Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica

Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica

El programa de doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) neix de la col·laboració de dos departaments: el d’Enginyeria Mecànica i el de Mecànica de Fluids, més l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT). Els doctorats en Enginyeria Mecànica i en Fluids (abans anomenat Fluids, Turbomàquines i Potència Fluida) s’imparteixen des de fa més de vint anys. Els dos compten amb una vasta experiència en estudis de tercer cicle.

L’ESEIAAT és una escola amb una gran tradició en l’àmbit industrial que va incorporar els estudis de l’àmbit de l’aeronàutica en el curs acadèmic 2004-2005 i s’uneix als altres dos departaments amb la intenció d’oferir uns estudis de tercer cicle de qualitat.

Dins el programa hi ha diversos grups de recerca; alguns són membres de TECNIO, iniciativa d’ACC10, l’Agència d’Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya:

• Centre for Industrial Diagnostics and Fluid Dynamics, CDIF.

• Centre de recerca expert en el comportament dinàmic de turbomàquines hidràuliques, diagnòstic de problemes vibratoris, estudis fluidodinàmics i fenòmens d’interacció fluid-estructura. Les seves principals línies de recerca són: Anàlisi Estructural, Diagnòstic, Simulació i Cavitació.

• Biomechanical Engineering Lab-BIOMEC. El Laboratori d’Enginyeria Biomecànica (BIOMEC) és un grup de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i una de les vuit àrees del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB). El grup centra la seva recerca en el desenvolupament de mètodes teòrics, numèrics i experimentals per a la simulació dinàmica del moviment humà i per al disseny de dispositius d’assistència i monitorització per a la rehabilitació. El grup disposa d’un laboratori d’anàlisi del moviment per a l’estudi del moviment humà i porta a terme col·laboracions amb grups internacionals de prestigi, així com amb hospitals i centres tecnològics de referència.

Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics, LABSON. És principalment un laboratori de recerca aplicada on s’efectuen estudis teòrics i de simulació complementats amb un fort suport experimental.

Grup de Recerca d’Aplicacions Fluidodinàmiques Industrials i Aeronàutiques, IAFARG. La recerca de l’IAFARG va dirigida a aplicacions industrials i aeronàutiques i se centra en l’experiència i els coneixements en el camp de les tecnologies fluidodinàmiques.

Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica, LEAM. Centre de recerca que es dedica al desenvolupament i aplicació de tècniques de reducció de soroll i vibracions, des del punt de vista tant tècnic com de gestió.

Turbulence and Aerodynamics in Mechanical and Aerospace Engineering Research Group, TUAREG. És un laboratori que centra el seu treball en el desenvolupament de mètodes numèrics per als estudis de dinàmica de fluids, principalment en flux extern i aerodinàmica.

Grup de Recerca en Tecnologies de Fabricació, TECNOFAB. Grup de la UPC que es dedica al desenvolupament de projectes relacionats amb els processos d’elaboració de productes. La seva recerca se centra en els processos, les metodologies i la integració de les diferents tecnologies de fabricació. També es dedica a l’estudi de sistemes de fabricació assistits per ordinador.

Microtecnologies per a la Indústria, MICROTECH LAB. Grup de recerca de la UPC que es dedica a l’aplicació de la miniaturització per crear nous sistemes micro- i nanofluidomecánics amb què superar els seus antecessors de dimensions més grans en diferents camps de l’enginyeria (per exemple, biomedicina, energia, automoció i comunicacions).

Mecànica de Mitjans Continus i Computacional, (MC2)-UPC. Grup de recerca en les àrees computacional i d’estructures i mecànica dels medis continus.

Laboratori per a la Innovació Tecnològica d’Estructures i Materials, LITEM. L’objecte del grup de recerca és donar suport al teixit industrial en totes aquelles activitats de recerca, desenvolupament i innovació que comportin el disseny, l’anàlisi, l’assaig o la certificació de materials i estructures amb finalitats resistents.

Grup de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria, RMEE. Els objectius del grup són la recerca i la transferència de tecnologia en l’àmbit de la mecànica de mitjans continus i de les estructures en l’enginyeria, mitjançant l’aplicació de mètodes analítics, de simulació mecànica i experimentals.

El programa de doctorat compta també amb el suport del Centre de Tecnologies Avançades en Mecànica, grup TECNIO-CATMech. CATMech neix com una associació dels grups de recerca LABSON, LEAM, LITEM i MICROTECH. Està organitzat en la Divisió de Fluids, la Divisió de Vibracions i Acústica i la Divisió de Materials i Estructures.

El resultat és un programa multidisciplinari que pretén formar els estudiants i les estudiants que vulguin aprofundir i desenvolupar la seva recerca en els àmbits d’Enginyeria Mecànica, Fluids o Aeronàutica.

El programa de doctorat, que s’inscriu en l’àmbit d’Enginyeria Industrial de la UPC, organitza la seva activitat acadèmica de la manera següent:
• Una activitat de recerca tecnocientífica bàsica incidint en la formulació matemàtica, la resolució numèrica i la validació experimental de fenòmens de mecànica i dinàmica de fluids.
• Una activitat de recerca més aplicada, des de la base que li dona la recerca bàsica, incidint en el disseny i optimització de sistemes mecànics, turbomàquines i sistemes de potència fluida i que ha generat una transferència de tecnologia significativa.
• La recerca permet contribuir a la docència de grau, màster i doctorat en temàtiques d’enginyeria industrial sempre relacionades amb les línies de recerca bàsica i aplicada.

Aquest marc ha afavorit una retroalimentació entre les diferents activitats de docència, recerca i transferència de tecnologia, la qual ha significat una millora contínua d’aquestes. Les sortides professionals s’han repartit de manera equilibrada entre el món acadèmic i l’empresa privada. El programa de doctorat garanteix una qualitat elevada de totes les tesis que s’hi defensen a través del seu reglament específic de funcionament.

COORDINADOR/A

Casals Terre, Jasmina

CONTACTE

Àrea de Suport a la Gestió d’Estudis de Doctorat
Tel: 934 016 562

UTGAEIB-ETSEIB (Campus Sud)
Correu electrònic: doctorat.emfa.utgaeib@upc.edu

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa de doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés correspon a títols d’enginyeria superior, llicenciatures de ciències i, en un futur pròxim, graus amb perfils científics i tecnològics. En ambdós casos, amb la superació prèvia d’un màster o de 60 ECTS de màster en temes afins a l’àmbit científic del programa.


A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en la feina, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Els principals títols d’accés són els següents màsters en temes afins al programa:
Màster en Enginyeria Industrial

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands i doctorandes han de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per portar a terme una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços d’efectuar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en els debats científics que es desenvolupen a escala internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat de recerca a tot tipus de públics.

Nombre de places

20

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Mecànica (PROMOTORA)
 • Departament de Mecànica de Fluids
 • Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
CONTACTE:

Àrea de Suport a la Gestió d’Estudis de Doctorat
Tel: 934 016 562

UTGAEIB-ETSEIB (Campus Sud)
Correu electrònic: doctorat.emfa.utgaeib@upc.edu


Convenis amb altres institucions

Els grups de recerca i els professors que conformen el programa de doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica col·laboren amb altres universitats en el marc de convenis específics per al programa de doctorat o convenis d’àmbit general.

Esmentem com a més rellevants els següents:

Europa:
• Escola Politècnica Fédérale de Lausanne (EPFL), Suïssa
• Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Unimore), Itàlia. Department for Sciences and Methods for Engineering in Reggio Emilia.
• Johannes Kepler University Linz (JKU), Àustria. Institute of Machine Design and Hydraulic Drives.
• INSA Toulouse, França. Department of Mechanical Engineering (education), Institut Clément Ader (research laboratory).
• Lappeenranta University of Technology (LUT), Finlàndia. Department of Mechatronics.
• Luleå University of Technology, Suècia. Department of Engineering Sciences and Mathematics. Divisions: Mechanics of Solid Materials and Fluid and Experimental Mechanics, cosupervisió de tesis doctorals (per exemple, Dr. Josep Farré Lladós).
• Conveni de cotutela amb la Politehnica University of Bucharest (UPB), Romania.
• Universidade do Porto, Portugal. Faculdade de Engenharia (FEUP).
• Universitat de Barcelona, INEFC. Departament de Rendiment Esportiu.

Amèrica:
• University of California, Irvine (UCI). Mechanical and Aerospace Engineering Department.
• University of Colorado Boulder. Smead Department of Aerospace Engineering Sciences.
• McGill University, Mont-real, Canadà.
• Universidad de Concepción, Xile. Departament de Mecànica.
• Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Mendoza, Argentina. Departament d’Electromecànica.
• Escuela Politécnica Nacional (EPN), Equador.

Àsia:
• K. N. Toosi University of Technology, Iran.
• Iran University of Science and Technology, Teheran, Iran. School of Railway Engineering.
• Tsinghua University, Pequín, Xina.
• Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan, Xina.
• Jiangsu University (JSU), Xina. Actualment dos estudiants de doctorat amb beca de la CSC cursen els seus estudis en el nostre programa: Linlin Geng i Jian Chen.

Àfrica:
• Université Abdelmalek Essaadi, Tànger, Marroc.

A més, professors i professores del programa participen en els màsters RENE i SELECT, que s’organitzen en el marc de KIC InnoEnergy.

També volem fer constar que algunes publicacions derivades de les tesis, en revistes incloses en el JCR, han estat elaborades amb professors i professores de les universitats en què aquests estudiants han fet l’estada.

Els professors i professores del programa participen en comitès i grups de treball a escala nacional, europea i internacional:
1. Educational Working Group CETOP.
2. The European Association of National Metrology Institutes (Euramet)
3. Red Nacional de Microfluídica.


Activitats en el marc de KIC InnoEnergy:

Des de gener del 2011, professors i professores del programa de doctorat participen en diversos projectes KIC InnoEnergy en temàtiques directament vinculades amb l’enginyeria tèrmica. KIC InnoEnergy SE és una societat europea que fomenta la integració de l’educació, la tecnologia, els negocis i l’esperit empresarial i l’enfortiment de la cultura de la innovació, tot això amb l’objectiu estratègic d’arribar a ser el principal motor de la innovació en el camp de l’energia sostenible. Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2012 for Intensive Programmes (IP).

Activitats en el marc de KIC UrbanMobility:

Des del 2019, un grup de recerca del programa participa activament en l’EIT Urban Mobility, iniciativa europea dedicada a accelerar solucions que millorin l’ús col·lectiu dels espais urbans, assegurant la seva accessibilitat, seguretat i eficiència i que siguin sostenibles amb una mobilitat multimodal i econòmica. Participació en el Projecte Antitrash 2020-2021.


Participació en els programes Erasmus K103 i K107, rebent i enviant estudiants. Per exemple, el Sr. Rudi Arief, de la International Islamic University of Malaysia, va fer una estada doctoral a MICROTECH LAB.

Participació activa en el Pla de Doctorats Industrials: aquest pla és una estratègia de Govern de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades, i té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els doctorands i doctorandes en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa de doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica, els títols amb què s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés correspon a títols d’enginyeria superior, llicenciatures de ciències i, en un futur pròxim, graus amb perfils científics i tecnològics. En ambdós casos, amb la superació prèvia d’un màster o de 60 ECTS de màster en temes afins a l’àmbit científic del programa.


A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en la feina, i tenir capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Els principals títols d’accés són els següents màsters en temes afins al programa:
Màster en Enginyeria Industrial

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Per poder cursar ensenyaments de doctorat en el programa, és imprescindible que la Comissió Acadèmica del programa admeti els doctorands i doctorandes.
Per aconseguir aquesta admissió, l’estudiant han d’adreçar-se a la Comissió Acadèmica i sol·licitar-la segons el procediment establert en cada programa.

La Comissió Acadèmica pot establir requisits addicionals als de l’accés per a l’admissió d’estudiants en el seu programa, incloent-hi la superació de proves específiques.

Els criteris d’admissió es basen en l’historial acadèmic dels sol·licitants, del qual es valora el seu expedient acadèmic i la universitat de procedència, d’acord amb el seu possible/previsible tutor o tutora en funció de la temàtica que inicialment es plantegi com a objectiu de la tesi. Per facilitar aquesta tasca, es recomana al possible candidat o candidata que ompli uns qüestionaris i que faci alguns exercicis, de tal manera que es puguin conèixer millor les seves aptituds i les seves possibilitats de desenvolupar amb èxit un doctorat en aquestes temàtiques. Els idiomes emprats són els propis del programa de doctorat (castellà, català, anglès).

Criteris de valoració de mèrits i ponderació:
• Expedient acadèmic, 30 %.
• Contacte personalitzat a través de qüestionaris, exercicis, entrevistes telefòniques, 40 %.
• Motivació, 20 %.
• Coneixement d’idiomes, 5 %.
• Experiència en investigació, 5 %.

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que els doctorands i doctorandes hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, efectua un seguiment dels complements de formació cursats i estableix els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements són de formació en recerca, però mai no pot exigir-se als doctorands o doctorandes la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements poden ser també de formació transversal, però està previst que es modifiquin per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands i doctorandes, la Comissió Acadèmica pot proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands o doctorandes que no assoleixin els criteris establerts.

Procediment establert per definir els complements de formació que s’hagin de cursar.
La Comissió Acadèmica estableix, en funció de la formació prèvia de l’estudiant, els complements de formació que s’hagin de cursar. Igualment, es porta a terme una tutela específica de cada estudiant per part dels seus directors/tutors o directores/tutores de tesi, que l’aconsellen sobre les assignatures que són més apropiades en cada moment d’acord amb el seu perfil d’ingrés.

Aquests complements consisteixen en la superació d’assignatures corresponents a qualsevol dels màsters afins a aquest programa:
• Màster en Enginyeria Industrial
• Màster en Enginyeria Aeronàutica
• Màster en Enginyeria Biomèdica
• Màster en Automàtica i Robòtica
• Màster universitari en Recerca en Enginyeria Mecànica

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula dels nous doctorands i doctorandes té lloc durant el mes de setembre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands i doctorandes amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Nom de l’activitat: publicacions.
Hores: 250.
Caràcter: obligatòria. Per al dipòsit de la tesi serà necessari tenir publicat almenys un article Q1 o Q2 com a primer o segon autor; vegeu el reglament específic del programa. Per al dipòsit de tesis per compendi de publicacions, vegeu la normativa específica del programa.

Nom de l’activitat: estades de recerca.
Hores: 480.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: altres activitats transversals.
Hores: 15.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: avaluació i defensa inicial del pla de recerca.
Hores: 100.
Caràcter: obligatòria.

Nom de l’activitat: formació en habilitats informacionals.
Hores: 12.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: cursos i seminaris.
Hores: 60.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: seminaris de professors convidats.
Hores: 10.
Caràcter: optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El programa disposa d’accés preferent a:


Fundació CIM (https://www.fundaciocim.org/es)

Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering (https://multiscale.upc.edu/ca/infraestructura)

Centre for Industrial Diagnostics and Fluid Dynamics (CDIF) (https://cdif.upc.edu/)

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 23/09/2023 04:45:29.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 23/09/2023 04:30:25.

