Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Elèctrica

Enginyeria Elèctrica

L’enginyeria elèctrica, tot i ser una ciència amb més d’un segle d’història, està patint nombrosos canvis en els darrers anys. Des de l’aparició de l’electrònica i la seva massiva introducció en les àrees tradicionalment elèctriques (control dels accionaments elèctrics i la seva introducció en els sistemes de transport i distribució de l’electricitat), com la incorporació de diferents tècniques de simulació, modelització…, fins als canvis soferts en l’estructura de negocis dels sistemes elèctrics de potència, causats principalment per la desregulació d’aquests, i la introducció d’un mercat lliure de l’oferta i la demanda.

La societat, per poder afrontar tots aquests canvis, necessita enginyers elèctrics formats i capacitats per enfrontar-se a un món tan canviant i que a més puguin ser els impulsors i dinamitzadors d’aquests canvis.

El Doctorat en Enginyeria Elèctrica té com a principal objectiu i justificació crear aquest tipus d’enginyers elèctrics, que amb els actuals plans d’estudi de l’enginyeria industrial no som capaços d’oferir a la societat.

El programa ofereix una formació de tercer cicle dirigida a titulats superiors en enginyeria elèctrica, enginyeria mecànica i enginyeria industrial, amb l’objectiu de capacitar els tècnics en els treballs de recerca, desenvolupament, modelatge i simulació de dispositius, sistemes i processos electromecànics. Considerant el caràcter interdisciplinari del programa, s’ofereix una gran varietat de continguts que permeten obtenir una visió completa de totes les tecnologies aplicades, que comprenen tant l’anàlisi i el disseny de sistemes electromecànics complexos (p. ex., accionaments, dispositius i sistemes de control) com el modelatge i la simulació d’aquests sistemes, partint de sistemes elèctrics i electrònics.

Els antecedents del Programa de Doctorat en Enginyeria Elèctrica es remunten a l’any 1987, quan, amb la creació del Departament d’Enginyeria Elèctrica de la UPC, es crea el Programa de Doctorat en Enginyeria Electromecànica. Posteriorment, l’any 2003, aquest programa es transforma en el Programa de Doctorat en Enginyeria Elèctrica. Finalment, amb l’entrada en l’EEES, s’arriba a la situació actual.

COORDINADOR/A

Villafafila Robles, Roberto

CONTACTE

Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB. Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 586
Correu electrònic: doctoratb.utgaeib@upc.edu

https://ee.postgrau.upc.edu/ca

Informació general

Perfil d'acces

Es considera que qualsevol estudiant que hagi cursat un màster en enginyeria (o els 60 ECTS corresponents) té la capacitat suficient per emprendre un doctorat en el nostre programa. No obstant això, es donarà preferència als estudiants els coneixements dels quals estiguin directament relacionats amb l’enginyeria elèctrica, i per a aquells que provinguin d’altres màsters es considerarà els que puguin demostrar uns coneixements bàsics en matèries fonamentals en l’àmbit elèctric (electrotècnia, màquines elèctriques…). En general, per a aquests últims estudiants quedarà a criteri de la Comissió del programa (i del seu futur tutor o tutora) la possibilitat de fer algun complement de formació per desenvolupar els estudis en el programa.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de portar a terme avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

30

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Elèctrica (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://ee.postgrau.upc.edu/ca

CONTACTE:
Àrea de Doctorat, UTGAEIB - ETSEIB. Pavelló I (Campus Sud)
Tel.: 934 016 586
Correu electrònic: doctoratb.utgaeib@upc.edu

Convenis amb altres institucions

El Programa de Doctorat manté llaços importants amb els professors d’Enginyeria Elèctrica de la Universitat de Girona. Atès que no hi ha programa de doctorat d’Enginyeria Elèctrica en aquesta universitat, la UPC és la universitat més propera en què es pot fer el doctorat, i així ha succeït en alguns casos. No hi ha un conveni específic.
El Programa de Doctorat també manté llaços importants amb els professors d’Enginyeria Elèctrica de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). Igualment, atès que no hi ha programa de doctorat d’Enginyeria Elèctrica en aquesta universitat, la UPC és la universitat més propera en què es pot fer el doctorat, i així ha succeït en alguns casos. No hi ha un conveni específic.
Hi ha una col·laboració tant en projectes de recerca com en activitats docents amb Cardiff University, Imperial College London i la Universitat de Leuven (KUL).
El grup de recerca CITCEA manté importants contactes amb l’IREC (Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya).
El UPC Lightning Research Group té des de fa anys relacions amb el grup del Dr. Horaci Torres de la Universidad Nacional de Colòmbia, cosa que possibilita estades recíproques d’estudiants.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Es considera que qualsevol estudiant que hagi cursat un màster en enginyeria (o els 60 ECTS corresponents) té la capacitat suficient per emprendre un doctorat en el nostre programa. No obstant això, es donarà preferència als estudiants els coneixements dels quals estiguin directament relacionats amb l’enginyeria elèctrica, i per a aquells que provinguin d’altres màsters es considerarà els que puguin demostrar uns coneixements bàsics en matèries fonamentals en l’àmbit elèctric (electrotècnia, màquines elèctriques…). En general, per a aquests últims estudiants quedarà a criteri de la Comissió del programa (i del seu futur tutor o tutora) la possibilitat de fer algun complement de formació per desenvolupar els estudis en el programa.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

1a) Els estudiants que hagin cursat un màster universitari d’enginyeria relacionat directament amb l’àmbit elèctric tindran l’accés directe.
2a) Els estudiants que hagin cursat un màster universitari d’enginyeria no relacionat amb l’àmbit elèctric hauran de fer uns complements de formació en matèries d’aquest àmbit, els quals seran definits per la Comissió del programa i pels seus tutors en funció dels seus coneixements previs i de l’àrea de recerca on es prevegi que confeccionaran la seva tesi.

Els aspectes que es tindran en compte per a l’admissió, així com els criteris de selecció i ponderació dels candidats de cara a la priorització dels estudiants que compleixin els requisits d’accés i admissió, són els següents:
• Estudis afins a l’enginyeria elèctrica (75%).
• Expedient acadèmic (20%).
• Experiència investigadora i/o coneixement d’idiomes (5%).

Complements formatius

Els estudiants que hagin cursat un màster d’enginyeria no relacionat amb l’àmbit elèctric hauran de fer uns complements de formació en matèries d’aquest àmbit, els quals seran definits per la Comissió Acadèmica del PD i pels seus tutors, en funció dels seus coneixements previs i de l’àrea de recerca on es prevegi que confeccionaran la seva tesi.

Aquests complements tenen caràcter bàsic (electrotècnia, màquines elèctriques…) o més específic (electrotècnia avançada, operació i gestió dels sistemes elèctrics de potència, disseny, simulació i control de màquines elèctriques, càlcul, supervisió i control de sistemes elèctrics, qualitat del subministrament elèctric…) en funció del CV dels candidats. Per a aquests complements, els estudis de referència seran els propis del Màster en Enginyeria de l’Energia (especialitat en Enginyeria Elèctrica) de la UPC.

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula dels nous doctorands té lloc durant el mes de setembre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

• Activitat: Tutoria.
- Hores: 288.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

• Activitat: Cursos, seminaris i 'workshops'.
- Hores: 6.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Mobilitat.
- Hores: 480.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Formació en habilitats informacionals.
- Hores: 1,5.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Metodologia de la recerca.
- Hores: 12.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Innovació i creativitat.
- Hores: 8.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
- Hores: 18.
- Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.

• Activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
- Hores: 4.
- Caràcter (obligatòria/optativa): obligatòria.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

Els estudiants de doctorat amb règim a temps complet tenen assignat un espai de treball amb ordinador connectat en xarxa i accés a tots els serveis digitals de la Universitat. Així mateix, tenen a la seva disposició totes les biblioteques de la Universitat, especialment la de centre docent on estigui ubicat el grup de recerca corresponent. A més, el Departament té les seves pròpies biblioteques, una de les quals (la de Campus Diagonal Sud) és la biblioteca de departament més gran de la Universitat (pel que fa a llibres, revistes i documents).

El Departament també disposa dels següents laboratoris destacats dotats amb equipament:

• Laboratori de Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA)

• Laboratori de Sistemes Elèctrics d’Energia Renovable (SEER)

• Laboratori d’Accionaments Elèctrics i Commutació Electrònica (GAECE)

• Laboratori de Qualitat del Subministrament Elèctric (QSE)

• Laboratori Schneider d’Automatització i Energia

• Laboratoris d’Alta Tensió (Freqüència Industrial i Ona de Xoc)

• Laboratoris de Màquines i Accionaments Elèctrics

• Laboratoris de Mecatrònica

• Laboratoris d’Automatització Industrial

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

 • CAPÓ LLITERAS, MACIÀ: Design optimization of Dual Active Bridge converter
  Autor/a: CAPÓ LLITERAS, MACIÀ
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 13/11/2023
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: MONTESINOS MIRACLE, DANIEL | HEREDERO PERIS, DANIEL
  Tribunal:
       PRESIDENT: MOLINA GAUDÓ, MARIA PILAR
       SECRETARI: GALCERAN ARELLANO, SAMUEL
       VOCAL: CREBIER, JOEN-CHRISTOPHE
  Resum de tesi: La proliferació de bateries per emmagatzematge local i vehicles elèctrics (EVs) està augmentant constantment. Les perspectives del mercat d¿EV preveuen un creixement exponencial en els propers anys. Aquesta tendència també ha contribuït a la promoció de l¿emmagatzematge local utilitzant bateries de segona vida. El nou panorama elèctric té com a objectiu un sistema energètic respectuós amb el medi ambient. No obstant això, aquest nou paradigma comporta diferents reptes tecnològics. Els convertidors electrònics de potència són crucials en la gestió de l¿energia de les bateries en ambdues direccions de càrrega i descàrrega, oferint serveis de flexibilitat a la xarxa. El compliment de les normes de seguretat internacionals implica l¿aïllament galvànic, especialment en sistemes d¿alta potència. A més, la densitat de potència és significativa a la indústria automobilística, on les restriccions d¿espai i pes són factors importants. El mateix s¿aplica a les llars, on el valor del terreny continua augmentant, especialment en àrees urbanes. En aquest context, el convertidor de pont dual actiu (DAB) emergeix com un component basat en electrònica de potència altament adequat que compleix amb tots els requisits esmentats. Aquest convertidor bidireccional aïllat CC-CC (IBDC) és atractiu per la seva alta densitat de potència, aïllament galvànic i capacitat de flux de potència bidireccional. En primer lloc, la tesi explora el potencial dels convertidors IBDC i n¿aborda l¿estat de l¿art. A partir d¿aquest punt, la tesi es centra en el convertidor DAB, establint la unificació de criteris per a les diferents modulacions de DAB i obtenint equacions generalitzades per a qualsevol convertidor DAB. A més, s¿analitzen extensament els diferents elements parasitaris del convertidor DAB. Respecte les estratègies de control, d¿una banda, aquesta tesi presenta una modulació de corrent triangular amb commutació en zero corrent (TCM-ZCS). L¿anàlisi destaca que sis dels vuit semiconductors funcionen en condicions de ZCS, concentrant les pèrdues de commutació d¿apagament a la mateixa branca independentment de la direcció del flux de potència. Aquesta fet possibilita utilitzar tecnologies de semiconductors més econòmiques per aquells que operen en condicions de ZCS. Com a resultat, es considera que una configuració híbrida Si-SiC DAB és l¿opció de selecció de semiconductors escollida per aprofitar aquesta proposta. D¿altra banda, aquesta tesi proposa dues modulacions de DAB que consideren tots els tres graus de llibertat per optimitzar les pèrdues de conducció i les pèrdues de commutació d¿apagament en tot el rang de càrrega i relació de tensions dels costats de contínua. Les equacions i algoritmes d¿optimització es presenten i es normalitzen, a més, les solucions òptimes son també representades de forma gràfica. Una contribució clau d¿aquesta tesi és el desenvolupament d¿equacions per implementar la modulació que minimitza les pèrdues per conducció, garantint alhora les restriccions de commutació en tensió zero (ZVS) i mantenint l¿estabilitat. L¿aproximació proposada ofereix la possibilitat d¿aplicar la solució òptima de forma precisa en tot el rang de funcionament, permetent l¿avaluació en temps real amb baix temps d¿execució i assegurant una resposta dinàmica ràpida per a qualsevol convertidor DAB. Finalment, l¿últim capítol es centra en l¿impacte positiu de la inductància de magnetització del transformador en l¿ampliació de la regió de funcionament ZVS del convertidor DAB. L¿enfocament és comprendre les conseqüències d¿aquesta ampliació, especialment en termes d¿increment de les pèrdues de conducció. El capítol acaba proporcionant una aproximació analítica manejable per implementar la modulació en temps real.
 • LIU, YUMING: Development, optimization and experimental validation of smart devices for substations and power transmission lines
  Autor/a: LIU, YUMING
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de dipòsit: 06/11/2023
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: RIBA RUIZ, JORDI ROGER | MORENO EGUILAZ, JUAN MANUEL
  Tribunal:
       PRESIDENT: BERGAS JANE, JOAN GABRIEL
       SECRETARI: CAPELLI, FRANCESCA
       VOCAL: KADECHKAR, AKASH
  Resum de tesi: En los últimos años se ha producido un aumento significativo del crecimiento de la demanda de electricidad. Este crecimiento requiere el reequipamiento de las líneas o el aumento de la capacidad de las líneas eléctricas existentes. Además, los conectores de subestación son componentes críticos, ya que su fallo de los conectores puede provocar cortes de servicio y afectar significativamente a la eficiencia de la transmisión de energía. Por lo tanto, es vital disponer de información en tiempo real sobre elementos clave de los sistemas eléctricos, como conectores y conductores, para garantizar la fiabilidad y eficiencia de los sistemas de transmisión de energía. Con este fin, el proyecto Smartconnector pretende combinar las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), el IoT (Internet of Things) y las tecnologías basadas en datos para estimar el estado de salud de los conectores de las subestaciones y aprovechar al máximo la capacidad de las líneas. En los últimos años, se han llevado a cabo varios proyectos de investigación para desarrollar un prototipo de conectores inteligentes de alta tensión, Smartconnector, con el fin de recopilar y transmitir de forma inalámbrica información de los conectores de potencia en tiempo real. Además, se ha propuesto un modelo de predicción que utiliza los datos recogidos para predecir por separado la vida útil restante de los conectores. Sin embargo, aún son necesarias mejoras, validación experimental y aplicación sobre el terreno para verificar la fiabilidad y viabilidad del prototipo Smartconnector. Además, es necesaria la aplicación sobre el terreno del dispositivo IoT tanto para los conectores como para los conductores. Esta tesis está dedicada al desarrollo, mejora y validación experimental del prototipo IoT y la extensión de su aplicación para aumentar aún más la eficiencia de los sistemas de transmisión de energía. Esta tesis se divide en dos partes, que incluye la optimización del prototipo Smartconnector y la extensión de su aplicación. Esta tesis mejora el sistema de gestión de energía, lo que ayuda a prolongar la vida útil del dispositivo. Dicha mejora, se basa en la captación de energía térmica junto con la estrategia de balance energético. Asimismo, esta tesis presenta desarrollos de algoritmos de filtrado estadístico para el procesamiento de datos. Los algoritmos propuestos se implementan finalmente en el sistema integrado del dispositivo Smartconnector, asegurando la precisión de las medidas continuas. Esta tesis también se centra en la aplicación del Smartconnector para la monitorización dinámica de la capacidad de la línea teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas. En conclusión, esta tesis pretende aportar mejoras y desarrollos para el Smartconnector, así como abrir su aplicación a otros campos.

Darrera actualització: 30/11/2023 05:45:31.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 30/11/2023 05:30:26.

