Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2013

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA CONVOCATÒRIA 2013


L’element essencial del Pla de Doctorats Industrials és el projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte de recerca estratègic d’una empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat, i que serà objecte d’una tesi doctoral.

La Generalitat de Catalunya preveu donar suport econòmic a aquests projectes mitjançant dues modalitats, ateses algunes característiques en l’execució del projecte:

 

a. Projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de Catalunya.
b. Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

 

Anualment, la Generalitat establirà un nombre màxim de projectes que subvencionarà de cada modalitat.

 


Característiques comunes d’ambdues modalitats


  • La tesi doctoral es desenvoluparà en el marc d’un conveni de col·laboració entre una universitat i una empresa.
  • El doctorand disposarà d’un director de tesi de la universitat i un responsable designat per l’empresa.
  • El candidat ha de tenir una nota mitjana mínima de l’expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau o diplomatura igual o superior a 1,60.
  • El director/a de la tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya.
  • La dedicació del doctorand al projecte de recerca es distribuirà entre l’empresa i la universitat.
  • El doctorand participarà en programes formatius en competències específiques relacionades amb la coordinació i gestió de projectes, plans de negocis, propietat industrial i intel·lectual, entre altres matèries rellevants.
  • El doctorand disposarà d’una assignació anual (borsa de mobilitat). finançada per la Generalitat de Catalunya i que podrà acumular-se per un període màxim de 3 anys. La finalitat és l’assistència a seminaris i congressos relacionats amb el projecte de recerca, així com estades en altres seus de l’empresa, en altres universitats o centres de recerca de fora de Catalunya.
  • Totes les tesis llegides en el marc del Pla de Doctorats Industrials rebran la Menció de Doctorat Industrial. Les empreses i els directors acadèmics participants també rebran un reconeixement per la seva participació en el Pla.

 


Calendari de la convocatòria 2013


Fase 1: Campanya

Període de presentació de projectes de doctorat industrial fins a juliol de 2013. Cal emplenar un formulari.

 

Fase 2: Selecció de candidats

Presentació de candidatures: des de mitjans de juliol fins a mitjans de setembre de 2013. 
Període de selecció: des de mitjans de juliol fins a començaments d’octubre de 2013.

Projectes Presentats : més informació en aquest enllaç (utilitzar preferentment els navegadors: explorer o google chrome)

 

Fase 3: Convocatòria d’ajuts a projectes de doctorat industrial

Data límit per presentar la documentació: 16 de desembre de 2013.

Podeu consultar la publicació de la convocatòria en aquest enllaç: convocatòria DOGC - DI 2013

 

Podeu consultar les dates concretes i els passos a seguir al web de la Generalitat.

 

Per a més informació:

Web de la Generalitat

Contacte UPC: escola.doctorat@upc.edu

Presentació Pla - maig 2013
Resolució de la convocatòria 2013 del Pla de Doctorats Industrials

INFORMACIÓ GESTIÓ ECONÒMICA DI 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019

QÜESTIONS GENERALS SOBRE ELS PROJECTES QUE REBEN AJUT


Costos elegibles


-      Tutoria de tesi per part del responsable designat per l’empresa: 21.600€. Formen part dels costos elegibles el sou del propi responsable, en proporció a la seva dedicació al projecte, les despeses d’execució del projecte, la certificació dels projectes (a efectes fiscals) i, en general, totes les despeses de l’empresa directament relacionades amb el projecte de DI. També pot formar part dels costos elegibles el sou del doctorand contractat, si bé cal tenir en compte el possible efecte negatiu sobre els potencials beneficis fiscals derivats de la contractació del doctorand.
-      Borsa de mobilitat del doctorand: 6.600€. Com a costos elegibles entrarien les despeses de desplaçament i allotjament i, en general, totes aquelles que derivin de l’assistència a seminaris i congressos o d’estades en altres seus de l’empresa, universitats o centres de recerca fora de Catalunya, sempre que estiguin relacionats amb el projecte de recerca. Quan el centre de treball del doctorand o la doctoranda estigui fora de Catalunya, s'acceptaran també com a costos elegibles les despeses efectuades a Catalunya.