Llistat de tesis defensades per any

 • ADROVER MONSERRAT, BÀRBARA: Study of the characterization of the mechanical properties of materials with elastomeric behavior for biomedical applications
  Autor/a: ADROVER MONSERRAT, BÀRBARA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Mecànica (EM)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 24/03/2023
  Director/a de tesi: TRAVIESO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | JEREZ MESA, RAMON

  Tribunal:
       PRESIDENT: BUJ CORRAL, IRENE
       SECRETARI: GÓMEZ GRAS, GIOVANNI
       VOCAL: LANDON, YANN
  Resum de tesi: La caracterització mecànica de nous materials utilitzats per fabricar peces mitjançant la tècnica d'Extrusió de Material (MEX) en impressió 3D, és essencial. L'ús d'aquesta tècnica està creixent i amb ella creixen les possibles aplicacions de peces polimèriques impreses. Els termoplàstics elastòmers (TPE) són materials processables per MEX perquè tenen les propietats típiques dels termoplàstics però també tenen propietats flexibles pròpies dels elastòmers. Al ser materials nous dins el món de MEX, hi ha una manca de coneixement sobre el comportament quan són extruïts, i conseqüentment, en el seu potencial per a usos d'aplicacions avançades, particularment en la indústria biomèdica. Aquesta dissertació presenta un estudi mecànic de TPEs que han estat processats per MEX. Els materials tenen bases polimèriques i dureses Shore diferents: TPU 98A (a base de poliuretà), PEBA 90 A (a base de polièter amida), TPO 90A i TPO 96A (tots dos basats en olefina). Es va realitzar una caracterització termo-analítica prèvia als assajos mecànics. La falta de normes específiques que tracten la caracterització per a materials TPE, ha estat un dels majors reptes per a la realització d'aquesta tesi. Aquesta es compon per un anàlisis termo-gravimètric (TGA) i una calorimetria diferencial d'escombratge (DSC). Una vegada detectades les temperatures crítiques de cada material, es procedeix a fer un estudi qualitatiu de les unions inter- i intra-capa dels quatre TPEs. D'aquest estudi s'obtenen la temperatura d'extrusió, la velocitat d'impressió i l'alçada de capa òptima per a cada material. L'estudi mecànic es compon de tres tipus d'assajos. El primer és un assaig de tracció. Les provetes es van fabricar segons l'estàndard ASTM D638 i a partir d'un disseny d'experiments (DoE) factorial complet. En aquest assaig es van estudiar les influències de dos paràmetres d'impressió (alçada de capa i percentatge d'emplenament) sobre les respostes obtingudes a tracció (mòdul de Young i límit elàstic) amb l'ajuda d'un anàlisis de variància (ANOVA). El segon assaig és un estudi de les propietats viscoelàstiques del PEBA 90A. Per fer-ho, es van imprimir filaments variant la temperatura i la velocitat d'impressió per a observar possibles efectes d'aquests paràmetres sobre la viscoelasticitat. Es van fer assajos uniaxials on s'observaren les relaxacions i el comportament del PEBA en cicles ràpids. Els resultats dels assajos es van introduir a un model quasi-linear visco-elàstic (QLVE), per a finalment definir i preveure les seves propietats viscoelàstiques. El tercer assaig realitzat és un assaig a tracció però imprimint les provetes orientades en tres direccions (X, Y, i Z). Per a quantificar quines unions son més fortes, es van utilitzar sensors d'Emissió Acústica als assajos. A partir dels hits o esdeveniments obtinguts, es van poder diferenciar els tres tipus de provetes.La part final de la tesis consisteix en un cas d'estudi d'impressió de models d'òrgans, realitzat amb la col·laboració d'un hospital. Els models d'òrgans dins el món de la biomedicina permeten minimitzar costos i optimitzar recursos (que poden ser materials, temps necessitat, etc.). Per això, introduir-hi nous materials que aporten noves textures és necessari. Per a l'aplicació, s'utilitzen paràmetres òptims definits al llarg de la tesi. Aquesta tesi proporciona una metodologia vàlida per a analitzar les propietats mecàniques de materials TPE processats a través de MEX. La conclusió més important és que cada material s'ha de tractar individualment. No es pot pressuposar que el processat mitjançant MEX s'optimitza amb els mateixos paràmetres d'impressió per a tots els materials flexibles. És per això que la caracterització de nous materials és essencial, a més d'una proposta de metodologia que funcioni per a tots, encara que els resultats obtinguts depenguin de la base polimèrica o de la duresa Shore.

 • MENDIZÁBAL DINUCCI, VIRGINIA DOLORES: Anàlisi del comportament de bigues de formigó armat reforçades amb FRCM vegetal sota càrregues de flexió cíclica
  Autor/a: MENDIZÁBAL DINUCCI, VIRGINIA DOLORES
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/688984
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria (RMEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 23/03/2023
  Director/a de tesi: GIL ESPERT, LLUIS | BERNAT MASÓ, ERNEST

  Tribunal:
       PRESIDENT: DE LA FLOR LÓPEZ, SILVIA
       SECRETARI: PELA, LUCA
       VOCAL: PEREZ MARTINEZ, MARCO ANTONIO
  Resum de tesi: El Fiber-Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) és un mètode de reforç d'estructures que ha anat agafant protagonisme vers el Fiber-Reinforced Polymer (FRP), degut al seu baix cost i la toxicitat menor dels seus materials. El seu comportament en tres etapes el fa interessant sobre tot el situacions on les càrregues no són estàtiques.Per aquest motiu molts investigadors han caracteritzat aquest tipus de reforç i l'han aplicat a estructures tals com l'obra de fábrica o les estructures de formigó sota diversos esforços. La seva compatibilitat de la matriu amb el substrat ha donat bons resultats al llarg dels anys de recerca.El repte de la societat per un món més sostenible afecta a tots els àmbits de la industria, i en aquest en concret, als materials compostos, ha provocat que hi hagi un interés en substituir els materials per altres d'origen més natural o impacte ambiental més baix. Per aquest motiu les fibres de reforç de tant els FRP com els FRCM van començar a substituir-se per veure si altres d'origen natural podien suportar les sol·licitacions a les que les exposaven.Fibres com el lli, el sisal o el cànem van donar bons resultats amb càrregues elevades i altres fibres com el cotó són interessants degut al seu potencial de deformació.Al ser fibres d'origen natural aplicades a una matriu de morter fresc, aquestes poden ser deteriorades degut a l'elevat pH del morter, de manera que es va començar a recobrir-les. Els recobriments més utilitzats són la resina epoxi, resina de poliéster o la de vinil, que no només protegeixen les fibres, sino que també milloren les propietats mecàniques.Avui en dia, també hi ha recerca en l'àmbit dels recobriments, utilitzant altres tipus com poden ser les resines d'arbres i arbustos o cera d'abella.A aquesta tesi doctoral es planteja l'aplicació de FRCM de fibres vegetals a bigues de formigó armat sotmeses a càrregues de flexió cíclica. En primer lloc es caracteriza mecànicament el FRCM de cotó o cànem en totes les seves etapes: Propietats del fil sense i amb recobriment, compatibilitat entre el fil i la matriu, propietats de la malla i finalment propietats del FRCM.S'utilitzen dues resines d'origen sintètic i dues d'origen vegetal fins arribar a seleccionar dues per la campanya experimental de gran format.Després de veure la baixa compatibilitat entre els fils sense recobrir o recoberts amb resines naturals i la matriu de morter, aquestes queden descartades i es procedeix a aprofundir en la recerca utilitzant els recobriments de resina epoxi i resina de poliéster.Es caracteritza la interacció entre el reforç de FRCM amb el substrat de formigó a través de l'adaptació de la normativa que regula l'assaig d'adherència entre barres d'armadura i formigó, Determinant els diferents modes de fallada segons la fibra de la que està feta la malla.S'utilitzen bigues de 3m per l'assaig a flexió. Aquestes són sotmeses a un anàlisi modal pre i post reforç per veure l'impacte del mateix en les freqüències naturals de la biga. On augmenta lleugerament la primera flexió, però disminueix la primera torsió.Finalment s'assajen a flexió estàtica les bigues de control, i cíclica les reforçades augmentant progresivament el desplaçament de l'actuador. Com a resultats notables, les bigues suporten càrregues més elevades i les bigues reforçades amb FRCM de cotó, absorbeixen suficient energia per evitar el trencament de l'armadura de tracció a desplaçaments significatius i per tant evitant el col·lapse total.Per acabar, es proposa un model numèric que simuli el comportament de les bigues sotmeses a aquest tipus d'esforços. Calibrant-lo amb les bigues de control i les bigues amb malla recoberta d'epoxi, amb bones aproximacions. Per validar-lo, es van modificar únicament el paràmetres de les malles per les recobertes amb polièster, però no es va mantenir el nivell d'aproximació que les prèvies.

 • MOHAMED YOUSIF ABDALLAH ELMANSY, REDA: Study of the flow around a square cylinder with an upstream splitter plate
  Autor/a: MOHAMED YOUSIF ABDALLAH ELMANSY, REDA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Mecànica de Fluids (MF)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 19/01/2023
  Director/a de tesi: BERGADÀ GRANYÓ, JOSEP MARIA | MELLIBOVSKY ELSTEIN, FERNANDO PABLO

  Tribunal:
       PRESIDENT: MESEGUER SERRANO, ALVARO
       SECRETARI: PUJOL SAGARO, ANTONI
       VOCAL: HUERA HUARTE, FRANCISCO
  Resum de tesi: Aquest Doctorat es centra en el estudi del flux al voltant de un cilindre quadrat que te aigües amunt un plat horitzontal i centrat en el eix del cilindre. El fluid te diferents velocitats al lliscar per damunt i sota del plat horitzontal, aquest rati de velocitats l'anomenem velocity ratio R. El doctorat es basa en tres estudis principals realitzats via simulacions computacionals tipus Direct Numerical Simulations (DNS).1.- Estudi de les inestabilitats associades al flux en funció del rati de velocitats R. La transició de flux bidimensional a tridimensional, les bifurcacions tipus, Hopt, Neimark Sacker bifurcations així com el camí cap a flux caòtic, han sigut avaluades inicialment. S'ha portat a terme un estudi paramètric per tal d'analitzar les inestabilitats del flux en funció de la llongitud del plat horitzontal i de la distància entre el plat i el cilindre quadrat.2.- Tot un col.lectiu de simulacions bidimensionals i tridimensionals, han sigut realitzades per tal d'obtenir les diverses topologies del flux a l'estela del cilindre cuadrat, així com el comportament aerodinamic del cos, els coeficients dinamics de sustentació, arrastre, de pressió i d'esforços tallants han sigut obtinguts per tots els ratis de velocitats estudiats. El número de Strouhal i el comportament dinàmic de les capes limit damunt i sota del cilindre, han sigut analitzats per cada cas.3.- Les estructures vorticulars que apareixen aigües avall de un cilindre circular, han sigut estudiades per tal de caracteritzar les inestabilitats tridimensionals transitòries que apareixen quan la capa limit sobre el cilindre es laminar i la capa de tall està sotmesa a desplaçaments intermitents que es manifesten en forma de estructures vorticulars amb dependència espacial i temporal. Les estructures espacials que apareixen aigües avall son lleugerament turbulentes i la velocitat en direcció axial avaluada vers un eix vertical pren la forma típica de U.

 • MONSHI TOUSI, NAVID: Active Flow Control Optimization on Selig Donovan 7003 Airfoil
  Autor/a: MONSHI TOUSI, NAVID
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Mecànica de Fluids (MF)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 16/06/2023
  Director/a de tesi: BERGADÀ GRANYÓ, JOSEP MARIA | MELLIBOVSKY ELSTEIN, FERNANDO PABLO

  Tribunal:
       PRESIDENT: BUGEDA CASTELLTORT, GABRIEL
       SECRETARI: PUJOL SAGARO, ANTONI
       VOCAL: HERRERO SABARTÉS, JUAN
  Resum de tesi: La tesi es centra en l'estudi del flux al voltant de un perfil alar per diferents angles d'atac (AoA) i quan la técnica de control actiu de flux (AFC) es aplicada, la comparació amb el cas base clarifica les avantatges de la utilització de AFC. Tot l'estudi es fa per un número de Reynolds de 60000.La tesi es pot dividir en tres grans blocs:1.- Estudi del flux bidimensional al voltant del perfil triat i per diferents AoA utilitzant el model de turbulencia Spalart Allmaras. Una nova metodologia per optimitzar els cinc paràmetres associats a la técnica AFC ha sigut dissenyada i aplicada per primera vegada en aquesta tesi.2.-Simulacions tridimensionals utilitzant el model de turbulencia LES es aplicada a un angle d'atac determinat tant per el cas base com quan es consideren els cinc paràmetres AFC optimitzats en l'estudi bidimensional inicial. La comparació entre els paràmetres associats al flux amb sense AFC i entre les simulacions 2D-SA i les 3D-LES, han permès clarificar la precisió dels models 2D.3.- El efecte de l'aplicació de la técnica AFC sobre el punt de separació de la capa límit, i els coefficients de pressió, fricció, arrastre i sustentació, son avaluats per diferents valors del paràmetre nutilde associat al model de turbulecia Spalart Allmaras donat com a condicions de contorn a l'entrada del domini computacional i del synthetic jet. En aquest tercer bloc, s'han definit per primera vegada quins son els valors de nutilde que fan que les simulacions bidimensional siguin més properes a les 3D-LES.

 • TORRENT GELMA, MIGUEL: Parametrització d'una Bomba d'Engranatges Externs i Validació en Condicions Reals
  Autor/a: TORRENT GELMA, MIGUEL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Mecànica de Fluids (MF)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 31/03/2023
  Director/a de tesi: CODINA MACIA, ESTEBAN | GAMEZ MONTERO, PEDRO JAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: VERNET PEÑA, ANTON
       SECRETARI: CASTILLA LOPEZ, ROBERTO
       VOCAL: GONZÁLEZ CASTRO, JOSEP RAMON
  Resum de tesi: Les bombes de desplaçament volumètric positiu (BDVP) transporten un volum determinat de fluid des de l'aspiració fins la impulsió per cada volta del seu eix, anomenat desplaçament volumètric, i per tant, en una bomba ideal de desplaçament constant el cabal és proporcional a la velocitat de gir i independent de la pressió de treball . Aquesta característica les fa molt adequades per a ésser utilitzades en sistemes de transmissió d'energia oleohidràulica (STEO). En una bomba no ideal s'han de considerar les pèrdues de cabal per fuites i les pèrdues de parell per fricció, avaluades mitjançant assaigs experimentals ISO, els quals permeten la parametrització tant del seu comportament en règim permanent (cabal mig entregat i parell mig absorbit en funció de les condicions operatives) com del seu comportament polsant (cabal arrissat superposat al cabal mig com a conseqüència intrínseca del mecanisme de bombeig). A aquesta parametrització experimental s'ha dedicat la primera part de la Tesi. No existeixen precedents de cap verificació sobre si aquesta parametrització duta a terme en el laboratori i la conseqüent modelització són suficients per a preveure el comportament d'aquestes unitats hidrostàtiques en condicions reals de treball. Aquesta validació ha estat l'objectiu principal de la segona part de la Tesi.En el marc del projecte BRITE ¿ECOPUMP¿, s'han assajat múltiples bombes d'engranatges externs (BE), havent-se escollit una bomba de referència d'aquest tipus per a realitzar l'estudi. Es tracta en primer lloc de conèixer amb profunditat el funcionament d'aquest tipus de bombes, a fi i efecte de disposar del criteri necessari per a interpretar els posteriors resultats. A continuació s'han realitzat totes les proves experimentals per a realitzar la parametrització i modelitzar el seu comportament. Finalment, s'han dut a terme les proves experimentals de camp en cicles reals de treball que permeten comparar les prestacions mesurades amb els resultats del model sota les mateixes condicions operatives.Ara bé, les BE tenen una construcció força senzilla, sent clau en el seu comportament el mecanisme de compensació del joc axial entre les plaques laterals flotants i els engranatges. Per tant, alhora d'interpretar les possibles desavinences entre el comportament mesurat en les proves de camp i les del model, és fonamental estudiar la dinàmica d'aquestes plaques. Cal una eina que permeti monitoritzar simultàniament el seu moviment junt amb el comportament de la bomba, i per tant, un model de la dinàmica de la placa que pugui ser integrat en el de la bomba, sent la utilització de la tècnica del Bond Graph molt adient per aquest objectiu. S'ha creat una eina que permet simular pràcticament amb temps reals llargs cicles de treball amb un ordinador convencional, sense utilitzar complexos software CFD. Destacar la utilització de l'analogia de solucions analítiques de coixinets hidrodinàmics amb la lubricació en el domini estudiat. L'anàlisi dimensional ens ha dut a utilitzar expressions que per ser valides calen ser ajustades amb resultats experimentals que relacionin el moviment de les placa amb les condicions operatives de la bomba.Es demostra com el model parametritzat és totalment vàlid per conèixer el comportament de la bomba mentre les condicions operatives no sofreixin canvis sobtats. Si no és així, la dinàmica per assolir l'equilibri del sistema de compensació de joc axial justifica comportaments peculiars els quals no haguessin pogut ser analitzats sense les eines creades. El principals resultats d'aquesta investigació han estat presentats en les diverses publicacions de Torrent et al., havent-se establert una metodologia inèdita aplicable a qualsevol altre tipus de BDVP. Paraules clau: bomba engranatges externs (BE); parametrització experimental segons normes ISO; modelització amb Bond Graph; plaques laterals flotants; coeficients de pèrdues.