Llistat de tesis defensades per any

 • ALONSO TRAVESSET, ALEXANDRE: Contribution to Optimal Microgrid Design and Management in Uncertain and Regulated Environments
  Autor/a: ALONSO TRAVESSET, ALEXANDRE
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 14/07/2023
  Director/a de tesi: DE LA HOZ CASAS, JORGE | MARTIN CAÑADAS, MARIA ELENA

  Tribunal:
       PRESIDENT: PALACIN FARRE, PEDRO
       SECRETARI: MONJO MUR, LLUÍS
       VOCAL: SOMOZA TORNOS, ANA
  Resum de tesi: L¿auge dels sistemes de generació distribuïda (SGD) és crucial per complir amb els objectius de la transició energètica. La reducció en els costos de les energies renovables i la creixent introducció de polítiques ambientals estan afavorint la creació d¿un model energètic descentralitzat. Aquest nou model, no obstant, és molt més complex de dissenyar i d¿operar. Els models d¿optimització han sorgit per a aquest propòsit, i la recerca actualment està enfocada a integrar-ne les variables incertes. No obstant, s¿ha trobat que la incertesa associada a la regulació dels actius energètics només ha estat abordada qualitativament. Consegüentment, aquesta tesi emfatitza la necessitat d¿incloure els marcs reguladors (MR) en models dedicats al disseny i gestió d¿SGD. Per atendre aquest problema, aquesta tesi primer realitza una extensa cerca en l¿estat de l¿art. La cerca ha donat com a resultat un sistema de classificació dels articles que permet diferenciar cadascun dels elements dels models d¿optimització. Aquests són: arquitectura de la microxarxa, fonts d¿incertesa, tècniques d¿incertesa, formulacions del problema, funcions objectiu i algoritmes resolutius. La classificació mostra que les incerteses econòmiques i de regulació són alhora les menys considerades i les més preponderants. Després de la cerca, s¿han realitzat tres models per validar l¿ús dels MR en models d¿optimització per SGD. El primer model s¿enfoca en les particularitats del Reial Decret 900/2015, criticat per entorpir el desenvolupament de les energies renovables a Espanya. El segon model compara la gestió de l¿energia sota tres MR: ¿feed-in tariff¿, balanç net, i el marc espanyol mencionat anteriorment. Les restriccions del MR s¿han expressat matemàticament en un programa mixt-enter lineal. Els resultats demostren que la viabilitat d¿una comunitat energètica es veu fortament influenciada pel MR, i posa de relleu la necessitat d¿incloure els aspectes reguladors dins dels models matemàtics per SGD.El tercer model compara els resultats econòmics derivats de la gestió òptima de l¿energia entre consumidors individuals i consumidors associats en una comunitat energètica, sota MR diferents. Com abans, un programa mixt-enter lineal incorpora els tres MR i un anàlisi d¿hipòtesis compara diferents paràmetres econòmics i perfils de consum. Els resultats indiquen que els beneficis mitjans per consumidor milloren dins d¿una comunitat energètica, excepte sota el ¿feed-in tariff¿ i alguns casos del marc espanyol. El model destaca les diferències entre MR i la seva idoneïtat per promoure instal·lacions col·lectives i descentralitzades. Addicionalment, un quart model considera la incertesa en la producció renovable, el consum elèctric, i els preus de l¿energia per optimitzar el disseny i la gestió d¿una microxarxa. El model és capaç de generar dades sintèticament i obtenir escenaris plausibles per cadascuna de les variables. Els resultats confirmen la superioritat d¿emprar una formulació estocàstica en front d¿una determinista. Finalment, aquesta tesi debat alguns aspectes rellevants en optimització d¿SGD: com es poden millorar els models, quines són les variables més importants, i futures línies d¿investigació. Les conclusions emfatitzen la necessitat d¿emprar mètodes actualment poc presents per modelar incerteses de regulació, promouen la integració de formulacions existents, i recomanen canvis substancials en les polítiques ambientals per promocionar les comunitats energètiques de forma més efectiva.

 • BARJA MARTÍNEZ, SARA: Energy management systems for smart homes and local energy communities based on optimization and artificial intelligence techniques
  Autor/a: BARJA MARTÍNEZ, SARA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 07/07/2023
  Director/a de tesi: VILLAFÁFILA ROBLES, ROBERTO | ARAGÜÉS PEÑALBA, MÒNICA

  Tribunal:
       PRESIDENT: FARAHMAND, HOSSEIN
       SECRETARI: MONTESINOS MIRACLE, DANIEL
       VOCAL: DEBUSSCHÈRE, VINCENT
  Resum de tesi: L'avanç ràpid de la digitalització, combinat amb la implementació de generació renovable i el desenvolupament de tecnologies de la informació i la comunicació dins la xarxa de distribució, està accelerant la transició cap a sistemes energètics intel·ligents distribuïts, digitalitzats i descarbonitzats. Malgrat el paper crucial de les dades en aquesta transformació, encara es subtilitzen. La tecnologia d'intel·ligència artificial (IA) té el potencial d'extreure informació valuosa d'aquestes dades, permetent serveis energètics innovadors i millorant el rendiment dels existents.Aquesta tesi explora primer el potencial de la IA en serveis energètics impulsats per dades per als sistemes de distribució de potència a través d'un estudi exhaustiu. Després de revisar l'estat de l'art, el següent pas se centra en els sistemes de gestió energètica en l'àmbit domèstic. Aquesta tesi desenvolupa un sistema de gestió energètica multiobjectiu que minimitza simultàniament les emissions de gasos d'efecte hivernacle i les despeses d'electricitat, considerant tot el cicle de vida dels actius de generació utilitzats per proporcionar energia, incloent-hi la xarxa. Els resultats demostren que aquesta metodologia pot reduir significativament les emissions de gasos d'efecte hivernacle sense incórrer en despeses d'electricitat elevades. El capítol següent amplia aquesta aproximació innovadora basada en l'entorn al nivell de les comunitats energètiques locals amb PV i bateria centralitzats.Finalment, l'últim capítol se centra en la tecnologia d'aprenentatge federat aplicada als sistemes de gestió energètica dels habitatges. A causa de la creixent digitalització de la xarxa de baixa tensió i la implementació de comptadors intel·ligents, la protecció de dades s'ha tornat cada vegada més important. Per tant, aquest estudi busca preservar la privacitat de l'usuari entrenant models de predicció de manera distribuïda.A més, la metodologia d'aprenentatge federat personalitzat proposada per a la previsió de la demanda d'HEMS incorpora una funció de pèrdua orientada al cost per minimitzar els costos d'equilibri mentre es preserva la privacitat del client. L'estudi compara les funcions de pèrdua orientades al cost i les tradicionals i revela que l'aproximació d'aprenentatge federat personalitzat amb funció de pèrdua orientada al cost obté el cost d'equilibri més baix per a l'optimització d'HEMS. A més, l'estudi demostra que les noves llars sense dades de consum històriques rellevants encara poden aconseguir resultats satisfactoris.

 • FONTANES MOLINA, POL: Influence of Electrostatic Charge on Lightning Interactions with Aircraft and Wind turbines: An Experimental Approach to a Charge Control System Application
  Autor/a: FONTANES MOLINA, POL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 17/11/2023
  Director/a de tesi: MONTAÑA PUIG, JUAN | GUERRA GARCÍA, CARMEN

  Tribunal:
       PRESIDENT: MARCH NOMEN, VICTOR
       SECRETARI: ROMERO DURÁN, DAVID
       VOCAL: MÉNDEZ HERNÁNDEZ, YARÚ
  Resum de tesi: Els llamps a aeronaus i turbines eòliques poden comportar despeses de reparació substancials. Aquestes estructures sovint desencadenen llamps, en forma de líders bidireccionals en el cas dels avions i caps ascendents en el cas dels aerogeneradors.Per als avions i les pales específiques d'aerogeneradors, l'aïllament del terra permet l'acumulació d'una càrrega electrostàtica, que es pot millorar encara més pel seu moviment.Aquesta tesi estudia la influència de la càrrega electrostàtica en les interaccions del llamp amb aeronaus i aerogeneradors. L'estudi revela una col·laboració entre dos grups de recerca i la indústria, millorant de manera sinèrgica les capacitats de recerca. El resultat és el desenvolupament del sistema Hammer, un sistema actiu de control de càrrega electrostàtica dissenyat específicament per a aeronaus i aerogeneradors.S'examina l'electrificació de pales d'aerogeneradors i aeronaus en condicions meteorològiques favorables, juntament amb tècniques de compensació de càrrega artificial per mitigar-ne els efectes. Això implica crear mètodes de camp per estudiar els corrents induïts a les pales dels aerogeneradors i realitzar estudis experimentals sobre l'alliberament d'ions de les aeronaus per controlar la càrrega electrostàtica.El sistema Hammer controla inal·lambricament la càrrega neta d'un conductor flotant. A través d'un generador d'alta tensió connectat a un elèctrode de corona flotant, el sistema captura o allibera ions a l'ambient. L'èxit d'implementació del sistema esdemostra aconseguint l'emissió d'ions bipolars de la superfície d'una aeronau durant el vol. La durada de l'estat transitori d'emissió d'ions està relacionada amb la velocitat de l'aire i la seva interacció amb l'advecció iònica i l'atracció electrostàtica.Pel que fa a les pales de les turbines eòliques, la polarització electrostàtica de les pales aïllades elèctricament en condicions de laboratori revela un procés de dos passos: polarització ràpida del conductor de baixada seguida d'una acumulació gradual de càrrega al recinte de fibra de vidre. El sistema Hammer neutralitza eficaçment el gradient potencial a l'arrel de la fulla quan s'exposa a camps elèctrics intensos.La investigació també explora l'aplicació de conductors verticals amb drons per mesurar els efectes de l'electricitat atmosfèrica, simulant la inducció de corrent a les turbines eòliques. Es proposa un model validat que combina descàrrega parcial i contribucions de moviment vertical a la inducció actual, adaptable per a l'ús de turbines eòliques. Aquest model s'alinea bé amb les mesures de camp dels corrents reals de les turbines eòliques en temps bons.La investigació va més enllà del seu abast immediat considerant la transferibilitat dels resultats a altres camps com la geoenginyeria.En resum, aquesta investigació aprofundeix en la intricada relació entre la càrrega electrostàtica, la connexió de llamps i els mecanismes de protecció per a aeronaus i aerogeneradors. L'esforç col·laboratiu dóna com a resultat el sistema Hammer, queofereix una solució pionera per mitigar riscos i millorar la seguretat i l'eficiència d'aquestes estructures.

 • LI, MINGSHEN: Power calculation algorithm under nonlinear loads and Hopf oscillator-based synchronization controller for grid-forming inverters in a microgrid
  Autor/a: LI, MINGSHEN
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/689285
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 23/01/2023
  Director/a de tesi: MATAS ALCALA, JOSE | GUERRERO ZAPATA, JOSEP MARIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: GUAN, YAJUAN
       SECRETARI: MARTIN CAÑADAS, MARIA ELENA
       VOCAL NO PRESENCIAL: GOLESTAN, SAEED
  Resum de tesi: En el control per la formació de microxarxes, es fa servir àmpliament el control droop per la paral·lelització d'inversors de potència. No obstant, aquest tipus de control, encara es caracteritza per tenir una dinàmica lenta i un repartiment imprecís de les potències entre convertidors. En primer lloc, en el control droop, el càlcul de les potències activa i reactives determina la velocitat a la qual el control és capaç de compartir càrregues lineals i no lineals. Per tant, aquesta tesi s'enfoca primer en el disseny de filtres avançats per la millora de la resposta dinàmica dels convertidors que fan servir aquest mètode, proposant un nou mètode de càlcul per obtenir, de forma ràpida i precisa, aquestes potències per inversors trifàsics, fent servir una doble estructura combinada de filtres SOGI (Second Order Generalized Integrator), capaç d'obtenir les potències promitjades activa i reactives, necessàries per al sistema. Pel disseny es fa servir un model en petit senyal d'un sistema paral·lelitzat de dos inversors trifàsics, que mostra ser més ràpid que el mètode convencional, considerant les mateixes condicions operatives. La proposta millora l'estabilitat i la resposta transitòria del sistema.En segon lloc, es presenta un mètode innovador de sincronització basat en oscil·ladors de tipus Andronov-Hopf per aconseguir la paral·lelització de convertidors de potència monofàsics i trifàsics, que mostra resultats amb menys harmònics, resposta transitòria més ràpida, i major velocitat de sincronització que l'aconseguida pels oscil·ladors no lineals de Van der Pol. Els oscil·ladors Hopf es caracteritzen pel seu llaç local de realimentació del corrent de sortida, que és capaç de sincronitzar els inversors paral·lelitzats sense fer servir comunicacions. L'oscilador Hopf està constituït per unes equacions que inclouen els corrents de l'inversor i proporcionen les tensions de referència que han de seguir els inversors de potència i que formen un llaç de control dual que es dissenya en el domini estàtic de referència. L'oscil·lador Hopf contempla una part de pre-sincronització per assegurar una connexió suau dels convertidors addicionals a la xarxa de convertidors operant en paral·lel. Aquí també es desenvolupa un model en petit senyal d'un sistema de convertidors en paral·lel que es compara amb el model droop estàndard. L'anàlisi de les arrels en el domini de Laplace mostra que el sistema d'oscil·ladors aconsegueix un millor marge de fase, millora l'estabilitat i té menor sensibilitat paramètrica. Finalment, l'oscil·lador Hopf es dissenya per donar suport a la xarxa (grid-forming) amb la capacitat de sincronitzar i tenir un seguiment acurat de les consignes de referència. Aquest control fa servir una estructura PI dins del llaç de potència reactiva per regular l'amplitud del voltatge, fent servir la relació natural Q - V de l'oscil·lador.Es presenten simulacions amb Matlab i resultats experimentals per inversors monofàsics i trifàsics per contrastar l'anàlisi teòric fet. Els resultats de la proposta pel càlcul de les potències mostren ser més ràpids i precisos en el compartiment de càrregues no lineals que els obtinguts per l'estàndard mètode droop. En el cas de l'oscil·lador Hopf, les simulacions i resultats experimentals mostren també una resposta transitòria més ràpida i més robustesa que els obtinguts pel control estàndard droop, a més d'un major marge d'operació en contrast amb el mètode de Van der Pol.Aquesta tesi està organitzada en cinc seccions: la secció 1 introdueix l'estat de l'art, els objectius, la metodologia, les contribucions i limitacions; la secció 2 descriu el mètode de càlcul de les potències basat en l'estructura combinada de filtres SOGI; la secció 3 descriu el control amb l'oscil·lador Hopf operant dins una microxarxa en mode illa; la secció 4 descriu el disseny del control Hopf dissenyat per als inversors g

 • MIGUEL ESPINAR, CARLOS: Enhanced Flux-Weakening Control Algorithm for Permanent Magnet Synchronous Machines
  Autor/a: MIGUEL ESPINAR, CARLOS
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 15/05/2023
  Director/a de tesi: MONTESINOS MIRACLE, DANIEL | HEREDERO PERIS, DANIEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: MÜLLER, BERNHARD
       SECRETARI: GALCERAN ARELLANO, SAMUEL
       VOCAL: GARCÍA FERNÁNDEZ, PABLO
  Resum de tesi: EspinarAquesta tesi presenta l'estat general de l'art dels vehicles elèctrics pel que fa a la tecnologia dels principals conceptes d'un motor elèctric: bateries, inversors de tracció, màquines elèctriques i estratègies de control. Es presenta la característica parell-velocitat d'una màquina elèctrica per a vehicles elèctrics i es justifica la penetració al mercat de vehicles elèctrics de les màquines síncrones d'imants permanents. Aquest treball també descriu el model matemàtic de les màquines síncrones d'imants permanents en els marcs de referència de l'estator i el rotor. Depenent del rang de velocitat, es descriurà i categoritzarà el rendiment característic d'una màquina síncrona d'imants permanents en les zones de baixa força electromotriu i de debilitament del flux, justificant la necessitat d'estratègies de debilitament del flux per als vehicles elèctrics. S'estudien les diferents trajectòries de les màquines síncrones d'imants permanents pel que fa a la velocitat mecànica, diferenciant-se de les màquines síncrones d'imants permanents de superfície i les màquines sincròniques d'imants permanents interiors amb diferents ràtios de rellevància. Es presenta un sistema per unitat basat en els paràmetres característics de les màquines síncrones d'imants permanents per simplificar el model matemàtic. A més, s'analitza un estat de l'art complet de les estratègies de de debilitament de camp, centrant-se en la regió de debilitament de camp profunda. Aquesta tesi presenta un algorisme de control millorat per augmentar la característica de parell-velocitat de les màquines síncrones d'imants permanents, centrat en la regió profunda de debilitament del flux. S'analitzen els diferents llaços de control, centrant-se en el llaç de control de debilitament de camp, mitjançant una anàlisi de sensibilitat del sistema. A més, es proporciona una solució analítica dels controladors PID pel que fa a les especificacions transitòries i els paràmetres característics de la màquina síncrona d'imants permanents. Les simulacions i els resultats experimentals verifiquen l'eficàcia del mètode proposat en un motor elèctric de baixa tensió. En altres termes, aquest estudi presenta un mètode per determinar la velocitat elèctrica i la posició de la màquina elèctrica a partir de sensors de posició d'efecte Hall descol·locats. Aquest mètode per determinar la velocitat i la posició elèctrica s'integra amb l'estratègia de debilitament de camp. Les simulacions i els resultats experimentals comproven l'eficàcia de la metodologia suggerida en comparació amb altres algorismes d'última generació.

