en aquest cas se’ls exigiran els corresponents complements de formació fixats per la Comissió Acadèmica del programa quan aquesta ho consideri oportú.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

El programa d’ARV no imposa requisits específics d’admissió més enllà dels requerits per la legislació vigent. No obstant això, s’ha de destacar que els expedients de totes les sol·licituds d’admissió són revisats per la Comissió Acadèmica del programa, que valora l’ajustament del perfil de candidat en relació amb els perfils d’ingrés idonis abans esmentats. Els candidats han de tenir una formació equivalent a l’aconseguida en el Màster Universitari en Automàtica i Robòtica de la UPC. Els titulats d’aquest màster tenen accés directe al Doctorat en ARV.

Al programa d’ARV els membres de la Comissió Acadèmica emeten la seva avaluació de les sol·licituds d’admissió considerant, fonamentalment, els criteris següents:

a) Rellevància dels estudis previs fets i expedient acadèmic del candidat o la candidata (50%).
b) Altres mèrits que aporti el candidat o la candidata (experiència en treball de recerca, publicacions si n’hi ha, domini d’idiomes, motivació o raons per seguir el doctorat) (50%).

La Comissió Acadèmica del programa pot requerir complements de formació quan ho consideri oportú en l’admissió.

Complements formatius

En el programa d’ARV, l’assignació de la formació complementària per als candidats la fixa la Comissió Acadèmica del programa. Quan els candidats sol·licitin l’admissió sota la tutela d’un professor o professora del programa que exercirà de director o directora de tesi, aquest o aquesta pot suggerir a la Comissió Acadèmica la formació complementària que consideri oportuna per orientar els doctorands específicament cap a la temàtica prevista per al seu treball de tesi doctoral.

La formació complementària es porta a terme fonamentalment mitjançant assignatures del Màster Universitari en Automàtica i Robòtica de la UPC, tot i que, si es justifica adequadament, poden obtenir-se d’altres programes de màster o d’altres cursos de postgrau si hi hagués assignatures d’alt interès per al treball de tesi que han de realitzar els candidats (quan aquests treballs estiguin fixats en el moment d’accedir al programa). Els candidats que hagin finalitzat el Màster Universitari en Automàtica i Robòtica per la UPC tenen accés directe al programa d’ARV i no se’ls exigirà cap complement de formació addicional.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula dels nous doctorands té lloc durant el mes de setembre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Activitat: tutoria.
Hores: 288.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Mobilitat.
Hores: 480.
Caràcter: optativa.

Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatòria.

Activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter: optativa.

Activitat: Metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter: optativa.

Activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optativa.

Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optativa.

Activitat: Cursos i seminaris.
Hores: 30.
Caràcter: optativa.

Activitat: Publicacions.
Hores: 80.
Caràcter: optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Els principals recursos per portar a terme el treball del doctorat els proveeixen les unitats promotores i participants en el programa, que compten amb laboratoris molt ben equipats amb material tècnic d’alta rellevància, biblioteques altament especialitzades i espais degudament equipats per a l’estudi i treball dels doctorands durant la realització de la seva tesi doctoral. Els webs de les unitats promotores i participants del programa d’Automàtica, Robòtica i Visió són les següents:

 • Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII) (https://esaii.upc.edu/es)
 • Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC) (https://ioc.upc.edu/es)
 • Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) (https://www.iri.upc.edu/)

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 19/08/2022 04:45:23.

Llistat de tesis en dipòsit

 • ANDRIELLA, ANTONIO: Personalising robot assistance for cognitive training therapy
  Autor/a: ANDRIELLA, ANTONIO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de dipòsit: 27/07/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: ALENYÀ RIBAS, GUILLEM | TORRAS GENIS, CARMEN
  Tribunal:
       PRESIDENT: ROSSI, SILVIA
       SECRETARI: ANGULO BAHON, CECILIO
       VOCAL: DI NUOVO, ALESSANDRO
  Resum de tesi: En el mundo hay 50 millones de personas que conviven con demencia, y se espera que este número se triplique para 2050. Mientras no existen tratamientos farmacológicos para este síndrome, terapia comportamental como el entrenamiento cognitivo, puede mantener o mejorar el funcionamiento cognitivo general de los pacientes, eventualmente, prolongando el envejecimiento en casa. Sin embargo, el número de pacientes que requieren tal tratamiento excede en gran medida el número de profesionales médicos disponibles. Los robots tienen el potencial de cerrar esta brecha, facilitando este tipo de entrenamiento y mejorando la efectividad de los terapeutas en su tarea de terapia cognitiva. Una tecnología habilitadora clave es la personalización. De hecho, la habilidad de personalizar tales tratamientos para adaptarse a las preferencias y objetivos de un individuo, es crucial para mejorar la calidad y eficacia de la intervención e incrementar el compromiso de los usuarios durante interacciones a largo plazo. A pesar de los recientes avances, muchas cuestiones acerca del diseño, desarrollo y despliegue de robots sociales para esos propósitos necesitan ser tratadas todavía.Esta tesis postula un conjunto de estas cuestiones con las cuales intentamos perseguir nuestro objetivo principal: el desarrollo de un robot completamente autónomo para proporcionar entrenamiento cognitivo. En el ámbito de esta tesis, abordamos la personalización diseñando robots que son adaptables y adaptativos. Adaptables de manera que permitan a los terapeutas configurarlos y personalizar su comportamiento de alto nivel. Adaptativos de manera que ellos mismos puedan confeccionar su intervención para adaptarse a las necesidades únicas del individuo a medida que éstas cambian a lo largo del tiempo. Construyendo sobre esta idea, el trabajo ha tomado una dirección orientada al terapeuta, en la que la experiencia de los profesionales de asistencia médica puede ser reflejada en el diseño de un conjunto de funcionalidades que se necesitan para el desarrollo y el despliegue de un sistema robótico completamente autónomo. Hacia ese objetivo, esta tesis explora el impacto de características robóticas parecidas a las humanas, como la personalidad, el estilo de comunicación, y canalización del comportamiento, en la intención de los usuarios de utilizar el robot y en su rendimiento en la tarea. Por otro lado, la tesis investiga diversas técnicas de Inteligencia Artificial para el razonamiento robótico, intentando aprender el comportamiento socialmente asistivo que mejor se adapta a las habilidades del usuario. Esta tesis culmina proponiendo una infraestructura novedosa llamada ¿aCtive leARning agEnt aSsiStive bEhaviouR (CARESSER)''. CARESSER capacita a los terapeutas a personalizar el comportamiento asistente del robot (adaptable), y permite al robot aprender reglas personalizadas específicas para cada paciente ¿in situ'' (adaptativo). Durante el desarrollo y evaluación de CARESSER, este trabajo contribuye a los campos de interacción entre humano y robot y el de la inteligencia artificial. Especialmente en cómo los robots sociales pueden aprender haciendo uso de la experiencia y las demostraciones de los terapeutas, que tiene los beneficios de acelerar el proceso de aprendizaje, eliminando la necesidad de diseñar complejas funciones de recompensa, y finalmente, evitando estados indeseados que puedan tener un impacto negativo en los pacientes.
 • SANZ I LÓPEZ, VÍCTOR: Modelling and control of high-temperature proton exchange membrane fuel cells for combined heat and power comfort applications
  Autor/a: SANZ I LÓPEZ, VÍCTOR
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de dipòsit: 25/07/2022
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: COSTA CASTELLO, RAMON | BATLLE ARNAU, CARLES
  Tribunal:
       PRESIDENT: BARRERAS TOLEDO, FÉLIX
       SECRETARI: SERRA PRAT, MARIA
       VOCAL: RENAU MARTÍNEZ, JORDI
  Resum de tesi: En aquesta tesi es presenta un model de sistema de gestió d'energia basat en control predictiu per a una casa específica alimentada per una pila de combustible amb membrana d'intercanvi de protons d'alta temperatura. Les piles de combustible i les tecnologies de cogeneració es mostren com una possible solució a causa de la seva capacitat de proporcionar energia elèctrica i tèrmica de forma més eficient en comparació amb els mètodes tradicionals. En relació amb això, les piles de combustible amb membrana d'intercanvi de protons d'alta temperatura ofereixen la possibilitat d'implementar sistemes que combinen energia elèctrica i tèrmica, essent a la vegada una tecnologia eficient i amb menors emissions de gasos d'efecte hivernacle.Per a aquest propòsit, s'han desenvolupat i analitzat diferents models per a la pila de combustible, fins que se n'ha seleccionat un d'adequat per a la seva simulació juntament amb els altres elements del sistema de cogeneració. Els models dels elements dels sistema global de cogeneració, bateria elèctrica, acumuladors d'aigua, panell solar i electrolitzador, han estat dissenyats i combinats. Els panells solars s'han inclòs per alimentar un electrolitzador responsable de generar l'hidrogen per a la cel·la de combustible, mentre que la bateria elèctrica i els acumuladors d'aigua s'han implementat per assegurar el compliment de la demanda i la continuïtat del sistema al llarg del temps, ajudant pila de combustible a fer front als canvis bruscos de demanda. A més a més, s'han permès connexions a la xarxa en cas de necessitat puntual, així com una certa generació de calor a partir d'energia elèctrica. A continuació, es presenten models per la simulació i control del sistema, juntament amb les dimensions i els perfils d'energia utilitzats. Es detallen els objectius de control i l'algorisme de control proposat, i es discuteixen els resultats quan intentant seguir la demanda elèctrica i tèrmica, intentant a la vegada garantir l'eficiència energètica i reduir la degradació de les piles de combustible.Finalment, es detalla un procés d'ajust de paràmetres basat en fronts de Pareto per donar prioritat a alguns objectius per sobre d'altres i s'obtenen els resultats del sistema global per a una casa prototipus simulada en diferents escenaris. Aquests escenaris han estat seleccionat basant-se en diferents períodes de l'any amb diferents exigències tèrmiques i condicions climàtiques, afectant tant les demandes com el funcionament del panell solar.

Darrera actualització: 19/08/2022 04:30:22.

Llistat de tesis defensades per any

 • AROCAS PÉREZ, JOSÉ: Técnicas de control para la mejora de la estabilidad en redes eléctricas DC con convertidores operando a potencia constante.
  Autor/a: AROCAS PÉREZ, JOSÉ
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674554
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 18/05/2022
  Director/a de tesi: GRIÑO CUBERO, ROBERTO

  Tribunal:
       PRESIDENT: CÓBRECES ÁLVAREZ, SANTIAGO
       SECRETARI: BIEL SOLE, DOMINGO
       VOCAL: BARRADO RODRIGO, JOSÉ ANTONIO
  Resum de tesi: Algunos dispositivos eléctricos de las redes de corriente continua (DC), bajo determinadas características de funcionamiento, se comportan como cargas de potencia constante (CPLs). Este comportamiento, se define por presentar resistencia incremental negativa, comprometiendo la estabilidad de las redes de suministro. La evolución actual de las redes eléctricas, favorece la proliferación y aumento de este comportamiento inestable.En esta investigación, se presenta un método de análisis de estabilidad que permite comprobar una condición suficiente para la estabilidad local de circuitos de DC lineales e invariantes en el tiempo con CPLs, para todos los posibles equilibrios del sistema que surgen al variar la potencia consumida por las CPLs. Además, este método se expresa en forma de desigualdades matriciales lineales que pueden ser verificadas mediante programación convexa.También se propone la conexión de un dispositivo estabilizador en paralelo, dado un puerto de conexión accesible en la red eléctrica, que mediante una ley de control adecuada, permita asegurar la estabilidad local de redes de DC lineales e invariantes en el tiempo con CPLs. Las técnicas utilizadas en la obtención de la ley de control han sido control H8, control autosintonizado y control no lineal.Además, se demuestra que la solución propuesta cumple los objetivos establecidos a priori, basados en el peor caso respecto a la estabilidad del sistema, mediante resultados numéricos en simulación y resultados experimentales obtenidos en una planta prototipo diseñada y construida en el marco de este trabajo de investigación.