 • TORRES CHAMORRO, LISBETH ALEJANDRA: Tool-part tribological interaction assessment for continuous deformation processes
  Autor/a: TORRES CHAMORRO, LISBETH ALEJANDRA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Mecànica (EM)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 03/07/2023
  Director/a de tesi: TRAVIESO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | CUADRADO LAFOZ, NÚRIA | LLUMA FUENTES, JORDI

  Tribunal:
       PRESIDENT: GÓMEZ GRAS, GIOVANNI
       SECRETARI: JEREZ MESA, RAMON
       VOCAL: WAGNER, VINCENT
  Resum de tesi: Esta disertación trata sobre la evaluación experimental de la interacción tribológica herramienta - pieza para procesos de deformación continua: el bruñido con bola como proceso de superacabado y el trefilado de alambre como proceso de deformación masivo. Mediante la integración de la fricción como su parámetro fundamental, estos procesos pueden ser optimizados. Así, después de la determinación del coeficiente de fricción, su impacto en la integridad superficial de los componentes (dureza, rugosidad y tensiones residuales) y en los mecanismos de desgaste resultantes (adhesión y abrasión) del contacto por deslizamiento entre el metal duro (WC/Co) y los materiales tratados (acero inoxidable y aleación de aluminio), se ha analizado mediante técnicas de caracterización avanzadas: Difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido (FE-SEM), dispersión de energía de rayos X (EDX) y microscopía óptica confocal (CSOM). Los resultados muestran que más allá de los parámetros operativos y de las condiciones de macro-contacto, la influencia del micro-contacto, la microestructura y la composición química, representan puntos críticos en la tribología de cada proceso. Además, estos resultados constituyen herramientas de validación de modelos numéricos, permitiendo configuraciones integrales que superan los modelos simplificados que hasta ahora no han logrado ajustes en acabado superficial y tensiones residuales, simultáneamente. De esta manera, se han establecido soluciones a partir del análisis de un factor hasta ahora subestimado: la fricción.

 • VELÁZQUEZ CORRAL, ERIC: Application of the vibration-assisted ball burnishing process on rotational symmetric parts to improve their fatigue strength and wear properties
  Autor/a: VELÁZQUEZ CORRAL, ERIC
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria Mecànica (EM)
  Modalitat: Conveni Cotutela
  Data de lectura: 05/09/2023
  Director/a de tesi: JEREZ MESA, RAMON | LLUMA FUENTES, JORDI | WAGNER, VINCENT

  Tribunal:
       PRESIDENT: BUJ CORRAL, IRENE
       SECRETARI: DUC, EMMANUEL
       VOCAL NO PRESENCIAL: GÓMEZ GRAS, GIOVANNI
  Resum de tesi: Esta tesis es una investigación experimental sobre los efectos beneficiosos del proceso de bruñido con bolas asistido porvibración ultrasónica sobre la resistencia al desgaste y la mejora del ciclo de vida a fatiga de piezas rotacionalmente simétricas. Este estudio se realiza con una herramienta patentada por investigadores de la Universitat Politècnica de Catalunya y l'École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes. Se presenta una primera investigación de los efectos del proceso, así como una explicación del comportamiento analítico de cada uno de los parámetros del proceso sobre los principales descriptores de integridad superficial. Se lleva a cabo una campaña experimental en ejes AISI 1045, Ti6Al4V y AISI 316L, materiales muy apreciados en la industria automovilística, biomédica y aeronáutica. La campaña experimental se basa en un diseño Screening de tres factores: fuerza de bruñido, número de pasadas y entradas de asistencia a la vibración. Los resultados se analizan en términos de factores de integridad superficial (evolución de la microestructura, rugosidad, dureza y tensiones residuales) previos a los ensayos de desgaste y fatiga, con el fin de caracterizar las superficies resultantes tras el proceso y cuantificar la contribución de cada factor a los resultados finales. El objetivo principal de esta tesis es comparar el bruñido con bola asistido por vibración ultrasónica y el bruñido con bola tradicional y, en tal caso, evaluar los efectos positivos de la asistencia por vibración.Los resultados revelan que los factores de integridad superficial mejoran cuando el proceso es asistido en todos los materiales. Los resultados de fatiga muestran un aumento de la vida útil esperada a la fatiga de los ejes AISI 1045, aumentando su resistencia a la fatiga en 27 MPa y mostrando una mayor consistencia en los resultados como evidencia la estadística Weibull. Los resultados de desgaste muestran que la asistencia por vibración mejora la resistencia frente a una bola de WC-Co en los tres materiales ensayados, siendo el AISI 316L el material más consistente, en las condiciones ensayadas, y demostrando una relación entre el volumen de desgaste y las tensiones residuales medidas en la superficie tras el bruñido.

Darrera actualització: 23/09/2023 05:01:38.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:TORRES CHAMORRO, LISBETH ALEJANDRA
Títol:Tool-part tribological interaction assessment for continuous deformation processes
Data lectura:03/07/2023
Director/a:TRAVIESO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
Codirector/a:CUADRADO LAFOZ, NÚRIA
Codirector/a:LLUMA FUENTES, JORDI
Menció:Menció Doctorat Internacional + Menció Doctorat Industrial
PUBLICACIONS DERIVADES
Influence of the stainless-steel microstructure on tribological behavior and surface integrity after ball burnishing
Torres, L.; Cuadrado, N.; Lluma, J.; Vilaseca, M.; Travieso-Rodríguez, J.A.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2021: 3.748; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/12/2022
Article en revista

Experimental validation of ball burnishing numerical simulation on ball-end milled martensitic stainless-steel considering friction and the initial surface topography
Torres, L.; Amini, C.; Cuadrado, N.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Lluma, J.; Vilaseca, M.
Journal of materials research and technology, ISSN: 2238-7854 (JCR Impact Factor-2021: 6.267; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/2023
Article en revista

Characterization of hard metal dies used in wire drawing of steel and evaluation of their surface integrity after service life
23 rd International Conference on Wear of Materials
Data de presentació: 27/04/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TORRENT GELMA, MIGUEL
Títol:Parametrització d'una Bomba d'Engranatges Externs i Validació en Condicions Reals
Data lectura:31/03/2023
Director/a:CODINA MACIA, ESTEBAN
Codirector/a:GAMEZ MONTERO, PEDRO JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Parameterization, modeling, and validation in real conditions of an external gear pump
Torrent, M.; Gamez-Montero, P.J.; Codina-Macia, Esteban
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2021: 3.889; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/03/2021
Article en revista

Model of the floating bearing bushing movement in an external gear pump and the relation to its parameterization
Torrent, M.; Gamez-Montero, P.J.; Codina-Macia, Esteban
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2021: 3.252; Quartil: Q3)
Data de publicació: 18/12/2021
Article en revista

AUTOR/A:ADROVER MONSERRAT, BÀRBARA
Títol:Study of the characterization of the mechanical properties of materials with elastomeric behavior for biomedical applications
Data lectura:24/03/2023
Director/a:TRAVIESO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
Codirector/a:JEREZ MESA, RAMON
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Selection of printing parameters of a thermoplastic elastomer processed through material extrusion
ASTM International
Data de publicació: 01/02/2022
Capítol en llibre

Study of the influence of the manufacturing parameters on tensile properties of thermoplastic elastomers
Adrover, B.; Lluma, J.; Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2020: 4.329; Quartil: Q1)
Data de publicació: 31/01/2022
Article en revista

3D printing, complement to approach in complex lesions
Global Journal of Medical Research-K, ISSN:
Data de publicació: 01/03/2022
Article en revista

Viscoelastic characterization of a thermoplastic elastomer processed through material extrusion
Adrover, B.; Garcia-Vilana, Silvia; Sanchez, D.; Lluma, J.; Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2021: 4.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/07/2022
Article en revista

Selección de los parámetros de fabricación para un elastómero procesado por deposición de filamento fundido
XXIII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica
Data de presentació: 15/05/2020
Presentació de treball en congressos

Selection of printing parameters of an elastomer processed through Fused Filament Fabrication
ASTM ICAM 2020 International Conference on Additive Manufacturing
Data de presentació: 02/07/2020
Presentació de treball en congressos

Tensile properties of elastomer process through FFF for biomedical applications
9th Manufacturing Engineering Society International Conference
Data de presentació: 23/06/2021
Presentació de treball en congressos

3D printing in education as a sustainable tool for manufacturing in bioengineering applications
Disrupting Thinking Research Event
Data de presentació: 07/10/2022
Presentació de treball en congressos

Análisis del efecto de la asistencia por vibraciones ultrasónicas en los procesos de mecanizado y bruñido con bola
CIBIM 2022 - XV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica
Data de presentació: 23/11/2022
Presentació de treball en congressos

Análisis de la formación de uniones inter e intra capa en termoplásticos elastoméricos procesados por la técnica de impresión 3D de extrusión de material
- CIBIM 2022 - XV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica
Data de presentació: 23/11/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MENDIZÁBAL DINUCCI, VIRGINIA DOLORES
Títol:Anàlisi del comportament de bigues de formigó armat reforçades amb FRCM vegetal sota càrregues de flexió cíclica
Data lectura:23/03/2023
Director/a:GIL ESPERT, LLUIS
Codirector/a:BERNAT MASÓ, ERNEST
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Experimental comparison of two testing setups for characterizing the shear mechanical properties of masonry
Segura, J.; Bernat, E.; Mendizabal, V.; Pelà, L.; Roca, P.; Gil, L.
Journal of building engineering, ISSN: 2352-7102 (JCR Impact Factor-2021: 7.144; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/09/2021
Article en revista

Performance of hemp-FRCM-strengthened beam subjected to cyclic loads
Mercedes; Mendizabal, V.; Bernat, E.; Gil, L.
Materiales de construcción, ISSN: 1988-3226 (JCR Impact Factor-2021: 2.133; Quartil: Q3)
Data de publicació: 03/03/2022
Article en revista

Debonding of vegetal FRCM from concrete beams subjected to bending loads
Mendizabal, V.; mercedes, L.; Bernat, E.; Gil, L.
Key engineering materials, ISSN: 1662-9795 (JCR Impact Factor-2020: 0.8
Data de publicació: 07/04/2022
Article en revista

Vegetal-FRCM failure under partial interaction mechanism
Mendizabal, V.; Martinez, B.; mercedes, L.; Bernat, E.; Gil, L.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2021: 2.838; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/12/2022
Article en revista

Mechanical performance of vegetal fabric reinforced cementitious matrix (FRCM) composites
9th Euro-American Congress on Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management
Data de presentació: 15/09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ORDOÑEZ IZQUIERDO, VICTOR HUGO
Títol:A high-performance electromagnetic vibration energy harvester based on ring magnets with Halbach configuration: design, optimization, and applications
Data lectura:22/09/2022
Director/a:ARCOS VILLAMARÍN, ROBERT
Codirector/a:ROMEU GARBI, JORDI
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Electromagnetic vibration energy harvester
Universitat Politècnica de Catalunya
Data de registre: 10/06/2021
Patent

Investigation on electromagnetic vibration energy harvesting in water distribution control valves
Victor Ordoñez; Arcos, R.; Romeu, J.; Josefsson, A.
IEEE sensors journal, ISSN: 1530-437X (JCR Impact Factor-2020: 3.301; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Analysis of Different Cylindrical Magnet and Coil Configurations for Electromagnetic Vibration Energy Harvesters
Victor Ordoñez; Arcos, R.; Romeu, J.; Reina, S.
Periodicals of Engineering and Natural Sciences, ISSN: 2303-4521 (JCR Impact Factor-2021: 0.233; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/06/2021
Article en revista

Experimental validation in a controlled environment of a methodology for assessing the dynamic behavior of railway track components
Reina, S.; Ayabaca, C.; Venegas, D.; Zambrano, I.; Venegas, W.; Vila, C.; Victor Ordoñez
Machines, ISSN: 2075-1702 (JCR Impact Factor-2020: 4.5
Data de publicació: 19/05/2022
Article en revista

Análisis experimental de las vibraciones inducidas por flujo en válvulas de control de agua potable
XIV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica
Data de presentació: 14/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ALCÁZAR GARCÍA, DÉSIRÉE
Títol:Drive Systems Optimization in Electric, Hybrid and Fuel Cell Vehicles
Data lectura:05/09/2022
Director/a:ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
¿El Diéselgate es una fake news?
TRIBUNA PLURAL - RAED EDS.
Data de publicació: 02/03/2021
Capítol en llibre

Micromobility and smart cities: efficiency, energy consumption and range analysis for electric vehicles
Alcázar-García, Désirée; Romeral, L.
Renewable energy and environmental sustainability, ISSN: 2493-9439
Data de publicació: 22/04/2022
Article en revista

Model-based design validation and optimization of drive systems in electric, hybrid, plug-in hybrid and fuel cell vehicles
Alcázar-García, Désirée; Romeral, L.
Energy, ISSN: 0360-5442 (JCR Impact Factor-2020: 7.147; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2022
Article en revista

Energy consumption and total vehicle efficiency calculation procedure for electric vehicles (EV, HEV AND PHEV)
ASME 2018 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference
Data de presentació: 26/08/2018
Presentació de treball en congressos

Calculation energy consumption, range and efficiency for different electric, hybrid and fuel cell vehicles.
31st International Electric Vehicle Symposium & Exhibition and International Electric Vehicle Technology Conference
Data de presentació: 10/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LIRAVI, HASSAN
Títol:Advanced 2.5D meshless methodologies to deal with soil-structure interaction problems in elastodynamics
Data lectura:29/07/2022
Director/a:ARCOS VILLAMARÍN, ROBERT
Codirector/a:CLOT RAZQUIN, ARNAU
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Numerical investigation on train-induced environmental vibration in floating ladder tracks
Zakeri, J.; Liravi, H.
Journal of Theoretical and Applied Mechanics, ISSN: 1429-2955 (JCR Impact Factor-2020: 0.927; Quartil: Q4)
Data de publicació: 15/10/2020
Article en revista

A 2.5D coupled FEM-BEM-MFS methodology for longitudinally invariant soil-structure interaction problems
Liravi, H.; Arcos, R.; Ghangale, D.; Noori, B.; Romeu, J.
Computers and geotechnics, ISSN: 0266-352X (JCR Impact Factor-2021: 5.218; Quartil: Q1)
Data de publicació: 04/2021
Article en revista

A 2.5D coupled FEM–SBM methodology for soil–structure dynamic interaction problems
Liravi, H.; Arcos, R.; Clot, A.; Conto, K.; Romeu, J.
Engineering structures, ISSN: 0141-0296 (JCR Impact Factor-2020: 4.471; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2022
Article en revista

Design of railway-induced ground-borne vibration abatement solutions to be applied in railway tunnels by means of a hybrid modelling approach
13th International Workshop on Railway Noise
Data de presentació: 19/09/2019
Presentació de treball en congressos

Efficiency of isolated concrete blocks applied in railway slab tracks as mitigation measures for railway-induced ground-borne vibration in tunnels
49th International Congress and Exhibition on Noise Control
Data de presentació: 08/2020
Presentació de treball en congressos

A coupled 2.5 D FEM-SBM methodology for underground railway-induced ground-borne vibration problems
49th International Congress and Exhibition on Noise Control
Data de presentació: 23/08/2020
Presentació de treball en congressos

A semi-analytical approach for soil-pile interaction to be used in structure-borne noise problems
49th International Congress and Exhibition on Noise Control
Data de presentació: 23/08/2020
Presentació de treball en congressos

A 2.5D FEM-BEM-MFS methodology for soil-structure interaction problems in layered half-spaces
XI International Conference on Structural Dynamics
Data de presentació: 26/11/2020
Presentació de treball en congressos

VIBWAY: A user-friendly computational tool for the prediction of railway-induced ground-borne noise and vibration
51st International Congress and Exposition on Noise Control Engineering: Noise control in a more sustainable future
Data de presentació: 08/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RIO CANO, CARLOS
Títol:Estudio del coeficiente de rigidez y de amortiguación de una Suspensión Neumática multicámara
Data lectura:20/04/2022
Director/a:CODINA MACIA, ESTEBAN
Codirector/a:COMAS AMENGUAL, ANGEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Discharge coefficients of a heavy suspension nozzle
Rio, C.; Monshi Tousi, N.; Bergadà, J.M.; Comas, A.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2021: 2.838; Quartil: Q2)
Data de publicació: 15/03/2021
Article en revista

AUTOR/A:SOHRABI, SHAHIN
Títol:Active control of noise transmitted from barriers
Data lectura:11/03/2022
Director/a:PÀMIES GÓMEZ, TERESA
Codirector/a:ROMEU GARBI, JORDI
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Advanced modeling and control of 5 MW wind turbine using global optimization algorithms
Jafari, S.; Sohrabi, S.
Wind Engineering, ISSN: 0309-524X (JCR Impact Factor-2021: 0.0
Data de publicació: 01/10/2019
Article en revista

Suitability of Active Noise Barriers for Construction Sites
Sohrabi, S.; Pàmies, T.; Romeu, J.
Applied sciences, ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2019: 2.474; Quartil: Q2)
Data de publicació: 04/09/2020
Article en revista

Active noise control for open windows
Sohrabi, S.; Svensson, P.; Pàmies, T.; Romeu, J.
INTER-NOISE and NOISE-CON congress and conference proceedings, ISSN: 0736-2935
Data de publicació: 01/08/2021
Article en revista

Numerical study of an active noise barrier
46th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering
Data de presentació: 29/08/2017
Presentació de treball en congressos

A comprehensive predictive model to predict droplets size distribution in pressure swirl atomizer
28th European Conference on Liquid Atomization and Spray Systems
Presentació de treball en congressos

Evaluation of the effectiveness of control sources’ interval on active noise control performance
48th International Congress and Exhibition on Noise Control Engineering
Data de presentació: 06/2019
Presentació de treball en congressos

Investigate the effect of the active noise barrier on the reduction of noise level at the shadow zone and the neighboring building
49th International Congress and Exhibition on Noise Control
Data de presentació: 08/2020
Presentació de treball en congressos

Revision of cancellation at the edge approach for active noise barrier
2020 Leuven Conference on Noise and Vibration Engineering - 8th edition of the International Conference on Uncertainty in Structural Dynamics
Data de presentació: 08/09/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:YAGO LLAMAS, DANIEL
Títol:A new computational approach to topology optimization in solid mechanics problems
Data lectura:24/01/2022
Director/a:CANTE TERAN, JUAN CARLOS
Codirector/a:LLOBERAS VALLS, ORIOL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Computational design of locally resonant acoustic metamaterials
Roca, D.; Yago, D.; Cante, J.; Lloberas-Valls, O.; Oliver, J.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2019: 5.763; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2019
Article en revista

Variational approach to relaxed topological optimization: closed form solutions for structural problems in a sequential pseudo-time framework
Oliver, J.; Yago, D.; Cante, J.; Lloberas-Valls, O.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2019: 5.763; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/2019
Article en revista

Topology optimization of thermal problems in a nonsmooth variational setting: closed-form optimality criteria
Yago, D.; Cante, J.; Lloberas-Valls, O.; Oliver, J.
Computational mechanics, ISSN: 0178-7675 (JCR Impact Factor-2020: 4.014; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2020
Article en revista

Topology optimization using the unsmooth variational topology optimization (UNVARTOP) method: an educational implementation in MATLAB
Yago, D.; Cante, J.; Lloberas-Valls, O.; Oliver, J.
Structural and multidisciplinary optimization, ISSN: 1615-147X (JCR Impact Factor-2021: 4.279; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Topology optimization methods for 3D structural problems: a comparative study
Yago, D.; Cante, J.; Lloberas-Valls, O.; Oliver, J.
Archives of computational methods in engineering, ISSN: 1134-3060 (JCR Impact Factor-2021: 8.171; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/05/2022
Article en revista

Computational multiscale design of engineering metamaterials: application to acoustic insulation panels
6th European Conference on Computational Mechanics (Solids, Structures and Coupled Problems) / 7th European Computational Fluid Dynamics Conference
Data de presentació: 06/2018
Presentació de treball en congressos

Topological optimization of structural compliance problems: closed-form solutions
XV International Conference on Computational Plasticity
Data de presentació: 05/09/2019
Presentació de treball en congressos

Computational procedure for optimal design of acoustic metamaterials
XV International Conference on Computational Plasticity
Data de presentació: 05/09/2019
Presentació de treball en congressos

Nonsmooth Variational Approach to Topology Optimization and Closed-Form Optimality Criteria
14th World Congress in Computational Mechanics and European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering 2020
Presentació de treball en congressos

Comparative assessment of a variational approach to structural topology optimization
Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería 2022
Data de presentació: 09/2022
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MEHRDEL, POUYA
Títol:Microfluidic platforms: from 3D printing to µPADs for chemical and biological applications
Data lectura:14/09/2021
Director/a:CASALS TERRE, JASMINA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Portable 3D-printed sensor to measure ionic strength and pH in buffered and non-buffered solutions
Mehrdel, P.; Karimi, S.; Farré-Lladós, J.; Casals-Terré, J.
Food chemistry, ISSN: 0308-8146 (JCR Impact Factor-2020: 7.514; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Cost-effective microfabrication of sub-micron-depth channels by femto-laser anti-stiction texturing
Karimi, S.; Mehrdel, P.; Casals-Terré, J.; Farré-Lladós, J.
Biofabrication, ISSN: 1758-5082 (JCR Impact Factor-2020: 10.02; Quartil: Q1)
Data de publicació: 26/02/2020
Article en revista

Numerical and experimental analysis of a high-throughput blood plasma separator for point-of-care applications
Karimi, S.; Mojaddan, M.; Majidi, S.; Mehrdel, P.; Farré-Lladós, J.; Casals-Terré, J.
Analytical and bioanalytical chemistry, ISSN: 1618-2642 (JCR Impact Factor-2021: 4.478; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

Flow control in porous media: from numerical analysis to quantitative µPAD for ionic strength measurements
Mehrdel, P.; Khosravi, H.; Karimi, S.; Lopez, J.A.; Casals-Terré, J.
Sensors (Basel), ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2021: 3.847; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/05/2021
Article en revista

Porous cellulose substrate study to improve the performance of diffusion-based ionic strength sensors
Khosravi, H.; Mehrdel, P.; Lopez, J.A.; Casals-Terré, J.
Membranes, ISSN: 2077-0375 (JCR Impact Factor-2021: 3.7
Data de publicació: 01/11/2022
Article en revista

3D-printing and computational fluid dynamics "meet" paperbased microfluidics for enhanced flow control in difusive sensors
The 24th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences
Data de presentació: 04/10/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:TEJO OTERO, AITOR
Títol:Mimicking Soft Living Tissues for 3D Printed Surgical Planning Prototypes Using Additive Manufacturing Technologies
Data lectura:28/07/2021
Director/a:BUJ CORRAL, IRENE
Codirector/a:FENOLLOSA ARTÉS, FELIP
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Use of FDM technology in healthcare applications: recent advances
Buj-Corral, I.; Tejo-Otero, A.; Fenollosa, F.
Springer Nature
Data de publicació: 11/12/2020
Capítol en llibre

Use of FDM Technology in Healthcare Applications: Recent Advances
Harshit K. Dave, Paulo J. Davim
Data de publicació: 2021
Capítol en llibre

Evolution of Additive Manufacturing Processes: From the Background to Hybrid Printers
Springer
Data de publicació: 02/12/2021
Capítol en llibre

Foreseeing new multi-material FFF-Additive Manufacturing concepts meeting mimicking requirements with living tissues
Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2019: 0.516; Quartil: Q2)
Data de publicació: 2019
Article en revista

3D printing in medicine for preoperative surgical planning: a review
Tejo-Otero, A.; Buj-Corral, I.; Fenollosa, F.
Annals of biomedical engineering, ISSN: 0090-6964 (JCR Impact Factor-2020: 3.934; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/02/2020
Article en revista

3D printed soft surgical planning prototype for a biliary tract rhabdomyosarcoma
Tejo-Otero, A.; Lustig, P.; Fenollosa, F.; Valls, A.; Krauel, L.; Buj-Corral, I.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, ISSN: 1751-6161 (JCR Impact Factor-2020: 3.902; Quartil: Q2)
Data de publicació: 11/05/2020
Article en revista

Fabrikazio gehigarria ezinbesteko teknologia osasunean eta industrian: Euskadi eta Katalunia
Ekaia, ISSN: 0214-9001
Data de publicació: 18/05/2020
Article en revista

Development of AM technologies for metals in the sector of medical implants
Buj-Corral, I.; Tejo-Otero, A.; Fenollosa, F.
Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2020: 2.351; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/05/2020
Article en revista

Recent advances in the extrusion methods for ceramics
Buj-Corral, I.; Vidal, D.; Tejo-Otero, A.; El Mesbahi, J.; El Mesbahi, A.
IOP conference series: materials science and engineering, ISSN: 1757-899X (JCR Impact Factor-2017: 0.201
Data de publicació: 2021
Article en revista

3D printed prototype of a complex neuroblastoma for preoperative surgical planning
Tejo-Otero, A.; Fenollosa, F.; Uceda, R.; Castellví, A.; Lustig, P.; Valls-Esteve, A.; Ayats, M.; Munuera, J.; Buj-Corral, I.; Krauel, L.
Annals of 3D printed medicine, ISSN: 2666-9641
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

Soft-tissue-mimicking using silicones for the manufacturing of soft phantoms by fresh 3D printing
Fenollosa, F.; Tejo-Otero, A.; Colly, A.; Courtial, E.; Buj-Corral, I.; Marquette, C.A.
Rapid prototyping journal, ISSN: 1355-2546 (JCR Impact Factor-2021: 4.043; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/09/2021
Article en revista

The commissioning of a hybrid multi-material 3D printer
Castellví, A.; Poudelet, L.; Tejo-Otero, A.; Calvo , L.; Uceda, R.; Lustig, P.; Minguella-Canela, J.; Buj-Corral, I.; Fenollosa, F.; Krauel, L.; Valls, A.; Ayats, M.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN: 1757-8981 (JCR Impact Factor-2017: 0.201
Data de publicació: 01/10/2021
Article en revista

3D printed surgical planning prototype manufactured by a hybrid multi-material 3D printer
Tejo-Otero, A.; Castellví, A.; Lustig, P.; Fenollosa, F.; Uceda, R.; Buj-Corral, I.; Krauel, L.; Valls, A.; Munuera, J.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN: 1757-8981 (JCR Impact Factor-2017: 0.201
Data de publicació: 01/10/2021
Article en revista

Research on desktop 3D Printing Multi-Material New Concepts
Fenollosa, F.; Uceda, R.; Tejo-Otero, A.; Calvo , L.; Poudelet, L.; Buj-Corral, I.
IOP conference series: materials science and engineering, ISSN: 1757-899X (JCR Impact Factor-2017: 0.201
Data de publicació: 25/10/2021
Article en revista

Characterization of 3d printed yttria-stabilized zirconia parts for use in prostheses
Buj-Corral, I.; Vidal, D.; Tejo-Otero, A.; Padilla, J.A.; Xuriguera, E.; Fenollosa, F.
Nanomaterials, ISSN: 2079-4991 (JCR Impact Factor-2021: 5.719; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/11/2021
Article en revista

Soft-tissue-mimicking using hydrogels for the development of phantoms
Tejo-Otero, A.; Fenollosa, F.; Achaerandio, I.; Rey, S.; Buj-Corral, I.; Mateos, M.; Engel, E.
Gels, ISSN: 2310-2861 (JCR Impact Factor-2021: 4.2
Data de publicació: 06/01/2022
Article en revista

Soft 3D printing of thermoplastic polyurethane: Preliminary study
Fenollosa, F.; Jorand, L.; Tejo-Otero, A.; Lustig, P.; Romero, G.; Medel, S.; Uceda, R.
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part B, journal of engineering, ISSN: 0954-4054 (JCR Impact Factor-2020: 4.9
Data de publicació: 01/06/2022
Article en revista

Characterization of 3D Printed Metal-PLA Composite Scaffolds for Biomedical Applications
Buj-Corral, I.; Sanz-Fraile, H.; Ulldemolins, A.; Tejo-Otero, A.; Dominguez, A.; Almendros, I.; Otero, J.
Polymers, ISSN: 2073-4360 (JCR Impact Factor-2021: 4.967; Quartil: Q1)
Data de publicació: 05/07/2022
Article en revista

Patient comprehension of oncologic surgical procedures using 3D printed surgical planning prototypes
Tejo-Otero, A.; Valls-Esteve, A.; Fenollosa, F.; Siles-Hinojosa, A.; Nafria, B.; Ayats, M.; Buj-Corral, I.; Otero, M.; Rubio, J.; Munuera, J.; Krauel, L.
Annals of 3D printed medicine, ISSN: 2666-9641
Data de publicació: 08/2022
Article en revista

3D Printing of Bioinert Oxide Ceramics for Medical Applications
Buj-Corral, I.; Tejo-Otero, A.
Journal of functional biomaterials, ISSN: 2079-4983 (JCR Impact Factor-2021: 4.901; Quartil: Q2)
Data de publicació: 17/09/2022
Article en revista

Patient-specific 3D printed soft models for liver surgical planning and hands-on training
Valls, A.; Tejo-Otero, A.; Lustig, P.; Buj-Corral, I.; Fenollosa, F.; Rubio, J.; Barber, I.; Munuera, J.; Fondevila, C.; Krauel, L.
Gels, ISSN: 2310-2861 (JCR Impact Factor-2021: 4.2
Data de publicació: 01/04/2023
Article en revista

Mimicking soft living tissues for 3D printed surgical planning prototypes using different materials
XXXVII Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica
Data de presentació: 28/11/2019
Presentació de treball en congressos

Foreseeing new multi-material AM concepts meeting mimicking requirements with living tissues
8th Manufacturing Engineering Society International Conference
Data de presentació: 20/06/2019
Presentació de treball en congressos

Dimensional and mechanical changes assessment of 3D printed models after sterilization: a pilot study
EPOS Electronic Presentation Online System 2020
Data de presentació: 15/07/2020
Presentació de treball en congressos

Influence of printing paramters on surface roughness of zirconia specimens obtained by direct ink writing (DIW)
Young Ceramists Additive Manufacturing Forum 2020
Data de presentació: 29/10/2020
Presentació de treball en congressos

Freeform reversible embedding of suspended hydrogels for the manufacturing of biomedical applications
CASEIB 2020 - XXXVIII Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica.
Data de presentació: 11/2020
Presentació de treball en congressos

Innovació en els processos d'impressió 3D per extrusió
Jornades d'Innovació Tecnològica en Enginyeria Industrial: Enginyeria Mecànica
Data de presentació: 05/03/2021
Presentació de treball en congressos

Research on desktop 3D printing multi-material new concepts
9th Manufacturing Engineering Society International Conference
Data de presentació: 24/06/2021
Presentació de treball en congressos

3D printed surgical planning prototypes manufactured by a hybrid multimaterial 3D printer
9th Manufacturing Engineering Society International Conference
Data de presentació: 24/06/2021
Presentació de treball en congressos

The commissioning of a hybrid multi-material 3D Printer
9th Manufacturing Engineering Society International Conference
Data de presentació: 24/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ZHAO, WEIQIANG
Títol:IMPROVED CONDITION MONITORING OF HYDRAULIC TURBINES BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES
Data lectura:21/07/2021
Director/a:EGUSQUIZA ESTEVEZ, EDUARD
Codirector/a:PRESAS BATLLÓ, ALEXANDRE
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
On the use of artificial neural networks for condition monitoring of pump-turbines with extended operation
Zhao, W.; Egusquiza, M.; Valero, M.; Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, E.
Measurement (London), ISSN: 0263-2241 (JCR Impact Factor-2020: 3.927; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/10/2020
Article en revista

Improved damage detection in Pelton turbines using optimized condition indicators and data-driven techniques
Zhao, W.; Egusquiza, M.; Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, E.
Structural health monitoring: an international journal, ISSN: 1475-9217 (JCR Impact Factor-2021: 5.71; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/01/2021
Article en revista

On the use of neural networks for dynamic stress prediction in Francis turbines by means of stationary sensors
Presas, A.; Valentin, D.; Zhao, W.; Egusquiza, M.; Valero, M.; Egusquiza, E.
Renewable energy, ISSN: 1879-0682 (JCR Impact Factor-2021: 8.634; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2021
Article en revista

Increasing the operating range and energy production in Francis turbines by an early detection of the overload instability
Zhao, W.; Presas, A.; Egusquiza, M.; Valentin, D.; Egusquiza, E.; Valero, M.
Measurement (London), ISSN: 0263-2241 (JCR Impact Factor-2021: 5.131; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/2021
Article en revista

On the use of vibrational hill charts for improved condition monitoring and diagnosis of hydraulic turbines
Zhao, W.; Presas, A.; Egusquiza, M.; Valentin, D.; Egusquiza, E.; Valero, M.
Structural health monitoring: an international journal, ISSN: 1475-9217 (JCR Impact Factor-2020: 5.929; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/01/2022
Article en revista

Shutdown idling performance of the nuclear main coolant pump under station blackout accident: An optimization study
Lu, Y.; Zhao, W.; Presas, A.; Zhu, R.; Wang, Z.
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part A, Journal of power and energy, ISSN: 2041-2967 (JCR Impact Factor-2021: 1.616; Quartil: Q4)
Data de publicació: 25/05/2022
Article en revista

A novel condition monitoring methodology based on neural network of pump-turbines with extended operating range
14th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics 2016: New Perspectives in Measurements, Tools and Techniques for Systems Reliability, Maintainability and Safety
Data de presentació: 03/09/2019
Presentació de treball en congressos

Strain prediction in Francis runners by means of stationary sensors
30th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems
Data de presentació: 23/04/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SARABANDI, SOHEIL
Títol:Solving the Nearest Rotation Matrix Problem in Three and Four Dimensions with Applications in Robotics
Data lectura:27/04/2021
Tutor/a:FONT LLAGUNES, JOSEP MARIA
Director/a:THOMAS ARROYO, FEDERICO
Premi:
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A survey on the computation of quaternions from rotation matrices
Sarabandi, S.; Thomas, F.
Journal of mechanisms and robotics, ISSN: 1942-4302 (JCR Impact Factor-2019: 1.925; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/04/2019
Article en revista

On Cayley's factorization with an application to the orthonormalization of noisy rotation matrices
Sarabandi, S.; Perez Gracia, A.; Thomas, F.
Advances in applied clifford algebras, ISSN: 0188-7009 (JCR Impact Factor-2019: 1.066; Quartil: Q3)
Data de publicació: 09/05/2019
Article en revista

On closed-form formulas for the 3-D nearest rotation matrix problem
Sarabandi, S.; Shabani, A.; Porta, J.; Thomas, F.
IEEE transactions on robotics, ISSN: 1552-3098 (JCR Impact Factor-2020: 5.567; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/08/2020
Article en revista

Approximating displacements in R^3 by rotations in R^4 and its application to pointcloud registration
Sarabandi, S.; Thomas, F.
IEEE transactions on robotics, ISSN: 1552-3098 (JCR Impact Factor-2020: 16.6
Data de publicació: 2022
Article en revista

Hand-eye calibration made easy through a closed-form two-stage method
Sarabandi, S.; Porta, J.; Thomas, F.
IEEE robotics and automation letters, ISSN: 2377-3766 (JCR Impact Factor-2020: 7.0
Data de publicació: 2022
Article en revista

A reconfigurable asymmetric 3-UPU parallel robot
ReMAR 2018 - International Conference on Reconfigurable Mechanisms & Robots
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

Accurate computation of quaternions from rotation matrices
ARK 2018 - 16th International Symposium on Advances in Robot Kinematics
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

Singularity-free computation of quaternions from rotation matrices in E4 and E3
AGACSE 2019 - Applied Geometric Algebras in Computer Science and Engineering
Data de presentació: 2018
Presentació de treball en congressos

A fast branch-and-prune algorithm for the position analysis of spherical mechanisms
World Congress on Mechanism and Machine Science 2019
Data de presentació: 2019
Presentació de treball en congressos

Angle-bound smoothing with applications in Kinematics
IFToMM Asian Mechanism and Machine Science
Data de presentació: 17/12/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:RALLO TOLÓS, HÉCTOR
Títol:Second Life Batteries of Electric Vehicles: Analysis of Use and Management Models
Data lectura:09/02/2021
Director/a:AMANTE GARCIA, BEATRIZ
Menció:Menció Doctorat Internacional + Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Comparison of the state of Lithium-Sulphur and lithium-ion batteries applied to electromobility
Benveniste, G.; Rallo, H.; Canals Casals, L.; Merino, A.; Amante, B.
Journal of environmental management, ISSN: 0301-4797 (JCR Impact Factor-2018: 4.865; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/11/2018
Article en revista

Economic analysis of the disassembling activities to the reuse of electric vehicles Li-ion batteries
Rallo, H.; Benveniste, G.; Gestoso, I.; Amante, B.
Resources, conservation and recycling, ISSN: 0921-3449 (JCR Impact Factor-2020: 10.204; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/02/2020
Article en revista

Lithium-ion battery 2nd life used as a stationary energy storage system: Ageing and economic analysis in two real cases
Rallo, H.; Canals Casals, L.; De la Torre, D.; Reinhardt, R.; Marchante, C.; Amante, B.
Journal of cleaner production, ISSN: 0959-6526 (JCR Impact Factor-2020: 9.297; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2020
Article en revista

Comparative life cycle assessment of Li-Sulfur and Li-ion of batteries for electric vehicles
International Congres on Resource Sustainability 2021
Data de presentació: 20/07/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ALGAR ESPEJO, ANTONIO
Títol:Amortiguación de final de carrera de actuadores hidráulicos
Data lectura:08/02/2021
Director/a:CODINA MACIA, ESTEBAN
Codirector/a:FREIRE VENEGAS, FRANCISCO JAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Experimental study of 3D movement in cushioning of hydraulic cylinder
Algar, A.; Codina-Macia, Esteban; Freire, F.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2017: 2.676; Quartil: Q2)
Data de publicació: 25/05/2017
Article en revista

Pressure-drop coefficients for cushioning system of hydraulic cylinder with grooved piston: a computational fluid dynamic simulation
Castilla, R.; Alemany, I.; Algar, A.; Gamez-Montero, P.J.; Roquet, P.; Codina-Macia, Esteban
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2017: 2.676; Quartil: Q2)
Data de publicació: 25/10/2017
Article en revista

Bond graph simulation of error propagation in position estimation of a hydraulic cylinder using low cost accelerometers
Algar, A.; Codina-Macia, Esteban; Freire, F.
Energies, ISSN: 1996-1073 (JCR Impact Factor-2018: 2.707; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/10/2018
Article en revista

Simulation of hydraulic cylinder cushioning
Algar, A.; Freire, F.; Castilla, R.; Codina-Macia, Esteban
Sustainability (Switzerland), ISSN: 2071-1050 (JCR Impact Factor-2021: 3.889; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/01/2021
Article en revista

AUTOR/A:GARCIA VILANA, SILVIA
Títol:Modelo estocástico de hueso cortical de costilla humana para la predicción de fracturas mediante emisión acústica
Data lectura:04/02/2021
Director/a:SÁNCHEZ MOLINA, DAVID
Codirector/a:VELAZQUEZ AMEIJIDE, JUAN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Estudio de la frecuencia de ocurrencia de accidentes de tráfico mediante procesos estocásticos de Pascal-Pólya
Biomecánica, ISSN: 1885-9518
Data de publicació: 24/07/2019
Article en revista

Probabilistic assessment for clavicle fracture under compression loading: rate-dependent behavior
Sanchez, D.; Garcia-Vilana, Silvia; Velazquez-Ameijide, J.; Arregui-Dalmases, C.
Biomedical engineering: applications, basis and communications, ISSN: 1016-2372 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 10/2020
Article en revista

Prediction of mechanical properties of human rib cortical bone using fractal dimension
Velazquez-Ameijide, J.; Garcia-Vilana, Silvia; Sanchez, D.; Lluma, J.; Martinez-Gonzalez, E.; Rebollo-Soria, M.; Arregui-Dalmases, C.
Computer methods in biomechanics and biomedical engineering, ISSN: 1025-5842 (JCR Impact Factor-2020: 0.354; Quartil: Q3)
Data de publicació: 26/10/2020
Article en revista

A predictive model for fracture in human ribs based on in-vitro acoustic emission data
Garcia-Vilana, Silvia; Sanchez, D.; Lluma, J.; Fernández, I.; Velazquez-Ameijide, J.; Martinez-Gonzalez, E.
Medical physics, ISSN: 0094-2405 (JCR Impact Factor-2021: 4.506; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/09/2021
Article en revista

Viscoelastic characterization of parasagittal bridging veins and implications for traumatic brain injury: a pilot study
Garcia-Vilana, Silvia; Sanchez, D.; Lluma, J.; Galtés, I.; Velazquez-Ameijide, J.; Rebollo, M. C.; Arregui, C.
Bioengineering, ISSN: 2306-5354 (JCR Impact Factor-2021: 5.046; Quartil: Q2)
Data de publicació: 18/10/2021
Article en revista

Age effects on the mechanical behavior of human cerebral bridging veins
Garcia-Vilana, Silvia; Sanchez, D.
Clinical biomechanics, ISSN: 0268-0033 (JCR Impact Factor-2021: 0.559; Quartil: Q2)
Data de publicació: 12/2022
Article en revista

AUTOR/A:MARTÍN NAVARRETE, ROCÍO
Títol:Computational Aeroacoustics in the Automotive Industry
Data lectura:02/02/2021
Director/a:SORIA GUERRERO, MANUEL
Codirector/a:CANTE TERAN, JUAN CARLOS
Menció:Menció Doctorat Industrial (Generalitat)
PUBLICACIONS DERIVADES
Noise radiated by an open cavity at low Mach number: Effect of the cavity oscillation mode
Martín, R.; Soria, M.; Lehmkuhl, O.; Duben, A.; Gorobets, A.
International Journal of Aeroacoustics, ISSN: 1475-472X (JCR Impact Factor-2019: 1.203; Quartil: Q3)
Data de publicació: 17/09/2019
Article en revista

On the flow and passive noise control of an open cavity at Re=5000
Martín, R.; Soria, M.; Rodriguez, I.; Lehmkuhl , O.
Flow turbulence and combustion, ISSN: 1386-6184 (JCR Impact Factor-2021: 2.566; Quartil: Q3)
Data de publicació: 19/04/2021
Article en revista

Noise radiated by an open cavity at M=0.1 and Re=5000
25th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference
Data de presentació: 22/05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GENG, LINLIN
Títol:Numerical Investigation and Modelling of the Unsteady Behavior and Erosion Power of Cloud Cavitation
Data lectura:28/01/2021
Director/a:ESCALER PUIGORIOL, FRANCESC XAVIER
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Assessment of RANS turbulence models and Zwart cavitation model empirical coefficients for the simulation of unsteady cloud cavitation
Geng, L.; Escaler, X.
Engineering applications of computational fluid mechanics, ISSN: 1994-2060 (JCR Impact Factor-2019: 5.8; Quartil: Q1)
Data de publicació: 26/11/2019
Article en revista

Improvement of cavitation mass transfer modeling by including Rayleigh–Plesset equation second order term
Geng, L.; Chen, J.; Escaler, X.
European journal of mechanics B-Fluids, ISSN: 0997-7546 (JCR Impact Factor-2020: 2.183; Quartil: Q2)
Data de publicació: 03/06/2020
Article en revista

Numerical simulation of cavitation erosion aggressiveness induced by unsteady cloud cavitation
Geng, L.; Chen, J.; De La Torre, O.; Escaler, X.
Applied sciences (Basel), ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2020: 2.679; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/08/2020
Article en revista

Numerical investigation of the cavitation effects on the vortex shedding from a hydrofoil with blunt trailing edge
Chen, J.; Geng, L.; Escaler, X.
Fluids, ISSN: 2311-5521 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 21/11/2020
Article en revista

Large-eddy simulation of cavitating tip leakage vortex structures and dynamics around a NACA0009 hydrofoil
Geng, L.; Zhang , D.; Chen, J.; Escaler, X.
Journal of marine science and engineering, ISSN: 2077-1312 (JCR Impact Factor-2021: 2.744; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2021
Article en revista

Prediction of cavitation erosion with different erosion risk indicators
Geng, L.; Zhang, D.; Chen, J.; De La Torre, O.; Escaler, X.
Ocean engineering, ISSN: 0029-8018 (JCR Impact Factor-2020: 3.795; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2022
Article en revista

Recommendations for the simulation of unsteady cloud cavitation around 2D hydrofoils with density corrected model
3rd International Symposium of Cavitation and Multiphase Flow
Data de presentació: 21/04/2019
Presentació de treball en congressos

Assessment of turbulence models for the prediction of Bénard- Von Kármán vortex shedding behind a truncated hydrofoil in cavitation conditions
30th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems
Data de presentació: 22/03/2021
Presentació de treball en congressos

Numerical investigation of the effects of hydrofoil vibrations on the unsteady behavior of cavitation
30th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems
Data de presentació: 23/03/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BELLAFONT PERALTA, IGNACIO
Títol:Study of the beam induced vacuum effects in the cryogenic beam vacuum chamber of the Future Circular Hadron Collider
Data lectura:25/01/2021
Director/a:ESCALER PUIGORIOL, FRANCESC XAVIER
Codirector/a:QUISPE FLORES, MARCOS OSWALDO
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Commissioning of a beam screen test bench experiment with a future circular hadron collider type synchrotron radiation beam
González, L.A.; Gil-Costa, M.; Baglin, V.; Chiggiato, P.; Garion, C.; Kersevan, R.; Casalbuoni, S.; Huttel, E.; Bellafont, I.; Pérez, F.
Physical review accelerators and beams, ISSN: 2469-9888 (JCR Impact Factor-2019: 1.623; Quartil: Q3)
Data de publicació: 23/08/2019
Article en revista

Design of the future circular hadron collider beam vacuum chamber
Bellafont, I.; Morrone, M.; Mether, L.; Fernández, J.; Kersevan, R.; Garion, C.; Baglin, V.; Chiggiato, P.; Pérez, F.
Physical review accelerators and beams, ISSN: 2469-9888 (JCR Impact Factor-2020: 1.639; Quartil: Q3)
Data de publicació: 06/03/2020
Article en revista

Beam induced vacuum effects in the future circular hadron collider beam vacuum chamber
Bellafont, I.; Mether, L.; Kersevan, R.; Malyshev, O.B.; Baglin, V.; Chiggiato, P.; Pérez, F.
Physical review accelerators and beams, ISSN: 2469-9888 (JCR Impact Factor-2020: 1.639; Quartil: Q3)
Data de publicació: 16/04/2020
Article en revista

AUTOR/A:ROCA CAZORLA, DAVID
Títol:Numerical Tools for Computational Design of Acoustic Metamaterials
Data lectura:07/09/2020
Director/a:CANTE TERAN, JUAN CARLOS
Codirector/a:LLOBERAS VALLS, ORIOL
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Numerical tools for computational design of acoustic metamaterials
International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE)
Data de publicació: 2020
Llibre

A computational multiscale homogenization framework accounting for inertial effects: application to acoustic metamaterials modelling
Roca, D.; Lloberas-Valls, O.; Cante, J.; Oliver, J.
Computer methods in applied mechanics and engineering, ISSN: 0045-7825 (JCR Impact Factor-2018: 4.821; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2018
Article en revista

Experimental and numerical assessment of local resonance phenomena in 3D-printed acoustic metamaterials
Roca, D.; Pàmies, T.; Cante, J.; Lloberas-Valls, O.; Oliver, J.
Journal of vibration and acoustics. Transactions of the ASME, ISSN: 1048-9002 (JCR Impact Factor-2020: 1.583; Quartil: Q3)
Data de publicació: 04/2020
Article en revista

Computational homogenization procedure for acoustic problems
Congreso de Métodos Numéricos en Ingeniería 2017
Data de presentació: 04/07/2017
Presentació de treball en congressos

Multi-scale modeling of materials accounting for inertial effects: application to acoustic metamaterials
XIV International Conference on Computational Plasticity (COMPLAS 2017)
Data de presentació: 09/2017
Presentació de treball en congressos

On multiscale modeling of materials accounting for inertial effects: application to acoustic metamaterials design
CMCS 2017: Computational Modeling of Complex Materials across the Scales
Data de presentació: 11/2017
Presentació de treball en congressos

Multi-scale computational design of engineering metamaterials: application to acoustic insulation cases
13th World Congress in Computational Mechanics and 2nd Pan American Congress on Computational Mechanics
Data de presentació: 06/2018
Presentació de treball en congressos

Computational Design of Acoustic Metamaterials for Sound Attenuation
14th World Congress in Computational Mechanics and 8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:EGUSQUIZA MONTAGUT, MÒNICA
Títol:Study of the Dynamic Behavior of Pelton Turbines
Data lectura:14/02/2020
Director/a:EGUSQUIZA ESTEVEZ, EDUARD
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Experimental and numerical investigation on the influence of a large crack on the modal behaviour of a Kaplan turbine blade
Zhang, M.; Valentin, D.; Valero, M.; Presas, A.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E.
Engineering failure analysis, ISSN: 1350-6307 (JCR Impact Factor-2020: 3.114; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Dynamic model for axial motion of horizontal pelton turbine and validation in actual failure case
Rodriguez, C.; Egusquiza, E.; Egusquiza, M.; Reyes, S.; Zambrano, D.; Tapia, J.
Shock and vibration, ISSN: 1070-9622 (JCR Impact Factor-2020: 1.543; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/01/2020
Article en revista

Transposition of the mechanical behavior from model to prototype of Francis turbines
Valentin, D.; Presas, A.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E.; Gomes, J.; Avellan, F.
Renewable energy, ISSN: 1879-0682 (JCR Impact Factor-2020: 8.001; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2020
Article en revista

Dynamic response of Pelton runners: Numerical and experimental analysis in prototypes
Egusquiza, M.; Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, E.
Renewable energy, ISSN: 1879-0682 (JCR Impact Factor-2020: 8.001; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/09/2020
Article en revista

Nonlinear modal interaction analysis and vibration characteristics of a francis hydro-turbine generator unit
Xu, B.; Luo, X.; Egusquiza, M.; Ye, W.; Liu, J.; Egusquiza, E.; Chen, D.; Guo, P.
Renewable energy, ISSN: 1879-0682 (JCR Impact Factor-2021: 8.634; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/05/2021
Article en revista

AUTOR/A:AN, BO
Títol:Numerical investigation on applications simulated via using lattice Boltzmann method
Data lectura:12/12/2019
Director/a:BERGADÀ GRANYÓ, JOSEP MARIA
Codirector/a:MELLIBOVSKY ELSTEIN, FERNANDO PABLO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
New applications of numerical simulation based on lattice Boltzmann method at high Reynolds numbers
An, B.; Bergadà, J.M.; Mellibovsky, F.; Sang, W.
Computers & mathematics with applications, ISSN: 0898-1221 (JCR Impact Factor-2020: 3.476; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/03/2020
Article en revista

Towards a better understanding of wall-driven square cavity flows using the Lattice Boltzmann method
An, B.; Mellibovsky, F.; Bergadà, J.M.; Sang, W.
Applied mathematical modelling, ISSN: 0307-904X (JCR Impact Factor-2020: 5.129; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2020
Article en revista

AUTOR/A:NÁPOLES ALBERRO, AMELIA EMELINA
Títol:Estudio de la energía específica consumida en el rectificado
Data lectura:10/09/2019
Director/a:GONZALEZ ROJAS, HERNAN ALBERTO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Influence of the regime of electropulsing-assisted machining on the plastic deformation of the layer being cut
Hameed, S.; Gonzalez-Rojas, Hernan A.; Perat, J.; Napoles, A.; Sanchez Egea, Antonio J.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2018: 2.972; Quartil: Q2)
Data de publicació: 25/05/2018
Article en revista

Rotary inverted pendulum with magnetically external perturbations as a source of the pendulum’s base navigation commands
Pujol-Vazquez, G.; Acho, L.; Mobayen, S.; Napoles, A.; Perez-Gracia, V.
Journal of the Franklin Institute, ISSN: 0016-0032 (JCR Impact Factor-2019: 4.036; Quartil: Q1)
Data de publicació: 07/2018
Article en revista

Model based on an effective material-removal rate to evaluate specific energy consumption in grinding
Napoles, A.; Gonzalez-Rojas, Hernan A.; Sanchez Egea, Antonio J.; Hameed, S.; Peña, R. M.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2019: 3.057; Quartil: Q2)
Data de publicació: 21/03/2019
Article en revista

Surface damaging of brass and steel pins when sliding over nitrided samples cut by finishing and roughing EDM conditions
Martynenko, V.; Martinez Krahmer, D.; Napoles, A.; Cabo, A.; Pérez, D.; Zayas F, E.E.; Gonzalez-Rojas, Hernan A.; Sanchez Egea, Antonio J.
Materials (Basel), ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2020: 3.623; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/07/2020
Article en revista

AUTOR/A:FENOLLOSA ARTÉS, FELIP
Títol:Contribució a l'estudi de la impressió 3D per a la fabricació de models per facilitar l'assaig d'operacions quirúrgiques de tumors.
Data lectura:25/07/2019
Director/a:BUJ CORRAL, IRENE
Director/a:GOMA AYATS, JUAN RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Sistemas de fabricación. Teoría curso 2020/2021
Data de publicació: 31/10/2019
Llibre

Sistemas Integrados de Fabricación
Data de publicació: 24/02/2021
Llibre

Sistemes Integrats de Fabricació
Data de publicació: 05/03/2021
Llibre

AUTOR/A:MIRÓ JANÉ, ARNAU
Títol:Flow and Heat Transfer of Impinging Synthetic Jets
Data lectura:19/06/2019
Director/a:SORIA GUERRERO, MANUEL
Codirector/a:CAJAS GARCÍA, JUAN CARLOS
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Impact of interannually variable diffuse attenuation coefficients for downwelling irradiance on biogeochemical modelling
Terzic, E.; Stefano, S.; Cossarini, G.; Solidoro, C.; Teruzzi, A.; Miro, A.; Lazzari, P.
Ocean modelling, ISSN: 1463-5003 (JCR Impact Factor-2021: 3.293; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/2021
Article en revista

Flow topology and heat transfer analysis of slotted and axisymmetric synthetic impinging jets
Miro, A.; Soria, M.; Cajas García, Juan Carlos; Rodriguez, I.; Moulinec, C.
International journal of thermal sciences, ISSN: 1290-0729 (JCR Impact Factor-2021: 4.779; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/2021
Article en revista

AUTOR/A:MUGURUZA BLANCO, ASIER
Títol:Contribución a las tecnologías de fabricación aditiva para la obtención de piezas multimaterial, combinando la impresión 3D por máscara con la impresión funcional mediante sistemas InkJet
Data lectura:10/04/2019
Director/a:MINGUELLA CANELA, JOAQUIM
Codirector/a:BONADA BO, JORDI
Menció:Menció Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Reinforced photocurable materials for an Additive Manufacturing process based on Mask Image Projection
Bonada, J.; Xuriguera, E.; Muguruza, A.; Gonçalves, J.; Barcelona, P.; Pons, J.Mª; Minguella-Canela, J.; Uceda, R.
Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2018: 0.313; Quartil: Q2)
Data de publicació: 09/03/2020
Article en revista