 • SOLÀ DE LAS FUENTES, GLÒRIA: Localizaciones con impactos de rayos recurrentes. Aportación a la distribución geográfica de rayos con corrientes extremas y a la caracterización de rayos que afectan aerogeneradores.
  Autor/a: SOLÀ DE LAS FUENTES, GLÒRIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 03/11/2023
  Director/a de tesi: MONTAÑA PUIG, JUAN | LÓPEZ TRUJILLO, JESÚS ALBERTO

  Tribunal:
       PRESIDENT: HERMOSO ALAMEDA, BLAS
       SECRETARI: BOSCH TOUS, RICARDO
       VOCAL: ARANGUREN FINO, DANIEL
  Resum de tesi: FuentesEn la actualidad, las descargas eléctricas atmosféricas (rayos) presentan un desafío para el buen funcionamiento de un sistema eléctrico cada vez más complejo. Uno de los elementos más sensibles y expuestos a los rayos son los aerogeneradores. Estos, aparte de ser objecto del impacto directo del rayo, también pueden iniciar rayos ascendentes, ya que por su altura y por la elevación del terreno donde normalmente se ubican, están expuestos a fuertes campos eléctricos locales bajo las nubes de tormenta. El conocimiento actual sobre el rayo no permite la comprensión suficiente para asegurar una completa prevención y protección.El objetivo principal de la tesis es la caracterización de la actividad de rayos para aplicaciones de ingeniería como aerogeneradores y, en general, estructuras elevadas.La tesis se basa en las detecciones de rayos del sistema de localización de rayos LINET. Este sistema fue instalado y operado en el marco de la tesis. Además, la tesis desarrolla una herramienta de cálculo de la eficiencia de detección para la evaluación de sistemas de detección de rayos nube-tierra. Esta herramienta se basa en los trabajos previos de CIGRE TF C4.404A permitiendo al usuario la evaluación de la calidad de los datos. La tesis introduce un nuevo concepto: las localizaciones con impactos de rayo recurrentes (RLS), que son ubicaciones que se ven afectadas repetidamente por rayos de nube a tierra cada año consecutivo durante un cierto período de varios años, utilizando solo datos de los sistemas de localización de rayos. Se centra en dos zonas de estudio con distinta actividad de rayos, pero orografía similar: una es Cataluña (España, Europa) y la otra en Barrancabermeja (Colombia, América del Sur), en el trópico. Los RLS que se encuentran están relacionados con estructuras altas, picos de montañas y terrenos escarpados. El método permite identificar aquellas torres de gran altura y relieve orográfico frecuentemente afectados por rayos, que no se detectan con el mero cómputo de la densidad de rayos. Además del interés científico por entender mejor el comportamiento de los rayos, el nuevo concepto de RLS proporciona nueva información valiosa directamente aplicable a la ingeniería de protección contra rayos.Por otro lado, en la tesis se ha investigado qué distribución geográfica presentan las corrientes más extremas de rayos, a partir del análisis de corrientes de datos de sistemas de localización de rayos en un área que incluye la región de Cataluña y parte del mar Mediterráneo. En los resultados se observa que las zonas con más actividad de rayos de corriente extrema son el mar y las zonas de alta montaña como Pirineos y Prepirineos. Según la polaridad se distribuyen de forma diferenciada, especialmente los meses de más actividad de rayos (de abril a octubre). Las zonas de intensidades extremas son interesantes como información para mejorar los estándares de protección frente al rayo.A partir de información real de incidencias de rayos en aerogeneradores que sucedieron en España entre 2007 y 2022, la tesis se centra en las características de los rayos detectados por un sistema de detección de rayos. Este enfoque es novedoso en la literatura científica y confirma la utilidad de datos de rayos precisos para evaluar si han ocasionado daños en aerogeneradores. Se verifica que pueden suceder durante todo el año, pero especialmente fuera de la temporada de más rayos. En la mayoría de casos se detectan rayos a las inmediaciones del aerogenerador, en los tres días anteriores a la fecha indicada y de intensidades relativamente bajas. Se proponen unos criterios para clasificar si la incidencia ocurrió en condiciones de rayos de invierno, caracterizados a menudo con bajas corrientes de pico o que no se llegan a detectar, pero que pueden llegar a ser muy energéticos.

 • SONG, JIE: Computational Analysis of Modern Power Systems with Power Electronics
  Autor/a: SONG, JIE
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 15/05/2023
  Director/a de tesi: GOMIS BELLMUNT, ORIOL | CHEAH MAÑÉ, MARC

  Tribunal:
       PRESIDENT: FORTMANN, JENS
       SECRETARI: SUMPER, ANDREAS
       VOCAL: VERBOOMEN, JODY
  Resum de tesi: Los sistemas eléctricos de potencia modernos han sido y seguirán siendo penetrados cada vez más con electrónica de potencia a diferentes niveles de tensíon. Esta alta penetración de elementos electrónicos de potencia cambia el carácter de los sistemas eléctricos de potencia modernos, ya que pueden funcionar en diferentes modos de control, lo que introduce características de operación no lineal en la red. Además, los convertidores de electrónica de potencia saturan la corriente en caso de sobrecarga o cortocircuito, lo que da como resultado varios estados de saturación de corriente en la operación de los convertidores. En tal contexto, se necesita una metodología diferente para el análisis computacional en estado estacionario de sistemas eléctricos de potencia con alta penetración de electrónica de potencia.Esta tesis se desarrolla en relación al reto del análisis computacional de sistemas de potencia con electrónica de potencia. Se ha propuesto un metodología sistemática para el cálculo de cortocircuitos de sistemas de potencia con una penetración significativa de convertidores de electrónica de potencia.Primeramente, se ha presentado una formulación basada en elementos para modelar el sistema estudiado en el análisis estacionaria incluyendo la operación de convertidores de potencia. En particular, la saturación de corriente de convertidores se modela en varios estados representados con diferentes ecuaciones. Luego, se han propuesto dos metodologías diferentes para buscar puntos de equilibrio que pueden satisfacer los límites de operación de los convertidores resolviendo los sistemas de ecuaciones correspondientes a los estados de saturación de corriente de varios convertidores. En particular, una metodología detallada atraviesa todas las combinaciones posibles de estados de saturación de corriente de los convertidores y podría identificar todos los puntos de equilibrio posibles. Una metodología eficiente pasa iterativamente solo por combinaciones seleccionadas e identifica solo un punto de equilibrio. Se han presentado casos de estudio con sistemas trifásicos equilibrados, sistemas trifásicos desequilibrados y sistemas híbridos AC/DC con una conexión VSC-HVDC.Finalmente, se ha propuesto un nuevo equivalente de red basado en la característica tensión-corriente (U-I) como alternativa al equivalente convencional de Thévenin. La representación equivalente a la red podría capturar precisamente características complicadas de operación del convertidor de electrónica de potencia y es adecuada tanto para sistemas de potencia equilibrados como desequilibrados.

 • STEFANIDOU VOZIKI, PASCHALIA: Advanced data-driven fault diagnosis schemes for active distribution grids
  Autor/a: STEFANIDOU VOZIKI, PASCHALIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Departament: (DEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 10/01/2023
  Director/a de tesi: VILLAFÁFILA ROBLES, ROBERTO | DOMÍNGUEZ GARCÍA, JOSÉ LUIS

  Tribunal:
       PRESIDENT: BESSA, RICARDO JORGE
       SECRETARI: ARAGÜÉS PEÑALBA, MÒNICA
       VOCAL: COMECH MORENO, MARIA PAZ
  Resum de tesi: Un suministro eléctrico fiable es crucial para las actividades de la sociedad moderna. Par lo tanto, la minimización de las cortes de energía y su duración es una prioridad para los operadores de sistemas eléctricos. Esta tesis pretende contribuir a los esfuerzos para aumentar la velocidad de restablecimiento de la energía proponiendo soluciones automatizadas para el proceso de diagnóstico de averías aplicado en las redes de distribución. Este proceso comprende la detección, la clasificación y la localización de esta. Cada una de estas etapas son estudiadas en esta tesis.Los métodos tradicionales de diagnóstico de averías que se aplican actualmente en las redes eléctricas se están quedando obsoletas debido a la transición a las redes inteligentes. Las energías renovables, los vehículos eléctricos (VE) y otros dispositivos inteligentes pueden suponer un problema para las técnicas convencionales de diagnóstico de fallos, pero por otro lado ofrecen oportunidades para la aplicación y desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas. Para aprovechar la digitalización de la red y la consiguiente disponibilidad de datos, en la tesis se desarrollan y presentan nuevos procesos basados en datos y su tratamiento, con énfasis en el uso del aprendizaje automático (ML). Primera, el método de detección de fallos presentado en esta tesis se centra en las redes eléctricas de baja tensión (BT) activas y, en concrete, a las redes que incluyen renovables y sistemas de carga rápida y ultrarrápida de VE. El algoritmo propuesto, basado en ML, utiliza un CatBoostClassifier para la detección de fallos y consigue entrenar eficientemente el modelo con datos de simulaci6n. Estos datos se corresponden con el funcionamiento normal y defectuoso de la red cuando las cargas funcionan a la potencia nominal y se ignora la carga del VE, es decir, al estado de carga estática de la red. De este modo, el algoritmo es independiente de la carga del VE y de los estados de funcionamiento intermedios. Cuando se validó considerando datos de casos con estados intermedios, el algoritmo alcanzo una precisión del 97,61%.En la clasificación de fallos, se presenta una versión adaptada y mejorada basada en datos de las técnicas convencionales y basadas en umbrales. El método incluye un algoritmo que estudia los valores de corriente de la red antes y después de una falta, bajo diferentes resistencias de falla, y emite los valores de umbral más adecuados para los criterios que describen cada tipo de falta eléctrica. De este modo, combina una gran precisión con una gran adaptabilidad a cualquier red de distribución. La técnica propuesta logra una precisión de casi el 100%, independientemente de la resistencia de la falta. Esto constituye una precisión aproximadamente un 20% mayor en comparación con técnicas tradicionales basadas en umbrales con criterios determinados.Por último, en esta tesis se propone un método complete y practico de localización de fallos basado en ML para redes activas de BT. El método identifica primero la rama con falta a través del uso de un clasificador Random Forest (RF) y luego localiza el punto de avería mediante un modelo de regresión. Dado que la segunda parte del proceso es la mas crucial y complicada, aquí se prueban dos modelos de predicción basados en árboles, un regresor RF y un regresor XGBoost. Para mejorar el rendimiento de las modelos y del método se incluye en el algoritmo una estrategia de gestión de datos. Esto incluye entre otras cosas, la aplicación de una estrategia inteligente de almacenamiento de datos, la comparación de dos enfoques de minimización de datos y un esquema eficiente de reentrenamiento. Ambos modelos conducen a errores medios absolutos (MAE) de menos de 2m, sin embargo, el XGBoost resulta ser el modelo más adecuado para esta aplicación. Cuando se combina con el algoritmo SelectFromModel, se obtiene un MAE de 0,49 m yes robusto frente a los principales

Darrera actualització: 30/11/2023 06:01:54.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:BARJA MARTÍNEZ, SARA
Títol:Energy management systems for smart homes and local energy communities based on optimization and artificial intelligence techniques
Data lectura:07/07/2023
Director/a:VILLAFÁFILA ROBLES, ROBERTO
Codirector/a:ARAGÜÉS PEÑALBA, MÒNICA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Centralised and distributed optimization for aggregated flexibility services provision
Olivella, P.; Lloret-Gallego, P.; Eduardo Prieto-Araujo; Ferrer, R.; Barja, S.; Ottesen, S.; R. Villafafila-Robles; Sumper, A.
IEEE transactions on smart grid, ISSN: 1949-3053 (JCR Impact Factor-2020: 8.96; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/07/2020
Article en revista

A novel hybrid home energy management system considering electricity cost and greenhouse gas emissions minimization
Barja, S.; Rücker, F.; Aragüés, M.; R. Villafafila-Robles; Munné, I.; Lloret-Gallego, P.
IEEE transactions on industry applications, ISSN: 0093-9994 (JCR Impact Factor-2021: 4.079; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/06/2021
Article en revista

Artificial intelligence techniques for enabling Big Data services in distribution networks: a review
Barja, S.; Aragüés, M.; Munné, I.; Lloret-Gallego, P.; Bullich, E.; R. Villafafila-Robles
Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2021: 16.799; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/10/2021
Article en revista

Profitability analysis on demand-side flexibility: A review
Forero-Quintero, Jose Fernando; R. Villafafila-Robles; Barja, S.; Munné, I.; Olivella, P.; Montesinos-Miracle, D.
Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2021: 16.799; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2022
Article en revista

Intelligent flexibility management for prosumers: development of algorithms for the energy management of electric vehicles, loads, generators and batteries
I Ibero-American Congress of Smart Cities
Data de presentació: 26/09/2018
Presentació de treball en congressos

Centralized flexibility services for Distribution System Operators through distributed flexible resources
ISCS-CITIES 2019 - Ibero-American Congress of Smart Cities
Data de presentació: 26/09/2019
Presentació de treball en congressos

A scheduling optimization model of electric water heaters for electricity cost minimization with limited information
8th International Conference on Modern Power Systems
Data de presentació: 22/05/2019
Presentació de treball en congressos

INVADE Flexibility centralized algorithm to manage electric vehicles under DSO requests in buildings with limited information
2019 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe
Data de presentació: 30/09/2019
Presentació de treball en congressos

Centralized flexibility services for distribution system operators through distributed flexible resources
II Ibero-American Congress of Smart Cities
Data de presentació: 08/10/2019
Presentació de treball en congressos

A novel home energy management system environmental-based with LCA minimization
EEEIC - 2020 20th International Conference on Environment and Electrical Engineering
Data de presentació: 10/06/2020
Presentació de treball en congressos

Flexibility management system for executing energy program with distributed resources
V Ibero-American Congress of Smart Cities
Data de presentació: 30/11/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MIGUEL ESPINAR, CARLOS
Títol:Enhanced Flux-Weakening Control Algorithm for Permanent Magnet Synchronous Machines
Data lectura:15/05/2023
Director/a:MONTESINOS MIRACLE, DANIEL
Codirector/a:HEREDERO PERIS, DANIEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Maximum torque per voltage flux-weakening strategy with speed limiter for PMSM drives
Miguel-Espinar, C.; Heredero-Peris, D.; Gross, G.; Llonch-Masachs, M.; Montesinos-Miracle, D.
IEEE transactions on industrial electronics, ISSN: 0278-0046 (JCR Impact Factor-2020: 8.236; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/09/2020
Article en revista

Ocasión para acelerar la transición energética
El Periódico de Cataluña, ISSN: 1578-746X
Data de publicació: 25/01/2021
Article en revista

Accurate angle representation from misplaced hall-effect switch sensors for low-cost electric vehicle applications
Miguel-Espinar, C.; Heredero-Peris, D.; Gross, G.; Llonch, M.; Montesinos-Miracle, D.
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, ISSN: 1939-9367 (JCR Impact Factor-2021: 4.079; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/07/2022
Article en revista

Review of flux-weakening algorithms to extend the speed range in electric vehicle applications with permanent magnet synchronous machines
Miguel-Espinar, C.; Heredero-Peris, D.; R. Villafafila-Robles; Montesinos-Miracle, D.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2023
Article en revista

An enhanced electrical angle representation in PMSM control with misplaced Hall-effect switch sensos
ICEMS 2020 - 23rd International Conference on Electrical Machines and Systems
Data de presentació: 26/11/2020
Presentació de treball en congressos

Novel flux-weakening strategy considering the saturation effects for electric vehicles
International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management
Data de presentació: 07/05/2021
Presentació de treball en congressos

Numerical investigation of the electric-structural interaction (ESI) in a full-scale 10 MW Kaplan turbine
39th International Association for Hydro-Environment Engineering and Research World Congress
Data de presentació: 21/06/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SONG, JIE
Títol:Computational Analysis of Modern Power Systems with Power Electronics
Data lectura:15/05/2023
Director/a:GOMIS BELLMUNT, ORIOL
Codirector/a:CHEAH MAÑÉ, MARC
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Method for obtaining voltage-intensity characteristics of a power system with power electronic converters
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 18/01/2021
Patent