 • CECILIA PIÑOL, ANDREU: Advances in nonlinear observer design for state and parameter estimation in energy systems
  Autor/a: CECILIA PIÑOL, ANDREU
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 19/04/2022
  Director/a de tesi: COSTA CASTELLO, RAMON | SERRA PRAT, MARIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: GUZMÁN SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS
       SECRETARI: BATLLE ARNAU, CARLES
       VOCAL: RAMOS FUENTES, GERMÁN ANDRÉS
  Resum de tesi: Els reptes energètics recents estan forçant una ràpida modificació de l'actual infraestructura energètica. En efecte, és esperable una major penetració d'energies renovables, una generació i un emmagatzematge més distribuït, i un nivell d'autonomia més elevat. En aquest nou context, els sistemes energètics requereixen una major freqüència de canvi de punt d'operació i/o entrades de control, per així gestionar una demanda/consum que varia contínuament i/o reduir l'efecte de pertorbacions externes. Limitacions tècniques, físiques i econòmiques restringeixen la quantitat de sensors que es poden incorporar en un sistema energètic. En conseqüència, hi haurà variables internes multi-dimensionals no mesurables que fluctuaran significativament durant l'operació del sistema, i que s'hauran de monitorar de forma adequada mitjançant l'aplicació d'algorismes d'estimació.Motivat per aquesta problemàtica, aquesta tesi doctoral explora la idea d'implementar observadors en sistemes energètics. Específicament, aquesta tesi doctoral estudia el disseny d'observadors no lineals en temps continu que poden operar en sistemes amb no-linealitats fortes, una quantitat significativa de soroll de mesura i incertesa paramètrica.La primera part d'aquest treball presenta el disseny d'observadors no lineals, en presència de soroll de mesura i pertorbacions/incertesa no modelades, en un marc unificat. Com a casos d'estudi, aquesta part explora l'observador d'alt guany (i les seves modificacions més modernes) i l'observador basat en estimació de paràmetres. En la segona part d'aquest treball, s'estudia la idea d'implementar filtres per a reduir l'efecte del soroll de mesura. En aquesta part, diferents arquitectures de filtres es proposen i s'estudien, i es proporcionen les condicions d'estabilitat de l'acoblament filtre/observador. La tercera part explora la idea de reduir la incertesa paramètrica a través d'un redisseny adaptatiu. Aquesta part identifica múltiples limitacions de les aproximacions basades en redissenys adaptatius i es proposen algunes solucions pera relaxar-les. En les últimes dues parts, la teoria desenvolupada s'aplica per a resoldre dos problemes rellevants en sistemes energètics. La primera part se centra en el problema de monitorar una pila de combustible d'hidrogen de membrana polimèrica. La segona part consisteix en un problema de ciberseguretat en una microxarxa DC amb càrregues de potència constant desconegudes. Les solucions proposades es validen mitjançant simulació numéèrica i en un prototip experimental real.

 • CHACÓN ENCALADA, LUIS ALEJANDRO: A socio-technical approach for assistants in human-robot collaboration in industry 4.0
  Autor/a: CHACÓN ENCALADA, LUIS ALEJANDRO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674758
  Programa: AUTOMÀTICA, ROBÒTICA I VISIÓ
  Departament: Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 08/07/2022
  Director/a de tesi: ANGULO BAHON, CECILIO | PONSA ASENSIO, PEDRO

  Tribunal:
       PRESIDENT: RODRÍGUEZ SEDANO, FRANCISCO
       SECRETARI: GARRELL ZULUETA, ANAÍS
       VOCAL: GRANOLLERS SALTIVERI, ANTONI
  Resum de tesi: La introducción de tecnologías disruptivas de Industria 4.0 en el lugar de trabajo integradas a través de sistemas ciberfísicos humanos hace que los operadores enfrenten nuevos desafíos. Estos se reflejan en el aumento de las demandas presentadas en las capacidades físicas, sensoriales y cognitivas del operador. En esta investigación, las demandas cognitivas son las más interesantes. En esta perspectiva, los asistentes se presentan como una posible solución, no como una herramienta sino como un conjunto de funciones que amplifican las capacidades humanas, como exoesqueletos, robots colaborativos para capacidades físicas, realidad virtual y aumentada para capacidadessensoriales. Quizás chatbots y softbots para capacidades cognitivas, entonces surge la necesidad de preguntarnos:¿Cómo se pueden desarrollar los sistemas de asistencia al operador 4.0 en el contexto de la fabricación industrial? ¿En qué capacidades el operador necesita más asistencia?A partir del paradigma actual de sistematización, se utilizan diferentes enfoques dentro del contexto del espacio de trabajo en la industria 4.0. Así, se utiliza el método de análisis de resonancia funcional (FRAM) para modelar el espacio de trabajo desde el enfoque del sistema sociotécnico, donde las relaciones entre los componentes son las más importantes entre las funciones a desarrollar por el equipo humano-robot. Con el uso de simuladores tanto para robots como para sistemas robóticos se analiza el comportamiento de la variabilidad del equipo humano-robot. Además, desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas cognitivos, el espacio de trabajo puede ser estudiado como un sistema cognitivo conjunto, donde la cognición se entiende distribuida, en una relación simbiótica entre los agentes humanos y tecnológicos.La implementación de un caso de estudio como un espacio de trabajo colaborativo humano-robot permite evaluar el desempeño del equipo humano-robot, el impacto en las habilidades cognitivas del operador y el nivel de colaboración alcanzado en el equipo humano-robot a través de un conjunto de métricas y métodos probados en otras áreas, como la ingeniería de sistemas cognitivos, la interacción hombre-máquina y la ergonomía. Concluimos discutiendo los hallazgos y las perspectivas con respecto a futuras preguntas de investigación y posibles desarrollos.

Darrera actualització: 19/08/2022 05:01:02.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:CHACÓN ENCALADA, LUIS ALEJANDRO
Títol:A socio-technical approach for assistants in human-robot collaboration in industry 4.0
Data lectura:08/07/2022
Director/a:ANGULO BAHON, CECILIO
Codirector/a:PONSA ASENSIO, PEDRO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Developing cognitive advisor agents for operators in industry 4.0
Chacón, L.; Angulo, C.; Ponsa, P.
IntechOpen
Data de publicació: 25/03/2020
Capítol en llibre

Usability study through a human-robot collaborative workspace experience
Chacón, L.; Ponsa, P.; Angulo, C.
Designs, ISSN: 2411-9660
Data de publicació: 28/05/2021
Article en revista

Cognitive Interaction Analysis in Human–Robot Collaboration Using an Assembly Task
Chacón, L.; Ponsa, P.; Angulo, C.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2019: 1.9
Data de publicació: 31/05/2021
Article en revista

AUTOR/A:AROCAS PÉREZ, JOSÉ
Títol:Técnicas de control para la mejora de la estabilidad en redes eléctricas DC con convertidores operando a potencia constante.
Data lectura:18/05/2022
Director/a:GRIÑO CUBERO, ROBERTO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A local stability condition for dc grids with constant power loads
Arocas-Pérez, J.; Griño, R.
IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2017: 0.26; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/07/2017
Article en revista

Sobre la estabilidad local de redes eléctricas CC alimentando cargas dinámicas de potencia constante
Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación 2016
Data de presentació: 07/07/2016
Presentació de treball en congressos

Active damping of a DC network with a constant power load: an adaptive passivity-based control approach
Congreso Nacional de Control Automático
Data de presentació: 10/2018
Presentació de treball en congressos

Active damping of a DC network with a constant power load: an adaptive observer-based design
18th European Control Conference
Data de presentació: 26/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CECILIA PIÑOL, ANDREU
Títol:Advances in nonlinear observer design for state and parameter estimation in energy systems
Data lectura:19/04/2022
Director/a:COSTA CASTELLO, RAMON
Codirector/a:SERRA PRAT, MARIA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Optimal energy management in a standalone microgrid, with photovoltaic generation, short-term storage, and hydrogen production
Cecilia, A.; Carroquino, J.; Roda, V.; Costa-Castelló, R.; Barreras, F.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Observador de alta ganancia con zona muerta ajustable para estimar la saturación de agua líquida en pilas de combustible tipo PEM
Revista iberoamericana de automática e informática industrial, ISSN: 1697-7920 (JCR Impact Factor-2020: 1.202; Quartil: Q4)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

PEMFC state and parameter estimation through a high-gain based adaptive observer
Cecilia, A.; Serra, M.; Costa-Castelló, R.
IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2019: 0.332; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Nonlinear adaptive observation of the liquid water saturation in polymer electrolyte membrane fuel cells
Cecilia, A.; Serra, M.; Costa-Castelló, R.
Journal of power sources, ISSN: 0378-7753 (JCR Impact Factor-2020: 9.127; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Detection and mitigation of false data in cooperative dc microgrids with unknown constant power loads
Cecilia, A.; Sahoo, S.; Dragicevic, T.; Costa-Castelló, R.; Blaabjerg, Frede
IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2019: 14.5
Data de publicació: 2021
Article en revista

On addressing the security and stability issues due to false data injection attacks in DC microgrids an adaptive observer approach
Cecilia, A.; Sahoo, S.; Tomislav Dragicevic, M.; Costa-Castelló, R.; Blaabjerg, Frede
IEEE Transactions on power electronics, ISSN: 1941-0107 (JCR Impact Factor-2020: 6.153; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2022
Article en revista

Observador de alta ganancia con zona muerta para pilas de combustible PEM
XL Jornadas de Automática
Data de presentació: 04/09/2019
Presentació de treball en congressos

Library-based adaptive observation through a sparsity-promoting adaptive observer
European Control Conference 2021
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

SOC and diffusion rate estimation in redox flow batteries: An I&I-based high-gain observer approach
European Control Conference 2021
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

On state-estimation in weakly-observable scenarios and implicitly regularized observers
60th IEEE Conference on Decision and Control
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

Control no lineal adaptativo con identificación dispersa
42ª Jornadas de Automática
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

Estimación del estado de carga y coeficientes de difusión en baterías de flujo redox
42ª Jornadas de Automática
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PONCE DE LEON PUIG, NUBIA ILIA
Títol:Design of a Hysteresis Predictive Control Strategy with Engineering Application Cases
Data lectura:10/12/2021
Director/a:RODELLAR BENEDE, JOSE JULIAN
Codirector/a:ACHO ZUPPA, LEONARDO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An Adaptive Predictive control scheme with dynamic Hysteresis Modulation applied to a DC-DC buck converter
Ponce de León, N. I.; D. Bozalakov; Acho, L.; Vandevelde, L.; Rodellar, J.
ISA transactions, ISSN: 0019-0578 (JCR Impact Factor-2020: 5.468; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/05/2020
Article en revista