-      Matrícula del doctorand: 1.872€. Inclou com a costos elegibles totes les despeses reflectides en la matrícula universitària, en concret: direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral; gestió de l’expedient acadèmic; lectura i defensa de la tesi doctoral; certificat de diploma d’estudis avançats del programa de doctorat (suficiència investigadora); el suplement europeu al títol; i altres possibles despeses regulades en el decret de preus públics (com ara la prova d’aptitud per a l’homologació de títols estrangers, l’estudi d’homologació de títols o l’expedició de la credencial acreditativa corresponent a l’homologació).
-      Finançament grup de recerca: 21.600€. Com a costos elegibles hi hauria la contractació o el cofinançament de personal de suport (tècnic i administratiu), l’organització d’activitats per fomentar les relacions empresa-universitat, les despeses d’execució del projecte DI i, en general, totes aquelles despeses que es puguin relacionar de forma objectiva i clara amb les necessitats derivades de la direcció de la tesi i de la participació de la universitat en el projecte de DI. No es consideraran com a costos elegibles els encàrrecs de col·laboració.
-      Costos indirectes (overhead): 3.888€. Aquesta partida fa referència a les despeses indirectes ocasionades pel desenvolupament del projecte DI i no requereix una justificació detallada. Només caldrà fer constar en la documentació de justificació l’import d’overhead corresponent al 18% de les despeses directes justificades (18% sobre les despeses destinades al finançament del grup de recerca, no les destinades a matrícula o mobilitat del doctorand).

Com a criteri general, es permetrà el traspàs temporal de les despeses, és a dir, que tot i que els pagaments de l’AGAUR ja queden definits per convocatòria (1/3 a l’acceptació, 1/3 al cap d’un any, el 70% del terç restant al cap de dos anys i el 30% a la justificació final), les despeses justificables es poden produir al llarg dels tres anys de vigència del projecte.

També es permetrà el traspàs de partides d’un mateix beneficiari, sempre que es mantingui la vinculació de les despeses amb el projecte objecte de l’ajut, amb l’excepció de la borsa de mobilitat, que ha de ser destinada exclusivament a la mobilitat del doctorand relacionada amb el projecte de recerca.

 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Inclou preguntes formulades a l'AGAUR i la seva resposta.

Tema: Partida finançament grup de recerca

 

1.- Pas indefinit fix de la UPC

Pregunta:

Es possible passar la despesa del personal PAS Indefinit Fix de la UPC (no nova contractació) de suport al grup de recerca, contractat amb finançament específic?

 

Resposta

L’article 1.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de las Administracions Públiques, preveu la impossibilitat de percebre més d’una remuneració a càrrec de fons públics.

 

Aclariment

El sou d’algú contractat amb finançament específic de la Generalitat no es podrà justificar com a despesa del grup de recerca (és a dir, no es pot imputar al grup de recerca cap despesa de personal de capítol 1 que tingui el sou cobert amb finançament específic de la Generalitat, ja sigui pas o pdi funcionari o laboral).

 

 

2.- Assistència a congressos / Material inventariable

Preguntes

1. Podem pagar l'assistència a congressos amb aquests diners?, de l'estudiant (personal no UPC) com del director?
2. Podem comprar material inventariable? Per exemple un PC?

Resposta

Per a la mobilitat del doctorand ja hi ha una partida específica de 6.600€ pels tres anys. Si l’assistència del director al congrés en qüestió es pot relacionar de forma objectiva i clara amb les necessitats derivades de la direcció de la tesi i de la participació de la universitat en el projecte de DI, serà un cost elegible, igual que la compra d’un PC.

 

3.- Compatibilitat amb altres ajudes o fons europeus

Pregunta

L’empresa pot pagar el sou del doctorand amb diners d’un projecte europeu que tingui concedit?