On the solution of equilibrium points of power systems with penetration of power electronics considering converter limitation
Song, J.; Cheah, M.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2019: 3.9
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Steady-state impedance mapping in grids with power electronics: What is grid strength in modern power systems?
Gomis-Bellmunt, O.; Song, J.; Cheah, M.; Eduardo Prieto-Araujo
International journal of electrical power & energy systems, ISSN: 0142-0615 (JCR Impact Factor-2020: 4.63; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2022
Article en revista

Short-circuit analysis of AC distribution systems dominated by voltage source converters considering converter limitations
Song, J.; Cheah, M.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE transactions on smart grid, ISSN: 1949-3053 (JCR Impact Factor-2021: 10.275; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/09/2022
Article en revista

A novel methodology for effective short-circuit calculation in offshore wind power plants considering converter limitations
Song, J.; Cheah, M.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.
Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2021: 3.818; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/10/2022
Article en revista

Grid Equivalent Representation of Power Systems With Penetration of Power Electronics
Song, J.; Cheah, M.; Eduardo Prieto-Araujo; Amoros, J.; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 1937-4208 (JCR Impact Factor-2021: 4.825; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2023
Article en revista

Short-circuit analysis of grid-connected PV power plants considering inverter limits
Song, J.; Cheah, M.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.
International journal of electrical power & energy systems, ISSN: 0142-0615 (JCR Impact Factor-2021: 9.4
Data de publicació: 01/07/2023
Article en revista

Analysis of hybrid LCC-VSC HVDC transmission system configurations
15th IET International Conference on AC and DC Power Transmission
Data de presentació: 05/02/2019
Presentació de treball en congressos

Short-circuit analysis of grid-connected PV power plants considering inverter limits and grid-support
11th Solar & Storage Power System Integration Workshop
Data de presentació: 28/09/2021
Presentació de treball en congressos

Short-circuit analysis of wind power plants considering converter limitations
International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants
Data de presentació: 29/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LI, MINGSHEN
Títol:Power Calculation Algorithm under Nonlinear Loads and Hopf Oscillator-based Synchronization Controller for Grid-forming Inverters in a Microgrid
Data lectura:23/01/2023
Director/a:MATAS ALCALA, JOSE
Codirector/a:GUERRERO ZAPATA, JOSEP MARIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A fast power calculation algorithm for three-phase droop-controlled-inverters using combined SOGI filters and considering nonlinear loads
Li, M.; Matas, J.; El Mariachet, J.; Branco, C. G. C.; Guerrero, J.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2021: 5.0
Data de publicació: 07/10/2022
Article en revista

AUTOR/A:GARCÍA MUÑOZ, FERNANDO ESTEBAN
Títol: Mathematical programming-based models for the distribution networks' decarbonization
Data lectura:22/11/2022
Director/a:CORCHERO GARCIA, CRISTINA
Codirector/a:DÍAZ GONZÁLEZ, FRANCISCO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
P2P energy trading model for a local electricity community considering technical constraints
Data de publicació: 26/02/2022
Capítol en llibre

A mathematical model for the scheduling of virtual microgrids topology into an active sistribution network
García-Muñoz, F.; Díaz-González, F.; Corchero, C.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2020: 2.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/10/2020
Article en revista

A novel algorithm based on the combination of AC-OPF and GA for the optimal sizing and location of DERs into distribution networks
García-Muñoz, F.; Díaz-González, F.; Corchero, C.
Sustainable energy, grids and networks, ISSN: 2352-4677 (JCR Impact Factor-2021: 5.405; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

Impact of Energy Price Stabilization Mechanism on Regulated Clients’ Tariffs: The Case of Chile
Acosta, B.; Olivares, M.; García-Muñoz, F.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2021: 3.889; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/10/2021
Article en revista

Mechanism for financing the accumulated debt of utility services water, electricity and gas as a result of the COVID-19
Verdejo, H.; Becker, C.; García-Muñoz, F.; Holtz, M.; Tobar, F.
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2021: 5.0
Data de publicació: 19/03/2022
Article en revista

A two-stage stochastic programming model for the sizing and location of DERs considering electric vehicles and demand response
García-Muñoz, F.; Díaz-González, F.; Corchero, C.
Sustainable energy, grids and networks, ISSN: 2352-4677 (JCR Impact Factor-2020: 5.6
Data de publicació: 01/06/2022
Article en revista

DC optimal power flow model to assess the irradiance effect on the sizing and profitability of the PV-battery system
García-Muñoz, F.; Alfaro, M.; Fuertes, G.; Vargas, M.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2021: 5.0
Data de publicació: 16/06/2022
Article en revista

Optimal sizing and location of distributed generation and battery energy storage system
IEEE Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe
Data de presentació: 01/10/2019
Presentació de treball en congressos

Economic profit variability of photovoltaic-battery systems for distribution networks
World Sustainable Energy Days
Data de presentació: 04/03/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:URBANI, MICHELE
Títol:Development of a VHF broadband interferometer to investigate unsolved lightning phenomena: high-energy radiation from lightning strikes and multi-stroke positive cloud-to-ground flashes
Data lectura:28/10/2022
Director/a:MONTAÑA PUIG, JUAN
Codirector/a:VAN DER VELDE, OSCAR ARNOUD
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Aircraft Charging and its Influence on Triggered Lightning
Pavan, C.; Pol Fontanes; Urbani, M.; Nguyen, N.; Martínez, M.; Peraire, J.; Montaña, J.; Guerra, C.
Journal of geophysical research: atmospheres, ISSN: 2169-8996 (JCR Impact Factor-2020: 4.261; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/01/2020
Article en revista

Observations of corona point discharges from grounded rods under thunderstorms
Sousa, M.; Montaña, J.; Urbani, M.; Lorenzo, V.; Pineda, N.
Atmospheric research, ISSN: 0169-8095 (JCR Impact Factor-2021: 5.965; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

High-energy radiation from natural lightning observed in coincidence with a VHF broadband interferometer
Urbani, M.; Montaña, J.; Van Der Velde, O.; López, J.; Sousa, M.; Pol Fontanes; Romero, D.; Roncancio, J.
Journal of geophysical research: atmospheres, ISSN: 2169-8996 (JCR Impact Factor-2021: 5.217; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/04/2021
Article en revista

Optical signatures associated with streamers and leaders of laboratory discharges
Sousa, M.; Montaña, J.; Urbani, M.; Lorenzo, V.
Geophysical research letters, ISSN: 0094-8276 (JCR Impact Factor-2021: 5.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/10/2021
Article en revista

On the Induced Currents to Wind Turbines by the Earth’s Atmospheric Electric Potential: Experiments With Drones
Pol Fontanes; Montaña, J.; Sousa, M.; Urbani, M.; Asensio, C.; Guerra, C.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 3.367; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/02/2022
Article en revista

Multi-stroke positive cloud-to-ground lightning sharing the same channel observed with a VHF broadband interferometer
Urbani, M.; Montaña, J.; Van Der Velde, O.; Sousa, M.; López, J.
Geophysical research letters, ISSN: 0094-8276 (JCR Impact Factor-2022: 5.576; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/04/2022
Article en revista

Measurement of electric potential of isolated vertical conductive wires pulled by a drone under fair weather conditions
XVI International Conference on Atmospheric Electricity
Data de presentació: 17/06/2018
Presentació de treball en congressos

Experiments with a tethered drone to investigate induced charges on a vertically arranged conductor during fair weather
International Conference on Grounding and Earthing & International Conference on Lightning Physics and Effects
Data de presentació: 06/2021
Presentació de treball en congressos

Corona discharges from grounded rods under high ambient electric field and lightning activity
35th International Conference on Lightning Protection
Data de presentació: 23/09/2021
Presentació de treball en congressos

Experiments lifting vertical wires with drones to study wind turbines current induction and charging
35th International Conference on Lightning Protection
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ROMERO DURÁN, DAVID
Títol:Comportamiento eléctrico de los compuestos de carbono (CFRP). Implicaciones para el modelado y fabricación de palas de aerogenerador con elementos estructurales que incorporan compuestos de CFRP
Data lectura:28/10/2022
Director/a:MONTAÑA PUIG, JUAN
Codirector/a:VAN DER VELDE, OSCAR ARNOUD
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Analysis of the lightning production of convective cells
Figueras, J.; Pineda, N.; Besic, N.; Grazioli, J.; Hering, A.; Van Der Velde, O.; Romero, D.; Sunjerga, A.; Mostajabi, A.; Azadifar, M.; Rubinstein, M.; Montaña, J.; Germann, U.; Rachidi-Haeri , F.
Atmospheric measurement techniques, ISSN: 1867-1381 (JCR Impact Factor-2019: 3.668; Quartil: Q2)
Data de publicació: 22/10/2019
Article en revista

Meteorological aspects of self-initiated upward lightning at the Säntis Tower (Switzerland)
Pineda, N.; Figueras, J.; Romero, D.; Mostajabi, A.; Azadifar, M.; Sunjerga, A.; Rachidi-Haeri , F.; Rubinstein, M.; Montaña, J.; Van Der Velde, O.; Altube, P.; Besic, N.; Grazioli, J.; Germann, U.; Williams, E.R.
Journal of geophysical research: atmospheres, ISSN: 2169-8996 (JCR Impact Factor-2019: 3.821; Quartil: Q2)
Data de publicació: 26/12/2019
Article en revista

LMA observations of upward lightning flashes at the Säntis Tower initiated by nearby lightning activity
Sunjerga, A.; Rubinstein, M.; Pineda, N.; Mostajabi, A.; Azadifar, M.; Romero, D.; Van Der Velde, O.; Montaña, J.; Figueras, J.; Besic, N.; Grazioli, J.; Hering, A.; Germann, U.; Diendorfer, G.; Rachidi-Haeri , F.
Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2020: 3.414; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/2020
Article en revista

Evaluación de riesgos ocupacionales de los trabajadores de la minería española (2018)
ORP Journal, ISSN: 2385-3832
Data de publicació: 01/10/2020
Article en revista

A simultaneous observation of lightning by ASIM, Colombia-Lightning Mapping Array, GLM, and ISS-LIS
Montaña, J.; López, J.; Morales, C.; Van Der Velde, O.; Fabro, F.; Pineda, N.; Navarro, J.; Reglero, V.; Neubert, T.; Chanrion, O.; Goodman, S.; Ostgaard, N.; Ladino, A.; Romero, D.; Sola, G.; Horta-Bernús, R.; Freijo, M.
Journal of geophysical research: atmospheres, ISSN: 2169-8996 (JCR Impact Factor-2021: 5.217; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/02/2021
Article en revista

Comparación de la siniestralidad minera en España. Análisis de varios períodos
ORP Journal, ISSN: 2385-3832
Data de publicació: 27/09/2021
Article en revista

Initiation of lightning flashes simultaneously observed from space and the ground: Narrow bipolar events
López, J.; Montaña, J.; Van Der Velde, O.; Romero, D.; Gordillo Vázquez, F.; Pérez Invernón, F. J.; Luque, A.; Morales, C.; Neubert, T.; Rison, W.; Krehbiel, P.; Navarro, J.; Østgaard, N.; Reglero, V.
Atmospheric research, ISSN: 0169-8095 (JCR Impact Factor-2020: 8.6
Data de publicació: 15/04/2022
Article en revista

Potential use of space-based lightning detection in electric power systems
Montaña, J.; López, J.; Van Der Velde, O.; Sola, G.; Romero, D.; Morales, C.; Visacro, S.; Saba, M.; Goodman, S.; Williams, E.R.; Peterson, M.; Pineda, N.; Sousa, M.; Aranguren, D.
Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2021: 6.6
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

Investigation of potential distribution on a CFRP coupon under impulse corrent.Test resuts and FDTD simulation
33rd International Conference on Lightning Protection
Data de presentació: 20/09/2016
Presentació de treball en congressos

Active learning based laboratory towards engineering education 4.0
24th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation
Data de presentació: 12/09/2019
Presentació de treball en congressos

Small scale simulation of lightning using vertical wires deployed by drones: on the land and sea peak current asymetry
36th International Conference on Lightning
Data de presentació: 03/10/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ZIEGLER, ANDREAS RAINER
Títol:Possibilities and Limitations of Active Battery Management Systems for Lithium-Ion Batteries
Data lectura:27/10/2022
Director/a:MONTESINOS MIRACLE, DANIEL
Codirector/a:ACKVA, ANSGAR
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Verfahren zur Bestimmung eines bevorstehenden Fehlerfalls einer Batteriezelle sowie Batterie-Management- System
PREH GmbH
Data de registre: 16/12/2019
Patent

Verfahren und Vorrichtung zum aktiven Balancieren von Batteriezellen mehrzelliger Energiespeicher (Part I)
PREH GmbH
Data de registre: 14/09/2020
Patent

Verfahren und Vorrichtung zum aktiven Balancieren von Batteriezellen mehrzelliger Energiespeicher (Part II)
PREH GmbH
Data de registre: 26/07/2021
Patent

Run to failure: aging of commercial battery cells beyond their end of life
Ziegler, A.; Oeser, D.; Hein, T.; Montesinos-Miracle, D.; Ackva, A.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 11/04/2020
Article en revista

A capacity-based equalization method for aged lithium-ion batteries in electric vehicles
Hein, T.; Ziegler, A.; Oeser, D.; Ackva, A.
Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2020: 3.414; Quartil: Q2)
Data de publicació: 21/10/2020
Article en revista

Reducing cell to cell variation of lithium-ion battery packs during operation
Ziegler, A.; Oeser, D.; Hein, T.; Montesinos-Miracle, D.; Ackva, A.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2021
Article en revista

A universal, modular and bidirectional active balancing system for lithium-ion cells
10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering
Data de presentació: 10/09/2019
Presentació de treball en congressos

Development and application of an active balancing system for lithium-ion cells
VPPC 2019 - IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CORONAS HERRERO, SERGIO
Títol:Aportació a l¿anàlisi i gestió tècnica-econòmica dels sistemes de generació distribuïda amb energies renovables i microxarxes. Introducció a la presa de decisions en el context normatiu actual.
Data lectura:21/10/2022
Director/a:DE LA HOZ CASAS, JORGE
Codirector/a:MARTIN CAÑADAS, MARIA ELENA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Impact of different regulatory structures on the management of energy communities
De La Hoz, J.; Alonso, A.; Coronas, S.; Martín, H.; Matas, J.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/06/2020
Article en revista

Renewable energy auction prices: near subsidy-free?
Martín, H.; Coronas, S.; Alonso, A.; De La Hoz, J.; Matas, J.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/07/2020
Article en revista

A comprehensive model for the design of a microgrid under regulatory constraints using synthetical data generation and stochastic optimization
Alonso, A.; De La Hoz, J.; Martín, H.; Coronas, S.; Salas Prat, Josep Maria; Matas, J.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 26/10/2020
Article en revista

Individual vs. community: Economic assessment of energy management systems under different regulatory frameworks
Alonso, A.; De La Hoz, J.; Martín, H.; Coronas, S.; Matas, J.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2021: 3.252; Quartil: Q3)
Data de publicació: 28/01/2021
Article en revista

Monte-Carlo probabilistic valuation of concentrated solar power systems in Spain under the 2014 retroactive regulatory framework
Coronas, S.; Martín, H.; De La Hoz, J.; Garcia de Vicuña, J.; Castilla, M.
Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2021: 16.799; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2021
Article en revista

Analysis of the net metering schemes for PV self-consumption in Denmark
Martín, H.; De La Hoz, J.; Aliana, A; Coronas, S.; Matas, J.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2021: 3.252; Quartil: Q3)
Data de publicació: 03/04/2021
Article en revista

23 years of development of the solar power generation sector in Spain: a comprehensive review of the period 1998–2020 from a regulatory perspective
Coronas, S.; De La Hoz, J.; Alonso, A.; Martín, H.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 21/02/2022
Article en revista

Optimization models under uncertainty in distributed generation systems: a review
Alonso, A.; Martín, H.; Coronas, S.; De La Hoz, J.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 4.7
Data de publicació: 07/03/2022
Article en revista