Predictive control with dynamic hysteresis reference trajectory: application to a structural base-isolation model
Ponce de León, N. I.; Rodellar, J.; Acho, L.
Journal of applied and computational mechanics, ISSN: 2383-4536 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 15/09/2020
Article en revista

A Hysteresis dynamic mathematical model approach to parametric estimation system
Ponce de León, N. I.; Acho, L.; Rodellar, J.
Mathematical Problems in Engineering, ISSN: 1563-5147 (JCR Impact Factor-2019: 1.8
Data de publicació: 14/02/2021
Article en revista

AUTOR/A:CONDE MÉNDEZ, GREGORY JOHANN
Títol:Modeling and Control in Open-Channel Irrigation Systems
Data lectura:10/12/2021
Director/a:OCAMPO MARTINEZ, CARLOS AUGUSTO
Codirector/a:QUIJANO SILVA, NICANOR
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Detection, isolation, and magnitude estimation of unknown flows in open-channel irrigation systems
Conde, G.; Quijano, N.; Ocampo-Martinez, C.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.9
Data de publicació: 2021
Article en revista

Modeling and control in open-channel irrigation systems: a review
Conde, G.; Quijano, N.; Ocampo-Martinez, C.
Annual reviews in control, ISSN: 1367-5788 (JCR Impact Factor-2020: 12.1
Data de publicació: 2021
Article en revista

Modeling and control of interacting irrigation channels
4th IEEE Colombian Coference on Automatic Control
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

An unknown input moving horizon estimator for open channel irrigation systems
European Control Conference 2021
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SANJUAN GÓMEZ, ADRIÁN
Títol:Fault diagnosis and fault-tolerant control of nonlinear dynamic systems using artificial intelligence techniques
Data lectura:04/11/2021
Director/a:NEJJARI AKHI-ELARAB, FATIHA
Codirector/a:SARRATE ESTRUCH, RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An LMI–based heuristic algorithm for vertex reduction in LPV systems
Sanjuan, A.; Rotondo, D.; Nejjari, F.; Sarrate, R.
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, ISSN: 2083-8492 (JCR Impact Factor-2019: 0.967; Quartil: Q3)
Data de publicació: 2019
Article en revista

Health-aware and fault-tolerant control of an octorotor UAV system based on actuator reliability
Salazar, J.; Sanjuan, A.; Nejjari, F.; Sarrate, R.
International journal of applied mathematics and computer science, ISSN: 1641-876X (JCR Impact Factor-2020: 1.417; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

A recursive LMI-based algorithm for efficient vertex reduction in LPV systems
Sanjuan, A.; Rotondo, D.; Nejjari, F.; Sarrate, R.
International journal of control, ISSN: 0020-7179 (JCR Impact Factor-2020: 2.888; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Health-aware control of an octorotor UAV system based on actuator reliability
4th International Conference on Control, Decision and Information Technologies
Presentació de treball en congressos

Reconfigurability analysis of multirotor UAVs under actuator faults
4th Conference on Control and Fault Tolerant Systems
Data de presentació: 18/09/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BORDALBA LLABERIA, RICARD
Títol:Kinodynamic planning and control of closed-chain robotic systems
Data lectura:29/10/2021
Director/a:ROS GIRALT, LLUIS
Codirector/a:PORTA PLEITE, JOSE MARIA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A randomised kinodynamic planner for closed-chain robotic systems
Bordalba, R.; Ros, L.; Porta, J.
IEEE transactions on robotics, ISSN: 1552-3098 (JCR Impact Factor-2018: 6.134; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2021
Article en revista

Randomized kinodynamic planning for cable-suspended parallel robots
3rd International Conference on Cable-Driven Parallel Robots
Data de presentació: 2017
Presentació de treball en congressos

Randomized planning of dynamic motions avoiding forward singularities
ARK 2018 - 16th International Symposium on Advances in Robot Kinematics
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

Randomized kinodynamic planning for constrained systems
2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

A singularity-robust LQR controller for parallel robots
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AL MOHAMAD, AHMAD
Títol:Contribution to Prognostics and Health Management of Complex Systems. Application to Energy Systems
Data lectura:22/10/2021
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Codirector/a:HOBLOS, GHALEB
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A hybrid system-level prognostics approach with online RUL forecasting for electronics-rich systems with unknown degradation behaviors
Al Mohamad, A.; Hoblos, G.; Puig, V.
Microelectronics reliability, ISSN: 0026-2714 (JCR Impact Factor-2020: 1.589; Quartil: Q3)
Data de publicació: 08/2020
Article en revista

Prognosis based on the joint parameter/state estimation using zonotopic LPV set-membership approach
Al Mohamad, A.; Puig, V.; Hoblos, G.
IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2019: 1.6
Data de publicació: 2021
Article en revista

A model-based prognostics approach for RUL forecasting of a degraded DC-DC converter
4th Conference on Control and Fault Tolerant Systems
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Joint estimation of MOSFET degradation in a DC-DC converter using extended Kalman filter
4th Conference on Control and Fault Tolerant Systems
Data de presentació: 09/2019
Presentació de treball en congressos

Robust zonotopic set-membership approach for model-based prognosis: application on linear parameter-varying systems
European Control Conference 2021
Data de presentació: 29/06/2021
Presentació de treball en congressos

Robust zonotopic prognostics approaches for LPV systems based on set-membership and extended Kalman filter
5th International Conference on Control, Automation and Diagnosis
Data de presentació: 11/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:PUMAROLA PERIS, ALBERT
Títol:Bridging the gap between reconstruction and synthesis
Data lectura:13/10/2021
Director/a:MORENO NOGUER, FRANCESC D'ASSIS
Codirector/a:SANFELIU CORTES, ALBERTO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Method for determining a grasping hand model
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 09/06/2020
Patent

Relative localization for aerial manipulation with PL-SLAM
Springer
Data de publicació: 2019
Capítol en llibre

Perception for detection and grasping
Springer
Data de publicació: 2019
Capítol en llibre

GANimation: one-shot anatomically consistent facial animation
Pumarola, A.; Agudo, A.; Martinez, A.; Sanfeliu, A.; Moreno-Noguer, F.
International journal of computer vision, ISSN: 0920-5691 (JCR Impact Factor-2019: 5.698; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

PL-SLAM: real-time monocular visual SLAM with points and lines
2017 ICRA IEEE International Conference on Robotics and Automation
Data de presentació: 2017
Presentació de treball en congressos

Unsupervised person image synthesis in arbitrary poses
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

Geometry-aware network for non-rigid shape prediction from a single view
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

GANimation: anatomically-aware facial animation from a single image
European Conference on Computer Vision 2018
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

3DPeople: modeling the geometry of dressed humans
IEEE International Conference on Computer Vision 2019
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Unsupervised image-to-video clothing transfer
IEEE International Conference on Computer Vision 2019
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

C-Flow: conditional generative flow models for images and 3D point clouds
2020 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Context-aware human motion prediction
CVPR - IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 01/06/2020
Presentació de treball en congressos

Ganhand: predicting human grasp affordances in multi-object scenes
CVPR - IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

SMPLicit: Topology-aware generative model for clothed people
2021 - IEEE-CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Data de presentació: 20/06/2021
Presentació de treball en congressos

Attention deep learning based model for predicting the 3D Human Body Pose using the Robot Human Handover Phases
30th IEEE International Conference on Robot & Human Interactive Communication
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

D-NeRF: neural radiance fields for dynamic scenes
CVPRW 2021 - 2021 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

PhysXNet: a customizable approach for learning cloth dynamics on dressed people
2021 International Conference on 3D Vision
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

H3D-Net: Few-shot high-fidelity 3D head reconstruction
18th IEEE/CVF International Conference on Computer Vision
Data de presentació: 12/10/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:NASSOUROU, MOHAMADOU
Títol:Robust Economic Model Predictive Control of Smart Grids
Data lectura:13/09/2021
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Codirector/a:BLESA IZQUIERDO, JOAQUIN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Robust economic model predictive control based on a zonotope and local feedback controller for energy dispatch in smart-grids considering demand uncertainty
Nassourou, M.; Blesa, J.; Puig, V.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/02/2020
Article en revista

Robust economic model predictive control for energy dispatch in smart micro-grids considering demand uncertainty
ETFA 2019 - IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TRAPIELLO FERNÁNDEZ, CARLOS
Títol:Automatic control advances in CPS security
Data lectura:26/07/2021
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Codirector/a:CEMBRANO GENNARI, M.GABRIELA ELENA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Position-heading quadrotor control using LPV techniques
Trapiello, C.; Puig, V.; Morcego, B.
IET control theory and applications, ISSN: 1751-8644 (JCR Impact Factor-2019: 3.343; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/02/2019
Article en revista

Reconfiguration of large-scale systems using back-up components
Trapiello, C.; Puig, V.; Cembrano, M.
Computers & chemical engineering, ISSN: 0098-1354 (JCR Impact Factor-2019: 6.3
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

A zonotopic set-invariance analysis of replay attacks affecting the supervisory layer
Trapiello, C.; Puig, V.; Rotondo, D.
Systems & control letters, ISSN: 0167-6911 (JCR Impact Factor-2020: 2.804; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/11/2021
Article en revista

Dual-rate control framework with safe watermarking against deception attacks
Bessa, I.; Trapiello, C.; Puig, V.; Martínez, R.
IEEE transactions on systems, man, and cybernetics. Systems, ISSN: 2168-2232 (JCR Impact Factor-2020: 13.451; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Set-based replay attack detection in closed-loop systems using a plug & play watermarking approach
4th Conference on Control and Fault Tolerant Systems
Data de presentació: 19/09/2019
Presentació de treball en congressos

Detection of replay attacks in CPSs using observer-based signature compensation
6th International Conference on Control, Decision and Information Technologies
Data de presentació: 25/04/2019
Presentació de treball en congressos

Input design for active detection of integrity attacks using set-based approach
21th World Congress of the International Federation of Automatic Control
Data de presentació: 15/07/2020
Presentació de treball en congressos

Replay attack detection using a zonotopic KF and LQ approach
2020 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

System reconfiguration of large-scale control systems using back-up actuators
7th International Conference on Control, Decision and Information Technologies
Data de presentació: 30/06/2020
Presentació de treball en congressos

First results in leak localization in water distribution networks using graph-based clustering and deep learning
21th World Congress of the International Federation of Automatic Control
Data de presentació: 12/07/2020
Presentació de treball en congressos

A project-oriented course on guidance and control of autonomous aerial vehicles
21th World Congress of the International Federation of Automatic Control
Data de presentació: 12/07/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SHABANI, ARYA
Títol:Position Analysis based on Multi-affine Formulations
Data lectura:05/07/2021
Director/a:THOMAS ARROYO, FEDERICO
Codirector/a:PORTA PLEITE, JOSE MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
On closed-form formulas for the 3-D nearest rotation matrix problem
Sarabandi, S.; Shabani, A.; Porta, J.; Thomas, F.
IEEE transactions on robotics, ISSN: 1552-3098 (JCR Impact Factor-2020: 5.567; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/08/2020
Article en revista

A branch-and-prune method to solve closure equations in dual quaternions
Shabani, A.; Porta, J.; Thomas, F.
Mechanism and machine theory, ISSN: 0094-114X (JCR Impact Factor-2019: 6.5
Data de publicació: 2021
Article en revista