Resposta

El que no es pot fer és justificar amb una mateixa despesa dos ajuts diferents, és a dir, si el fons europeu ja paga el sou del doctorand, no es pot fer servir aquesta despesa per a justificar l’ajut de la Generalitat a l’empresa. La convocatòria de DI de la Generalitat no estableix altres incompatibilitats que apliquin al cas.

 

4.- Trasllat de recursos

Pregunta

Es pot incloure a la partida del grup de recerca un trasllat de recursos? (és a dir, una despesa que es genera en una unitat UPC amb una posició pressupostària diferent a la que gestiona el projecte, que després es "factura internament").

Resposta

Sí que és possible incloure un trasllat de recursos a la partida del grup de recerca, sempre que vagi acompanyat de l'Albarà de treball corresponent (amb la justificació dels treballs realitzats) i tingui relació directa amb el projecte.

 

5.- Despeses legalització títol

Pregunta

A un doctorand que ha vingut amb el màster sense legalitzar se li poden pagar les despeses de legalització (missatgeria, taxes, comissions bancàries pel canvi de moneda, etc.) a càrrec de la partida que correspon al grup de recerca?

Resposta

Si el tràmit és necessari, acceptaríem que aquesta despesa fos a càrrec de la partida que correspon al grup de recerca.

 

6.- Despeses d’inscripció a congressos o seminaris

Pregunta

En els costos elegibles de la Borsa de mobilitat del doctorand entenem que queden incloses les despeses d’inscripció a congressos, seminaris, etc. que es realitzin fora de Catalunya. En el cas que l’activitat formativa es realitzi a Catalunya, aquesta despesa es pot incloure en el Finançament del grup de recerca o en el de Tutoria per part de l’empresa?

Resposta

S’inclouen les despeses d’inscripció a congressos o seminaris com a costos elegibles de la partida de mobilitat només si es realitzen fora de Catalunya. Les despeses per activitats formatives realitzades a Catalunya seran elegibles sempre que tinguin relació directa amb el projecte de recerca (les ha de justificar l’entitat que les suporti).

 

7.- Contractació d’un estudiant per dur a terme projecte fi de carrera

Pregunta

Puc contractar un estudiant per donar suport a la realització de la tesi doctoral a través d’un projecte fi de carrera? Es podria considerar que dóna suport tècnic?

Resposta

En principi, sí que es tractaria d’un cost elegible si contribueix al desenvolupament del projecte de recerca objecte de l’ajut.

 

8.- Cofinançar el cost anual d’un contracte laboral ja existent (pagat amb convenis o projectes europeus)

Pregunta

Des d'un dels projectes necessiten suport administratiu i volen aprofitar una persona que ja està actualment contractada per la UPC (personal laboral amb contracte indefinit). Els diners de la partida del grup de recerca servirien per co-finançar una part del sou d'aquesta persona. En aquest cas ens comenten que no se li paga amb fons públics, sinó amb diners que es generen a través de convenis i projectes europeus. Voldríem saber si hi ha algun tipus d’incompatibilitat.

 

Resposta

Si es tracta d’un cas de cofinançament, aleshores sí que ho acceptaríem com a cost subvencionable dins la partida del grup de recerca.

 

Aclariment

Cofinançament fa referència a pagar una part del sou des d'un conveni-projecte europeu i una altra part del sou des del pla de doctorats industrials (partida grup de recerca). El que no admetrien des de la Generalitat és que una mateixa part del sou es justifiqués per partida doble (a Europa i aquí).

 

9.- Fons de contingència

Pregunta

Es pot incloure el fons de contingència com a partida elegible?

 

Resposta

No.

 

Aclariment

No es tracta d’una despesa tangible, sinó d’un fons de reserva.

 

10.- Ajuts a l'estudi

Pregunta

Em pregunten si els "Ajuts a l'estudi" es poden incloure com a despeses elegibles del DI.
M'han comentat que es tracta d'ajuts que poden rebre estudiants de grau o màster, que cotitzen per cobertura sanitària, però que no es consideren contractes laborals.
Jo no hi veig problema, però em diuen que hi ha convocatòries AGAUR en les que no s'inclouen i em demanen confirmació.

 

Resposta

Sí que els considerem elegibles, els ajuts a l’estudi que comentes. També a la SGR, però no com a despeses de personal, sinó com a altres despeses.

Tema: Partida matrícula

Aclariment

 

Els doctorands i doctorandes tenen el cost de la matrícula subvencionat amb un import de 624€/any durant 3 anys (l'import total pels 3 anys és de 1.872€). Per matricular al doctorand/a, cal fer una matrícula ordinària amb efectiu sense abonar l’import. A Descomptes de matrícula cal indicar:

 

Descompte: Pagament a tercers

Dades associades: Doctorat Industrial

Entitat pagadora: Pressupost UPC

 

En el supòsit que l'import de la matrícula superi els 624€, cal comunicar a escola.doctorat@upc.edu com es vol cobrir l’import restant. Hi ha 3 opcions:
Opció a: Amb l'anualitat de la matrícula de l'any següent (624€).
Opció b: L'assumeix el/la doctorand/a.
Opció c: Proposeu que es pagui des de la partida de direcció de tesi (7.200€/any).


Als doctorands/es que ja estiguin matriculats i que hagin anticipat el pagament, se'ls retornarà l'import que els correspongui un cop haguem rebut els diners de la Generalitat (no cal que facin cap sol·licitud al respecte).

 

Des de l’Escola de Doctorat tramitem la informació dels doctorands/es que reben ajut del Pla de Doctorats Industrials al SGA i al CTT per tal de fer el pagament intern de les matrícules. Des de la Unitat gestora del projecte cal que ajudeu al doctorand/a en els tràmits de matrícula, però no cal que feu cap Trasllat de Recursos (TR) o pagament associat a la matrícula.

 

Tema: Partida mobilitat

Aclariment

 

En les convocatòries 2013, 2014 i 2015 l'import de mobilitat el rep l'empresa. A partir de la convocatòria 2016, aquest import el rep la Universitat.

1. Dietes

Pregunta

Voldríem saber si podem pagar dietes de manutenció al doctorand per una estada a Itàlia.

Nosaltres com a UPC només paguem dietes al personal en nòmina, i a la resta li paguem els tiquets de les despeses generades, i per això no tenim clar si aquest ajut admet pagar per aquest concepte.

Resposta
Nosaltres sí que admetem dietes, sempre que quedi degudament acreditat el seu pagament i que estiguin dins dels límits establerts per l’AGAUR (veure quadre adjunt).

 

DIETES

Allotjament

Manutenció

Mitja

Sencera

ÀFRICA

175

22

44

AMÈRICA DEL NORD

399

50

100

AMÈRICA DEL SUD

294

37

74

ÀSIA

250

31

62

ESPANYA

120

19

38

EUROPA

303

38

76

OCEANIA

397

50

100

 

 

Tema: Justificació Econòmica

 

1.- Data d’inici / Dates justificació

Pregunta:

En relació a la justificació econòmica dels ajuts, hem vist que a la convocatòria hi diu el següent:


Les entitats beneficiàries dels ajuts han de presentar la justificació en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del seu gaudi mitjançant els models normalitzats.

Tenim els següents dubtes:

- Quina s'entén que és la data d'inici (resolució convocatòria, contracte laboral, matrícula o data límit per presentar acceptació ajut?)

- Suposo que si acaben abans dels 3 anys, caldrà justificar abans?
- Quin és el model normalitzat (és el mateix que hem utilitzat per justificar els ajuts PRODI?)
- S'hauran d'adjuntar factures?
- Hi haurà un avís previ per part vostra?

Resposta:

La data d’inici és la de la resolució de la convocatòria, o bé la del contracte, si aquest és posterior a la resolució.

Cada any heu de presentar, en el termini d’un mes des de la finalització de l’anualitat corresponent, un informe de seguiment. Per a la justificació final disposareu de dos mesos des de l’acabament de la vigència de l’ajut. Respecte als models a fer servir, ja us mantindrem informats. Sí que haureu de presentar factures.

En principi, us avisarem amb antelació quan hagueu de justificar.

 

2.- Data fi / Dates justificació

Pregunta:

No em queda clar si s'ha de justificar l'ajut 2 mesos després de finalitzat el termini de l'ajut o dos mesos després de la lectura de tesi.

Resposta:

Els 2 mesos de termini per justificar l’ajut són a partir de la data de finalització de l’ajut de l’AGAUR (3 anys comptadors a partir de la data de resolució o contracte).  En el cas de pròrroga de 6 mesos, s’allarga 6 mesos el termini d’execució i per tant, s’han d’afegir els 2 mesos de termini per justificar l’ajut.

En tot cas, des d’AGAUR rebreu una comunicació al respecte, on també us adjuntaran els models econòmics i les plantilles de memòria descriptiva (s’enviarà als responsables de la direcció i seguiment del doctorand/a).

Heu de tenir en compte que si hi ha despeses relacionades amb la lectura de tesi (matrícula de dipòsit de la tesi, sol·licitud del títol, realització de còpies físiques, tribunal de lectura, aspectes protocolaris..., però també acceptem inscripcions a congressos i despeses de mobilitat, sempre que pugueu (si us ho demanéssim) explicar la relació entre la despesa i la lectura de tesi), es dóna un termini extra per justificar, en concret fins a 6 mesos des de l’acabament del període de 3 anys (només convocatòries DI 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017). I aquestes despeses es poden incloure en la justificació. Poden anar contra la partida de matrícula, la de mobilitat i contra la partida de despeses generals relacionades amb el projecte.

Si preveieu que aquestes despeses han d’existir, no tindria molt de sentit que presentéssiu la justificació econòmica. En tot cas, si justifiquéssiu dins el termini de 2 mesos i posteriorment es generés una despesa no prevista i relacionada amb la lectura de la tesi, us permetríem presentar una justificació complementària, sempre que l’expedient no s’hagi tancat del tot amb anterioritat. És a dir, si s’ha presentat tot ja no hi ha segones justificacions que valguin.

Si el doctorand/a llegeix la tesi dintre del període dels 3 anys no té cap període extra, sinó que té els 2 mesos de rigor.

 

INFORMACIÓ UPC ADDICIONAL

Tema: Imports Ajut

 

Imports Ajut Modalitat Cofinançament que rebem a la Universitat convocatòries 2013, 2014 i 2015:

 

Direcció tesi / Grup de recerca

Matrícula

Overhead

Projecte/any

Projecte/3anys

7.200,00 €

624,00 €

1.296,00 €

9.120,00 €

27.360,00 €

 

Imports Ajut Modalitat Cofinançament que rebem a la Universitat, a partir de la convocatòria 2016:

 

Direcció tesi / Grup de recerca

Matrícula

Mobilitat

Overhead

Projecte/any

Projecte/3anys

7.200,00 €

624,00 €

2.200,00 €

1.296,00 €

11.320,00 €

33.960,00 €

 

Imports Ajut Modalitat Ajut Específic que rebem a la Universitat en el cas de contractar al doctorand/a des de l’empresa, convocatòries 2013, 2014 i 2015:

Matrícula

Projecte/any

Projecte/3anys

624,00 €

624,00 €

1.872,00 €

 

Imports Ajut Modalitat Ajut Específic que rebem a la Universitat en el cas de contractar al doctorand/a des de la UPC (convocatòries 2013, 2014 i 2015), o bé a partir de la convocatòria 2016, independentment de qui contracta:

Matrícula

Mobilitat

Projecte/any

Projecte/3anys

624,00 €

2.200,00 €

2.824,00 €

8.472,00 €

 

Tema: Costos indirectes (overhead)

L'overhead és un import del qual no es pot fer ús i la UPC el justificarà des del CTT. No caldrà posar cap numero de referència o factura al document de justificació econòmica (columna num/ref factura).

Tema: IVA

La UPC considera el doctorat industrial com a recerca i per tant, l’IVA suportat el dedueix.