Methodology for obtaining simplified models for the long-term energy management of renewable assets under a high degree of uncertainty
Coronas, S.; De La Hoz, J.; Martín, H.; Mesas, J. J.; Matas, J.
Energy reports, ISSN: 2352-4847 (JCR Impact Factor-2021: 4.937; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/2022
Article en revista

A Comprehensive Methodology for the Statistical Characterization of Solar Irradiation: Application to the Case of Morocco
Bouhorma, N.; Martín, H.; De La Hoz, J.; Coronas, S.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2021: 2.838; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/03/2023
Article en revista

AUTOR/A:ABDALI NEJAD, SAJAD
Títol:Enhance OF SOGI-FLL and SOGI-PLL response to voltage sags and swells perturbations
Data lectura:19/07/2022
Director/a:MATAS ALCALA, JOSE
Codirector/a:DE LA HOZ CASAS, JORGE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Proposal of novel single-phase power quality indicators considering subsynchronous frequency perturbations in voltage and current under non-sinusoidal conditions
El Mariachet, J.; Matas, J.; Martín, H.; Tinoco, G.; Abdali, S.
Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X (JCR Impact Factor-2019: 0.147; Quartil: Q4)
Data de publicació: 15/07/2019
Article en revista

New sogi-fll grid frequency monitoring with a finite state machine approach for better response in the face of voltage sag and swell faults
Abdali, S.; Matas, J.; Martín, H.; De La Hoz, J.; Al-Turki, Y.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2020: 2.397; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

Assessment of the Royal Decree 244/2019 in the Spanish Electrical Regulatory Framework considering power quality issues related to harmonic distortion associated to nonlinear loads in grid-connected microgrids
El Mariachet, J.; Matas, J.; Martín, H.; Anzúrez, J.; TinocoG.; Luna, I.; Abdali, S.
Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X (JCR Impact Factor-2019: 0.147; Quartil: Q4)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

SOGI-FLL grid frequency monitoring with an error-based algorithm for a better response in face of voltage sag and swell faults
Abdali, S.; Matas, J.; El Mariachet, J.; Martín, H.; De La Hoz, J.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2021: 2.69; Quartil: Q3)
Data de publicació: 11/06/2021
Article en revista

AUTOR/A:LLEDÓ PONSATI, TOMÀS
Títol:Modular platform for research in microgrids
Data lectura:15/07/2022
Director/a:MONTESINOS MIRACLE, DANIEL
Codirector/a:GALCERAN ARELLANO, SAMUEL
Menció:Menció Doctorat Internacional + Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Thermal modeling of large electrolytic capacitors using FEM and considering the internal geometry
Lledó, T.; Bahman, A.; Iannuzzo, F.; Montesinos-Miracle, D.; Galceran-Arellano, S.
IEEE Journal of emerging and selected topics in power electronics, ISSN: 2168-6777 (JCR Impact Factor-2021: 5.462; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/06/2021
Article en revista

Effect of current distortion and unbalanced loads on semiconductors reliability
Lledó, T.; Bahman, A.; Lannuzzo, F.; Montesinos-Miracle, D.; Galceran-Arellano, S.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2021: 3.476; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/12/2021
Article en revista

Design, control and testing of a modular multilevel converter with a single cell per arm in grid-forming and grid-following operations for scaled-down experimental platforms
Girona, J.; Gomis-Bellmunt, O.; Lledó, T.; Capo, M.; Cutululis, N.; Montesinos-Miracle, D.; Heredero-Peris, D.; Eduardo Prieto-Araujo
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/03/2022
Article en revista

Resonant load emulator for distributed energy resources to test anti-islanding algorithms
International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management 2016
Data de presentació: 11/05/2016
Presentació de treball en congressos

Multipurpose emulation platform for research in microgrids
18th European Conference on Power Electronics and Applications
Data de presentació: 08/09/2016
Presentació de treball en congressos

Reliability analysis of a 3-leg 4-wire inverter under unbalanced loads and harmonic injection
Workshop on Control and Modeling for Power Electronics
Data de presentació: 18/06/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MARTÍNEZ REYES, JIMMY ARTURO
Títol:Remaining useful life and fault detection models for high voltage electrical connectors focused on predictive maintenance
Data lectura:08/07/2022
Director/a:RIBA RUIZ, JORDI ROGER
Codirector/a:MORENO EGUILAZ, JUAN MANUEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
On-line health condition monitoring of power connectors focused on predictive maintenance
Martinez, J.; Gómez-Pau, Á.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2020: 4.131; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/12/2020
Article en revista

Characterizing the temperature dependence of the contact resistance in substation connectors
Riba, J.; Martinez, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.; Capelli, F.
Sensors and actuators. A, Physical, ISSN: 873-3069 (JCR Impact Factor-2021: 4.291; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

On-line remaining useful life estimation of power connectors focused on predictive maintenance
Riba, J.; Álvaro Gómez-Pau; Martinez, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/05/2021
Article en revista

State of health prediction of power connectors by analyzing the degradation trajectory of the electrical resistance
Martinez, J.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2021: 2.69; Quartil: Q3)
Data de publicació: 11/06/2021
Article en revista

Experimental study of the effect of aeolian vibrations on the contact resistance of substation connectors
IEEE International Conference on Industrial Technology
Data de presentació: 26/02/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:WESTERMAN SPIER, DANIEL
Títol:Optimal operation and design of modular multilevel converter for HVDC applications
Data lectura:30/06/2022
Director/a:GOMIS BELLMUNT, ORIOL
Codirector/a:PRIETO ARAUJO, EDUARDO
Menció:Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Dynamic modeling and analysis of the bidirectional DC-DC boost-buck converter for renewable energy applications
Spier, W. D.; Oggier, G.G.; S.A.O.da Silva
Sustainable Energy Technologies and Assessments, ISSN: 2213-1388 (JCR Impact Factor-2019: 3.427; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/05/2019
Article en revista

Optimal current reference calculation for MMCs considering converter limitations
Spier, W. D.; Prieto-Araujo, E.; López-Mestre, J.; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2020: 4.131; Quartil: Q1)
Data de publicació: 31/08/2020
Article en revista

Improved current reference calculation for MMCs internal energy balancing control
Spier, W. D.; Prieto-Araujo, E.; López-Mestre, J.; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2021: 4.825; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/06/2021
Article en revista

Real-time optimization-based reference calculation integrated control for MMCs considering converter limitations
Spier, W. D.; Rodriguez, J.; Eduardo Prieto-Araujo; López-Mestre, J.; Junyent, A.; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 1937-4208 (JCR Impact Factor-2021: 4.825; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/10/2021
Article en revista

An Improved hybrid DC circuit breaker with self-adaptive fault current limiting capability
Lyu, H.; He, J.; Li, B.; Li, Y.; Spier, W. D.; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE Transactions on power electronics, ISSN: 1941-0107 (JCR Impact Factor-2020: 6.153; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2022
Article en revista

A novel design of circulating current control target to minimize SM capacitance in MMC
Li, Q.; Li, B.; He, J.; Prieto-Araujo, E.; Spier, W. D.; Lyu, H.; Gomis-Bellmunt, O.
International journal of electrical power & energy systems, ISSN: 0142-0615 (JCR Impact Factor-2021: 9.4
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

Optimization-based methodology to design the MMC's sub-module capacitors
Spier, W. D.; Eduardo Prieto-Araujo; Lyu, H.; He, J.; Bin, L.; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2021: 9.7
Data de publicació: 02/2023
Article en revista

Analytic estimation of the MMC sub-modulecapacitor voltage ripple for balanced andunbalanced AC grid conditions
3º Simpósio Ibero-Americano em Microrredes Inteligentes com Integração de Energias Renováveis
Data de presentació: 03/10/2019
Presentació de treball en congressos

Steady-state analysis of the modular multilevel converter.
45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

Optimal current reference calculation for MMCs considering converter limitations
2021 IEEE PowerTech
Data de presentació: 28/06/2021
Presentació de treball en congressos

Optimization-based reference calculation for Modular Multilevel Converters in balanced and unbalanced network conditions
23rd European Conference on Power Electronics and Applications
Data de presentació: 07/09/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SAURA PERISÉ, JAIME
Títol:Contribucions a l'estudi de rectificadors no controlats m-fàsics en condicions no equilibrades per unitats TRUs o ATRUs multi polsos
Data lectura:22/06/2022
Director/a:BOGARRA RODRIGUEZ, SANTIAGO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Voltage recovery influence on three-phase grid-connected inverters under voltage sags
Rolan, A.; Giménez, P.; Yague, S.; Bogarra, S.; Saura, J.; Bakkar, M.
IET generation, transmission and distribution, ISSN: 1751-8687 (JCR Impact Factor-2019: 2.862; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/02/2019
Article en revista

Open-circuit fault diagnosis and maintenance in multi-pulse parallel and series TRU topologies
Saura, J.; Bakkar, M.; Bogarra, S.
IEEE transactions on power electronics, ISSN: 0885-8993 (JCR Impact Factor-2020: 6.153; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/02/2020
Article en revista

Voltage sag influence on controlled three-phase grid-connected inverters according to the Spanish grid code
Bakkar, M.; Bogarra, S.; Rolan, A.; Corcoles, F.; Saura, J.
IET generation, transmission and distribution, ISSN: 1751-8687 (JCR Impact Factor-2020: 2.995; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/05/2020
Article en revista

Average value of the DC-link output voltage in multi-phase uncontrolled bridge rectifiers under supply voltage balance and unbalance conditions
Saura, J.; Mesas, J. J.; Sainz, L.
Electrical engineering, ISSN: 0948-7921 (JCR Impact Factor-2021: 1.63; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

New methodology to calculate DC voltage signature in n-phases TRUs under supply voltage sags
Saura, J.; Bakkar, M.; Bogarra, S.
IEEE access, ISSN: 2169-3536 (JCR Impact Factor-2020: 4.8
Data de publicació: 28/02/2022
Article en revista

AUTOR/A:SOUSA ARCANJO, MARCELO AUGUSTO
Títol:Corona discharges from grounded rods and 337/777 nm emissions of laboratory long sparks
Data lectura:04/03/2022
Director/a:MONTAÑA PUIG, JUAN
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
On the interpeak interval of unipolar pulses of current preceding the return stroke in negative CG lightning
Sousa, M.; Guimarães, M.; Visacro, S.
Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2019: 7.0
Data de publicació: 08/2019
Article en revista

Experimental investigation of the electrification of wind turbine blades in fair-weather and artificial charge-compensation to mitigate the effects
Pol Fontanes; Montaña, J.; Sousa, M.; Guerra-Garcia, C.; Tobella, G.
Journal of electrostatics, ISSN: 0304-3886 (JCR Impact Factor-2021: 1.942; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/2022
Article en revista

Streamer and leader properties investigation for use in lightning protection
2nd Science and Innovation with Thunderstorms Summer School
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Deploying vertical wires with drones to study wind turbine electrification under fair weather
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 30/04/2021
Presentació de treball en congressos

Corona point discharges from grounded rods under highbackground electric field
23rd European Geosciences Union General Assembly
Data de presentació: 30/04/2021
Presentació de treball en congressos

Striking distance to flat ground estimated from the bipolar leader model and the influence of the lightning channel radius
35th International Conference on Lightning Protection
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BAKKAR, MOSTAFA AHMED AHMED MAHMOUD AHMED
Títol:Sag effects on protection system in distributed generation grids
Data lectura:07/02/2022
Director/a:BOGARRA RODRIGUEZ, SANTIAGO
Codirector/a:CORCOLES LOPEZ, FELIPE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Overcurrent protection based on ANNs for smart distribution networks with grid-connected VSIs
Bakkar, M.; Bogarra, S.; Corcoles, F.; Iglesias, B.
IET generation, transmission and distribution (Online Edition), ISSN: 1751-8695 (JCR Impact Factor-2020: 2.995; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/12/2020
Article en revista

PV systems control using fuzzy logic controller employing dynamic safety margin under normal and partial shading conditions
Bakkar, M.; Aboelhassan, A.; Abdelgeliel, M.; Galea, M.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2021: 3.252; Quartil: Q3)
Data de publicació: 05/02/2021
Article en revista

Integration of Distributed Energy Resources to Unbalanced Grids under Voltage Sags with Grid Code Compliance
Rolan, A.; Bogarra, S.; Bakkar, M.
IEEE Transactions on Smart Grid, ISSN: 1949-3061 (JCR Impact Factor-2020: 8.96; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Power control strategies during voltage sags according to Spanish grid code
International Conference on Renewable Energies and Power Quality 2018
Data de presentació: 22/03/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CANDELO ZULUAGA, CARLOS ANDRES
Títol: DESIGN OPTIMIZATION AND PERFORMANCE ANALYSIS METHODOLOGY FOR PMSMS TO IMPROVE EFFICIENCY IN HYDRAULIC APPLICATIONS
Data lectura:11/01/2022
Director/a:RIBA RUIZ, JORDI ROGER
Codirector/a:GARCIA ESPINOSA, ANTONIO
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Detection of inter-turn faults in multi-phase ferrite-PM assisted synchronous reluctance machine
Candelo, C.; Riba, J.; López, C.; Garcia, A.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2019: 2.702; Quartil: Q3)
Data de publicació: 17/07/2019
Article en revista

Detection of partial demagnetization faults in five-phase permanent magnet assisted synchronous reluctance machines
Candelo, C.; Riba, J.; Thangamuthu, D.; Garcia, A.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 03/07/2020
Article en revista

PMSM design for achieving a target torque-speed-efficiency map
Candelo, C.; Garcia, A.; Riba, J.; Tubert, P.
IEEE transactions on vehicular technology, ISSN: 0018-9545 (JCR Impact Factor-2020: 5.978; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/11/2020
Article en revista

PMSM Parameter Estimation for Sensorless FOC based on differential power factor
Candelo, C.; Riba, J.; Garcia, A.
IEEE transactions on instrumentation and measurement, ISSN: 0018-9456 (JCR Impact Factor-2021: 5.332; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2021
Article en revista

Customized PMSM design and optimization methodology for water pumping applications
Candelo, C.; Riba, J.; Garcia, A.; Tubert, P.
IEEE transactions on energy conversion, ISSN: 0885-8969 (JCR Impact Factor-2021: 4.877; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/06/2021
Article en revista

PMSM Torque-speed-efficiency map evaluation from parameter estimation based on the stand still test
Candelo, C.; Riba, J.; Garcia, A.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2021: 3.252; Quartil: Q3)
Data de publicació: 18/10/2021
Article en revista

Water-pumping permanent magnet synchronous motor optimization based on customized torque-speed operating area and performance characteristics
45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 15/10/2019
Presentació de treball en congressos

Fast and efficient PMSM electromagnetic parameter identification methodology from the efficiency map
46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 19/10/2020
Presentació de treball en congressos

Non-Intrusive parameter identification of a three-phase rectifier based on an optimization approach
46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society
Data de presentació: 20/10/2020
Presentació de treball en congressos

Computationally efficient analysis of spatial and temporal harmonics content of the magnetic flux distribution in a PMSM for efficiency maps computation
International Conference on Electrical Machines 2020
Data de presentació: 24/08/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GRILLONE, BENEDETTO
Títol:Data-driven methodologies for evaluation and recommendation of energy efficiency measures in buildings. Applications in a big data environment
Data lectura:03/12/2021
Director/a:SUMPER, ANDREAS
Codirector/a:DANOV, STOYAN VIKTOROV
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A review of deterministic and data-driven methods to quantify energy efficiency savings and to predict retrofitting scenarios in buildings
Grillone, B.; Danov, S.; Sumper, A.; Cipriano, J.; Mor, G.
Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2020: 14.982; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Baseline energy use modeling and characterization in tertiary buildings using an interpretable bayesian linear regression methodology
Grillone, B.; Mor, G.; Danov, S.; Cipriano, J.; Lazzari, F.; Sumper, A.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2021: 3.252; Quartil: Q3)
Data de publicació: 06/09/2021
Article en revista

A data-driven methodology for enhanced measurement and verification of energy efficiency savings in commercial buildings
Grillone, B.; Mor, G.; Danov, S.; Cipriano, J.; Sumper, A.
Applied energy, ISSN: 0306-2619 (JCR Impact Factor-2021: 11.446; Quartil: Q1)
Data de publicació: 11/2021
Article en revista

AUTOR/A:SALVADOR YUSTE, ALBERT
Títol:Caracterización de la electrificación de tormentas para su aplicación en procesos de sistemas de alerta: el caso de aerogeneradores y otras infraestructuras elevadas
Data lectura:12/11/2021
Director/a:MONTAÑA PUIG, JUAN
Codirector/a:PINEDA RÜEGG, NICOLAU
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Thunderstorm characteristics favouring downward and upward lightning to wind turbines
Pineda, N.; Montaña, J.; Salvador, A.; Van Der Velde, O.; López, J.
Atmospheric research, ISSN: 0169-8095 (JCR Impact Factor-2018: 4.114; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2018
Article en revista

Charge structure of two tropical thunderstorms in Colombia
López, J.; Montaña, J.; Van Der Velde, O.; Pineda, N.; Salvador, A.; Romero, D.; Aranguren-Fino, H.; Taborda, J.
Journal of geophysical research: atmospheres, ISSN: 2169-8996 (JCR Impact Factor-2019: 3.821; Quartil: Q2)
Data de publicació: 23/04/2019
Article en revista

Seasonal variations on the conditions required for the lightning production
Salvador, A.; Pineda, N.; Montaña, J.; Sola, G.
Atmospheric research, ISSN: 0169-8095 (JCR Impact Factor-2020: 5.369; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/10/2020
Article en revista

Thunderstorm charge structures favouring cloud-to-ground lightning
Salvador, A.; Pineda, N.; Montaña, J.; López, J.; Sola, G.
Atmospheric research, ISSN: 0169-8095 (JCR Impact Factor-2021: 5.965; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

Lightning threats to wind turbines
XXII -Jornades de Meteorologia Eduard Fontserè
Data de presentació: 26/11/2016
Presentació de treball en congressos

Winter, moderate and deep convection thunderstorms in northeastern Spain: favorable conditions for the triggering of uppward lightning from wind turbines
4th International Symposium on Winter Lightning (ISWL 2017)
Data de presentació: 14/04/2017
Presentació de treball en congressos

Potential of the lightning mapping array for the nowcasting of severe weather
2nd European Nowcasting Conference
Data de presentació: 03/05/2017
Presentació de treball en congressos

Exploring thunderstorm patterns related to severe weather with Lightning Mapping Array data
9th European Conference on Severe Storms
Data de presentació: 21/09/2017
Presentació de treball en congressos

Thunderstorm patterns that may be useful to warn about lightning threats to wind turbines and other tall structures
XVI International Conference on Atmospheric Electricity
Data de presentació: 22/06/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:FUENTES RUIZ, SERGIO
Títol:Energy Security in Power Systems within the Frame of Energy Transitions
Data lectura:22/10/2021
Director/a:VILLAFÁFILA ROBLES, ROBERTO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
International tendencies on energy security: a review on national energy policies in the electrical sector
ENERLAC. Revista de Energía de Latinoaméricana y el Caribe, ISSN: 2631-2522 (JCR Impact Factor-2019: 0.0
Data de publicació: 03/05/2019
Article en revista

Transition to a greener power sector: Four different scopes on energy security
Fuentes, S.; R. Villafafila-Robles; Olivella, P.; Joan Rull-Duran; J. Rull; J. Rull-Duran; Galceran-Arellano, S.
Renewable energy focus, ISSN: 1755-0084 (JCR Impact Factor-2020: 0.784; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/06/2020
Article en revista

Composed index for the evaluation of the energy security of power systems: Application to the case of Argentina
Fuentes, S.; R. Villafafila-Robles; Lerner, E.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

Composed index for the evaluation of energy security in power systems within the frame of energy transitions—The case of Latin America and the Caribbean
Fuentes, S.; R. Villafafila-Robles; Joan Rull-Duran; J. Rull; J. Rull-Duran; Galceran-Arellano, S.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2021: 3.252; Quartil: Q3)
Data de publicació: 26/04/2021
Article en revista

AUTOR/A:MUNNÉ COLLADO, ÍNGRID
Títol:Flexibility services for distribution network operation
Data lectura:01/10/2021
Director/a:SUMPER, ANDREAS
Codirector/a:ARAGÜÉS PEÑALBA, MÒNICA
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Power market fundamentals
Munné, I.; Olivella, P.; Sumper, A.
John Wiley & sons
Data de publicació: 24/05/2019
Capítol en llibre

Local and micro power markets
Munné, I.; Bullich, E.; Aragüés, M.; Olivella, P.
John Wiley & sons
Data de publicació: 24/05/2019
Capítol en llibre

Local flexibility market design for aggregators providing multiple flexibility services at distribution network level
Olivella, P.; Lloret-Gallego, P.; Munné, I.; R. Villafafila-Robles; Sumper, A.; Ottesen, S.; Rajasekharan, J.; Bremdal, B.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2018: 2.707; Quartil: Q3)
Data de publicació: 02/04/2018
Article en revista

The potential role of flexibility during peak hours on greenhouse gas emissions: A life cycle assessment of five targeted national electricity grid mixes
Munné, I.; Aprà, F.; Olivella, P.; R. Villafafila-Robles
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2019: 2.702; Quartil: Q3)
Data de publicació: 22/11/2019
Article en revista

Tecnologia vestible: combinant disseny, art i tecnologia
Revista de tecnologia- Institut d'Estudis Catalans, ISSN: 2013-9861
Data de publicació: 13/11/2020
Article en revista

Towards data-driven energy communities: a review of open-source datasets, models and tools
Kazmi, H.; Munné, I.; Mehmood, F.; AbbasSyed, T.; Driesen, J.
Renewable and sustainable energy reviews, ISSN: 1364-0321 (JCR Impact Factor-2021: 16.799; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/2021
Article en revista

System architecture for managing congestions in distributions grids using flexibility
25th International Conference on Electricity Distribution
Data de presentació: 04/06/2019
Presentació de treball en congressos

A data acquisition pipeline for home energy management systems
III Congreso Iberoamericano de Ciudades Inteligentes
Data de presentació: 09/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:EL MARIACHET CARREÑO, JORGE
Títol:New Approach of Power Calculation for droop-controled inverters supplying nonlinear loads
Data lectura:08/09/2021
Director/a:MATAS ALCALA, JOSE
Codirector/a:MARTIN CAÑADAS, MARIA ELENA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Power calculation algorithm for single-phase droop-operated inverters considering nonlinear loads and unsing n-order SOGI filtering
El Mariachet, J.; Matas, J.; De La Hoz, J.; Al-Turki, Y.
Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X (JCR Impact Factor-2019: 0.147; Quartil: Q4)
Data de publicació: 20/04/2018
Article en revista

New LPF-based grid frequency estimation for the SOGI filter with improved harmonic rejection
Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X (JCR Impact Factor-2019: 0.147; Quartil: Q4)
Data de publicació: 20/04/2018
Article en revista

Power calculation algorithm for single-phase droop-operated inverters considering nonlinear loads
El Mariachet, J.; Matas, J.; Martín, H.; Abusorrah, A.
Renewable energy and power quality journal, ISSN: 2172-038X (JCR Impact Factor-2019: 0.147; Quartil: Q4)
Data de publicació: 20/04/2018
Article en revista

A power calculation algorithm for single-phase droop-operated-inverters considering linear and nonlinear loads HIL-assessed
El Mariachet, J.; Matas, J.; Martín, H.; Li, M.; Guan, Y.; Guerrero, J.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2019: 2.412; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/11/2019
Article en revista

HIL-assessed fast and accurate single-phase power calculation algorithm for voltage source inverters supplying to high total demand distortion nonlinear loads
El Mariachet, J.; Guan, Y.; Matas, J.; Martín, H.; Li, M.; Guerrero, J.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2020: 2.397; Quartil: Q3)
Data de publicació: 07/10/2020
Article en revista

Comparison between different droop based control techniques and a virtual control oscillator
Branco, C. G. C.; El Mariachet, J.; Li, M.; de Araujo, F.; Matas, J.; Guerrero, J.
International journal of electrical and computer engineering research, ISSN: 2791-6677
Data de publicació: 15/03/2023
Article en revista

Comparison Between Different Droop Based Control Techniques and a Virtual Control Oscillator
Branco, C. G. C.; El Mariachet, J.; Li, M.; Matas, J.; Guerrero, J.
International journal of electrical and computer engineering research, ISSN: 2791-6677
Data de publicació: 15/03/2023
Article en revista

Research facilities for renewable energy management considering distributed generation based on microgrids
2019 IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing (ROPEC)
Data de presentació: 14/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:REY FERNÁNDEZ, JOSE ANTONIO
Títol:Aportación al análisis de la distribución de corriente del rayo en palas de aerogenerador equipadas con fibra de carbono
Data lectura:04/08/2021
Director/a:MONTAÑA PUIG, JUAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Simulation of current distribution in a wind turbine blade using the FDTD method
Rey, J.; Montanya, J.
Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2020: 3.414; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

Simulation of lightning currents in CFRP components of wind turbines and aircraft by means of the FDTD method
1st Science and Innovation with Thunderstorms Summer School
Data de presentació: 03/07/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RAZMJOO SHESHDEH, ALI
Títol:Measuring Energy Sustainability by Using Energy Sustainability Indicators
Data lectura:19/02/2021
Director/a:SUMPER, ANDREAS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Recent residential applications of low-temperature solar collector
Razmjoo Sheshdeh, A.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2021: 11.072; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/01/2021
Article en revista

A Technical analysis investigating energy sustainability utilizing reliable renewable energy sources to reduce CO2 emissions in a high potential area
Razmjoo Sheshdeh, A.; Davarpanah, A.
Renewable energy, ISSN: 1879-0682 (JCR Impact Factor-2021: 8.634; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/02/2021
Article en revista

Recent progress in thermal and optical enhancement of low temperature solar collector
Ahmadi, A.; Ehyaei, M.; Doustgani, A.; Razmjoo Sheshdeh, A.
Energy systems, ISSN: 1868-3975 (JCR Impact Factor-2021: 0.53; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/08/2021
Article en revista

AUTOR/A:SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ENRIC
Títol:Energy-based control schemes of Modular Multilevel Converters for HVDC applications
Data lectura:21/12/2020
Director/a:GOMIS BELLMUNT, ORIOL
Codirector/a:PRIETO ARAUJO, EDUARDO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Analysis of MMC energy-based control structures for VSC-HVDC links
Enric Sánchez-Sánchez; Eduardo Prieto-Araujo; Junyent, A.; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE Journal of emerging and selected topics in power electronics, ISSN: 2168-6777 (JCR Impact Factor-2018: 5.972; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/02/2018
Article en revista

Fractional proportional-resonant current controllers for Voltage Source Converters
Heredero-Peris, D.; Chillon, C.; Enric Sánchez-Sánchez; Montesinos-Miracle, D.
Electric power systems research, ISSN: 0378-7796 (JCR Impact Factor-2019: 3.211; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/2019
Article en revista

Optimal multivariable MMC energy-based control for DC voltage regulation in HVDC applications
Enric Sánchez-Sánchez; Groß, D.; Eduardo Prieto-Araujo; Dörfler, F.; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2020: 4.131; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

Interaction assessment and stability analysis of the MMC-based VSC-HVDC link
Dadjo, S.; Eduardo Prieto-Araujo; Enric Sánchez-Sánchez; Gomis-Bellmunt, O.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 21/04/2020
Article en revista

The role of the internal energy in MMCs operating in grid-forming mode
Enric Sánchez-Sánchez; Eduardo Prieto-Araujo; Gomis-Bellmunt, O.
IEEE Journal of emerging and selected topics in power electronics, ISSN: 2168-6777 (JCR Impact Factor-2020: 4.472; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2020
Article en revista

Principles of operation of grids of DC and AC subgrids interconnected by power converters
Gomis-Bellmunt, O.; Enric Sánchez-Sánchez; Arevalo, J.; Eduardo Prieto-Araujo
IEEE transactions on power delivery, ISSN: 0885-8977 (JCR Impact Factor-2020: 4.131; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/06/2020
Article en revista

A novel fractional proportional-resonant current controller for voltage source converters
18th European Conference on Power Electronics and Applications
Data de presentació: 06/09/2016
Presentació de treball en congressos

Multi-terminal HVDC voltage droop control design considering DC grid, AC grid and MMC dynamics
13th International Conference on AC and DC Power Transmission
Data de presentació: 16/02/2017
Presentació de treball en congressos

Design methodology of the primary droop voltage control for DC microgrids
2nd International Conference on DC Microgrids 2017
Data de presentació: 29/06/2017
Presentació de treball en congressos

Interaction analysis between MMC-based VSC-HVDC links and DFIG-based WPPs within the AC network
16th Wind Integration Workshop : International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants
Data de presentació: 25/10/2017
Presentació de treball en congressos

Stability and interaction analysis in islanded power systems including VSC-HVDC and LCC-HVDC power converters
CIGRE Session 2018
Data de presentació: 08/2018
Presentació de treball en congressos

On the performance of the energy-controlled MMC: impact of the Internal and the DC capacitances in HVDC applications
15th IET International Conference on AC and DC Power Transmission
Data de presentació: 07/02/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KADECHKAR, AKASH
Títol:Development of the future generation of smart high voltage connectors and related components for substations, with energy autonomy and wireless data transmission capability.
Data lectura:01/10/2020
Director/a:RIBA RUIZ, JORDI ROGER
Codirector/a:MORENO EGUILAZ, JUAN MANUEL
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
SmartConnector: A Self-Powered IoT Solution to Ease Predictive Maintenance in Substations
Kadechkar, A.; Riba, J.; Moreno-Eguilaz, J.M.; Pérez, J.
IEEE sensors journal, ISSN: 1530-437X (JCR Impact Factor-2020: 3.301; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/05/2020
Article en revista

Black-box modelling of a DC-DC buck converter based on a recurrent neural network
IEEE International Conference on Industrial Technology
Data de presentació: 26/02/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SERRANO FONTOVA, ALEJANDRO
Títol:A Novel Assessment of Unintentional Islanding operations in Distribution Networks
Data lectura:09/06/2020
Director/a:BOSCH TOUS, RICARDO
Codirector/a:CASALS TORRENS, PABLO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Assessment of unintentional islanding operations in distribution networks with large induction motors
Casals-Torrens, P.; Martinez, J.; Serrano, A.; Bosch, R.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2020: 3.004; Quartil: Q3)
Data de publicació: 10/01/2020
Article en revista

Contributions for improving the stability of marine power generation plants
Herrero, A.; Alvarez, J.A.; Casals-Torrens, P.; Bosch, R.; Serrano, A.
Engineering failure analysis, ISSN: 1350-6307 (JCR Impact Factor-2020: 3.114; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/06/2020
Article en revista

Optimal tuning of fractional order controllers for dual active bridge-based DC microgrid including voltage stability assessment
Azab, M.; Serrano, A.
Electronics (Switzerland), ISSN: 2079-9292 (JCR Impact Factor-2021: 2.69; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/05/2021
Article en revista

A robust islanding detection method with zero-non-detection zone for distribution systems with DG
Serrano, A.; Martinez, J.; Casals-Torrens, P.; Bosch, R.
International journal of electrical power & energy systems, ISSN: 0142-0615 (JCR Impact Factor-2021: 5.659; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

AUTOR/A:RASHID, ASIM
Títol:Harmonic load flow formulation and numerical resolution
Data lectura:17/01/2019
Director/a:MESAS GARCIA, JUAN JOSE
Director/a:SAINZ SAPERA, LUIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
An improved harmonic load flow formulation
Rashid, A.; Mesas, J. J.; Sainz, L.
Electric power components and systems, ISSN: 1532-5008 (JCR Impact Factor-2019: 0.824; Quartil: Q4)
Data de publicació: 21/10/2019
Article en revista

AUTOR/A:GIRBAU LLISTUELLA, FRANCESC
Títol:Contribution to the operation of smart rural distribution grid with energy resources for improvement of the quality of service
Data lectura:19/12/2018
Director/a:DÍAZ GONZÁLEZ, FRANCISCO
Director/a:SUMPER, ANDREAS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A power sharing algorithm for a hybrid energy storage system based on batteries
2019 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe
Data de presentació: 01/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:KAMPOUROPOULOS, KONSTANTINOS
Títol:Multi-objective optimization of an energy hub using artificial intelligence
Data lectura:20/04/2018
Director/a:GARCIA ESPINOSA, ANTONIO
Director/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Future European energy markets and Industry 4.0 potential in energy transition towards decarbonization
18th International Conference on Renewable Energies and Power Quality
Data de presentació: 02/09/2020
Presentació de treball en congressos

Supervision and fault detection system for photovoltaic installations based on classification algorithms
18th International Conference on Renewable Energies and Power Quality
Data de presentació: 03/09/2020
Presentació de treball en congressos