A fast branch-and-prune algorithm for the position analysis of spherical mechanisms
World Congress on Mechanism and Machine Science 2019
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DE LOS SANTOS RUIZ, ILDEBERTO
Títol:Leak Detection and Localization in Pipeline Networks Using Machine Learning and Principal Component Analysis
Data lectura:11/06/2021
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Codirector/a:LÓPEZ ESTRADA, FRANCISCO RONAY
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Diagnosis of fluid leaks in pipelines using dynamic PCA?
Santos, I.; López, F.; Puig, V.
IFAC-PapersOnLine, ISSN: 2405-8963 (JCR Impact Factor-2018: 0.298; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2018
Article en revista

Online leak diagnosis in pipelines using an EKF-based and steady-state mixed approach
Santos, I.; Bermúdez, J. R.; López, F.; Puig, V.
Control engineering practice, ISSN: 0967-0661 (JCR Impact Factor-2018: 3.232; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/12/2018
Article en revista

Simultaneous optimal estimation of roughness and minor loss coefficients in a pipeline
Santos, I.; López, F.; Puig, V.; Valencia, G.
Mathematical and computational applications, ISSN: 2297-8747 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

Optimal estimation of the roughness coefficient and friction factor of a pipeline
Santos, I.; Puig, V.; López, F.; Torres, L.; Valencia, G.; Gómez, S.
Journal of fluids engineering, ISSN: 0098-2202 (JCR Impact Factor-2019: 2.056; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/05/2021
Article en revista

Pressure sensor placement for leak localization in water distribution networks using information theory
Santos, I.; López, F.; Puig, V.; Valencia, G.; Hernandez, H.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Estimación experimental de la rugosidad y del factor de fricción en una tubería
Congreso Nacional de Control Automático
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

Localización de fugas en redes de distribución de agua mediante k-NN con distancia cosenoidal
CNCA - Congreso Nacional de Control Automático 2019
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Estimation of node pressures in water distribution networks by Gaussian process regression
4th Conference on Control and Fault Tolerant Systems
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GARCÍA LÓPEZ, JAVIER
Títol:Geometric computer vision meets Deep Learning for autonomous driving applications
Data lectura:17/05/2021
Director/a:MORENO NOGUER, FRANCESC D'ASSIS
Codirector/a:AGUDO MARTÍNEZ, ANTONIO
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Vehicle pose estimation using G-Net: multi-class localization and depth estimation
21st Catalan Conference on Artificial Intelligence, 2018
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

3D vehicle detection on an FPGA from LiDAR point clouds
ICWIP 2019 - International Conference on Watermarking and Image Processing
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Vehicle pose estimation via regression of semantic points of interest
IEEE International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA)
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

E-DNAS: Differentiable Neural Architecture Search for Embedded Systems
25th International Conference on Pattern Recognition
Data de presentació: 2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MONTAÑO SARRIA, ANDRÉS FELIPE
Títol:Object Manipulation Based on Tactile Information
Data lectura:18/03/2021
Director/a:SUAREZ FEIJOO, RAUL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Coordination of several robots based on temporal synchronization
Montaño, A.; Suarez, R.
Robotics and computer-integrated manufacturing, ISSN: 0736-5845 (JCR Impact Factor-2016: 2.846; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2016
Article en revista

Robust dexterous telemanipulation following object-orientation commands
Montaño, A.; Suarez, R.
Industrial robot-An international journal, ISSN: 0143-991X (JCR Impact Factor-2017: 1.205; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/09/2017
Article en revista

Manipulation of unknown objects to improve the grasp quality using tactile information
Montaño, A.; Suarez, R.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/05/2018
Article en revista

Dexterous manipulation of unknown objects using virtual contact points
Montaño, A.; Suarez, R.
Robotics, ISSN: 2218-6581 (JCR Impact Factor-2019: 0.0
Data de publicació: 12/10/2019
Article en revista

Improving grasping forces during the manipulation of unknown objects
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems
Data de presentació: 03/10/2018
Presentació de treball en congressos

Manipulación de objetos desconocidos analizando localmente su forma para optimizar las fuerzas de prensión
XXXIX Jornadas de Automática
Data de presentació: 05/09/2018
Presentació de treball en congressos

Manipulación diestra de objetos desconocidos usando puntos de contacto virtuales
Jornadas Nacionales de Robótica
Data de presentació: 14/06/2019
Presentació de treball en congressos

Herramienta para visualización gráfica de fuerzas de contacto y de movimientos de una mano robótica con sensores táctiles
XL Jornadas de Automática
Data de presentació: 05/09/2019
Presentació de treball en congressos

Model-free in-hand manipulation based on commanded virtual contact points
24th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
Data de presentació: 11/09/2019
Presentació de treball en congressos

Bilateral telemanipulation of unknown objects using remote dexterous in-hand manipulation strategies
21th World Congress of the International Federation of Automatic Control
Data de presentació: 15/07/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GÁMIZ CARO, JAVIER FRANCISCO
Títol:Contribución al modelado e implementación de un control avanzado para un proceso de cloración de una Estación de Tratamiento de Agua Potable
Data lectura:29/01/2021
Director/a:BOLEA MONTE, YOLANDA
Codirector/a:MARTINEZ GARCIA, HERMINIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Design and implementation of a virtual sensor network for smart waste water monitoring
Guerra, E.; Bolea, Y.; Gamiz, J.; Grau, A.
Sensors (Switzerland), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2020: 3.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/01/2020
Article en revista

Automated chlorine dosage in a simulated drinking water treatment plant: a real case study
Gamiz, J.; Grau, A.; Martinez, H.; Bolea, Y.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2020: 2.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/06/2020
Article en revista

Fuzzy gain scheduling and feed-forward control for drinking water treatment plants (DWTP) chlorination process
Gamiz, J.; Vilanova, R.; Martinez, H.; Bolea, Y.; Grau, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/06/2020
Article en revista

Feed-forward control for a drinking water treatment plant chlorination process
25th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
Data de presentació: 11/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RUBÍ PERELLÓ, BARTOMEU
Títol:Guidance, navigation and control of multirotors
Data lectura:11/12/2020
Director/a:MORCEGO SEIX, BERNARDO
Codirector/a:PEREZ MAGRANE, RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Deep reinforcement learning for quadrotor path following and obstacle avoidance
Rubi, B.; Morcego, B.; Perez, R.
Springer
Data de publicació: 2021
Capítol en llibre

A Survey of path following control strategies for UAVs focused on quadrotors
Rubi, B.; Perez, R.; Morcego, B.
Journal of intelligent and robotic systems, ISSN: 0921-0296 (JCR Impact Factor-2019: 2.259; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/11/2019
Article en revista

Deep reinforcement learning for quadrotor path following with adaptive velocity
Rubi, B.; Morcego, B.; Perez, R.
Autonomous robots, ISSN: 0929-5593 (JCR Impact Factor-2020: 3.0; Quartil: Q2)
Data de publicació: 24/10/2020
Article en revista

Quadrotor path following and reactive obstacle avoidance with deep reinforcement learning
Rubi, B.; Morcego, B.; Perez, R.
Journal of intelligent and robotic systems, ISSN: 0921-0296 (JCR Impact Factor-2019: 4.9
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

Adaptive nonlinear guidance law using neural networks applied to a quadrotor
15th IEEE International Conference on Control and Automation
Data de presentació: 19/07/2019
Presentació de treball en congressos

Path-flyer: a benchmark of quadrotor path following algorithms
15th IEEE International Conference on Control and Automation
Data de presentació: 19/07/2019
Presentació de treball en congressos

A deep reinforcement learning approach for path following on a quadrotor
2020 European Control Conference
Data de presentació: 14/05/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:DERAY, JEREMIE
Títol:Robust Navigation for Industrial Service Robots
Data lectura:29/09/2020
Director/a:ANDRADE CETTO, JUAN
Codirector/a:SOLÀ ORTEGA, JOAN
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Manif: a micro Lie theory library for state estimation in robotics applications
Deray, J.; Solá, J.
Journal of Open Source Software, ISSN: 2475-9066
Data de publicació: 18/02/2020
Article en revista

WOLF: A modular estimation framework for robotics based on factor graphs
Solá, J.; Vallve, J.; Casals, J.; Deray, J.; Fourmy, M.; Atchuthan, D.; Corominas , A.; Andrade-Cetto, J.
IEEE robotics and automation letters, ISSN: 2377-3766 (JCR Impact Factor-2020: 7.0
Data de publicació: 2022
Article en revista

Joint on-manifold self-calibration of odometry model and sensor extrinsics using pre-integration
ECMR 2019 - 9th European Conference on Mobile Robots
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Timed-elastic smooth curve optimization for mobile-base motion planning
2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:REPISO POLO, ELY
Títol:Collaborative Social Robot Navigation in Accompanying and Approaching Tasks.
Data lectura:23/09/2020
Director/a:SANFELIU CORTES, ALBERTO
Codirector/a:GARRELL ZULUETA, ANAÍS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
People's adaptive side-by-side model evolved to accompany groups of people by social robots
Repiso, E.; Garrell, A.; Sanfeliu, A.
IEEE robotics and automation letters, ISSN: 2377-3766 (JCR Impact Factor-2020: 3.741; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

Adaptive side-by-side social robot navigation to approach and interact with people
Repiso, E.; Garrell, A.; Sanfeliu, A.
International Journal of Social Robotics, ISSN: 1875-4791 (JCR Impact Factor-2020: 5.126; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2020
Article en revista

Robot navigation to approach people using G2-spline path planning and extended social force model
2019 Iberian Robotics Conference
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

People's V-formation and side-by-side model adapted to accompany groups of people by social robots
2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Collaborative-AI: Social robots accompanying and approaching people
1st International Workshop on New Foundations for Human-Centered AI (NeHuAI)
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ALCALÁ BASELGA, EUGENIO
Títol:Advances in planning and control for autonomous vehicles
Data lectura:24/03/2020
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Codirector/a:QUEVEDO CASIN, JOSEBA-JOKIN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
LPV-MP planning for autonomous racing vehicles considering obstacles
Alcala, E.; Puig, V.; Quevedo, J.
Robotics and autonomous systems, ISSN: 0921-8890 (JCR Impact Factor-2020: 3.12; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/02/2020
Article en revista

Autonomous racing using Linear Parameter Varying-Model Predictive Control (LPV-MPC)
Alcala, E.; Puig, V.; Quevedo, J.; Rosolia, U.
Control engineering practice, ISSN: 0967-0661 (JCR Impact Factor-2020: 3.475; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/02/2020
Article en revista

Fast zonotope-tube-based LPV-MPC for autonomous vehicles
Alcala, E.; Puig, V.; Quevedo, J.
IET control theory and applications (Online Edition), ISSN: 1751-8652 (JCR Impact Factor-2020: 3.527; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/12/2020
Article en revista

LPV-MPC control of autonomous vehicles
LPVS 2019 - 3rd IFAC Workshop on Linear Parameter-Varying Systems
Data de presentació: 05/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CANAL CAMPRODON, GERARD
Títol:Adapting robot behavior to user preferences in assistive scenarios
Data lectura:09/03/2020
Director/a:ALENYÀ RIBAS, GUILLEM
Codirector/a:TORRAS GENIS, CARMEN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Are preferences useful for better assistance? A physically assistive robotics user study
Canal, G.; Torras, C.; Alenyà, G.
ACM transactions on human-robot interaction, ISSN: 2573-9522 (JCR Impact Factor-2020: 0.602; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