Optimal postponement in supply chain network design under uncertainty: an application for additive manufacturing
Ramon-Lumbierres, Daniel.; Heredia, F.-Javier; Minguella-Canela, J.; Muguruza, A.
International journal of production research, ISSN: 0020-7543 (JCR Impact Factor-2020: 8.568; Quartil: Q1)
Data de publicació: 17/06/2020
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
13/04/202313/04/2023FLuidic Capillary Device
03/02/202302/02/2027Convenio entre la Universitat Politècnica de Catalunya y la empresa Computer Integrated Manufacturing Technologies SL para regular un patrocinio para la nueva aula “CIMATECH"Universitat Politècnica de Catalunya; Cimatech
30/01/202330/09/2023Contracte de col.laboració per a l'estudi de la potencialitat d’optimitzar el rendiment de centrals de bombamentAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
20/01/202320/01/2026Ground services for campaign operations and on-board autonomous systems enabling reusable launch vehicle conceptsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2026Advanced Grid Interfaces for innovative STorage IntegrationCommission of European Communities
01/01/202331/12/2023contracte amb AIFTOP per impulsar coneixement amb sistemes de transmisió de energia olehidráulics i neumáticsASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
14/12/202213/06/2023Contracte de col·laboració per la realització d’un model en 3D i simulació acústica de la planta de Calinsa Girona, amb l’objectiu de determinar l’afectació sonora sobre els receptors residencials mésAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
01/12/202230/11/2024Mitigación del ruido mediante metamateriales acústicos: fabricación y validación experimentalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/20243D slag concrete manufacturing solutions for marine biotopesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Aplicación en base web para la predicción de vibraciones inducidas por tráfico ferroviarioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Herramienta de bruñido con bolas asistida por ultrasonidos, para el súper acabado de piezas en tornoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Noise mitigation via acoustic metamaterial technology: computational design and prototyping solutions (AC-METATECH-DES)Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
15/11/202231/03/2023Contrato de colaboración para la realización del proyecto de I+D consistente en realizar un estudio de simulación del contacto pantógrafo-catenaria para algunas casuísticas especiales existentes en laIDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
15/11/202231/03/2023Contrato de colaboración para realizar un estudio de simulación del contacto pantógrafo-catenaria para secciones convencionales de las líneas L15 y L16 del Grand París Express, así como en la playa deIDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
01/11/202231/10/2026Hidden Hydro Oscillating Power for EuropeCommission of European Communities
27/10/202230/06/2023Ajuts per la valorització de projectes en fases primerenques de maduresa tecnològica (LLAVOR- UPC 22)Universitat Politècnica de Catalunya
19/10/202218/04/2024Sistema robust de sensorització remota a partir de l'aprofitament de l'energia de vibracióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024 Microfluidics enhanced non-invasive sweat sensing monitoringAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024Demonstration of acoustic metamaterial-based technology for soundproofing ApplicationsAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
12/10/202211/10/2023Microfluidics enhanced non-invasive sweat sensing (The Basics) (MENISS_B)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/10/202211/12/2022Contracte de col·laboració per la realització de l’anàlisi computacional de les característiques tèrmiques de 3 models de Unitat de Tractament de l’Aire (UTA) i l’anàlisis experimental d’una d’elles.SERVOCLIMA, SA
03/10/202202/10/2025Monitorización no invasiva de lactato con sensores miniaturizados y mejorados mediante a la incorporación de nanopartículas magnética procedentes de la valorización de un subproducto de siderúrgiaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/09/202215/09/2022System to assist walking.
01/09/202231/08/2025Modelado neuromusculoesquelético y simulación de la recuperación de la función motora mediante rehabilitación robótica de la marchaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Smart Skin for Airflow SensingMINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
04/07/202203/07/2025ABLE Daily Exo: La nueva generación de exoesqueletos robóticos inteligentes para ayudar a las personas con discapacidad en las actividades de la vida diariaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/202231/12/2024Sistema constructivo híbrido poliurea-hormigón para seguridad en conservación de pasos de bajo gálibo SAFEPASSAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/06/202224/06/2022Outil de brunissage assisté par vibration ultrasonique pour tour.
02/06/202202/06/2022TremorSoft: a decision support tool for differential diagnosis between Parkinson and Essential tremors
02/06/202231/08/2024Contrato de colaboración para el desarrollo y validación de bioligantes formulados a partir de compuestos naturales de origen vegetalSORIGUE, S.A.
01/06/202230/05/2023Impressió 3D com a eina de formació i planificació per intervencions quirúrgiquesUniversitat Politècnica de Catalunya; Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202230/12/2022Contracte de col·laboració per un projecte d’R+D consistents en redissenyar, fabricar i validar un sistema microfluídica per a la separació de glòbuls blancsBIOLIQUID INNOVATIVE GENETICS SL
01/06/202231/05/2023Desarrollo de un mapa acústico para la ciudad de Bucaramanga, Santander, ColombiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
20/05/202220/05/2022Dispositivo y método formador en continuo de tubos compuestos rígidos de geometría variable.
13/05/202230/09/2022Conveni de Col·laboració INNOVA EXPERTSINNOVA EXPERTS, S.L.
11/03/202231/12/2022Contrato de colaboración para el estudio mediante simulación numérica con computador de una modificación del canalizador de agua de los desagues de la presa de La AlmendraAUX.D'EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES S.L
04/03/202230/06/2022Contracte de col·laboració per suport tècnic AMPHOSAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
01/01/202231/12/2024Intelligent prediction tool for ground-borne noise and vibrations induced by railway trafficFundaçao para a Ciência e a Tecnologia
01/01/202216/06/2023Contrato de colaboración por el desarrollo de la unidad compacta automatizada de siembra en masa de medios de cultivo planificadosREACTIVOS PARA DIAGNOSTICO, SL
01/01/202231/12/2022Contrato de colaboración en I+D entre AIFTOP y UPCASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/202231/12/2024Estimación y control en baterias de flujo redox de VanadioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202231/12/2024Siguiente generación de instrumentación para caracterizar la interfaz superficie-subsuperficie en exploración planetaria: sensores de viento para Marte y sondas para regolitoMINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
18/10/202118/10/2021Herramienta de bruñido de puntas intercambiables.
05/10/202105/10/2021Fluid capillary device
01/10/202101/10/2024Innovative Modular Pour Plating Microbiology Culture Media TechnologyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202131/08/2024Hacia estrategias de actuación en tiempo real para control de flujo y reducción de ruido en aeronaves.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Obtención de prótesis para sustitución de tejido óseo mediante impresión 3D por extrusión y posterior sinterizadoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES CELULÓSICOS EN BIOPRODUCTOS AVANZADOS Y ECOLÓGICOSAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/07/2022Estudi teòric-experimental de la máquina telescòpica T-164AUSA Center, S.L.U.
30/07/202130/07/2024Proyecto ADRIANO: Desarrollo de una tecnología de construcción 4.0 basda en la impresión 3DAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/202130/06/2022EEBE 3DDay - Feria participativa de impresión 3D. Motivando a los estudiantes de secundaria desde la universidadFUND.ESPAÑOLA CIENCIA Y TECNOLOGIA
01/07/202131/10/2021On the flow and noise control of three-dimensional wakesRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/202130/06/2022EEBE 3DDay- Feria participativa de impresión 3D. Motivando a los estudiantes de secundaria desde la universidadFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
17/06/202117/06/2021Outil de coupe assisté pas vibration ultrasonique
17/06/202117/06/2021Outil de brunissage assisté par vibration ultrasonique
10/06/202110/06/2021Electromagnetic vibration energy harvester
01/06/202131/05/2022Formació i aplicació multisectorial de tecnologies d’impressió 3D a personal sanitari a Cuba per a la promoció de les seves capacitats i autonomiaUniversitat Politècnica de Catalunya
24/05/202124/05/2024ArmTracker: Un sistema portable per avaluar la funció motora de les extremitats superiors durant la vida diària per a pacients amb distròfia muscular de Duchenne i atròfia muscular espinalLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
19/04/202118/06/2021Asesoramiento sobre la medición y el análisis del comportamiento hidráulico de cinco grupos de bombeoCETAQUA
14/04/202114/06/2021Determinación del comportamiento térmico de un intercambiador de calor diseñado para la refrigeración de la góndola de un aerogenerador, “Cooling Fins Aerothermal/'SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY INN
08/03/202130/11/2021Estudio mediante simulación numérica con computador de un rodete hidráulicoAUX.D'EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES S.L
01/03/202101/03/2023Eevaluar experimentalmente las prestaciones de juntas de estanqueidad de altas prestaciones para cilindros oleohidráulicosEPIDOR SEALS AND RUBBER TECHNOLOGY
10/02/202109/02/2023Elevating the able to personalized homecareAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/02/202130/06/2021Projecte consistent en oferir suport al dissenyR+D de maquines dumper per obra pública.AUSA Center, S.L.U.
15/01/202115/01/2021Acoustic metamaterial and process for manufacturing the same
01/01/202131/03/2023Engine bleed JEt pumps continuous behaviour MODelizationCommission of European Communities
01/01/202131/12/2021Asesoramiento científico y tecnológico en temas de formación, investigación y desarrollo de las tecnologías relacionadas con los sistemas de transferencia de energía oleohidráulicos y neumáticos.ASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/202127/05/2022Formació i aplicació multisectorial de tecnologies d’impressió 3D a personal sanitari a Cuba per a la promoció de les seves capacitats i autonomia (3D-CUB)Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
26/11/202023/11/2023Design and Production of a High Quality PM G-RotorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/11/202014/01/2024Aportació a la UPC, amb caràcter d’irrevocable, la quantitat de 25.000 euros anuals prorrogables a 3 anys per a destinar-los íntegrament a un contracte predoctoral de recerca i a una borsa per a despeBANASEGUR GRUP SL
23/11/202015/03/2023NANOSCALE - Desenvolupament de nanosensors per aplicacions de diagnòstic a partir de la valoritzacióAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
23/11/202023/11/2023Recerca de nous materials compostos verds per a la valorització de subproductes del cànem VALSUCANEMAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
30/10/202030/12/2020Projecte d'R+D sobre la caracterització funcional d'un purificador d'aireSODECA, S.L.U.
10/10/202010/10/2021Diseñar y llevar a cabo los ensayos a escala laboratorio para poder valorizar la cascarilla como pigmento y nanopartícula.MOREDA-RIVIERE TREFILERIAS, SA
23/09/202030/06/2023Mejora del sistema de transmisión de datos de una nave logística monitorizada para su gestión inteligente. Integración de los datos recogidos en una única plataforma; visualización y seguimiento de loMONTEPINO LOGISTICA BIG BOX SL
23/09/202030/06/2025Estudio del funcionamiento de una nave logística mediante simulaciones fluidodinámicas. Instalación de un sistema remoto de adquisición de datos; visualización y seguimiento en tiempo real de dichos dMONTEPINO LOGISTICA MARCHAMALO 3 SL
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/01/2022Implementació industrial del brunyit per a l'acabament de superfícies de motlles d'injeccióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/07/202007/07/2020Dispositivo y método formador en continuo de tubos compuestos rígidos de geometría variable
01/07/202031/08/2020Asesoramiento sobre la medición y el análisis de vibraciones en grupos de bombeo para mantenimiento predictivoCETAQUA
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
17/06/202017/06/2020HERRAMIENTA DE BRUÑIDO ASISTIDA POR VIBRACIÓN ULTRASÓNICA PARA TORNO
17/06/202017/06/2020HERRAMIENTA DE CORTE ASISTIDA POR VIBRACIÓN ULTRASÓNICA PARA TORNO
15/06/202031/07/2023Robotic Exoskeleton for Gait trAiningFUNDACIO LA CAIXA
09/06/202009/06/2020Sistema microfluídico y método para monitorización continua de metabolitos y/o propiedades de fluidos corporales
14/05/202031/12/2021Estudio del comportamiento dinámico de seguidores solares de una planta foltovoltaica debido a la acción del viento.Endesa Generación, S.A.
01/04/202031/12/2021 UPC estudiará y evaluar morfológica y eléctricamente diferentes materiales para determinar la viabilidad de los sensores y su integración en un dispositivo microfluídico para la captura del sudor.ONALABS INNO-HUB, SOCIEDAD LIMITADA
24/03/202023/12/2020Conveni de col·laboració: Respirador automático fabricado por impresión 3D, para ser utilizado en centros de salud en el tratamiento de los enfermos de COVID19INGRANMICRO
23/03/202023/05/2020Fabricación de material sanitario por impresión 3D para el tratamiento de pacientes con problemas respiratorios contagiados del virus CoViD-19INGRAM MICRO EUROPEAN SERVICES SLU
23/03/202030/06/2020Material sanitario fabricado por impresión 3D, para ser utilizado en centros de salud en el tratamiento de los enfermos de COVID19Universitat Politècnica de Catalunya
02/03/202012/02/2021Simulation of the dynamic behaviour of the pantograph-rigid catenary interaction for the L16-1 of Grand Paris expressIDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U.
01/03/202001/07/2020IM-2020-1-0001 Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000 (second period)RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/202030/06/2020Large eddy simulations of impinging synthetic jetsRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/202030/06/2020Numerical simulation of the atmospheric activity observed by the Cassini mission on Saturn’s southern Storm AlleyRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/202028/02/2021Empowerment of cirurgians to Cuba mitjançant the training in 3D printing techniques for the assistance in operations of high complexityCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Material sanitari fabricat per impressió 3D, per a ser utilitzat en el tractament del COVID19Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/202030/06/2021Desarrollo de MOVit Game: una plataforma interactiva de juego para promover la actividad física de personas con Duchenne usando la silla de ruedas MOVitDUCHENNE PARENT PROJECT ESPAñA
01/02/202001/02/2021Simulació del soroll emeés pe un sistema simple de venitllació mitjançant OpenFOAM i posterior comprovació experimental dels resultats.BARCELONA TECHNICAL CENTER, S. L.
01/01/202031/12/2022ABLE ExoskeletonEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Assessorament científic i tecnològic en temes de formació, investigació i desenvolupament de les tecnologies relacionades amb els sistemes de transferència d'energia oleohidràulics i neumàticsASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/202031/12/2020Real-time pollution City mAp thRough cOLlaborative sensIng aNd AnalysisEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202030/12/2021Smart trash detection and damage prevention for shared mobility, I-2020-31EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202006/02/2020Comparative study of different railway track solutions based on isolated blocks for its implementation at the new Metro of MumbaiPandrol Ibérica, S.A.
18/12/201915/11/2033LLICENCIA ES201331666BRIO APPS ALPHASIP SL
10/12/201910/12/2019HERRAMIENTA DE BRUÑIDO DE PUNTAS INTERCAMBIABLES
20/11/201920/11/2021Desarrollo de una tecnología de integración de marcadores magnéticos en la calzada para permitir el guiado de los vehículos autónomosSORIGUE, S.A.
15/11/201914/11/2023A NEW MASTER COURSE IN APPLIED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICSCommission of European Communities
01/11/201930/04/2021Computational design and prototyping of acoustic metamaterials for target ambient noise reductionEuropean Research Council
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000RES - Red Española de Supercomputacion
29/10/201931/12/2020Dispositius microfluidics amb sensors integrats per a la realització de dispositius de diagnòstic clínic i/o monitorització d’atletes mitjançant sistemes no invasius per a la monitorització de pacientONALABS INNO-HUB, SOCIEDAD LIMITADA
01/10/201931/12/2021Participació en el projecte HYBRIDCONCOMAZVI, S.A.
01/10/201931/10/2019Ensayo experimental de una bomba de vacio trabajando como Compresores de tornillo "oil free"Pedro Gil SL
30/09/201930/09/2021Realització assaigs vibratoris dels productes de l'empresaMONOCROM, S.L.
23/09/201923/02/2020Pla de treball col·laboratiu en la concepció, el disseny i la caracterització d'una màquina telescòpica (Telescòpic TAURULIFT LINE T144), definint com a àrea de treball els accionistes oleohidràulicsAUSA Center, S.L.U.
18/09/201918/09/2019Sistema de extrusión para una impresora 3D
01/09/201929/02/2024Hydropower Extending Power System FlexibilityCommission of European Communities
01/09/201930/09/2019Compresores de tornillo "oil free"Pedro Gil SL
01/09/201931/08/2020Model de pròtesis mioelèctrica de baix cost, fabricada per impressió 3D, per a persones amb baixos recursosCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
12/07/201912/01/2022REDUVE Refuerzo de estructuras frente a acciones dinámicas con compuestos de malla vegetalAZVI, S.A.
28/06/201927/06/2023Sistemes microfluídics bio-wearables integratsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/06/201904/10/2019Asistencia técnia para la ejecución de ensayos de corrosión de muestras y análisis de la seguridad de la víaCOMSA
01/06/201930/11/2023Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/06/201931/05/2025Disseny, fabricació i assaig de prototips de peces i equips principalment mitjançant l'ús de tecnologies de fabricació subtractives i additivesFUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM
01/06/201931/07/2019Sistemas de bombeo/mezclado para microbiologíaSCHARLAB SL
01/06/201931/12/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i formació per a la millora de la seguretat de les edificacions enfront de sisme a la regió de chiapas, mèxicCentre Cooperació per al Desenvolupament
24/05/201924/05/2019Elemento estructural híbrido
01/05/201901/02/2021ABLE: exoesquelet robòtic que permet tornar a caminar de forma natural i intuïtiva després de patir una lesió medul·larAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201927/04/2023Future urban mobility purpose service-design vehiclesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0017 Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators compressible flow effects under subsonic conditions at high mach numbers. Extension.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201928/02/2020DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS DE RECERCA I FORMACIÓ PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT DE LES EDIFICACIONS ENFRONT DE SISME A LA REGIÓ DE CHIAPAS (MÈXIC)Centre Cooperació per al Desenvolupament
17/01/201916/07/2019Concepció, disseny i caracterització d'una m'maquina telescòpica de nova generacióAUSA Center, S.L.U.
10/01/201930/06/2019Development of MOVit, a novel whellchair-mounted arm exercise device for people with Duchenne muscular dystrophyDuchenne Parent Project
01/01/201931/12/2019Asesoramiento científico y tecnológico en temas de formación, investigación y desarrolloASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/201930/06/2022Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Modelo computacional rápido de cálculo de vibraciones y ruido reradiado inducidas por el ferrocarrilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Mecanizado asistido por ultrasonidos para la mejora funcional de componentes para el sector transporteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Diseño de sistemas robóticos y neuroprotésicos personalizables para la asistencia de la marcha utilizando métodos de simulación predictivaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019SensUs Student Competition 2019EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Asesoramiento científico y tecnológico en oleohidráulicos y neumáticos.Asociación Ibérica de Fabricantes y Comerciantes de Transmisiones Oleohidráulicas i Neumáticas
27/12/201823/04/2019Asistencia técnica para la realización de ensayos singulares sobre limitadores de cargaSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/12/201828/02/2020Valoración funcional biomecánica de exoesqueletosFUNDACIÓ EURECAT
29/11/201830/11/2020Estudio del funcionamiento de una nave logística mediante simulaciones fluidodinámicas y energéticasMONTEPINO LOGISTICA SL
01/11/201828/02/2019On the aeroacoustic noise radiated by a cavity at low Mach numberRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201828/02/2019Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators, compressible flow effects under subsonic conditions at high Mach numbersRES - Red Española de Supercomputacion
24/10/201830/04/2019Contrato de apoyo técnico en la medición de esfuerzos de flexión sobre el mástil de una vela rígidaBOUND 4 BLUE SL
15/09/201814/03/2020Exoesqueleto robótico personalizado para la rehabilitación de la marchaFUNDACIÓN BBVA
12/09/201829/05/2020Optimitation of vacuum ejectorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/08/201825/10/2021Nous sistema de fabricació d'elements estructurals de material compostAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/201831/12/2021Red española de investigación en biomecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
11/06/201810/07/2018SIMULACIÓ DE BOMBA BN-150.250. ESTUDI DE LA FLUIDODINÀMICA INTERNA AMB ANSYS/CFXTECNIUM
01/04/201830/11/2018ABLE: Assistive Biorobotic Low-cost ExoskeletonConsortia for Improving Medicine with Innovation and Technology; BIOCAT; EIT Health
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201829/02/2020Fault diagnosis and tolerance for elastic actuation systems in robotics: physical human-robot interactionDeutsche Forschungsgemeinschaft
01/03/201830/06/2018FI-2018-1-0031 Post processing the 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
13/02/201830/11/2021Development of a novel system to predict the risk of knee injury in athletes using tools suitable for the clinical practiceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/02/201831/07/2019Estudio de la viabilidad del uso de harvesters de energía de vibración en redes de transporte de agua para su sensorización remotaSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
02/01/201822/09/2021Anàlisis i modelització dinàmica d'equips d'agitació i mescla.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201830/06/2019CATALOGEuropean Research Council
01/01/201801/01/2021Computational design of Acoustic and Mechanical MetamaterialsMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201831/12/2018AIFTOP asesoramiento cientifico-técnicoASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/201830/09/2021Desarrollo de microdispositivos celulósicos de bajo impacto ambiental para el biodiagnóstico inmediatoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Red Española de Investigación en BiomecánicaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201831/03/2021Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
13/04/202313/04/2023FLuidic Capillary Device