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
02/05/202330/06/2023Contracte de col.laboració per la incorporació de noves capacitats al Battery Management System anteriorment desenvolupat per l’equip de la UPC.SOLAR BOX BATTERIES, SOCIEDAD LIMIT
14/03/202331/12/2099 Donació per premi del professor Josep Ma Guerrero IEEE PES DOUGLAS M. STASZESKY DISTRIBUTION AUTOMATION AWARD.Josep Maria Guerrero Zapata
01/03/202328/02/2027Global Acoustic interaction and Psychoacoustic impact of the autonomous vehicles in interior and exteriorCommission of European Communities
01/02/202331/01/2027Modular AXIal flux Motor for AutomotiveCommission of European Communities
01/01/202331/12/2026Advanced Grid Interfaces for innovative STorage IntegrationCommission of European Communities
01/01/202331/12/2026 advancing Hydrogen (H2) technologies and smart production systems TO decarbonise the GLass andCommission of European Communities
01/01/202331/12/2023Desarrollo motor BLDCFICO-TRIAD, SA
01/01/202330/06/2025Aprendizaje automático federado para redes eléctricas de distribuciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
13/12/202213/12/2022Condition monitoring method of an electric conductor
01/12/202230/11/2024Diagnóstico avanzado de fallos y estimación de vida útil remanente de baterías de vehículos eléctricos basado en análisis de datos en condiciones de operación realistasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Estabilidad en microrredes multi-energía con vectores de electricidad, hidrógeno y gasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Accionamiento con motor de reluctancia autoconmutado de estator segmentado y devanados de aluminio para vehículos eléctricos ligerosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Impulso a la descarbonización del transporte a través de sistemas avanzados híbridos de almacenamiento de energía con baterías de litio-ion y supercondensadoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gestión flexible de la red de distribución para la máxima descarbonización mediante inteligencia artificialAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gemelo digital de alta precisión habilitado por computador de altas prestaciones para aplicaciones de sistema eléctrico modernasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Soluciones para la respuesta rápida y el soporte a red mediante sistemas de almacenamiento con capacidades de grid-forming en redesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024HERRAMIENTAS PARA SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES DE OPERADORES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS MODERNOSAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202231/10/2026Hidden Hydro Oscillating Power for EuropeCommission of European Communities
19/10/202218/04/2024ERG, generador digital d'anelles energètiquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202230/09/2026Accelerating the Deployment of Offshore wind using Dc technologyCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Distributed multiport converters for integration of renewables, storage systems and loads while enhancing performance and resiliency of modern distributed networksCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Mejora de la calidad de potencia en sistemas de potencia remotos con convertidores electrónicos de potenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Eliminando barreras técnicas en redes con alta penetración de renovables y electrónica de potencia mediante dispositivos STATCOM y enlaces HVDC basados en grid-formingAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202201/09/2025Desenvolupament d'un sistema de dimensionat i aplicació de pila d'hidrogen per a vehicles elèctricsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202231/08/2025Estabilidad de microrredes formadas por agrupaciones de clustersAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Herramientas analíticas para sistemas eléctricos. Digitalización mediante nuevos métodos y toolboxes de analítica de datos para redes seguras, renovables y flexiblesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Análisis eléctrico de régimen permanente y cortocirucito, y representación equivalente para sistemas eléctricos modernos con electrónica de potencia y generación renovableAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Control avanzado de convertidores de fuente de corriente (CSI) monofásicos y trifásicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/01/2023Mesura del soroll i les vibracions d'un motor síncron d'imants permanentsNissan Tech. Centre Europe Spain
26/07/202229/04/2023POWERTWIN Gemelo Digital para la mejora de la eficiencia energética, confort y uso de los espacios en edificios existentesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
26/07/202225/07/2025Disseny i desenvolupament d'un convertidor d'alta tensió amb tecnologia avançadaAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
20/07/202229/04/2023Diseño y desarrollo de mejoras técnicas-funcionales, pilotaje y nuevas aplicaciones de una plataforma IoT para la supervisión, gestión y mantenimiento remoto de máquinas de café profesionalesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/07/202201/06/2024Contrato de colaboración para el desarrollo de un conjunto de tareas para el asesoramiento en la adaptación de un banco de ensayos de rodillosDIMSPORT SPAIN SL
01/06/202230/11/2025Industrial Cluster FLEXibility platform for sustainable FACTories to reduce CO2 emissions and to enable the Energy TransitionCommission of European Communities
31/05/202230/11/2022Collaboration contract relating to the execution of a new update version of a research project on development of a sizing tool of mechatronic driveOmron Europe B.V.
17/05/202230/05/2022Contracte de col.laboració per a treballs de consultoria per a l'anàlisi elèctric de la xarxa de distribució de 6kV de 29 estacions de L-1Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
02/05/202231/01/2023Collaboration contract to develop the conceptual design of Hybrid Statcom with energy storage capabilitiesNIDEC ASI, S.P.A.
01/05/202230/04/2025Orchestrating an interoperable sovereign federated Multi-vector Energy data space built on open standards and ready for GAia-XCommission of European Communities
20/04/202231/10/2022Colaboration contract relating to the development of a state-of-charge (SOC) estimator for Lead-Acid batteriesNANOE S.A.S.
01/04/202231/03/2023Specialist Service Support F4E-12 ReportLeonardo Company
01/04/202231/03/2025Desarrollo experimental de una nueva ECU avanzada y modular para vehículos de movilidad ligeraAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/03/202215/08/2022Contracte de col·laboració per l'assessorament i desenvolupament d'un programari per implementar un control FOC per aplicació en bicicletes elèctriques.GUILERA SA
01/03/202201/03/2025Desenvolupament d'una metodologia d'optimització de transformadors i dispositius amb nucli magnèticAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/02/202220/02/2025CÁTEDRA DE EMPRESA ESTABANELL-UPC ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y ESTABANELL Y PAHISAESTABANELL Y PAHISA SA
14/01/202231/12/2022Desarrollo de un equipo destinado a la gestión energética de un sistema: generación, almacenaje, cargas y la red eléctrica en una aplicación domésticaWALL BOX CHARGERS, S.L.
04/01/202204/01/2022Method of cooling air in a vehicle and air conditioning system for a vehicle
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022Cátedra Endesa Red de Innovación Energética 2022ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
20/12/202119/02/2024Contrato de colaboración para la investigación industrial de solución para propulsión con hidrógeno en vehículos eléctricos de carga ligera y semi-pesada con pila de combustibleFICO TRIAD, S.A.
01/12/202130/11/2024Genius. Impulso a la transición energética de industrias intensivas en consumo a través de herramientasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Técnicas de protección avanzadas contra el arco eléctrico para aplicaciones aeronauticas basado en identificación de parámetros y tratamiento de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
23/08/202123/12/2021Assessorament, desenvolupament i anàlisi per a la simulació de l'electrificació ferroviària del projecte Rail BalticaIDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
30/07/202130/07/2024Validació i integració de diversos models elèctrics de parc eòlics marins i flotants avançats dins la solució IT Youwind ModelAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
29/07/202129/07/2024Sistema controlador per vehicle elèctric d'hidrogenAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/202101/07/2024Contribution to the decarbonisation of energy intensive industries in the path of the European Union objectives. Application to the case study of SEATAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/06/202131/12/2022Projecte NIR-QAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
24/05/202122/06/2021formació per a l’empresa SALICRÚ que consistirà en un curs de dues sessions de tècniques bàsiques d’alta tensió.SALICRU, S.A.
13/05/202112/07/2021Development of analysis method for SSCIHYOSUNG CORPORATION
13/04/202131/12/2021THE COLLIDER - eROOTSFUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
23/03/202122/06/2021Desarrollo sistema de gestión de energía para edificios inteligentes, también conocidos como Building Energy Management System (BEMS)Estabanell Energia
08/02/202108/02/2024Validació experimental de connectors de subestació, sensoritzats, autoalimentats i amb capacitat de transmissió de dades al núvol i aplicació de tècniques big-data per facilitar el manteniment predictAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/01/202118/01/2021Method for obtaining voltage-intensity characteristics of a power system with power electronic converters
02/11/202031/01/2021Desarrollo de la investigación para el desarrollo, simulación, programación y testeo de 2 convertidores VSC y 2 convertidores MMC de un nivelTECNOLOGIES DE CONTROL DE L'ELECTRICITAT I AUTOMATITZACIÓ.S.L.
01/11/202031/10/2022Control del sonido para la seguridad de la nueva generación de vehículos eléctricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
21/10/202017/03/2021Engineering Services for Renewable Energy Projects in Funafuti, TuvaluTrama TecnoAmbiental
30/09/202031/03/2022Desarrollo de la investigación en lo referente al proyecto ERANET BEYOND (Blockchain based ElectricitY trading for the integration Of National and Decentralized local markets)FLEXIDAO S.E.S. SL
01/08/202031/12/2020Data Case DevelopementEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
22/07/202030/12/2020Desarrollo de metodología y herramienta de cuantificaciónE-distribución
15/07/202031/12/2023Fault ride through (FRT) in future converter-dominated gridsTRANSNETBW GMBH
01/07/202031/03/2021Desarrolo de un sistema de clasificación automática de fibras textiles mediante tecnologiías ópticasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/06/202030/11/2023POwering SYstem flexibiliTY in the Future through RESCommission of European Communities
01/06/202030/05/2024Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian Electricity Distribution SystemResearch Council of Norway
01/06/202031/12/2020EIT InnoEnergy Activity (Virtual Reality Pilot)EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
11/05/202010/06/2020Energy legislation and market energy clusters and cooperatives in Spain” hereinafter referred to as the WorkINNOVATIONS FOR ENERGY SP Z.O.O. (SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA)
17/03/202016/03/2021Engineering support for power electronics devices for F4E projectVitroCiset
01/03/202031/12/20202020 EDU_COVID-19 UmbrellaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202028/02/2021Incorporation into the training activities of the Degree in Energy Engineering and the Degree in Electrical Engineering of the EEBE of Development Education.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/202031/01/2024Flexible Energy Production, Demand and Storage-based Virtual Power Plants for Electricity Markets and Resilient DSO OperationCommission of European Communities
01/02/202030/05/2024Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian ElectricitySINTEF ENERGI AS
01/01/202030/11/2023Big Data for OPen innovation Energy MarketplaceCommission of European Communities
01/01/202031/12/2021Integración de energías renovables mediante sistemas de corriente continua de media tensiónAgencia Estatal de Investigación
01/01/202031/12/2021Cátedra Endesa Red de Innovación Energética 2020-2021ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
13/12/201917/04/2020PolarisSiemens AG
01/10/201930/09/2022Blockchain-based electricity trading for the integration of national and decentralized local electricity marketsUniversitat Politècnica de Catalunya
02/09/201930/03/2020consistente en realizar los estudios pertinentes para recomendar a RAC Tech el diseño de un motor Híbrido de reluctancia autoconmutado denominado 2U-HRM.RAC TECH, SA
09/07/201931/10/2019Execution of a new update version of a research project on development of a sizing tool of mechatronic driveOmron Europe B.V.
03/06/201902/08/2019Modelització i asserament en la construcció d'un prototip demostratiu d'una peça mòbil conduida magneticamentFRIMAL TRADING SL
01/06/201930/11/2023Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/06/201901/06/2022Protection and Control of power system in presence of high penetration of renewable energy sources and FACTS elementsQatar University
29/05/201929/07/2019Adaptació del model del Power Plant Controller (PPC)GreenPowerMonitor
02/05/201931/12/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201901/02/2021IDPR Enrutador Intel·ligent per distribució energèticaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/04/201904/10/2020Desenvolupament d'un firmware per un controlador de motors elèctricsGUILERA S.A.
04/04/201903/04/2020Desarrollo de los procesos internos de la plataforma DynargyDYNARGY SOLUTIONS, S.L.
01/02/201901/07/2023Grid and Charging Infrastructure of the FutureSINTEF ENERGI AS
29/01/201929/01/2019Electric Hybrid Reluctance Actuator
01/01/201931/12/2023Extension of the collaboration contract for the study and anyalisis of the phenomena relatid tot materiasl involved in high voltage/hig current electrical power transportSBI CONNECTORS ESPAÑA, S.A.
01/01/201930/09/2022Gestión de Energía en Micro-Redes Urbanas Colaborativas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Flexibilidad de los recursos energéticos distribuidos para optimizar la operación de las redes de distribuciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Control de una red de múltiples redes AC y DC interconectadas con convertidores de potenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Estabilidad de redes MVDC integrando tecnologías de energías renovables, almacenamiento de energía y convertidores de fuente de impedanciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
19/11/201818/11/2021Research collaboration agreement between Supergrid Institute and UPC for an industrial doctorate research projectSuperGrid Institute
12/11/201831/12/2018Algoritme de previsió de les desviacions del projecte INVADEEstabanell Energia
27/09/201826/09/2021Desarrollo y análisis de algoritmos de gestión de baterías en parques fotovoltaicosGreenPowerMonitor
24/09/201812/12/2021Metodologia d'optimització de motors elèctrics per millorar l'eficiència per aplicacions hidràuliquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/09/201831/03/2019Sistema avançat de gestió de plantes fotovoltaiques de gran escala amb sistemes de emmagatzamentALITER GRUP RENOVABLES, SL
13/09/201824/01/2019Estudi tècnic dividit en dos grups sobre l'impacte de les línies elèctriques aèries d'alta tensió en les àrees urbanes del municipi de TerrassaAjuntament de Terrassa
03/08/201831/12/2018Análisis de ubicación de pararrayosENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
30/07/201829/07/2021Desarrollo de herramientas para el control efectivo de grandes plantas de energía fotovoltaicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
25/07/201825/07/2018Procedimiento y sistema de medida en línea de la resistencia de contacto para conectores de subestación
20/07/201807/12/2018Millora global de les funcionalitats del forn d'inducció Hi-WireDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
18/07/201830/11/2018Motor sizing tool version 1.3Omron Europe B.V.
01/07/201831/12/2021 Desarrollo de la futura generación de conectores de subestación incorporando electrónica, sensores y comunicaciones inalámbricas para su aplicación en el mantenimiento predictivo.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/06/201826/06/2018Procedimiento de ensayo de efecto corona visual a tensión reducida
01/06/201828/02/2019Planificació de l'electrificació rural amb microxarxes i energies renovablesAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
11/05/201810/05/2023Acuerdo marco para el desarrollo de actividades de investigaciónRed Eléctrica de España, S.A.
19/02/201818/02/2020IJCI-2015-23747AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Sistema de almacenamiento de energía híbrido para plantas de producción de energía eléctrica renovablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2022Advanced control of on-board dc multibus systems in vehiclesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201801/06/2018Self-management advance integral energy systemAjuntament de Santa Perpètua de Mogoda
01/01/201831/12/2021Ciudades Inteligentes Totalmente Integrales, Eficientes y Sostenibles (CITIES)Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
01/01/201831/12/2019Learning AnalyticsEuropean Institute of Innovation and Technology
01/01/201831/12/2018Workshop Services TelefonicaTelefonica Research
01/01/201831/12/2018Prediagnosi bateriesPendent per manca de dades
01/01/201831/12/2022Xarxa de Referència d'R+D+I en Energia: Energy for SocietyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201630/11/2024Demostración de convertidor capaz de generar una corriente variable a una frecuencia variable. TroneDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201630/11/2024Disseny d'un cicladorEURECAT Centre Tecnològic
01/01/201630/11/2024Marcatge taps de suroON-LASER SYSTEMS & APPLICATION, S.L.
01/01/201630/11/2024Un prototip funcional de carregador SAI per a fer demostracions a potencials clients.Racing Colors S.L.
01/01/201530/11/2024Estudi, disseny i desenvolupament d’un sistema d’escorregut magnètic de zenc sobre filferro -Projecte MARGARITADRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201530/11/2024Disseny d'un rugosímetrebcn Qualites SL
01/01/201430/11/2024Disseny d'un divisor elèctric de potènciaDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201430/11/2024Ampliar potencia i millorar productes DAIQUIRIDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201430/11/2024Ampliar potencia i millorar productes - MOJITODRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201430/11/2024Desenvolupar un equip de control d'un sistema de sustentació per mitjà de cablesIn Extremis Film Services