Probabilistic planning for robotics with ROSPlan
TAROS 2019 - 20th Anual Conference on Towards Autonomus Robotics Systems
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VAQUERO GÓMEZ, VÍCTOR
Títol:Lidar-Based Scene Understanding for Autonomous Driving Using Deep Learning
Data lectura:25/02/2020
Director/a:SANFELIU CORTES, ALBERTO
Codirector/a:MORENO NOGUER, FRANCESC D'ASSIS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Improving map re-localization with deep 'movable' objects segmentation on 3D LiDAR point clouds
ITSC 2019 - 22nd International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ROSERO CHANDI, CARLOS XAVIER
Títol:Active power sharing and frequency regulation in inverter-based islanded microgrids subject to clock drifts, damage in power links and loss of communications
Data lectura:06/02/2020
Director/a:VELASCO GARCIA, MANUEL
Codirector/a:MARTI COLOM, PAU
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Active power sharing and frequency regulation in droop-free control for islanded microgrids under electrical and communication failures
Rosero, C.; Velasco, M.; Marti, P.; Camacho, A.; Miret, J.; Castilla, M.
IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2020: 8.236; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

AUTOR/A:PÉAN, THIBAULT QUENTIN
Títol:Heat pump controls to exploit the energy flexibility of building thermal loads
Data lectura:24/01/2020
Director/a:COSTA CASTELLO, RAMON
Codirector/a:SALOM TORMO, JAUME
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Evaluation of energy flexibility of low-energy residential buildings connected to district heating
Foteinaki, K.; Li, R.; Péan, T.; Salom, J.
Energy and buildings, ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2020: 5.879; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/04/2020
Article en revista

Towards standardising market-independent indicators for quantifying energy flexibility in buildings
Kathirgamanathan, A.; Péan, T.; Zhang, K.; De Rosa, M.; Salom, J.; Kummert, M.; Finn, D.
Energy and buildings, ISSN: 0378-7788 (JCR Impact Factor-2020: 5.879; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

AUTOR/A:ANANDUTA, WAYAN WICAK
Títol:Non-centralized Optimization-Based Control Schemes for Large-Scale Energy Systems
Data lectura:17/12/2019
Director/a:OCAMPO MARTINEZ, CARLOS AUGUSTO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
A resilient approach for distributed MPC-based economic dispatch in interconnected microgrids
18th European Control Conference
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Energy management and peer-to-peer trading in future smart grids: a distributed game-theoretic approach
2020 European Control Conference
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

Accelerated Multi-agent optimization method over stochastic networks
59th IEEE Conference on Decision and Control
Data de presentació: 2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:POURASGHARLAFMEJANI, MASOUD
Títol:On the fault diagnosis of dynamic systems using set-based approaches
Data lectura:12/04/2019
Director/a:OCAMPO MARTINEZ, CARLOS AUGUSTO
Director/a:PUIG CAYUELA, VICENÇ
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Fault diagnosis using set-membership approaches
Puig, V.; Pourasgharlafmejani, M.
Springer Nature
Data de publicació: 22/06/2019
Capítol en llibre

Characterisation of interval-observer fault detection and isolation properties using the set-invariance approach
Pourasgharlafmejani, M.; Puig, V.; Ocampo-Martinez, C.
Journal of the Franklin Institute, ISSN: 0016-0032 (JCR Impact Factor-2019: 4.036; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2019
Article en revista

On robust interval observer design for uncertain systems subject to both time-invariant and time-varying uncertainties
Pourasgharlafmejani, M.; Puig, V.; Ocampo-Martinez, C.
International journal of control, ISSN: 0020-7179 (JCR Impact Factor-2020: 2.888; Quartil: Q3)
Data de publicació: 05/06/2020
Article en revista

Robust zonotopic observer design: Interval observer versus set-membership approaches
4th Conference on Control and Fault Tolerant Systems
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:AKBARI, ALIAKBAR
Títol:Combining task and motion planning for mobile manipulators
Data lectura:04/04/2019
Director/a:ROSELL GRATACOS, JOAN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Contingent task and motion planning under uncertainty for human–robot interactions
Akbari, A.; Rosell, J.; Diab, M.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2020: 2.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

SkillMaN — A skill-based robotic manipulation framework based on perception and reasoning
Diab, M.; Pomarlan, M.; Beßler, D.; Rosell, J.; Akbari, A.; Bateman, J.; Beetz, M.
Robotics and autonomous systems, ISSN: 0921-8890 (JCR Impact Factor-2020: 3.12; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

An ontology for failure interpretation in automated planning and execution
ROBOT 2019 - Fourth Iberian Robotics Conference
Data de presentació: 22/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:VALLVÉ NAVARRO, JOAN
Títol:Information Metrics for Localization and Mapping
Data lectura:27/02/2019
Director/a:ANDRADE CETTO, JUAN
Director/a:SOLÀ ORTEGA, JOAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Technological advances for intelligent vehicles: shared control in highly complex contexts and the automation of transport in segregated environments
Boletín del Grupo Español del Carbón, ISSN: 2172-6094 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 2020
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202228/02/2023Contracte de col·laboració per la millora i integració operativa d'un sistema automàtic de validació i reconstrucció de dades de cabalímetres i realització d'un informe anual del 2022 sobre l'eficièncCONSORCI AIGUES DE TARRAGONA
23/05/202223/12/2022Contrato de colaboración para el desarrollo de la investigación “Mejora del sistema de vibración del ZebraCam/'AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
15/05/202231/07/2022Contracte de col.laboració per l’assessorament en la viabilitat de producció i suport en la selecció de fonts de finançaments dels desenvolupaments tècnics associats al projecte ALTERNATIVA ALS RESIDUT.M.GESTIO SCCL
05/05/202205/09/2022Contracte de col.laboració per a executar el projecte Racing Ghost Experience.*la majoria de factures està previst que es paguin durant aquest mes de maig.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/04/202230/04/2022Collaboration contract of fast kinematics for a parallel robotOMRON ELECTRONICS IBERIA SA
01/03/202201/03/2025Desenvolupament de sistema d’intel·ligència artificial per a la planificació automàtica de la producció als processos industrialsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/01/202219/01/2022Diseño ROBOT SOCIAL
03/01/202202/05/2022El objeto de este contrato es la realización por parte de la UPC y a solicitud del IDAEA-CSIC, del Trabajo de apoyo tecnológico titulado “Mejora de la iluminación del dispositivo del CSIC en la zona dAGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
01/01/202231/12/2022Last mile logistics for autonomous goods deliveryEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
22/12/202124/07/2022Projecte de recerca en l’àmbit de la robòtica, que porta per títol AUTONOMOUS DELIVERY DEVICE, pel desenvolupament sobre ‘Navegació avançada en zones urbanes’FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
02/11/202102/01/2023Anàlisi de patrons en imatges d’ecografia cerebral de nadons prematurs.FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/10/202130/09/2024Beca doctorat INPhINIT RetainingFUNDACIO LA CAIXA
06/09/202106/09/2024Distributed control strategies for the traffic management of AGV-based in-house transportation systemsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202131/08/2024Coordinación Segura de Vehículos AutónomosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Plataforma Híbrida Ortesis-Silla para hacer compatible la Movilidad, Funcionalidad Y Aceptabilidad de aplicación en entornos domésticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024ESTIMACIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTO CON CÁMARAS DE EVENTOSMinisterio de Ciencia e Innovación
01/09/202131/08/2024Development of a smart automated BIObased process for the recovery of valuable METALs from end-of-life phones (BIOMETAL)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Capacidades Intrínsecas para Robots Co-trabajadoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Análisis computacional del impacto de riesgos genéticos y clínicos en la señalización molecular y disfunciones electrofisiológicas en fibrilación auricular.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Supervision and fault-tolerant control of smart infrastructures based on advanced learning and optimizationAgencia Estatal de Investigación
26/07/202125/10/2021Asesoramiento para el análisis, y ensayo en el desarrollo de un sistema de visión multi-cámara, capaz de reconocer personas e identificar el plano de cara y la proyección del vector de visión de la peADVANCED ALGORITHMS, S.L.
12/07/202130/04/2022Estudio del uso de unidades de medida inercial (IMU) para el guiado de vehículos AGVs mediante el uso de ROS, así como la adaptación del sistema de navegación con uso de Landmarks en la configuraciónDIV. IND. ARTISTERIL, SA
10/06/202130/11/2021Fase 2 de la coordinació tècnica i donar suport a la competició “CARNET AUTONOMOUS DRIVING CHALLENGE 2021.-Impartir els cursos del taller d'iniciació per als equips participants -Donar suport tècnicFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/06/202101/09/2021Millora del sistema de control de la temperatura de soladors fabricats per JBCJBC SOLDERING SL
10/05/202131/12/2022Envelliment actiu i saludable: de la teoria a la pràcticaGENCAT-DEP. PRESIDENCIA
03/05/202103/05/2024Monitorització avançada de la xarxa d'aigua potable de TerrassaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/202130/04/2026Ayuda adicional RyC2019-026784-I para la ejecución de actividades de investigaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202131/12/2021dynamiC spEed Limits compliancE for optimiSed Traffic managEmentEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
09/03/202108/09/2021Desenvolupament de noves tècniques d’exploració en entorns oberts i tancats amb robots.MODPOW S.L.
01/03/202128/02/2025Industrial Doctorate Training Network on Future Wireless Connected and Automated Industry enabled by 5GCommission of European Communities
15/02/202115/02/2021Dispositivo para simular una operación endoscópica vía orificio natural.
15/01/202130/09/2021El primero de los objetivos de este proyecto sobre la generación del modelo en forma de gemelo digital se desarrollará a través de la supervisión y asesoramiento del estudio y trabajo desarrollado porT.M.GESTIO SCCL
04/01/202104/01/2024Robust probabilístic multi-sensor fusion for robot state estimationAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202131/12/2024A Collaborative Paradigm for Human Workers and Multi-Robot Teams in Precision Agriculture SystemsCommission of European Communities
01/01/202131/12/2023Stairway to AI: Ease the Engagement of Low-Tech users to the AI-on-Demand platform through AICommission of European Communities
01/01/202131/12/2022T3.3 Task Force Digitalización vertical (UPC)ATOS SPAIN S.A.
01/01/202131/12/2021Transversal programme in medical image postprocess, training professionals: 3D printing to researchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
04/11/202003/02/2021El objeto del contrato es el de prestar soporte al desarrollo de guiado con reflectores láser y ACML ROS para vehículos AGVs.DIV. IND. ARTISTERIL, SA
01/11/202031/10/2022Self Regulation for Advanced Parkinson Therapies.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202031/10/2022Control del sonido para la seguridad de la nueva generación de vehículos eléctricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/202031/01/2021Desenvolupament d'un sistema automàtic integrat de validació i reconstrucció de dades de cabalimetre de totes les zones de la xarxa de distribució del CATCONSORCI AIGUES DE TARRAGONA
01/10/202030/11/2020Servei de desenvolupament d'una interfície gràfica per al control del temps de mesura d’un prototipus d’instrument de mesura basat en un braç robòtic de dos graus de llibertat iun acceleròmetreFUNDACIO BOSCH I GIMPERA
16/09/202016/09/2023Aprendizaje y planificación de tareas con múltiples objetivos modulares y jerárquicos a partir de demostraciones de robots industriales aplicando inteligencia artificialAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/09/202001/10/2021Impuls, desenvolupament i difusió d'activitats d'investigació i d'innovació relacionades amb la mobilitat sostenible, dins del marc del Projecte CARNETFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
11/09/202011/01/2021Metodología para la Supervisión Avanzada de PlantasVEOLIA WATER SYSTEMS IBÉRICA
01/09/202031/08/2022Desarrollo de sistemas de modelado, identificación y control avanzado (con implementación en tiempo real) para lagestión de la eficiencia energética en sistemas complejos de manufactura flexible.OVAINGURA IIOT SL
01/09/202031/03/2022desenvolupament i el manteniment d’un programari per a la diagnosi automàtica dedistròfies musculars relacionades amb el col·lagen VI a partir d’imatges obtingudes amb un microscopi confocal perpartFUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/09/202030/03/2021Desarrollo de un Sistema de Detección de Fugas y Cálculo de tiempo de Permanencia del Agua en Red a Partir de Modelos Hidráulicos en Combinación con Herramientas de Inteligencia ArtificialMinisterio de Industria, Turismo y Comercio
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/07/202014/02/2021Uso de algoritmos de aprendizaje por refuerzo en problemas de planificaciónITHINKUPC, S.L.
01/07/202015/01/2021Desenvolupar un nou model matemàtic fiable i robust, tant de la xarxa en baixa (o de distribució) com de la xarxa en alta (o de transport9 del sistema d'abastament d'aigua de TerrassaTERRASSA CICLE DE L'AIGUA EPEL
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2021Realització de l’orientació tecnicocientífica de projectes i activitats, la preparació i seguiment de Projectes, i la presentació de resultats i de noves línies de recerca.FUNDACIÓ EURECAT
01/07/202031/12/2022Red de Innovación de Nuevas Tecnologías en Salud Mental (TECSAM)Fondos FEDER
09/06/202009/06/2020Method for determining a grasping hand model
01/06/202030/09/2020L’objecte del conveni és la realització per part d’ IRI-UPC a petició de CARNET d’un projecte de desenvolupament sobre Sensorització-Navegació Plataforma Robòtica.OVH unitat: 10%FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Aprendizaje Automático para la Modelización de la Dinámica Molecular de las Proteinas GPCRAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Hematopatología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2021Desenvolupament d'eines per a l'avaluació de projectes energètics IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
03/03/202031/12/2022Hub d'Innovació PediàtricaFondos FEDER
01/03/202031/12/2022Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental (CRETSAM)Fondos FEDER
01/03/202028/02/2021Development of multi-criteria tools for the design of electrical systems under extreme climatic conditions in IndonesiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
28/02/202031/12/2023Coordinar l'actuació d'amdues institucions en l'assesorament, intercanvis d'informació i realtizacions d'una valoració sobre valors calcualts del rendiment flobarl de la Xarxa de Distribució d'ATL delENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBRE
01/01/202031/12/2021Red Nacional de AutomáticaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/202031/12/2020Transversal Programme in Medical Image Postprocess, Training Professionals: 3D Printing to ResearchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2021Projecte NextGen: Towards a nest generation of water systems and services for the circular economyADASA SISTEMAS, S.A.
01/01/202031/03/2021Ayudas extraordinarias para la preparación de proyectos 2019 - relacionada con proyecto DPI2016-76493-C3-3R DEOCSCentro Superior de Investigaciones Cientificas
27/12/201927/09/2021Hydrogen lab for the modernisation and technological transformation of the city of BarcelonaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/12/201930/06/2020Desenvolupament dle sistema informàtic per l'automatització del lliurament i preparació de menjar ràpidHEALTHY FOOD IN TIME, S.L.
20/11/201920/11/2021Desarrollo de una tecnología de integración de marcadores magnéticos en la calzada para permitir el guiado de los vehículos autónomosSORIGUE, S.A.
01/11/201901/04/2020Sistemas recomendadores para el desarrollo de una solución de asignación de evaluadores a proyectos mediante técnicas de Inteligencia Artificial. Proyecto HR2020 de FBLCITHINKUPC, S.L.
15/10/201914/01/2021Sistema de almacenamiento de energía a gran escala mediante batería de flujo redox de vanadio: demostración experimental a escala de 1 kWConsejo Superior de Investigaciones Científicas
14/10/201901/01/2023Real-time robust conrol strategies to improve energy efficiency in smart factoriesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/201930/06/2020CONFIGURACIÓN SOFTWARE Y HARDWARE PARA PLATAFORMA ROBÓTICA PARA NAVEGACIÓN EN ZONAS URBANAS/'FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201919/11/2022Deep Learning Q-VisionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201931/08/2020Móduls indústria 4.0 per la plataforma híbrida (EDGE/CLOUD) per a la gestió de plantes industrialsLOGIC&AUTOMATITZACIO, S.L
01/09/201931/08/2022GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
01/09/201901/09/2023Beca doctoral co-tutelada amb la Universitat de Lille (Escola de Douai) a França amb finançament compartit.EPA INSTITUT MINES TELECOM
15/06/201915/11/2019Integració del simulador hidràulic watergems i el scada de la xarxa de distribució del consorci d'aigües de TarragonaCONSORCI AIGUES DE TARRAGONA
15/06/201915/12/2019Desenvolupament d'un sistema automàtica de validació y reconstrucció de les dades dels cabals i volums temporals d'aigua enregistrats a bases de dades procedents dels cabalímetres de la xarxa de distrCONSORCI AIGUES DE TARRAGONA
01/06/201931/05/2023Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/05/201901/02/2021Optimització i validació d'un prototip amb base biotecnològica per a la recuperació de metalls valuosos en residus electrònicsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/04/201931/12/2019Transversal Programme in Medical Image PostProcess, Training Professionals: 3D PrintingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201931/03/2023AUTONOMOUS INTRALUMINAL SURGERY (ATLAS)Commission of European Communities
18/03/201918/03/2019LLULL: librerías de tratamiento de datos, modelado y exploración de procesos industriales
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d'eines per a l'avaluació de projectes energèticsCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/01/201931/12/2021A European AI On Demand Platform and EcosystemCommission of European Communities
01/01/201931/12/2020Manteniment equip de control VAOUO3 TÚNELS DE BARCELONA
01/01/201930/06/2019SEAT-SmarT11: Proyecto de optimización de recursos para ajustes de calidadCàtedra SEAT - UPC
01/01/201931/12/2021Mejora del tratamiento de gases de combustion (NOx) mediante biorreactores con transferencia de materia mejorada y el uso de herramientas avanzadas de análisis de biofilmsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2020Teconologías habilitadoras de robot de rango extendido para la factoría altamente flexiblePROMAUT, S.L.
01/01/201931/12/2021Evolving towards DIgital Twins in HealthcareAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Optimización de Microrredes con Energías Renovables bajo Incertidumbre y Futura Integración a la RedAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Monitorizacion mEdiante Sensores vestibles de UsuaRios de Andador Robotizado con problemas de movilidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Control y gestión de energía en vehículos eléctricos híbridos con pilas de combustibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001643_ Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021Development of novel mathematical and experimental methodologies to control neuronal activity and dissect spatio-temporal neuronal codesMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
21/12/201831/07/2019Desenvolupament del projecte de recerca: segona fase del projecte CAR GUARDSEAT, S.A.
01/12/201830/06/2019Servicio de soporte a la convocatoriaHR18 d ela Fundación Bancaria La Caixa (asignación de evaluadores a proyectos mediante técnicas de Inteligencia Artificial y cálculo de notas)ITHINKUPC, S.L.
15/10/201820/12/2020Agreement SiemensSIEMENS SA
01/10/201831/01/2019Organización y gestión del ciclo/'Diálogos sobre robótica y ética/'.CAIXA ESTALVIS I P.BARCELONA
01/09/201831/08/2019Desenvolupament d'un sistema automàtic de reconstrucció de dades de cabalímetres de la xarxa de distribució d'ATLL CGCENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBRE
20/07/201831/12/2019Assessoria en el desenvolupament i integració de tècniques específiques a l'àrea de la conducció autònoma de vehiclesIDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A.
01/07/201831/12/2018Coordinació técnica y soporte para la competición Seat Autonomous Driving Cup 2018FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
05/06/201805/06/2018Simulating a sentinel lymph node biopsy surgical technique
01/06/201828/02/2019Planificació de l'electrificació rural amb microxarxes i energies renovablesAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/06/201831/03/2019Metodologies i aplicatius per a l'elaboració de plans d'electrificació rural i l'avaluació de projectes energètics a l'Amèrica Llatina IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/06/201831/12/2019Personal Online Dosimetry Using Computational MethodsCommission of European Communities
01/05/201830/06/2018Implementación de un sistema robótico antopomorfo colaborativo para aplicaciones audiovisualesCREATIVA 360 S0
06/03/201807/03/2021Proceso automatizado de detección y clasificación de pieles (Smart Leather Detection)LABCAT INVESTIGACION Y DESARROLLO S
01/03/201828/02/2021Galileo-EGNOS as an Asset for UTM Safety and SecurityCommission of European Communities
01/03/201830/06/2018Desarrollo de una solución de asignación de evaluadores a proyectos mediante inteligencia artificialITHINKUPC, S.L.
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O013 Educació i desenvolupament a les escoles Parikrma. Scratch, Robots, Màquines i Mecanismes per ajudar amb les Matemàtiques, la Física, l'Enginyeria i la Tecnologia.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
19/02/201831/12/2018Disseny d'algoritmes de control en el procès de soldaduraJBC SOLDERING SL
01/02/201831/01/2022European Robotics League plus Smart Cities Robot CompetitionsCommission of European Communities
19/01/201819/05/2018RENDIMENT XARXA 2017ATLL Concessionària de Generalitat
01/01/201830/06/2021Smart Autonomous Robotic Assistant SurgeonCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Acció territorial:/'Estratègia de prevenció de caigudes a la comarca del GarrafGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/01/201831/07/2019Donació/'Dynamic Systems/'THE MATHWORKS, S.L.
01/01/201821/09/2021Control strategies for high-speed compression systems: application to fuel-cell-based vehiclesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201830/09/2021Análisis de datos multiescala en cardiología traslacional: de los mecanismos báscios a la contracción cardiacaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Advanced control of on-board dc multibus systems in vehiclesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201828/02/2021Supervisión inteligente para el mantenimiento predictivo de Sistemas industrialesCommission of European Communities
01/01/201830/06/2021Seguridad y control en vehiculos autonomosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Barcelona Robotic Urban LabAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Kinodynamic planning of efficient and agile robot motionsMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201831/12/2020Event-based simultaneous localization and mappingAgencia Estatal de Investigación
01/01/201831/12/2020-Acció territorial:/'Estratègia de prevenció de caigudes a la comarca del GarrafCONSELL COMARCAL DEL GARRAF
01/01/201831/12/2022Xarxa de Referència d'R+D+I en Energia: Energy for SocietyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201830/06/2021Markerless 3D human motion understanding for adaptive robot behaviorMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
13/12/201702/09/2021Optimització de recursos intralogístics en entorns industrials per al seu ús en vehicles autònomsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/201730/11/2021The European Robotics Research Infrastructure NetworkCommission of European Communities
01/12/201730/11/2019Dosimetría personal en linea (on line) utilizando métodos computacionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
28/11/201731/12/2021Desarrollo de un sistema integral de control de la producción dotado de inteligencia artificial y capacidad de autodecisionDRAXTON POWERTRAIN & CHASSIS S.L.U.
21/09/201721/09/2019Sistema de climatización inteligente auto-adaptativo a las condiciones del entornoHIPLUS AIRE ACONDICIONADO, S.L.
01/09/201720/03/2021ACTIV4.0: Operació i gestió avnaçada d'actiusAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/09/201720/04/2021Models predictius i gestió de la demanda (modem)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/09/201720/03/2021Solucions de seguretat i ciber-seguretat en utilities per a protecció d'infraestructures crítiquesAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/201730/06/2021Unidad de Excelencia María de MaeztuMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/07/201731/12/2017Autonomous Driving Cup-ADC.Coordinación técnica y sopoerte para la competición SEAT AUTONOMOUS.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
02/06/201701/08/2017Estudi i assessorament per al disseny d'un reòmetre: mecànica i actuadors, electrònica de mesura, control i sistemes auxiliars.FUNGILAB, S.A.
01/06/201731/12/2017Metodologies i aplicatius per a l'elaboració de plans d'electrificació rural i l'avaluació de projectes energètics a l'Amèrica LlatinaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
06/05/201706/05/2017Método y circuito electrónico analógico para la detección de fallos en el sistema hidráulico de variación de paso de pala de una turbina eólica
01/03/201731/12/2018Protección de infraestructuras críticas AB: análisis e implementación de mejoras (ICAB)CETAQUA
01/03/201731/12/2018Contribución Cetaqua (PredMan_Cet)CETAQUA
31/01/201731/01/2017The Kautham Project
25/01/201731/12/2017Rendiment xarxa 2016ATLL Concessionària de Generalitat
01/01/201731/01/2021Innovative cost improvements for balance of plant components of automotive PEMFC systemsCommission of European Communities
01/01/201731/12/2018Col.laboració IRI-FICOSA ADAS S.L.U. pel desenvolupament d'un sistema de calibració internaADASENS AUTOMOTIVE, S.L.
01/01/201731/12/2018Red temática de álgebra lineal, análisis matricial y aplicacionesMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201730/09/2021Grup de recerca acreditat: Control, Modelització, Identificació i AplicacionsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/01/201406/05/2017Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Professorat i grups de recerca

Professorat

Professorat del programa de doctorat:Altre professorat vinculat al programa de doctorat:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/06/202228/02/2023Contracte de col·laboració per la millora i integració operativa d'un sistema automàtic de validació i reconstrucció de dades de cabalímetres i realització d'un informe anual del 2022 sobre l'eficièncCONSORCI AIGUES DE TARRAGONA
23/05/202223/12/2022Contrato de colaboración para el desarrollo de la investigación “Mejora del sistema de vibración del ZebraCam/'AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
15/05/202231/07/2022Contracte de col.laboració per l’assessorament en la viabilitat de producció i suport en la selecció de fonts de finançaments dels desenvolupaments tècnics associats al projecte ALTERNATIVA ALS RESIDUT.M.GESTIO SCCL
05/05/202205/09/2022Contracte de col.laboració per a executar el projecte Racing Ghost Experience.*la majoria de factures està previst que es paguin durant aquest mes de maig.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/04/202230/04/2022Collaboration contract of fast kinematics for a parallel robotOMRON ELECTRONICS IBERIA SA
01/03/202201/03/2025Desenvolupament de sistema d’intel·ligència artificial per a la planificació automàtica de la producció als processos industrialsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/01/202219/01/2022Diseño ROBOT SOCIAL
03/01/202202/05/2022El objeto de este contrato es la realización por parte de la UPC y a solicitud del IDAEA-CSIC, del Trabajo de apoyo tecnológico titulado “Mejora de la iluminación del dispositivo del CSIC en la zona dAGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
01/01/202231/12/2022Last mile logistics for autonomous goods deliveryEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
22/12/202124/07/2022Projecte de recerca en l’àmbit de la robòtica, que porta per títol AUTONOMOUS DELIVERY DEVICE, pel desenvolupament sobre ‘Navegació avançada en zones urbanes’FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
02/11/202102/01/2023Anàlisi de patrons en imatges d’ecografia cerebral de nadons prematurs.FUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/10/202130/09/2024Beca doctorat INPhINIT RetainingFUNDACIO LA CAIXA
06/09/202106/09/2024Distributed control strategies for the traffic management of AGV-based in-house transportation systemsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202131/08/2024Coordinación Segura de Vehículos AutónomosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Plataforma Híbrida Ortesis-Silla para hacer compatible la Movilidad, Funcionalidad Y Aceptabilidad de aplicación en entornos domésticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024ESTIMACIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTO CON CÁMARAS DE EVENTOSMinisterio de Ciencia e Innovación
01/09/202131/08/2024Development of a smart automated BIObased process for the recovery of valuable METALs from end-of-life phones (BIOMETAL)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Capacidades Intrínsecas para Robots Co-trabajadoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Análisis computacional del impacto de riesgos genéticos y clínicos en la señalización molecular y disfunciones electrofisiológicas en fibrilación auricular.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Supervision and fault-tolerant control of smart infrastructures based on advanced learning and optimizationAgencia Estatal de Investigación
26/07/202125/10/2021Asesoramiento para el análisis, y ensayo en el desarrollo de un sistema de visión multi-cámara, capaz de reconocer personas e identificar el plano de cara y la proyección del vector de visión de la peADVANCED ALGORITHMS, S.L.
12/07/202130/04/2022Estudio del uso de unidades de medida inercial (IMU) para el guiado de vehículos AGVs mediante el uso de ROS, así como la adaptación del sistema de navegación con uso de Landmarks en la configuraciónDIV. IND. ARTISTERIL, SA
10/06/202130/11/2021Fase 2 de la coordinació tècnica i donar suport a la competició “CARNET AUTONOMOUS DRIVING CHALLENGE 2021.-Impartir els cursos del taller d'iniciació per als equips participants -Donar suport tècnicFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/06/202101/09/2021Millora del sistema de control de la temperatura de soladors fabricats per JBCJBC SOLDERING SL
10/05/202131/12/2022Envelliment actiu i saludable: de la teoria a la pràcticaGENCAT-DEP. PRESIDENCIA
03/05/202103/05/2024Monitorització avançada de la xarxa d'aigua potable de TerrassaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/05/202130/04/2026Ayuda adicional RyC2019-026784-I para la ejecución de actividades de investigaciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202131/12/2021dynamiC spEed Limits compliancE for optimiSed Traffic managEmentEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
09/03/202108/09/2021Desenvolupament de noves tècniques d’exploració en entorns oberts i tancats amb robots.MODPOW S.L.
01/03/202128/02/2025Industrial Doctorate Training Network on Future Wireless Connected and Automated Industry enabled by 5GCommission of European Communities
15/02/202115/02/2021Dispositivo para simular una operación endoscópica vía orificio natural.
15/01/202130/09/2021El primero de los objetivos de este proyecto sobre la generación del modelo en forma de gemelo digital se desarrollará a través de la supervisión y asesoramiento del estudio y trabajo desarrollado porT.M.GESTIO SCCL
04/01/202104/01/2024Robust probabilístic multi-sensor fusion for robot state estimationAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202131/12/2024A Collaborative Paradigm for Human Workers and Multi-Robot Teams in Precision Agriculture SystemsCommission of European Communities
01/01/202131/12/2023Stairway to AI: Ease the Engagement of Low-Tech users to the AI-on-Demand platform through AICommission of European Communities
01/01/202131/12/2022T3.3 Task Force Digitalización vertical (UPC)ATOS SPAIN S.A.
01/01/202131/12/2021Transversal programme in medical image postprocess, training professionals: 3D printing to researchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
04/11/202003/02/2021El objeto del contrato es el de prestar soporte al desarrollo de guiado con reflectores láser y ACML ROS para vehículos AGVs.DIV. IND. ARTISTERIL, SA
01/11/202031/10/2022Self Regulation for Advanced Parkinson Therapies.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202031/10/2022Control del sonido para la seguridad de la nueva generación de vehículos eléctricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/10/202031/01/2021Desenvolupament d'un sistema automàtic integrat de validació i reconstrucció de dades de cabalimetre de totes les zones de la xarxa de distribució del CATCONSORCI AIGUES DE TARRAGONA
01/10/202030/11/2020Servei de desenvolupament d'una interfície gràfica per al control del temps de mesura d’un prototipus d’instrument de mesura basat en un braç robòtic de dos graus de llibertat iun acceleròmetreFUNDACIO BOSCH I GIMPERA
16/09/202016/09/2023Aprendizaje y planificación de tareas con múltiples objetivos modulares y jerárquicos a partir de demostraciones de robots industriales aplicando inteligencia artificialAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/09/202001/10/2021Impuls, desenvolupament i difusió d'activitats d'investigació i d'innovació relacionades amb la mobilitat sostenible, dins del marc del Projecte CARNETFUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
11/09/202011/01/2021Metodología para la Supervisión Avanzada de PlantasVEOLIA WATER SYSTEMS IBÉRICA
01/09/202031/08/2022Desarrollo de sistemas de modelado, identificación y control avanzado (con implementación en tiempo real) para lagestión de la eficiencia energética en sistemas complejos de manufactura flexible.OVAINGURA IIOT SL
01/09/202031/03/2022desenvolupament i el manteniment d’un programari per a la diagnosi automàtica dedistròfies musculars relacionades amb el col·lagen VI a partir d’imatges obtingudes amb un microscopi confocal perpartFUNDACIO PRIVADA PER A LA RECERCA I
01/09/202030/03/2021Desarrollo de un Sistema de Detección de Fugas y Cálculo de tiempo de Permanencia del Agua en Red a Partir de Modelos Hidráulicos en Combinación con Herramientas de Inteligencia ArtificialMinisterio de Industria, Turismo y Comercio
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/07/202014/02/2021Uso de algoritmos de aprendizaje por refuerzo en problemas de planificaciónITHINKUPC, S.L.
01/07/202015/01/2021Desenvolupar un nou model matemàtic fiable i robust, tant de la xarxa en baixa (o de distribució) com de la xarxa en alta (o de transport9 del sistema d'abastament d'aigua de TerrassaTERRASSA CICLE DE L'AIGUA EPEL
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/07/202031/12/2021Realització de l’orientació tecnicocientífica de projectes i activitats, la preparació i seguiment de Projectes, i la presentació de resultats i de noves línies de recerca.FUNDACIÓ EURECAT
01/07/202031/12/2022Red de Innovación de Nuevas Tecnologías en Salud Mental (TECSAM)Fondos FEDER
09/06/202009/06/2020Method for determining a grasping hand model
01/06/202030/09/2020L’objecte del conveni és la realització per part d’ IRI-UPC a petició de CARNET d’un projecte de desenvolupament sobre Sensorització-Navegació Plataforma Robòtica.OVH unitat: 10%FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/06/202031/05/2023Colaboración robot-humano para el transporte y entrega de mercancíasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Aprendizaje Automático para la Modelización de la Dinámica Molecular de las Proteinas GPCRAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Hematopatología computacional: soluciones de aprendizaje profundo para el diagnóstico de enfermedades hematológicas a partir de imágenes de células de sangre periférica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2021Desenvolupament d'eines per a l'avaluació de projectes energètics IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
03/03/202031/12/2022Hub d'Innovació PediàtricaFondos FEDER
01/03/202031/12/2022Centre de Recerca i Transferència en Salut Mental (CRETSAM)Fondos FEDER
01/03/202028/02/2021Development of multi-criteria tools for the design of electrical systems under extreme climatic conditions in IndonesiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
28/02/202031/12/2023Coordinar l'actuació d'amdues institucions en l'assesorament, intercanvis d'informació i realtizacions d'una valoració sobre valors calcualts del rendiment flobarl de la Xarxa de Distribució d'ATL delENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBRE
01/01/202031/12/2021Red Nacional de AutomáticaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/202031/12/2020Transversal Programme in Medical Image Postprocess, Training Professionals: 3D Printing to ResearchEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2021Projecte NextGen: Towards a nest generation of water systems and services for the circular economyADASA SISTEMAS, S.A.
01/01/202031/03/2021Ayudas extraordinarias para la preparación de proyectos 2019 - relacionada con proyecto DPI2016-76493-C3-3R DEOCSCentro Superior de Investigaciones Cientificas
27/12/201927/09/2021Hydrogen lab for the modernisation and technological transformation of the city of BarcelonaINSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
01/12/201930/06/2020Desenvolupament dle sistema informàtic per l'automatització del lliurament i preparació de menjar ràpidHEALTHY FOOD IN TIME, S.L.
20/11/201920/11/2021Desarrollo de una tecnología de integración de marcadores magnéticos en la calzada para permitir el guiado de los vehículos autónomosSORIGUE, S.A.
01/11/201901/04/2020Sistemas recomendadores para el desarrollo de una solución de asignación de evaluadores a proyectos mediante técnicas de Inteligencia Artificial. Proyecto HR2020 de FBLCITHINKUPC, S.L.
15/10/201914/01/2021Sistema de almacenamiento de energía a gran escala mediante batería de flujo redox de vanadio: demostración experimental a escala de 1 kWConsejo Superior de Investigaciones Científicas
14/10/201901/01/2023Real-time robust conrol strategies to improve energy efficiency in smart factoriesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/201930/06/2020CONFIGURACIÓN SOFTWARE Y HARDWARE PARA PLATAFORMA ROBÓTICA PARA NAVEGACIÓN EN ZONAS URBANAS/'FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
01/09/201919/11/2022Deep Learning Q-VisionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/201931/08/2020Móduls indústria 4.0 per la plataforma híbrida (EDGE/CLOUD) per a la gestió de plantes industrialsLOGIC&AUTOMATITZACIO, S.L
01/09/201931/08/2022GAVIUS: from reactive to proactive public administrationsCommission of European Communities
01/09/201901/09/2023Beca doctoral co-tutelada amb la Universitat de Lille (Escola de Douai) a França amb finançament compartit.EPA INSTITUT MINES TELECOM
15/06/201915/11/2019Integració del simulador hidràulic watergems i el scada de la xarxa de distribució del consorci d'aigües de TarragonaCONSORCI AIGUES DE TARRAGONA
15/06/201915/12/2019Desenvolupament d'un sistema automàtica de validació y reconstrucció de les dades dels cabals i volums temporals d'aigua enregistrats a bases de dades procedents dels cabalímetres de la xarxa de distrCONSORCI AIGUES DE TARRAGONA
01/06/201931/05/2023Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/05/201901/02/2021Optimització i validació d'un prototip amb base biotecnològica per a la recuperació de metalls valuosos en residus electrònicsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/04/201931/12/2019Transversal Programme in Medical Image PostProcess, Training Professionals: 3D PrintingEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/04/201931/03/2023AUTONOMOUS INTRALUMINAL SURGERY (ATLAS)Commission of European Communities
18/03/201918/03/2019LLULL: librerías de tratamiento de datos, modelado y exploración de procesos industriales
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d'eines per a l'avaluació de projectes energèticsCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/01/201931/12/2021A European AI On Demand Platform and EcosystemCommission of European Communities
01/01/201931/12/2020Manteniment equip de control VAOUO3 TÚNELS DE BARCELONA
01/01/201930/06/2019SEAT-SmarT11: Proyecto de optimización de recursos para ajustes de calidadCàtedra SEAT - UPC
01/01/201931/12/2021Mejora del tratamiento de gases de combustion (NOx) mediante biorreactores con transferencia de materia mejorada y el uso de herramientas avanzadas de análisis de biofilmsAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Integración de los objetivos para el desarrollo sostenible en la formación en sostenibilidad de las titulaciones universitarias españolasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2020Teconologías habilitadoras de robot de rango extendido para la factoría altamente flexiblePROMAUT, S.L.
01/01/201931/12/2021Evolving towards DIgital Twins in HealthcareAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Optimización de Microrredes con Energías Renovables bajo Incertidumbre y Futura Integración a la RedAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Monitorizacion mEdiante Sensores vestibles de UsuaRios de Andador Robotizado con problemas de movilidadAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Control y gestión de energía en vehículos eléctricos híbridos con pilas de combustibleAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001643_ Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021Development of novel mathematical and experimental methodologies to control neuronal activity and dissect spatio-temporal neuronal codesMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
21/12/201831/07/2019Desenvolupament del projecte de recerca: segona fase del projecte CAR GUARDSEAT, S.A.
01/12/201830/06/2019Servicio de soporte a la convocatoriaHR18 d ela Fundación Bancaria La Caixa (asignación de evaluadores a proyectos mediante técnicas de Inteligencia Artificial y cálculo de notas)ITHINKUPC, S.L.
15/10/201820/12/2020Agreement SiemensSIEMENS SA
01/10/201831/01/2019Organización y gestión del ciclo/'Diálogos sobre robótica y ética/'.CAIXA ESTALVIS I P.BARCELONA
01/09/201831/08/2019Desenvolupament d'un sistema automàtic de reconstrucció de dades de cabalímetres de la xarxa de distribució d'ATLL CGCENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBRE
20/07/201831/12/2019Assessoria en el desenvolupament i integració de tècniques específiques a l'àrea de la conducció autònoma de vehiclesIDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A.
01/07/201831/12/2018Coordinació técnica y soporte para la competición Seat Autonomous Driving Cup 2018FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
05/06/201805/06/2018Simulating a sentinel lymph node biopsy surgical technique
01/06/201828/02/2019Planificació de l'electrificació rural amb microxarxes i energies renovablesAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
01/06/201831/03/2019Metodologies i aplicatius per a l'elaboració de plans d'electrificació rural i l'avaluació de projectes energètics a l'Amèrica Llatina IICentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/06/201831/12/2019Personal Online Dosimetry Using Computational MethodsCommission of European Communities
01/05/201830/06/2018Implementación de un sistema robótico antopomorfo colaborativo para aplicaciones audiovisualesCREATIVA 360 S0
06/03/201807/03/2021Proceso automatizado de detección y clasificación de pieles (Smart Leather Detection)LABCAT INVESTIGACION Y DESARROLLO S
01/03/201828/02/2021Galileo-EGNOS as an Asset for UTM Safety and SecurityCommission of European Communities
01/03/201830/06/2018Desarrollo de una solución de asignación de evaluadores a proyectos mediante inteligencia artificialITHINKUPC, S.L.
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O013 Educació i desenvolupament a les escoles Parikrma. Scratch, Robots, Màquines i Mecanismes per ajudar amb les Matemàtiques, la Física, l'Enginyeria i la Tecnologia.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
19/02/201831/12/2018Disseny d'algoritmes de control en el procès de soldaduraJBC SOLDERING SL
01/02/201831/01/2022European Robotics League plus Smart Cities Robot CompetitionsCommission of European Communities
19/01/201819/05/2018RENDIMENT XARXA 2017ATLL Concessionària de Generalitat
01/01/201830/06/2021Smart Autonomous Robotic Assistant SurgeonCommission of European Communities
01/01/201831/12/2021Acció territorial:/'Estratègia de prevenció de caigudes a la comarca del GarrafGENCAT-DEP.GOVERN.I ADMIN.PÚBLIQUES
01/01/201831/07/2019Donació/'Dynamic Systems/'THE MATHWORKS, S.L.
01/01/201821/09/2021Control strategies for high-speed compression systems: application to fuel-cell-based vehiclesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201830/09/2021Análisis de datos multiescala en cardiología traslacional: de los mecanismos báscios a la contracción cardiacaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Advanced control of on-board dc multibus systems in vehiclesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201828/02/2021Supervisión inteligente para el mantenimiento predictivo de Sistemas industrialesCommission of European Communities
01/01/201830/06/2021Seguridad y control en vehiculos autonomosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Barcelona Robotic Urban LabAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Kinodynamic planning of efficient and agile robot motionsMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201831/12/2020Event-based simultaneous localization and mappingAgencia Estatal de Investigación
01/01/201831/12/2020-Acció territorial:/'Estratègia de prevenció de caigudes a la comarca del GarrafCONSELL COMARCAL DEL GARRAF
01/01/201831/12/2022Xarxa de Referència d'R+D+I en Energia: Energy for SocietyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201830/06/2021Markerless 3D human motion understanding for adaptive robot behaviorMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
13/12/201702/09/2021Optimització de recursos intralogístics en entorns industrials per al seu ús en vehicles autònomsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/12/201730/11/2021The European Robotics Research Infrastructure NetworkCommission of European Communities
01/12/201730/11/2019Dosimetría personal en linea (on line) utilizando métodos computacionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
28/11/201731/12/2021Desarrollo de un sistema integral de control de la producción dotado de inteligencia artificial y capacidad de autodecisionDRAXTON POWERTRAIN & CHASSIS S.L.U.
21/09/201721/09/2019Sistema de climatización inteligente auto-adaptativo a las condiciones del entornoHIPLUS AIRE ACONDICIONADO, S.L.
01/09/201720/03/2021ACTIV4.0: Operació i gestió avnaçada d'actiusAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/09/201720/04/2021Models predictius i gestió de la demanda (modem)Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/09/201720/03/2021Solucions de seguretat i ciber-seguretat en utilities per a protecció d'infraestructures crítiquesAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/201730/06/2021Unidad de Excelencia María de MaeztuMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/07/201731/12/2017Autonomous Driving Cup-ADC.Coordinación técnica y sopoerte para la competición SEAT AUTONOMOUS.FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC
02/06/201701/08/2017Estudi i assessorament per al disseny d'un reòmetre: mecànica i actuadors, electrònica de mesura, control i sistemes auxiliars.FUNGILAB, S.A.
01/06/201731/12/2017Metodologies i aplicatius per a l'elaboració de plans d'electrificació rural i l'avaluació de projectes energètics a l'Amèrica LlatinaCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
06/05/201706/05/2017Método y circuito electrónico analógico para la detección de fallos en el sistema hidráulico de variación de paso de pala de una turbina eólica
01/03/201731/12/2018Protección de infraestructuras críticas AB: análisis e implementación de mejoras (ICAB)CETAQUA
01/03/201731/12/2018Contribución Cetaqua (PredMan_Cet)CETAQUA
31/01/201731/01/2017The Kautham Project
25/01/201731/12/2017Rendiment xarxa 2016ATLL Concessionària de Generalitat
01/01/201731/01/2021Innovative cost improvements for balance of plant components of automotive PEMFC systemsCommission of European Communities
01/01/201731/12/2018Col.laboració IRI-FICOSA ADAS S.L.U. pel desenvolupament d'un sistema de calibració internaADASENS AUTOMOTIVE, S.L.
01/01/201731/12/2018Red temática de álgebra lineal, análisis matricial y aplicacionesMinisterio de Economía, Industria y Competitividad
01/01/201730/09/2021Grup de recerca acreditat: Control, Modelització, Identificació i AplicacionsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/01/201406/05/2017Automatic Classification of Digital Images of Peripheral Blood: Application to the Initial Diagnosis of Leukemias and LymphomasFundación GOTEO

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt