Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2018

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA CONVOCATÒRIA 2018

L’element essencial del Pla de Doctorats Industrials és el projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte de recerca estratègic d’una empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat, i que serà objecte d’una tesi doctoral.

La Generalitat de Catalunya preveu donar suport econòmic a aquests projectes mitjançant dues modalitats, ateses algunes característiques en l’execució del projecte:

a. Projectes de doctorat industrial cofinançats.
b. Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

Característiques comunes de les convocatòries

  • La tesi doctoral es desenvoluparà en el marc d’un conveni de col·laboració entre una universitat  (i, si escau, centre CERCA) i una empresa (també pot participar-hi més d’una empresa).
  • El/la doctorand/a disposarà d’un/una director/a de tesi de la universitat o al centre CERCA i d’una persona responsable designada per l’empresa.
  • La selecció de la persona candidata es realitzarà conjuntament entre les parts signants del conveni de col·laboració. En tot cas, la persona candidata ha de ser acceptada i admesa al programa de doctorat de la universitat corresponent.
  • El candidat ha de tenir una nota mitjana de l’expedient acadèmic igual o superior a 6,5 (escala 1 a 10), calculada sobre el total de crèdits dels estudis superiors que donen accés als estudis oficials de doctorat.
  • El/la director/a de la tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya o bé ser investigador/a del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).
  • La dedicació del doctorand/a al projecte de recerca es distribuirà entre l’empresa i la universitat.
  • El/la doctorand/a participarà en programes formatius en competències transversals relacionades amb el lideratge, la coordinació i la gestió de projectes d’R+D+I; la transferència de resultats de recerca, el desenvolupament de noves empreses, i la propietat intel·lectual i industrial, entre altres matèries rellevants.
  • El/la doctorand/a disposarà d’una assignació anual (borsa de mobilitat) finançada per la Generalitat de Catalunya i que podrà acumular-se per un període màxim de 3 anys. La finalitat és l’assistència a seminaris i congressos relacionats amb el projecte de recerca, així com estades en altres seus de l’empresa, en altres universitats o centres de recerca de fora de Catalunya. En el cas de projectes on la seu de l'empresa estigui fora de Catalunya, aquesta borsa també servirà per a viatges a Catalunya.
  • Totes les tesis llegides en el marc del Pla de Doctorats Industrials rebran la Menció de doctorat industrial. Les empreses i els directors acadèmics participants també rebran un reconeixement per la seva participació en el Pla.

     Calendari de la convocatòria 2018

     Les dates previstes per a aquesta edició són les següents:

     1. Inici de la campanya: empresa i universitat poden enviar el formulari emplenat a l'adreça del Pla de doctorats industrials doctorats.industrials.sur@gencat.cat

     Les empreses-universitats poden presentar nous projectes i els estudiants es poden apuntar a les ofertes (convocatòria activa) durant tot l'any.

     2.- Publicitat del projecte de doctorat industrial al web: durant un període mínim de 7 dies naturals, el projecte serà públic en el web de la Generalitat de Catalunya per tal que les potencials persones interessades a desenvolupar-lo puguin presentar-hi candidatura emplenant l'apartat del formulari corresponent.

     Un cop transcorregut aquest termini, en cas que les parts signants del conveni de col·laboració considerin que el procés de selecció queda tancat, hauran de comunicar-ho per escrit a l'adreça del Pla.

     En tot cas, s'hauran de valorar totes les persones candidates que s'hi hagin presentat. Per això, la Generalitat de Catalunya facilitarà la relació definitiva de persones candidates que hagin presentat una candidatura fins a la data de tancament.

     3.- Convocatòria de doctorats industrials (DI-2018): S'ha publicat la convocatòria DI 2018 i les bases reguladores de la convocatòria DI 2018 que modifiquen les bases de la convocatòria DI 2017..

     També pots consultar la versió consolidada de les bases reguladores dels Doctorats Industrials.

     4.- Període de presentació de sol·licituds de l'ajut: mitjançant l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT). Hi ha tres dates límit d'acord amb les diferents resolucions parcials que es preveuen:

     11 de juny de 2018 (inclòs)
     15 d’octubre de 2018 (inclòs).
     10 de desembre de 2018 (inclòs).

     5.- Resolucions parcials: mantenint la flexibilitat d'edicions anteriors, engany també es preveuen diverses resolucions parcials (3 en total). 

     1)   Primera resolució parcial durant la primera quinzena de juliol de 2018.

     2)   Segona resolució parcial durant la segona quinzena de novembre de 2018.

     3)   Tercera resolució durant la segona quinzena de gener de 2019.

     6.- Acceptació de l'ajut: termini màxim de 60 dies naturals a partir de l'endemà que es publiqui la resolució d'atorgament dels ajuts. En cas que les persones seleccionades siguin extracomunitàries, es podrà formalitzar l'ajut fins a sis mesos després de la publicació de la resolució.

     Podeu consultar les dates concretes i els passos a seguir al web de la Generalitat.

     Novetats de la convocatòria 2018

     En aquesta nova edició s’han introduït noves millores tècniques

     1. Els centres adscrits a les universitats resten exclosos com entorn empresarial.
     2. Els criteris de selecció dels projectes, tenen major objectivitat i transparència.
     3. S’equipara la retribució bruta mínima que han de rebre els doctorands/es a 22.000 euros en les dues modalitats de la convocatòria (cofinançament o ajut específic).
     4. Les entitats beneficiàries poden demanar una pròrroga de fins a un any del termini d'execució de l'ajut. La sol·licitud s'ha de fer com a mínim amb un mes d'antelació respecte a la data d'acabament de l'ajut, mitjançant un escrit motivat adreçat al director executiu o a la directora executiva de l'AGAUR.

     Oferta de projectes

     Els candidats i les candidates podeu consultar l’oferta de projectes de doctorat industrial a mesura que es vagin publicant en el web de la Generalitat de Catalunya en el següent enllaç: Oferta de projectes .

     Cada projecte estarà publicat durant un mínim de 7 dies naturals.

      

     Per a més informació:

     Convocatòria oficial DI 2018

     Bases de Doctorats Industrials DI 2018

     Versió consolidada de les bases reguladores dels Doctorats Industrials.

     Contacte UPC: Escola de Doctorat

     Web de la Generalitat: http://doctoratsindustrials.gencat.cat

     Bústia de la Generalitat: doctorats.industrials.sur@gencat.cat

     Web de l'AGAUR

     Video de presentació del DI

     :

      

      

      

     arxivat sota: , , ,