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
02/05/202330/06/2023Contracte de col.laboració per la incorporació de noves capacitats al Battery Management System anteriorment desenvolupat per l’equip de la UPC.SOLAR BOX BATTERIES, SOCIEDAD LIMIT
14/03/202331/12/2099 Donació per premi del professor Josep Ma Guerrero IEEE PES DOUGLAS M. STASZESKY DISTRIBUTION AUTOMATION AWARD.Josep Maria Guerrero Zapata
01/03/202328/02/2027Global Acoustic interaction and Psychoacoustic impact of the autonomous vehicles in interior and exteriorCommission of European Communities
01/02/202331/01/2027Modular AXIal flux Motor for AutomotiveCommission of European Communities
01/01/202331/12/2026Advanced Grid Interfaces for innovative STorage IntegrationCommission of European Communities
01/01/202331/12/2026 advancing Hydrogen (H2) technologies and smart production systems TO decarbonise the GLass andCommission of European Communities
01/01/202331/12/2023Desarrollo motor BLDCFICO-TRIAD, SA
01/01/202330/06/2025Aprendizaje automático federado para redes eléctricas de distribuciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
13/12/202213/12/2022Condition monitoring method of an electric conductor
01/12/202230/11/2024Diagnóstico avanzado de fallos y estimación de vida útil remanente de baterías de vehículos eléctricos basado en análisis de datos en condiciones de operación realistasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Estabilidad en microrredes multi-energía con vectores de electricidad, hidrógeno y gasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Accionamiento con motor de reluctancia autoconmutado de estator segmentado y devanados de aluminio para vehículos eléctricos ligerosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Impulso a la descarbonización del transporte a través de sistemas avanzados híbridos de almacenamiento de energía con baterías de litio-ion y supercondensadoresAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gestión flexible de la red de distribución para la máxima descarbonización mediante inteligencia artificialAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Gemelo digital de alta precisión habilitado por computador de altas prestaciones para aplicaciones de sistema eléctrico modernasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Soluciones para la respuesta rápida y el soporte a red mediante sistemas de almacenamiento con capacidades de grid-forming en redesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202201/12/2024HERRAMIENTAS PARA SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES DE OPERADORES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS MODERNOSAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/202231/10/2026Hidden Hydro Oscillating Power for EuropeCommission of European Communities
19/10/202218/04/2024ERG, generador digital d'anelles energètiquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/10/202230/09/2026Accelerating the Deployment of Offshore wind using Dc technologyCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Distributed multiport converters for integration of renewables, storage systems and loads while enhancing performance and resiliency of modern distributed networksCommission of European Communities
01/09/202231/08/2025Mejora de la calidad de potencia en sistemas de potencia remotos con convertidores electrónicos de potenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Eliminando barreras técnicas en redes con alta penetración de renovables y electrónica de potencia mediante dispositivos STATCOM y enlaces HVDC basados en grid-formingAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202201/09/2025Desenvolupament d'un sistema de dimensionat i aplicació de pila d'hidrogen per a vehicles elèctricsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202231/08/2025Estabilidad de microrredes formadas por agrupaciones de clustersAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Herramientas analíticas para sistemas eléctricos. Digitalización mediante nuevos métodos y toolboxes de analítica de datos para redes seguras, renovables y flexiblesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Análisis eléctrico de régimen permanente y cortocirucito, y representación equivalente para sistemas eléctricos modernos con electrónica de potencia y generación renovableAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2026Control avanzado de convertidores de fuente de corriente (CSI) monofásicos y trifásicosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/01/2023Mesura del soroll i les vibracions d'un motor síncron d'imants permanentsNissan Tech. Centre Europe Spain
26/07/202229/04/2023POWERTWIN Gemelo Digital para la mejora de la eficiencia energética, confort y uso de los espacios en edificios existentesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
26/07/202225/07/2025Disseny i desenvolupament d'un convertidor d'alta tensió amb tecnologia avançadaAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
20/07/202229/04/2023Diseño y desarrollo de mejoras técnicas-funcionales, pilotaje y nuevas aplicaciones de una plataforma IoT para la supervisión, gestión y mantenimiento remoto de máquinas de café profesionalesMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/07/202201/06/2024Contrato de colaboración para el desarrollo de un conjunto de tareas para el asesoramiento en la adaptación de un banco de ensayos de rodillosDIMSPORT SPAIN SL
01/06/202230/11/2025Industrial Cluster FLEXibility platform for sustainable FACTories to reduce CO2 emissions and to enable the Energy TransitionCommission of European Communities
31/05/202230/11/2022Collaboration contract relating to the execution of a new update version of a research project on development of a sizing tool of mechatronic driveOmron Europe B.V.
17/05/202230/05/2022Contracte de col.laboració per a treballs de consultoria per a l'anàlisi elèctric de la xarxa de distribució de 6kV de 29 estacions de L-1Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
02/05/202231/01/2023Collaboration contract to develop the conceptual design of Hybrid Statcom with energy storage capabilitiesNIDEC ASI, S.P.A.
01/05/202230/04/2025Orchestrating an interoperable sovereign federated Multi-vector Energy data space built on open standards and ready for GAia-XCommission of European Communities
20/04/202231/10/2022Colaboration contract relating to the development of a state-of-charge (SOC) estimator for Lead-Acid batteriesNANOE S.A.S.
01/04/202231/03/2023Specialist Service Support F4E-12 ReportLeonardo Company
01/04/202231/03/2025Desarrollo experimental de una nueva ECU avanzada y modular para vehículos de movilidad ligeraAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/03/202215/08/2022Contracte de col·laboració per l'assessorament i desenvolupament d'un programari per implementar un control FOC per aplicació en bicicletes elèctriques.GUILERA SA
01/03/202201/03/2025Desenvolupament d'una metodologia d'optimització de transformadors i dispositius amb nucli magnèticAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
21/02/202220/02/2025CÁTEDRA DE EMPRESA ESTABANELL-UPC ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Y ESTABANELL Y PAHISAESTABANELL Y PAHISA SA
14/01/202231/12/2022Desarrollo de un equipo destinado a la gestión energética de un sistema: generación, almacenaje, cargas y la red eléctrica en una aplicación domésticaWALL BOX CHARGERS, S.L.
04/01/202204/01/2022Method of cooling air in a vehicle and air conditioning system for a vehicle
01/01/202231/12/2022New Trends on Urban MobilityEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202231/12/2022Cátedra Endesa Red de Innovación Energética 2022ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
20/12/202119/02/2024Contrato de colaboración para la investigación industrial de solución para propulsión con hidrógeno en vehículos eléctricos de carga ligera y semi-pesada con pila de combustibleFICO TRIAD, S.A.
01/12/202130/11/2024Genius. Impulso a la transición energética de industrias intensivas en consumo a través de herramientasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Técnicas de protección avanzadas contra el arco eléctrico para aplicaciones aeronauticas basado en identificación de parámetros y tratamiento de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
23/08/202123/12/2021Assessorament, desenvolupament i anàlisi per a la simulació de l'electrificació ferroviària del projecte Rail BalticaIDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
30/07/202130/07/2024Validació i integració de diversos models elèctrics de parc eòlics marins i flotants avançats dins la solució IT Youwind ModelAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
29/07/202129/07/2024Sistema controlador per vehicle elèctric d'hidrogenAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/202101/07/2024Contribution to the decarbonisation of energy intensive industries in the path of the European Union objectives. Application to the case study of SEATAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
30/06/202131/12/2022Projecte NIR-QAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
24/05/202122/06/2021formació per a l’empresa SALICRÚ que consistirà en un curs de dues sessions de tècniques bàsiques d’alta tensió.SALICRU, S.A.
13/05/202112/07/2021Development of analysis method for SSCIHYOSUNG CORPORATION
13/04/202131/12/2021THE COLLIDER - eROOTSFUNDACIO BARCELONA MOBILE WORLD CAP
23/03/202122/06/2021Desarrollo sistema de gestión de energía para edificios inteligentes, también conocidos como Building Energy Management System (BEMS)Estabanell Energia
08/02/202108/02/2024Validació experimental de connectors de subestació, sensoritzats, autoalimentats i amb capacitat de transmissió de dades al núvol i aplicació de tècniques big-data per facilitar el manteniment predictAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
18/01/202118/01/2021Method for obtaining voltage-intensity characteristics of a power system with power electronic converters
02/11/202031/01/2021Desarrollo de la investigación para el desarrollo, simulación, programación y testeo de 2 convertidores VSC y 2 convertidores MMC de un nivelTECNOLOGIES DE CONTROL DE L'ELECTRICITAT I AUTOMATITZACIÓ.S.L.
01/11/202031/10/2022Control del sonido para la seguridad de la nueva generación de vehículos eléctricosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
21/10/202017/03/2021Engineering Services for Renewable Energy Projects in Funafuti, TuvaluTrama TecnoAmbiental
30/09/202031/03/2022Desarrollo de la investigación en lo referente al proyecto ERANET BEYOND (Blockchain based ElectricitY trading for the integration Of National and Decentralized local markets)FLEXIDAO S.E.S. SL
01/08/202031/12/2020Data Case DevelopementEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
22/07/202030/12/2020Desarrollo de metodología y herramienta de cuantificaciónE-distribución
15/07/202031/12/2023Fault ride through (FRT) in future converter-dominated gridsTRANSNETBW GMBH
01/07/202031/03/2021Desarrolo de un sistema de clasificación automática de fibras textiles mediante tecnologiías ópticasMIN. INDUSTRIA ENERGIA TURISMO
01/06/202030/11/2023POwering SYstem flexibiliTY in the Future through RESCommission of European Communities
01/06/202030/05/2024Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian Electricity Distribution SystemResearch Council of Norway
01/06/202031/12/2020EIT InnoEnergy Activity (Virtual Reality Pilot)EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
11/05/202010/06/2020Energy legislation and market energy clusters and cooperatives in Spain” hereinafter referred to as the WorkINNOVATIONS FOR ENERGY SP Z.O.O. (SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA)
17/03/202016/03/2021Engineering support for power electronics devices for F4E projectVitroCiset
01/03/202031/12/20202020 EDU_COVID-19 UmbrellaEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/03/202028/02/2021Incorporation into the training activities of the Degree in Energy Engineering and the Degree in Electrical Engineering of the EEBE of Development Education.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/202031/01/2024Flexible Energy Production, Demand and Storage-based Virtual Power Plants for Electricity Markets and Resilient DSO OperationCommission of European Communities
01/02/202030/05/2024Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian ElectricitySINTEF ENERGI AS
01/01/202030/11/2023Big Data for OPen innovation Energy MarketplaceCommission of European Communities
01/01/202031/12/2021Integración de energías renovables mediante sistemas de corriente continua de media tensiónAgencia Estatal de Investigación
01/01/202031/12/2021Cátedra Endesa Red de Innovación Energética 2020-2021ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
13/12/201917/04/2020PolarisSiemens AG
01/10/201930/09/2022Blockchain-based electricity trading for the integration of national and decentralized local electricity marketsUniversitat Politècnica de Catalunya
02/09/201930/03/2020consistente en realizar los estudios pertinentes para recomendar a RAC Tech el diseño de un motor Híbrido de reluctancia autoconmutado denominado 2U-HRM.RAC TECH, SA
09/07/201931/10/2019Execution of a new update version of a research project on development of a sizing tool of mechatronic driveOmron Europe B.V.
03/06/201902/08/2019Modelització i asserament en la construcció d'un prototip demostratiu d'una peça mòbil conduida magneticamentFRIMAL TRADING SL
01/06/201930/11/2023Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/06/201901/06/2022Protection and Control of power system in presence of high penetration of renewable energy sources and FACTS elementsQatar University
29/05/201929/07/2019Adaptació del model del Power Plant Controller (PPC)GreenPowerMonitor
02/05/201931/12/2022001-P-001662_FEM IOTGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/05/201901/02/2021IDPR Enrutador Intel·ligent per distribució energèticaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
04/04/201904/10/2020Desenvolupament d'un firmware per un controlador de motors elèctricsGUILERA S.A.
04/04/201903/04/2020Desarrollo de los procesos internos de la plataforma DynargyDYNARGY SOLUTIONS, S.L.
01/02/201901/07/2023Grid and Charging Infrastructure of the FutureSINTEF ENERGI AS
29/01/201929/01/2019Electric Hybrid Reluctance Actuator
01/01/201931/12/2023Extension of the collaboration contract for the study and anyalisis of the phenomena relatid tot materiasl involved in high voltage/hig current electrical power transportSBI CONNECTORS ESPAÑA, S.A.
01/01/201930/09/2022Gestión de Energía en Micro-Redes Urbanas Colaborativas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Flexibilidad de los recursos energéticos distribuidos para optimizar la operación de las redes de distribuciónAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Control de una red de múltiples redes AC y DC interconectadas con convertidores de potenciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Estabilidad de redes MVDC integrando tecnologías de energías renovables, almacenamiento de energía y convertidores de fuente de impedanciaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/09/2022Gestión y control de microrredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
19/11/201818/11/2021Research collaboration agreement between Supergrid Institute and UPC for an industrial doctorate research projectSuperGrid Institute
12/11/201831/12/2018Algoritme de previsió de les desviacions del projecte INVADEEstabanell Energia
27/09/201826/09/2021Desarrollo y análisis de algoritmos de gestión de baterías en parques fotovoltaicosGreenPowerMonitor
24/09/201812/12/2021Metodologia d'optimització de motors elèctrics per millorar l'eficiència per aplicacions hidràuliquesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
15/09/201831/03/2019Sistema avançat de gestió de plantes fotovoltaiques de gran escala amb sistemes de emmagatzamentALITER GRUP RENOVABLES, SL
13/09/201824/01/2019Estudi tècnic dividit en dos grups sobre l'impacte de les línies elèctriques aèries d'alta tensió en les àrees urbanes del municipi de TerrassaAjuntament de Terrassa
03/08/201831/12/2018Análisis de ubicación de pararrayosENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
30/07/201829/07/2021Desarrollo de herramientas para el control efectivo de grandes plantas de energía fotovoltaicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
25/07/201825/07/2018Procedimiento y sistema de medida en línea de la resistencia de contacto para conectores de subestación
20/07/201807/12/2018Millora global de les funcionalitats del forn d'inducció Hi-WireDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
18/07/201830/11/2018Motor sizing tool version 1.3Omron Europe B.V.
01/07/201831/12/2021 Desarrollo de la futura generación de conectores de subestación incorporando electrónica, sensores y comunicaciones inalámbricas para su aplicación en el mantenimiento predictivo.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
26/06/201826/06/2018Procedimiento de ensayo de efecto corona visual a tensión reducida
01/06/201828/02/2019Planificació de l'electrificació rural amb microxarxes i energies renovablesAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
11/05/201810/05/2023Acuerdo marco para el desarrollo de actividades de investigaciónRed Eléctrica de España, S.A.
19/02/201818/02/2020IJCI-2015-23747AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Sistema de almacenamiento de energía híbrido para plantas de producción de energía eléctrica renovablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/06/2022Advanced control of on-board dc multibus systems in vehiclesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201801/06/2018Self-management advance integral energy systemAjuntament de Santa Perpètua de Mogoda
01/01/201831/12/2021Ciudades Inteligentes Totalmente Integrales, Eficientes y Sostenibles (CITIES)Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
01/01/201831/12/2019Learning AnalyticsEuropean Institute of Innovation and Technology
01/01/201831/12/2018Workshop Services TelefonicaTelefonica Research
01/01/201831/12/2018Prediagnosi bateriesPendent per manca de dades
01/01/201831/12/2022Xarxa de Referència d'R+D+I en Energia: Energy for SocietyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201630/11/2024Demostración de convertidor capaz de generar una corriente variable a una frecuencia variable. TroneDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201630/11/2024Disseny d'un cicladorEURECAT Centre Tecnològic
01/01/201630/11/2024Marcatge taps de suroON-LASER SYSTEMS & APPLICATION, S.L.
01/01/201630/11/2024Un prototip funcional de carregador SAI per a fer demostracions a potencials clients.Racing Colors S.L.
01/01/201530/11/2024Estudi, disseny i desenvolupament d’un sistema d’escorregut magnètic de zenc sobre filferro -Projecte MARGARITADRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201530/11/2024Disseny d'un rugosímetrebcn Qualites SL
01/01/201430/11/2024Disseny d'un divisor elèctric de potènciaDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201430/11/2024Ampliar potencia i millorar productes DAIQUIRIDRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201430/11/2024Ampliar potencia i millorar productes - MOJITODRUIDS PROCESS TECHNOLOGY, S.L.
01/01/201430/11/2024Desenvolupar un equip de control d'un sistema de sustentació per mitjà de cablesIn Extremis Film Services

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

Acreditació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt