Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2014

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA CONVOCATÒRIA 2014

L’element essencial del Pla de Doctorats Industrials és el projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte de recerca estratègic d’una empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat, i que serà objecte d’una tesi doctoral.

 

La Generalitat de Catalunya preveu donar suport econòmic a aquests projectes mitjançant dues modalitats, ateses algunes característiques en l’execució del projecte:

 

a. Projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de Catalunya.
b. Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

 

Anualment, la Generalitat establirà un nombre màxim de projectes que subvencionarà de cada modalitat.

 

Característiques comunes de la convocatòria 2013 i 2014

  • La tesi doctoral es desenvoluparà en el marc d’un conveni de col·laboració entre una universitat  (i, si escau, centre CERCA) i una empresa (també pot participar-hi més d’una empresa).
  • El doctorand disposarà d’un director de tesi de la universitat o al centre CERCA i d’una persona responsable designada per l’empresa.
  • La selecció de la persona candidata es realitzarà conjuntament entre les parts signants del conveni de col·laboració. En tot cas, la persona candidata ha de ser acceptada i admesa al programa de doctorat de la universitat corresponent.
  • El candidat ha de tenir una nota mitjana de l’expedient acadèmic igual o superior a 6,5 (escala 1 a 10), calculada sobre el total de crèdits dels estudis superiors que donen accés als estudis oficials de doctorat.
  • El director/a de la tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya o bé ser investigador/a del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).
  • La dedicació del doctorand al projecte de recerca es distribuirà entre l’empresa i la universitat.
  • El doctorand participarà en programes formatius en competències específiques relacionades amb el lideratge, la coordinació i la gestió de projectes d’R+D+I; la transferència de resultats de recerca, el desenvolupament de noves empreses, i la propietat intel·lectual i industrial, entre altres matèries rellevants.
  • El doctorand disposarà d’una assignació anual (borsa de mobilitat). finançada per la Generalitat de Catalunya i que podrà acumular-se per un període màxim de 3 anys. La finalitat és l’assistència a seminaris i congressos relacionats amb el projecte de recerca, així com estades en altres seus de l’empresa, en altres universitats o centres de recerca de fora de Catalunya.
  • Totes les tesis llegides en el marc del Pla de Doctorats Industrials rebran la Menció de doctorat industrial. Les empreses i els directors acadèmics participants també rebran un reconeixement per la seva participació en el Pla.

Calendari de la convocatòria 2014

L'edició 2014 del Pla de Doctorats Industrials es caracteritza perquè s'adapta millor a la dinàmica de desenvolupament de totes les fases del procés. Els períodes per definir els projectes de recerca, per seleccionar les persones candidates i per presentar la documentació per a la sol·licitud de l'ajut seran més flexibles i oberts que l'edició anterior. En aquest sentit, les dates previstes per a aquesta edició, subjectes a canvis puntuals degudament informats, són les següents:

 

1. Inici de la campanya: a partir del 14 d'abril, empresa i universitat poden enviar el formulari emplenat a l'adreça del Pla de doctorats industrials doctorats.industrials.sur@gencat.cat, fins a  principis d'octubre de 2014 (tenint en compte que s'ha de publicar al web un mínim de 20 dies i que es preveu el tancament del període de presentació de sol·licituds a la convocatòria el 3 de novembre, amb la documentació que s'hi estableix).


2.- Publicitat del projecte de doctorat industrial al web: durant un període mínim de 20 dies naturals, el projecte serà públic en la pàgina web de la Generalitat de Catalunya per tal que les potencials persones interessades a desenvolupar-lo puguin presentar-hi candidatura emplenant l'apartat del formulari corresponent.

Un cop transcorregut aquest termini, en cas que les parts signants del conveni de col·laboració considerin que el procés de selecció queda tancat, hauran de comunicar-ho per escrit a l'adreça del Pla.

En tot cas, s'hauran de valorar totes les persones candidates que s'hi hagin presentat. Per això, la Generalitat de Catalunya facilitarà la relació definitiva de persones candidates que hagin presentat una candidatura fins a la data de tancament.


3.- Convocatòria de doctorats industrials (DI-2014): el dia 19 de juny es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria oficial.


4.- Període de presentació de sol·licituds de l'ajut: mitjançant l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT), a partir del 20 de juny i fins al 3 de desembre de 2014.


5.- Resolucions parcials: enguany es preveu dictar resolucions parcials de concessió, sempre que es compleixin les condicions establertes en les bases de la convocatòria.


6.- Acceptació de l'ajut: termini màxim de 60 dies naturals a partir de l'endemà que es publiqui la resolució d'atorgament dels ajuts. En cas que les persones seleccionades siguin extracomunitàries, es podrà formalitzar l'ajut fins a sis mesos després de la publicació de la resolució.

 

Podeu consultar les dates concretes i els passos a seguir al web de la Generalitat.

Novetats de la convocatòria 2014

En aquesta nova edició s’han introduït diverses novetats, les quals es detallen a continuació:


a)     Calendari: l’edició 2014 es caracteritzarà per adaptar-se millor a la dinàmica de desenvolupament de totes les fases del procés. Els períodes per definir els projectes, per seleccionar els candidats i presentar la documentació per sol·licitar l’ajut serà més obert. Es farà una convocatòria amb resolucions periòdiques.


b)    Doctorands:

1)     Matrícula: Si l’ajut es concedeix amb anterioritat a l’inici del curs 2014-2015, pel tràmit de l’estudiant només caldrà presentar un document de compromís de matrícula per al curs 2014-2015.

2)     Requisit nota: Per calcular la nota mitjana que es requereix per ser un candidat elegible es tindrà en compte el conjunt dels estudis universitaris previs (grau i màster).

3)     Candidats extracomunitaris: S’amplia el termini de presentació de la documentació per a l’acceptació de l’ajut per facilitar els tràmits de visats.

c)     Centres de recerca: En els projectes en els que hi hagi la participació conjunta d’una universitat i d’un centre de recerca, l’ens sol·licitant i l’assignació de finançament es faran d’acord amb el que s’estableixi en el conveni de col·laboració entre la universitat, el centre de recerca i l’empresa.

 

Oferta de projectes

Els candidats i les candidates podeu consultar l’oferta de projectes de doctorat industrial a mesura que es vagin publicant en el web de la Generalitat de Catalunya en el següent enllaç:


Oferta de projectes

 

Cada projecte estarà publicat durant un mínim de 20 dies naturals.

 

Per a més informació:

Convocatòria oficial

Modificació de la convocatòria per a prorrogar el termini de presentació de sol·licituds

Contacte UPC: escola.doctorat@upc.edu

Web de la Generalitat: http://doctoratsindustrials.gencat.cat

Bústia de la Generalitat: doctorats.industrials.sur@gencat.cat

Presentació Pla Doctorats Industrials - 2014

Presentació a la UPC del Pla de Doctorats Industrials - 2014 (23 de maig)

1a Resolució parcial de la convocatòria 2014 del Pla de Doctorats Industrials
2a Resolució parcial de la convocatòria 2014 del Pla de Doctorats Industrials
3a Resolució parcial de la convocatòria 2014 del Pla de Doctorats Industrials

Projectes que reben ajut de la convocatòria 2014