03/02/202302/02/2027Convenio entre la Universitat Politècnica de Catalunya y la empresa Computer Integrated Manufacturing Technologies SL para regular un patrocinio para la nueva aula “CIMATECH"Universitat Politècnica de Catalunya; Cimatech
30/01/202330/09/2023Contracte de col.laboració per a l'estudi de la potencialitat d’optimitzar el rendiment de centrals de bombamentAIGÜES DE BARCELONA EMP M GEST CI
20/01/202320/01/2026Ground services for campaign operations and on-board autonomous systems enabling reusable launch vehicle conceptsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2025Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/202331/12/2026Advanced Grid Interfaces for innovative STorage IntegrationCommission of European Communities
01/01/202331/12/2023contracte amb AIFTOP per impulsar coneixement amb sistemes de transmisió de energia olehidráulics i neumáticsASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
14/12/202213/06/2023Contracte de col·laboració per la realització d’un model en 3D i simulació acústica de la planta de Calinsa Girona, amb l’objectiu de determinar l’afectació sonora sobre els receptors residencials mésAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
01/12/202230/11/2024Mitigación del ruido mediante metamateriales acústicos: fabricación y validación experimentalAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/20243D slag concrete manufacturing solutions for marine biotopesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Aplicación en base web para la predicción de vibraciones inducidas por tráfico ferroviarioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Herramienta de bruñido con bolas asistida por ultrasonidos, para el súper acabado de piezas en tornoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/202230/11/2024Noise mitigation via acoustic metamaterial technology: computational design and prototyping solutions (AC-METATECH-DES)Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
15/11/202231/03/2023Contrato de colaboración para la realización del proyecto de I+D consistente en realizar un estudio de simulación del contacto pantógrafo-catenaria para algunas casuísticas especiales existentes en laIDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
15/11/202231/03/2023Contrato de colaboración para realizar un estudio de simulación del contacto pantógrafo-catenaria para secciones convencionales de las líneas L15 y L16 del Grand París Express, así como en la playa deIDOM INGENIERIA Y CONSULT, SAU
01/11/202231/10/2026Hidden Hydro Oscillating Power for EuropeCommission of European Communities
27/10/202230/06/2023Ajuts per la valorització de projectes en fases primerenques de maduresa tecnològica (LLAVOR- UPC 22)Universitat Politècnica de Catalunya
19/10/202218/04/2024Sistema robust de sensorització remota a partir de l'aprofitament de l'energia de vibracióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024 Microfluidics enhanced non-invasive sweat sensing monitoringAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
19/10/202218/04/2024Demonstration of acoustic metamaterial-based technology for soundproofing ApplicationsAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
12/10/202211/10/2023Microfluidics enhanced non-invasive sweat sensing (The Basics) (MENISS_B)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
03/10/202211/12/2022Contracte de col·laboració per la realització de l’anàlisi computacional de les característiques tèrmiques de 3 models de Unitat de Tractament de l’Aire (UTA) i l’anàlisis experimental d’una d’elles.SERVOCLIMA, SA
03/10/202202/10/2025Monitorización no invasiva de lactato con sensores miniaturizados y mejorados mediante a la incorporación de nanopartículas magnética procedentes de la valorización de un subproducto de siderúrgiaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
15/09/202215/09/2022System to assist walking.
01/09/202231/08/2025Modelado neuromusculoesquelético y simulación de la recuperación de la función motora mediante rehabilitación robótica de la marchaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202231/08/2025Smart Skin for Airflow SensingMINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
04/07/202203/07/2025ABLE Daily Exo: La nueva generación de exoesqueletos robóticos inteligentes para ayudar a las personas con discapacidad en las actividades de la vida diariaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/202231/12/2024Sistema constructivo híbrido poliurea-hormigón para seguridad en conservación de pasos de bajo gálibo SAFEPASSAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
24/06/202224/06/2022Outil de brunissage assisté par vibration ultrasonique pour tour.
02/06/202202/06/2022TremorSoft: a decision support tool for differential diagnosis between Parkinson and Essential tremors
02/06/202231/08/2024Contrato de colaboración para el desarrollo y validación de bioligantes formulados a partir de compuestos naturales de origen vegetalSORIGUE, S.A.
01/06/202230/05/2023Impressió 3D com a eina de formació i planificació per intervencions quirúrgiquesUniversitat Politècnica de Catalunya; Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
01/06/202230/12/2022Contracte de col·laboració per un projecte d’R+D consistents en redissenyar, fabricar i validar un sistema microfluídica per a la separació de glòbuls blancsBIOLIQUID INNOVATIVE GENETICS SL
01/06/202231/05/2023Desarrollo de un mapa acústico para la ciudad de Bucaramanga, Santander, ColombiaCentre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
20/05/202220/05/2022Dispositivo y método formador en continuo de tubos compuestos rígidos de geometría variable.
13/05/202230/09/2022Conveni de Col·laboració INNOVA EXPERTSINNOVA EXPERTS, S.L.
11/03/202231/12/2022Contrato de colaboración para el estudio mediante simulación numérica con computador de una modificación del canalizador de agua de los desagues de la presa de La AlmendraAUX.D'EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES S.L
04/03/202230/06/2022Contracte de col·laboració per suport tècnic AMPHOSAMPHOS XX I CONSULTING, S.L.
01/01/202231/12/2024Intelligent prediction tool for ground-borne noise and vibrations induced by railway trafficFundaçao para a Ciência e a Tecnologia
01/01/202216/06/2023Contrato de colaboración por el desarrollo de la unidad compacta automatizada de siembra en masa de medios de cultivo planificadosREACTIVOS PARA DIAGNOSTICO, SL
01/01/202231/12/2022Contrato de colaboración en I+D entre AIFTOP y UPCASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/202231/12/2024Estimación y control en baterias de flujo redox de VanadioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202231/12/2024Siguiente generación de instrumentación para caracterizar la interfaz superficie-subsuperficie en exploración planetaria: sensores de viento para Marte y sondas para regolitoMINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
18/10/202118/10/2021Herramienta de bruñido de puntas intercambiables.
05/10/202105/10/2021Fluid capillary device
01/10/202101/10/2024Innovative Modular Pour Plating Microbiology Culture Media TechnologyAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/09/202131/08/2024Hacia estrategias de actuación en tiempo real para control de flujo y reducción de ruido en aeronaves.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Obtención de prótesis para sustitución de tejido óseo mediante impresión 3D por extrusión y posterior sinterizadoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES CELULÓSICOS EN BIOPRODUCTOS AVANZADOS Y ECOLÓGICOSAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/07/2022Estudi teòric-experimental de la máquina telescòpica T-164AUSA Center, S.L.U.
30/07/202130/07/2024Proyecto ADRIANO: Desarrollo de una tecnología de construcción 4.0 basda en la impresión 3DAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/202130/06/2022EEBE 3DDay - Feria participativa de impresión 3D. Motivando a los estudiantes de secundaria desde la universidadFUND.ESPAÑOLA CIENCIA Y TECNOLOGIA
01/07/202131/10/2021On the flow and noise control of three-dimensional wakesRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/202130/06/2022EEBE 3DDay- Feria participativa de impresión 3D. Motivando a los estudiantes de secundaria desde la universidadFundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt)
17/06/202117/06/2021Outil de coupe assisté pas vibration ultrasonique
17/06/202117/06/2021Outil de brunissage assisté par vibration ultrasonique
10/06/202110/06/2021Electromagnetic vibration energy harvester
01/06/202131/05/2022Formació i aplicació multisectorial de tecnologies d’impressió 3D a personal sanitari a Cuba per a la promoció de les seves capacitats i autonomiaUniversitat Politècnica de Catalunya
24/05/202124/05/2024ArmTracker: Un sistema portable per avaluar la funció motora de les extremitats superiors durant la vida diària per a pacients amb distròfia muscular de Duchenne i atròfia muscular espinalLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
19/04/202118/06/2021Asesoramiento sobre la medición y el análisis del comportamiento hidráulico de cinco grupos de bombeoCETAQUA
14/04/202114/06/2021Determinación del comportamiento térmico de un intercambiador de calor diseñado para la refrigeración de la góndola de un aerogenerador, “Cooling Fins Aerothermal/'SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY INN
08/03/202130/11/2021Estudio mediante simulación numérica con computador de un rodete hidráulicoAUX.D'EXPLOTACIONS ENERGÈTIQUES S.L
01/03/202101/03/2023Eevaluar experimentalmente las prestaciones de juntas de estanqueidad de altas prestaciones para cilindros oleohidráulicosEPIDOR SEALS AND RUBBER TECHNOLOGY
10/02/202109/02/2023Elevating the able to personalized homecareAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/02/202130/06/2021Projecte consistent en oferir suport al dissenyR+D de maquines dumper per obra pública.AUSA Center, S.L.U.
15/01/202115/01/2021Acoustic metamaterial and process for manufacturing the same
01/01/202131/03/2023Engine bleed JEt pumps continuous behaviour MODelizationCommission of European Communities
01/01/202131/12/2021Asesoramiento científico y tecnológico en temas de formación, investigación y desarrollo de las tecnologías relacionadas con los sistemas de transferencia de energía oleohidráulicos y neumáticos.ASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/202127/05/2022Formació i aplicació multisectorial de tecnologies d’impressió 3D a personal sanitari a Cuba per a la promoció de les seves capacitats i autonomia (3D-CUB)Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC
26/11/202023/11/2023Design and Production of a High Quality PM G-RotorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/11/202014/01/2024Aportació a la UPC, amb caràcter d’irrevocable, la quantitat de 25.000 euros anuals prorrogables a 3 anys per a destinar-los íntegrament a un contracte predoctoral de recerca i a una borsa per a despeBANASEGUR GRUP SL
23/11/202015/03/2023NANOSCALE - Desenvolupament de nanosensors per aplicacions de diagnòstic a partir de la valoritzacióAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
23/11/202023/11/2023Recerca de nous materials compostos verds per a la valorització de subproductes del cànem VALSUCANEMAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
30/10/202030/12/2020Projecte d'R+D sobre la caracterització funcional d'un purificador d'aireSODECA, S.L.U.
10/10/202010/10/2021Diseñar y llevar a cabo los ensayos a escala laboratorio para poder valorizar la cascarilla como pigmento y nanopartícula.MOREDA-RIVIERE TREFILERIAS, SA
23/09/202030/06/2023Mejora del sistema de transmisión de datos de una nave logística monitorizada para su gestión inteligente. Integración de los datos recogidos en una única plataforma; visualización y seguimiento de loMONTEPINO LOGISTICA BIG BOX SL
23/09/202030/06/2025Estudio del funcionamiento de una nave logística mediante simulaciones fluidodinámicas. Instalación de un sistema remoto de adquisición de datos; visualización y seguimiento en tiempo real de dichos dMONTEPINO LOGISTICA MARCHAMALO 3 SL
15/08/202031/12/2022Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT)AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
23/07/202022/01/2022Implementació industrial del brunyit per a l'acabament de superfícies de motlles d'injeccióAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/07/202007/07/2020Dispositivo y método formador en continuo de tubos compuestos rígidos de geometría variable
01/07/202031/08/2020Asesoramiento sobre la medición y el análisis de vibraciones en grupos de bombeo para mantenimiento predictivoCETAQUA
01/07/202031/12/2022Xarxa Fourth Industrial RevolutionAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
17/06/202017/06/2020HERRAMIENTA DE BRUÑIDO ASISTIDA POR VIBRACIÓN ULTRASÓNICA PARA TORNO
17/06/202017/06/2020HERRAMIENTA DE CORTE ASISTIDA POR VIBRACIÓN ULTRASÓNICA PARA TORNO
15/06/202031/07/2023Robotic Exoskeleton for Gait trAiningFUNDACIO LA CAIXA
09/06/202009/06/2020Sistema microfluídico y método para monitorización continua de metabolitos y/o propiedades de fluidos corporales
14/05/202031/12/2021Estudio del comportamiento dinámico de seguidores solares de una planta foltovoltaica debido a la acción del viento.Endesa Generación, S.A.
01/04/202031/12/2021 UPC estudiará y evaluar morfológica y eléctricamente diferentes materiales para determinar la viabilidad de los sensores y su integración en un dispositivo microfluídico para la captura del sudor.ONALABS INNO-HUB, SOCIEDAD LIMITADA
24/03/202023/12/2020Conveni de col·laboració: Respirador automático fabricado por impresión 3D, para ser utilizado en centros de salud en el tratamiento de los enfermos de COVID19INGRANMICRO
23/03/202023/05/2020Fabricación de material sanitario por impresión 3D para el tratamiento de pacientes con problemas respiratorios contagiados del virus CoViD-19INGRAM MICRO EUROPEAN SERVICES SLU
23/03/202030/06/2020Material sanitario fabricado por impresión 3D, para ser utilizado en centros de salud en el tratamiento de los enfermos de COVID19Universitat Politècnica de Catalunya
02/03/202012/02/2021Simulation of the dynamic behaviour of the pantograph-rigid catenary interaction for the L16-1 of Grand Paris expressIDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U.
01/03/202001/07/2020IM-2020-1-0001 Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000 (second period)RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/202030/06/2020Large eddy simulations of impinging synthetic jetsRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/202030/06/2020Numerical simulation of the atmospheric activity observed by the Cassini mission on Saturn’s southern Storm AlleyRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/202028/02/2021Empowerment of cirurgians to Cuba mitjançant the training in 3D printing techniques for the assistance in operations of high complexityCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Material sanitari fabricat per impressió 3D, per a ser utilitzat en el tractament del COVID19Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/202030/06/2021Desarrollo de MOVit Game: una plataforma interactiva de juego para promover la actividad física de personas con Duchenne usando la silla de ruedas MOVitDUCHENNE PARENT PROJECT ESPAñA
01/02/202001/02/2021Simulació del soroll emeés pe un sistema simple de venitllació mitjançant OpenFOAM i posterior comprovació experimental dels resultats.BARCELONA TECHNICAL CENTER, S. L.
01/01/202031/12/2022ABLE ExoskeletonEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Assessorament científic i tecnològic en temes de formació, investigació i desenvolupament de les tecnologies relacionades amb els sistemes de transferència d'energia oleohidràulics i neumàticsASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/202031/12/2020Real-time pollution City mAp thRough cOLlaborative sensIng aNd AnalysisEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202030/12/2021Smart trash detection and damage prevention for shared mobility, I-2020-31EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202006/02/2020Comparative study of different railway track solutions based on isolated blocks for its implementation at the new Metro of MumbaiPandrol Ibérica, S.A.
18/12/201915/11/2033LLICENCIA ES201331666BRIO APPS ALPHASIP SL
10/12/201910/12/2019HERRAMIENTA DE BRUÑIDO DE PUNTAS INTERCAMBIABLES
20/11/201920/11/2021Desarrollo de una tecnología de integración de marcadores magnéticos en la calzada para permitir el guiado de los vehículos autónomosSORIGUE, S.A.
15/11/201914/11/2023A NEW MASTER COURSE IN APPLIED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICSCommission of European Communities
01/11/201930/04/2021Computational design and prototyping of acoustic metamaterials for target ambient noise reductionEuropean Research Council
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000RES - Red Española de Supercomputacion
29/10/201931/12/2020Dispositius microfluidics amb sensors integrats per a la realització de dispositius de diagnòstic clínic i/o monitorització d’atletes mitjançant sistemes no invasius per a la monitorització de pacientONALABS INNO-HUB, SOCIEDAD LIMITADA
01/10/201931/12/2021Participació en el projecte HYBRIDCONCOMAZVI, S.A.
01/10/201931/10/2019Ensayo experimental de una bomba de vacio trabajando como Compresores de tornillo "oil free"Pedro Gil SL
30/09/201930/09/2021Realització assaigs vibratoris dels productes de l'empresaMONOCROM, S.L.
23/09/201923/02/2020Pla de treball col·laboratiu en la concepció, el disseny i la caracterització d'una màquina telescòpica (Telescòpic TAURULIFT LINE T144), definint com a àrea de treball els accionistes oleohidràulicsAUSA Center, S.L.U.
18/09/201918/09/2019Sistema de extrusión para una impresora 3D
01/09/201929/02/2024Hydropower Extending Power System FlexibilityCommission of European Communities
01/09/201930/09/2019Compresores de tornillo "oil free"Pedro Gil SL
01/09/201931/08/2020Model de pròtesis mioelèctrica de baix cost, fabricada per impressió 3D, per a persones amb baixos recursosCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
12/07/201912/01/2022REDUVE Refuerzo de estructuras frente a acciones dinámicas con compuestos de malla vegetalAZVI, S.A.
28/06/201927/06/2023Sistemes microfluídics bio-wearables integratsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/06/201904/10/2019Asistencia técnia para la ejecución de ensayos de corrosión de muestras y análisis de la seguridad de la víaCOMSA
01/06/201930/11/2023Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/06/201931/05/2025Disseny, fabricació i assaig de prototips de peces i equips principalment mitjançant l'ús de tecnologies de fabricació subtractives i additivesFUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM
01/06/201931/07/2019Sistemas de bombeo/mezclado para microbiologíaSCHARLAB SL
01/06/201931/12/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i formació per a la millora de la seguretat de les edificacions enfront de sisme a la regió de chiapas, mèxicCentre Cooperació per al Desenvolupament
24/05/201924/05/2019Elemento estructural híbrido
01/05/201901/02/2021ABLE: exoesquelet robòtic que permet tornar a caminar de forma natural i intuïtiva després de patir una lesió medul·larAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201927/04/2023Future urban mobility purpose service-design vehiclesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0017 Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators compressible flow effects under subsonic conditions at high mach numbers. Extension.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201928/02/2020DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS DE RECERCA I FORMACIÓ PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT DE LES EDIFICACIONS ENFRONT DE SISME A LA REGIÓ DE CHIAPAS (MÈXIC)Centre Cooperació per al Desenvolupament
17/01/201916/07/2019Concepció, disseny i caracterització d'una m'maquina telescòpica de nova generacióAUSA Center, S.L.U.
10/01/201930/06/2019Development of MOVit, a novel whellchair-mounted arm exercise device for people with Duchenne muscular dystrophyDuchenne Parent Project
01/01/201931/12/2019Asesoramiento científico y tecnológico en temas de formación, investigación y desarrolloASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/201930/06/2022Evaluación multinivel de la vulnerabilidad sísmica y mitigación de riesgo de edificios de obra de fábrica para centros urbanos históricos resilentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Modelo computacional rápido de cálculo de vibraciones y ruido reradiado inducidas por el ferrocarrilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Mecanizado asistido por ultrasonidos para la mejora funcional de componentes para el sector transporteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201930/06/2022Diseño de sistemas robóticos y neuroprotésicos personalizables para la asistencia de la marcha utilizando métodos de simulación predictivaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019SensUs Student Competition 2019EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2022001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2022001-P-001643_Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Asesoramiento científico y tecnológico en oleohidráulicos y neumáticos.Asociación Ibérica de Fabricantes y Comerciantes de Transmisiones Oleohidráulicas i Neumáticas
27/12/201823/04/2019Asistencia técnica para la realización de ensayos singulares sobre limitadores de cargaSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/12/201828/02/2020Valoración funcional biomecánica de exoesqueletosFUNDACIÓ EURECAT
29/11/201830/11/2020Estudio del funcionamiento de una nave logística mediante simulaciones fluidodinámicas y energéticasMONTEPINO LOGISTICA SL
01/11/201828/02/2019On the aeroacoustic noise radiated by a cavity at low Mach numberRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201828/02/2019Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators, compressible flow effects under subsonic conditions at high Mach numbersRES - Red Española de Supercomputacion
24/10/201830/04/2019Contrato de apoyo técnico en la medición de esfuerzos de flexión sobre el mástil de una vela rígidaBOUND 4 BLUE SL
15/09/201814/03/2020Exoesqueleto robótico personalizado para la rehabilitación de la marchaFUNDACIÓN BBVA
12/09/201829/05/2020Optimitation of vacuum ejectorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/08/201825/10/2021Nous sistema de fabricació d'elements estructurals de material compostAgència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
01/07/201831/12/2021Red española de investigación en biomecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
11/06/201810/07/2018SIMULACIÓ DE BOMBA BN-150.250. ESTUDI DE LA FLUIDODINÀMICA INTERNA AMB ANSYS/CFXTECNIUM
01/04/201830/11/2018ABLE: Assistive Biorobotic Low-cost ExoskeletonConsortia for Improving Medicine with Innovation and Technology; BIOCAT; EIT Health
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201829/02/2020Fault diagnosis and tolerance for elastic actuation systems in robotics: physical human-robot interactionDeutsche Forschungsgemeinschaft
01/03/201830/06/2018FI-2018-1-0031 Post processing the 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
13/02/201830/11/2021Development of a novel system to predict the risk of knee injury in athletes using tools suitable for the clinical practiceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/02/201831/07/2019Estudio de la viabilidad del uso de harvesters de energía de vibración en redes de transporte de agua para su sensorización remotaSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
02/01/201822/09/2021Anàlisis i modelització dinàmica d'equips d'agitació i mescla.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201830/06/2019CATALOGEuropean Research Council
01/01/201801/01/2021Computational design of Acoustic and Mechanical MetamaterialsMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201831/12/2018AIFTOP asesoramiento cientifico-técnicoASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/201830/09/2021Desarrollo de microdispositivos celulósicos de bajo impacto ambiental para el biodiagnóstico inmediatoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Red Española de Investigación en BiomecánicaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201831/03/2021Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

  Modificació

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt