Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica

Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica

El Programa de Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) neix de la col·laboració de dos departaments: el d’Enginyeria Mecànica i el de Mecànica de Fluids, més l’Escola Aeronàutica de la ESEIAAT (Escola Superior d’Enginyeria Industrial, Audiovisual i Aeronàutica), situada a Terrassa. Els doctorats d’Enginyeria Mecànica i de Fluids (abans anomenat de Fluids, Turbomàquines i Potència Fluida) s’imparteixen des de fa més de deu anys. Els dos compten amb una vasta experiència en estudis de tercer cicle. L’Escola d’Aeronàutica és la més jove, ja que aquest títol es va començar a oferir a la UPC el 2004 i s’uneix als altres dos amb la intenció de crear uns estudis de tercer cicle de qualitat.
Dins el programa es troben diversos grups de recerca; alguns són membres de TECNIO, iniciativa d’ACC10, que és l’Agència d’Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya:

• Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica (CDIF): Centre de recerca expert en el comportament dinàmic de turbomàquines hidràuliques, diagnòstic de problemes vibratoris, estudis de dinàmica de fluids i fenòmens d’interacció fluid/estructura. Les seves principals línies de recerca són: anàlisi estructural, diagnòstic, simulació i cavitació.

• Biomechanical Engineering Lab (BIOMEC): El grup centra la seva recerca en el desenvolupament de mètodes teòrics, numèrics i experimentals per a l’anàlisi biomecànica del moviment humà i el disseny de dispositius robòtics per a rehabilitació. El grup disposa del Laboratori de Biomecànica per a l’anàlisi experimental de la marxa i compta amb col·laboracions amb diferents grups internacionals de prestigi.

• Grup de Recerca en Vibracions i Teoria i Anàlisi de Màquines (GREVTAM): Grup de recerca de la UPC que centra el seu treball en el desenvolupament de mètodes analítics i experimentals relacionats amb la teoria de màquines, el disseny de màquines, les vibracions mecàniques i els transports.

• Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics (LABSON): És principalment un laboratori de recerca aplicada on es porten a terme estudis teòrics i de simulació complementats amb un fort suport experimental.

• Turbulence and Aerodynamics in Mechanical and Aerospace Engineering Research Group (TUAREG): És un laboratori que centra el seu treball en el desenvolupament de mètodes numèrics per als estudis de dinàmica de fluids principalment en flux extern i aerodinàmica.

• Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica (LEAM): Centre de recerca que es dedica al desenvolupament i aplicació de tècniques de reducció de soroll i vibracions, tant des del punt de vista tècnic com de gestió.

• Tecnologies de Fabricació (TECNOFAB): Grup de recerca de la UPC que es dedica al desenvolupament de projectes relacionats amb els processos d’elaboració de productes. La seva recerca se centra en els processos, les metodologies i la integració de les diferents tecnologies de fabricació.
També es dedica a l’estudi de sistemes de fabricació assistits per ordinador.

• Microtecnologies per a la Indústria (Microtech Lab): Grup de recerca de la UPC que es dedica a l’aplicació de la miniaturització per crear nous sistemes micro- i nanofluidomecànics amb què superar els seus antecessors de dimensions més grans en diferents camps de l’enginyeria (p. ex., biomedicina, energia, automoció i comunicacions).

• Mecànica de Medis Continus i Computacional ((MC) 2-UPC): Grup de recerca en les àrees de les estructures i la mecànica dels medis continus i computacional.

El resultat és un programa multidisciplinari que pretén formar els alumnes que vulguin aprofundir i desenvolupar les seves investigacions en enginyeria mecànica, fluids o aeronàutica.

El Programa de Doctorat, que s’inscriu en l’àmbit de l’enginyeria industrial de la UPC, organitza la seva activitat acadèmica de la manera següent:
• Una activitat de recerca tecnocientífica bàsica incidint en la formulació matemàtica, resolució numèrica i validació experimental de fenòmens de mecànica i dinàmica de fluids.
• Una activitat de recerca més aplicada, des de la base que li dona la recerca bàsica, incidint en el disseny i optimització de sistemes mecànics, turbomàquines i sistemes de potència fluida, i que ha generat una transferència de tecnologia significativa.
• La recerca permet contribuir a la docència de grau, màster i doctorat en temàtiques d’enginyeria industrial sempre relacionades amb les línies de recerca bàsica i aplicada.

Aquest marc ha afavorit una retroalimentació entre les diferents activitats de docència, recerca i transferència de tecnologia, que ha significat una contínua millora de les mateixes. Les sortides professionals s’han repartit de manera equilibrada entre el món acadèmic i l’empresa privada.

COORDINADOR/A

Casals Terre, Jasmina

CONTACTE

Àrea de Suport a la Gestió d’Estudis de Doctorat
Tel.: 934 016 562

UTGAEIB-ETSEIB (Campus Sud)
doctoratd.utgaeib@upc.edu

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del Programa de Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica, les titulacions amb què s’hi pot accedir són molt diverses. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés correspondrà a títols d’enginyeria superior i llicenciats en ciències i, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics. En ambdós casos, amb superació prèvia d’un màster o de 60 ECTS de màster en temes afins a l’àmbit científic del programa.


A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Els principals títols d’accés són els següents màsters en temes afins al programa:
• Màster en Automàtica i Robòtica
• Màster en Enginyeria Industrial
• Màster en Enginyeria Aeronàutica
• Màster en Enginyeria Mecànica
• Màster en Enginyeria Biomèdica

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per a realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement.
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.

Nombre de places

20

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula
Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament d'Enginyeria Mecànica (PROMOTORA)
 • Departament de Mecànica de Fluids
 • Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Direcció URL específica del programa de doctorat:


CONTACTE:

Àrea de Suport a la Gestió d’Estudis de Doctorat
Tel.: 934 016 562

UTGAEIB-ETSEIB (Campus Sud)
doctoratd.utgaeib@upc.edu

Convenis amb altres institucions

Els grups de recerca i els professors que conformen el Programa de Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica col·laboren amb altres universitats en el marc de convenis específics per al Programa de Doctorat o convenis d’àmbit general. Esmentarem com a més rellevants els següents:

Europa:

• École Polytechnique Fédérale de Lausanne EPFL, Suïssa

• UNIMORE, University of Modena & Reggio Emilia, Itàlia, Department for Sciences and Methods for Engineering in Reggio Emilia.

• JKU, Johannes Kepler University in Linz (Àustria), Institut of Machine Design and Hydraulic Drives.

• INSA, Tolosa (França), Department of Mechanical Engineering (education) and Institut Clément Ader (research laboratory).

• LUT, Lappeenranta University of Technology (Finland), Department of Mechatronics.

• Luleå Technical University, Department of Engineering Sciences and Mathematics. Divisions: Mechanics of Solid Materials and Fluid and Experimental Mechanics (Suècia), cosupervisió de tesis doctorals (p. ex., Dr. Josep Farré Lladós).

• Conveni de cotutela amb la UPB, Politehnica University of Bucharest, Romania.
• FEUP, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Portugal.

• Departament de Rendiment Esportiu, INEFC Barcelona, Universitat de Barcelona.

Amèrica:


• University of California, Irvine. Mechanical and Aerospace Engineering Department.

• University of Colorado Boulder, Smead Department of Aerospace Engineering Sciences.

• McGill University, Mont-real, Canadà.

• Departament de Mecànica de la Universidad de Concepción, Xile,

• Departament d’Electromecànica de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza, Argentina.

• EPN, Escuela Politécnica Nacional, Equador.

Àsia:

• Khaje Nasir University of Technology, Iran.

• Iran University of Science and Technology, School of Railway Engineering, Teheran, Iran.

• Tsinghua University, Pequín, Xina.

• Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan, Xina.

• Jiangsu University, Xina. Actualment dos estudiants de doctorat amb beca de la CSC cursen els seus estudis en el nostre programa: Linlin Geng i Jian Chen.

Àfrica:

• Université Abdelmalek Essaadi de Tànger, Marroc.


Altres col·laboracions:

Un professor del programa és coordinador científic del Projecte Europeu H2020 AFC4Hydro de la CE (https://cordis.europa.eu/project/id/814958). Responsable dels Work Packages WP3 i WP6 (https://afc4hydro.eu/).

Un grup de recerca del programa lidera el Tailor Project: Personalized Robotic and Neuroprosthetic Modular Wearable Systems for Assistance of Impaired Walking (RTI2018-097290-B) (2019-2021).


Activitats en el marc de KIC InnoEnergy:

Des de gener del 2011, professors del Programa de Doctorat participen en diversos projectes KIC InnoEnergy en temàtiques directament vinculades amb l’enginyeria tèrmica. KIC InnoEnergy SE és una societat europea que fomenta la integració de l’educació, la tecnologia, els negocis i l’esperit empresarial i l’enfortiment de la cultura de la innovació, tot això amb l’objectiu estratègic d’arribar a ser el principal motor de la innovació en el camp de l’energia sostenible. Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2012 for Intensive Programmes (IP).

Activitats en el marc de KIC UrbanMobility:

Des del 2019, un grup de recerca del programa participa activament en l’EIT Urban Mobility, iniciativa europea dedicada a accelerar solucions que millorin l’ús col·lectiu dels espais urbans, assegurant la seva accessibilitat, seguretat, eficiència i que siguin sostenibles amb una mobilitat multimodal i econòmica. Participació en el Projecte Antitrush 2020-2021.


Participació en els programes Erasmus K103 i K107 rebent i enviant estudiants. Per exemple, el Sr. Rudi Arief, de la Islamic University of Malaysia, va fer una estada doctoral al Laboratori Microtech Lab.

Participació activa en el Pla de Doctorats Industrials: aquest pla és una estratègia de Govern de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades, que té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els doctorands en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del Programa de Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica, les titulacions amb què s’hi pot accedir són molt diverses. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés correspondrà a títols d’enginyeria superior i llicenciats en ciències i, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics. En ambdós casos, amb superació prèvia d’un màster o de 60 ECTS de màster en temes afins a l’àmbit científic del programa.


A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència en el treball, i capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Els principals títols d’accés són els següents màsters en temes afins al programa:
• Màster en Automàtica i Robòtica
• Màster en Enginyeria Industrial
• Màster en Enginyeria Aeronàutica
• Màster en Enginyeria Mecànica
• Màster en Enginyeria Biomèdica

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

Per poder cursar ensenyaments de doctorat en el programa, és imprescindible que la Comissió Acadèmica del programa admeti els doctorands.
Per aconseguir aquesta admissió, els estudiants hauran de dirigir-se a la Comissió Acadèmica i sol·licitar-la segons el procediment establert en cada programa.

La Comissió Acadèmica pot establir requisits addicionals als de l’accés per a l’admissió d’estudiants en el seu programa, incloent-hi la superació de proves específiques.

Els criteris d’admissió es basen en l’historial acadèmic dels sol·licitants, del qual es valora l’expedient acadèmic i la universitat de procedència, d’acord amb el seu possible/previsible tutor o tutora en funció de la temàtica que inicialment es plantegi com a objectiu de la tesi. Per facilitar aquesta tasca, es recomana al possible candidat que ompli uns qüestionaris i que faci alguns exercicis, de tal manera que puguem conèixer millor les seves aptituds i les seves possibilitats de desenvolupar amb èxit un doctorat en aquestes temàtiques. Els idiomes emprats són els propis del Programa de Doctorat (castellà, català, anglès).

Criteris de valoració de mèrits i ponderació:
• Expedient acadèmic, 30%.
• Contacte personalitzat a través de qüestionaris, exercicis, entrevistes telefòniques, 40%.
• Motivació, 20%.
• Coneixement d’idiomes, 5%.
• Experiència investigadora, 5%.

Complements formatius

La> Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació investigadora, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està prevista la seva modificació per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

Procediment establert per definir els complements de formació a cursar.
La Comissió Acadèmica establirà, en funció de la formació prèvia de l’estudiant, els complements de formació a cursar. Igualment, es realitza una tutela específica de cada estudiant per part dels seus directors/tutors o directores/tutores de tesi, que l’aconsellaran sobre les assignatures que són més apropiades en cada moment d’acord amb el seu perfil d’ingrés.

Aquests complements consistiran en la superació d’assignatures corresponents a qualsevol dels màsters afins a aquest programa:
• Màster en Automàtica i Robòtica
• Màster en Enginyeria Industrial
• Màster en Enginyeria Aeronàutica
• Màster en Enginyeria Mecànica
• Màster en Enginyeria Biomèdica

Període de matrícula dels nous doctorands

El període de matrícula dels nous doctorands té lloc durant el mes de setembre.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

El període de matrícula dels doctorands amb matrícules successives té lloc durant el mes de setembre i fins a mitjan octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

Nom de l’activitat: Tutoria.
Hores: 288.

Caràcter: obligatòria.

Nom de l’activitat: Estades de recerca.
Hores: 480.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: Avaluació derivada del seguiment del DAD i del pla de recerca.
Hores: 4.
Caràcter: obligatòria.

Nom de l’activitat: Formació en habilitats informacionals.
Hores: 1,5.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: Metodologia de la recerca.
Hores: 12.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: Innovació i creativitat.
Hores: 8.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Hores: 18.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: Cursos i seminaris.
Hores: 60.
Caràcter: optativa.

Nom de l’activitat: publicacions.
Hores: 250.
Caràcter: obligatòria.

Nom de l’activitat: Seminaris de professors convidats.
Hores: 10.
Caràcter: optativa.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

El programa disposa d’accés preferent a: 

https://www.fundaciocim.org/es

https://multiscale.upc.edu/ca/infraestructura

https://cdif.upc.edu/es
Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 05/03/2021 06:04:22.

Llistat de tesis en dipòsit

 • SARABANDI, SOHEIL: Solving the Nearest Rotation Matrix Problem in Three and Four Dimensions with Applications in Robotics
  Autor/a: SARABANDI, SOHEIL
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI)
  Modalitat: Normal
  Data de dipòsit: 19/02/2021
  Data de lectura: pendent
  Hora de lectura: pendent
  Lloc de lectura: pendent
  Director/a de tesi: THOMAS ARROYO, FEDERICO
  Tribunal:
       PRESIDENT: OTTAVIANO, ERIKA
       SECRETARI: ROS GIRALT, LLUIS
       VOCAL: SALTARÉN PAZMIÑO, ROQUE JACINTO
  Resum de tesi: Dado que la función que aplica a cada cuaternión su matrix de rotación correspondiente es 2 a 1, la inversa de esta función no es diferenciable en todo su dominio. Por consiguiente, a veces se asume erróneamente que todas las inversiones deben contener necesariamente singularidades que surgen en forma de cocientes donde el divisor puede ser arbitrariamente pequeño. Esta idea errónea se aclaró cuando encontramos un nuevo método de conversión sin división. Este resultado desencadenó el trabajo de investigación presentado en esta tesis. A primera vista, la conversión de matriz a cuaternión no parece un problema relevante. En realidad, la mayoría de los investigadores lo consideran un problema bien resuelto cuya revisión no es probable que proporcione nuevos resultados en ningún área de interés práctico. Sin embargo, mostramos en esta tesis cómo la resolución del problema de la matriz de rotación más cercana según la norma de Frobenius se puede reducir a una conversión de matriz a cuaternión. Muchos problemas, como el de la calibración mano-cámara, el de la estimación de la pose de una cámara, el de la identificación de una ubicación, el del solapamiento de imágenes, etc. requieren encontrar la matriz de rotación más cercana a una matriz dada. Por lo tanto, la conversión de matriz a cuaternión se vuelve de suma importancia. Mientras que una rotación en 3D se puede representar mediante un cuaternión, una rotación en 4D se puede representar mediante un cuaternión doble. Como consecuencia, el cálculo de la matriz de rotación más cercana en 4D, utilizando nuestro enfoque, sigue esencialmente los mismos pasos que en el caso 3D. Aunque el caso 4D pueda parecer de interés teórico únicamente, mostramos en esta tesis su relevancia práctica gracias a una función poco conocida que relaciona desplazamientos en 3D con rotaciones en 4D. En esta tesis nos centramos en la obtención de soluciones de forma cerrada, en particular aquellas que solo requieren las cuatro operaciones aritméticas básicas porque se pueden implementar fácilmente en microcomputadores con recursos computacionales limitados. Además, los métodos de forma cerrada son preferibles por al menos dos razones: proporcionan la respuesta más significativa porque permiten analizar la influencia de cada variable en el resultado; y su costo computacional, en términos de operaciones aritméticas, es fijo y evaluable de antemano. De hecho, hemos derivado nuevos métodos de forma cerrada diseñados específicamente para resolver el problema de la calibración mano-cámara y el del registro de nubes de puntos cuya eficiencia supera la de todos los métodos anteriores.

Darrera actualització: 05/03/2021 06:03:42.

Llistat de tesis defensades per any

 • ALGAR ESPEJO, ANTONIO: Amortiguación de final de carrera de actuadores hidráulicos
  Autor/a: ALGAR ESPEJO, ANTONIO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Mecànica de Fluids (MF)
  Modalitat: Embargament temporal
  Data de lectura: 08/02/2021
  Director/a de tesi: CODINA MACIA, ESTEBAN | FREIRE VENEGAS, FRANCISCO JAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: GAMEZ MONTERO, PEDRO JAVIER
       SECRETARI: VERNET PEÑA, ANTONIO
       VOCAL: ROCA ENRICH, JOAN
  Resum de tesi: Los sistemas internos de amortiguación de actuadores lineales hidráulicos, de especial interés en maquinaria móvil, buscan evitar choques mecánicos en sus finales de carrera. El diseño donde el pistón, dispuesto con ranuras perimetrales, regula el flujo al interponerse frente al puerto de salida no ha sido estudiado en profundidad hasta ahora. En consecuencia, se han investigado las bases de funcionamiento, los factores de influencia y la optimización de estos diseños de amortiguación.Primeramente, se ha desarrollado un modelo dinámico mediante la técnica bond graph que integra las ecuaciones mecánicas propias del actuador, del circuito hidráulico y del flujo a través del amortiguador interno estudiado. Éste considera la evolución del flujo interno durante la amortiguación, caracterizada detalladamente mediante simulación fluido-dinámica. Este modelo CFD ha sido validado experimentalmente para su refinamiento y la determinación fundada de los coeficientes de descarga. Seguidamente, se estudia experimentalmente la dinámica completa del actuador y, en especial, el movimiento radial del pistón mediante la difícil instalación de un sofisticado sensor de desplazamiento. Finalmente, las observaciones experimentales y los coeficientes fluido-dinámicos se integran en el modelo dinámico; éste pretende, en última instancia, prever el comportamiento experimental de la amortiguación del actuador durante el movimiento del brazo de una retroexcavadora. El movimiento radial del pistón observado convierte éste en un elemento activo fundamental en la amortiguación. Este movimiento radial es coherente con la significativa fuerza de empuje estimada en la simulación CFD, generada por el flujo a través de las ranuras, donde predomina el régimen laminar. Los modelos analíticos se muestran adecuados para la predicción del comportamiento del sistema de amortiguación, observándose resultados comparables a los obtenidos experimentalmente. Existe un comportamiento óptimo, influenciado en gran medida por las condiciones de solicitación mecánica del sistema, sujeto a un compromiso entre una sección creciente de las ranuras y una optimización del espacio radial. Complementariamente, dada la complicada medida directa del movimiento radial del pistón, se ha evaluado la medida indirecta mediante acelerómetros de bajo coste. Así, un modelo de simulación bond graph predice los resultados de la doble integración de la aceleración, observados experimentalmente. Influenciada por la diversa naturaleza de los movimientos presentes, la severa propagación de los errores de medida hace inadecuada la medida indirecta del movimiento radial del pistón.

 • BELLAFONT PERALTA, IGNACIO: Study of the beam induced vacuum effects in the cryogenic beam vacuum chamber of the Future Circular Hadron Collider
  Autor/a: BELLAFONT PERALTA, IGNACIO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Mecànica de Fluids (MF)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 25/01/2021
  Director/a de tesi: ESCALER PUIGORIOL, FRANCESC XAVIER | QUISPE FLORES, MARCOS OSWALDO

  Tribunal:
       PRESIDENT: PONT, MONTSERRAT
       SECRETARI: KOUBYCHINE MERKULOV, YOURI ALEXANDROVICH
       VOCAL: FERREIRA SOMOZA, JOSE ANTONIO
  Resum de tesi: El Futuro Colisionador Circular de Hadrones (FCC-hh) es un colisionador de hadrones de 100 km de longitud, propuesto como sucesor del Gran Colisionador de Hadrones (LHC). El FCC-hh está diseñado para alcanzar 50 TeV de energía de haz, superando notoriamente la frontera de energía actual establecida por el LHC, 7 TeV. De esta manera, se espera expandir las fronteras de conocimiento actuales del Modelo Estándar de la física de partículas. La cámara de vacío del haz del FCC-hh deberá soportar niveles de potencia de radiación de sincrotrón sin precedente en los colisionadores de partículas, alrededor de 160 veces más altos que su predecesor, debiendo además de adaptarse a una apertura mucho más reducida. Dado que la alta potencia de radiación resulta en una mayor generación de gas en el sistema, la dificultad de alcanzar un buen nivel de vacío se incrementa considerablemente comparado con el LHC.Esta tesis presenta un estudio de los efectos de vacío inducidos por el haz de partículas en el FCC-hh, esto es, los diferentes fenómenos que, debido a la presencia del haz, tienen un impacto perjudicial en el nivel de vacío del acelerador. Los efectos estudiados son la desorción inducida por fotones (PSD), la desorción inducida por electrones (ESD) y la desorción inducida por iones (ISD). Cada efecto ha sido separadamente estudiado, calculando de manera analítica y mediante simulaciones de Monte Carlo la densidad de gas resultante en la cámara para todas las especies de gas habituales. Por último, la viabilidad del FCC-hh desde el punto de vista del vacío ha sido evaluada.Con el fin de mitigar los efectos de vacío inducidos por el haz y mejorar la calidad del vacío del FCC-hh (esencial para una correcta operación de la máquina) ha sido necesario proponer un nuevo diseño de la pantalla del haz. Este nuevo diseño presenta nuevas soluciones para mitigar la nube de electrones en la cámara, lidiar con la radiación de sincrotrón y una velocidad de bombeo mucho más alta, a expensas de una mayor complejidad en su fabricación. Además, un equipo experimental ha sido usado por el CERN durante para medir el rendimiento en vacío de los prototipos de pantalla de haz construidos. Los resultados experimentales obtenidos han sido finalmente comparados con los resultados teóricos para incrementar su fiabilidad.Se concluye que, gracias al nuevo diseño de la pantalla del haz, el nivel de vacío del FCC-hh será adecuado, alcanzando las especificaciones de vacío establecidas con parámetros de haz nominales dentro de los primeros meses de condicionamiento.

 • GARCIA VILANA, SILVIA: Modelo estocástico de hueso cortical de costilla humana para la predicción de fracturas mediante emisión acústica
  Autor/a: GARCIA VILANA, SILVIA
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria (RMEE)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 04/02/2021
  Director/a de tesi: SÁNCHEZ MOLINA, DAVID | VELAZQUEZ AMEIJIDE, JUAN

  Tribunal:
       PRESIDENT: GIL MUR, FRANCISCO JAVIER
       SECRETARI: DI CAPUA, DANIEL
       VOCAL: GARCIA GRANADA, ANDRES AMADOR
  Resum de tesi: En esta memoria se propone un modelo constitutivo no lineal con microfisuración e irreversibilidad para hueso cortical de costilla humana, ampliado con un modelo estocástico de fractura, basado en emisión acústica. Ambos modelos son innovadores y describen el comportamiento de la costilla humana desde el inicio de la solicitación hasta la fractura macroscópica. Experimentalmente los modelos han mostrado modelizar adecuadamente el comportamiento mecánico de la costilla, incluso en la zona no elástica, donde los procesos irreversibles han sido asociados principalmente a la propagación de microfisuras a través del material. Además, el modelo constitutivo es termodinámicamente consistente, mostrando un incremento notable en la entropía a medida que se promueve la fisuración, región en la que, a su vez, se ha observado un notable incremento asintótico de la energía liberada por el material en forma de ondas, detectadas por la técnica de emisión acústica.Además, los parámetros constitutivos del modelo exhiben correlaciones significativas tanto con variables antropométricas, como con parámetros microestructurales, tales como la densidad, la dimensión fractal o el contenido mineral, denotando una clara importancia de la microestructura en el comportamiento del hueso cortical. En este contexto, el parámetro de atemperación del desorden, que representa el daño microestructural previo a la solicitación y que ha sido introducido en el modelo por medio de la mecánica estadística, ha mostrado tener una gran influencia con la edad. Así mismo, también se ha encontrado una relación de la mineralización de la muestra con los caminos posibles que la fisura puede tomar en el avance a través de la red de osteonas. El número de caminos ha sido determinado mediante la combinatoria.Por otro lado, el modelo estocástico de fractura predice adecuadamente y de manera cuantitativa la aparición de señales acústicas o hits asociados al nivel de tensión introducido en la muestra, siendo uno de los primeros modelos desarrollados en hueso.

 • GENG, LINLIN: Numerical Investigation and Modelling of the Unsteady Behavior and Erosion Power of Cloud Cavitation
  Autor/a: GENG, LINLIN
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Mecànica de Fluids (MF)
  Modalitat: Compendi de publicacions
  Data de lectura: 28/01/2021
  Director/a de tesi: ESCALER PUIGORIOL, FRANCESC XAVIER

  Tribunal:
       PRESIDENT: FARHAT, MOHAMED
       SECRETARI: GUARDO ZABALETA, ALFREDO DE JESUS
       VOCAL: HUANG, XINGXING
  Resum de tesi: La cavitació de núvol és un fenomen no desitjat que té lloc en moltes màquines hidràuliques que danya les superfícies de les parets sòlides a causa de l'agressivitat erosiva induïda pel procés de col·lapse. Per tant, és necessari predir amb precisió l'ocurrència de la cavitació de núvol i quantificar-ne la intensitat d¿erosió per millorar el disseny i ampliar el cicle de vida de les màquines i sistemes existents. L'aplicació de la simulació numèrica (CFD) ofereix l'oportunitat de predir la cavitació inestable. Per a això, és de suma importància investigar com seleccionar els models més adequats per obtenir els resultats més precisos d'una manera eficient i com relacionar el col·lapse de les estructures de vapor amb el seu poder erosiu. En l'estudi actual, s'ha avaluat la influència dels diferents models de turbulència i s'ha millorat el rendiment dels models de cavitació. La relació entre el comportament inestable i el seu caràcter erosiu també s'ha considerat implementant un model d'erosió.Per a l'avaluació dels models de turbulència, s'han emprat tres models de turbulència Unsteady Reynolds Average Navier-Stokes (URANS) per simular la cavitació de núvol al voltant d'un perfil hidràulic NACA65012 en vuit condicions hidrodinàmiques diferents. Els resultats indiquen que el model Shear Stress Transport (SST) pot captar millor el comportament de la cavitat inestable que els models k-e i RNG si la resolució de la malla propera a la paret és prou bona.Per millorar els models de cavitació, s'ha investigat primerament la influència de les constants empíriques del model de Zwart en la dinàmica de la cavitat. Els resultats mostren que el comportament de la cavitat és sensible a la seva variació i, per tant, es proposa un rang òptim que pot proporcionar una millor predicció de la fracció de volum de vapor i del pic de pressió instantània generat pel col·lapse de la cavitat principal del núvol. En segon lloc, s'han corregit els models originals de cavitació de Zwart i Singhal tenint en compte el terme de segon ordre de l'equació de Rayleigh-Plesset. L'efectivitat dels models originals i dels corregits s'ha comparat per a dos patrons de cavitació diferents. Els resultats per una cavitat fixa demostren que el model corregit prediu millor la distribució de la pressió a la regió de tancament de la cavitat i la longitud de la cavitat en comparació amb les observacions de l'experiment. Els resultats per la cavitació de núvol inestable també confirmen que la predicció de la freqüència de despreniment es pot millorar amb el model Zwart corregit.Per a la investigació del poder erosiu de la cavitació, s'ha emprat un model d'erosió basat en el balanç energètic. S'ha comprovat que la distribució espacial i temporal de l'agressivitat de l'erosió és sensible a la selecció del model de cavitació i a la pressió motriu del col·lapse. En particular, l'ús de nivells mitjans de pressió combinats amb el model de cavitació de Sauer permeten obtenir resultats fiables. S'han observat dos mecanismes d'erosió, un que es produeix a la regió de tancament de la cavitat principal de la làmina caracteritzada per col·lapses de baixa intensitat però amb alta freqüència, i l'altre induït pel col·lapse de la cavitat de núvol que presenta una alta intensitat d'erosió però amb baixa freqüència. Finalment, s'ha comprovat que la intensitat de l'erosió segueix una llei de potència amb la velocitat de flux principal amb exponents que oscil·len entre 3 i 5 segons el paràmetre d'estimació que s'utilitzi.

 • MARTÍN NAVARRETE, ROCÍO: Computational Aeroacoustics in the Automotive Industry
  Autor/a: MARTÍN NAVARRETE, ROCÍO
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 02/02/2021
  Director/a de tesi: SORIA GUERRERO, MANUEL | CANTE TERAN, JUAN CARLOS

  Tribunal:
       PRESIDENT: GUTIERREZ CABELLO, JORGE LUIS
       SECRETARI: BORRELL POL, RICARD
       VOCAL: OWEN COPPOLA, ANGEL HERBERT
  Resum de tesi: El campo acústico dentro de la cabina de un automóvil para velocidades de conducción bajas está dominado por el motor o el ruido de los neumáticos. Sin embargo, para velocidades medias-altas, el ruido generado por la interacción del automóvil con el aire exterior se vuelve más relevante. La separación del flujo del montante A o del retrovisor genera fuertes fluctuaciones de presión originando ondas acústicas que se propagan al interior del vehículo mediante la excitación de la ventana lateral o el parabrisas.En cada punto del dominio, la presión está compuesta por la presión hidrodinámica (es decir, la parte incompresible del flujo) y la presión acústica (es decir, el campo acústico causado por la parte compresible del flujo). Para las velocidades típicas de un automóvil, el número de Mach es tan bajo que las fluctuaciones de la parte compresible son mucho menores que las de la parte incompresible, sin embargo, sus longitudes características y velocidades de convección tienen una correlación más alta con las ondas de flexión de las ventanas del vehículo. Como consecuencia, es generalmente aceptado que la mayor parte del ruido interior en la cabina del automóvil es generado por la presión acústica que llega a las superficies de transmisión.Esta tesis se centra en la búsqueda de una metodología computacional adecuada que permita obtener la presión acústica cerca de las superficies de transmisión. Para ello se lleva a cabo una extensa revisión de los métodos más populares en Aeroacústica Computacional con el fin de comprender los mecanismos físicos del sonido generado por un fluido en movimiento alrededor de un cuerpo sólido y los modelos matemáticos que lo describen. Por su sencillez, eficacia y utilidad, se ha escogido la analogía acústica propuesta por Curle como extensión de la teoría desarrollada por James Lighthill para evaluar la presión acústica de los casos de estudio en la presente tesis.Entre los diferentes componentes de un vehículo, el patrón de flujo y el comportamiento acústico de las cavidades se han analizado en profundidad debido a su habitual presencia en los diseños de automóviles. Se sabe que esta configuración es la causa de problemas acústicos como los silbidos conocidos en la literatura como modos de Rossiter. La naturaleza de flujo de este fenómeno, así como su patrón de radiación y respuesta a diferentes modificaciones geométricas son abordados en esta disertación Una característica particular de esta configuración es el modo de oscilación: SL o WM. Para los parámetros considerados en la presente tesis, se observa que mientras en SL el flujo muestra un comportamiento bidimensional, en WM el flujo es tridimensional, lo que resulta en fuentes de sonido significativamente diferentes. El cálculo de la presión acústica se realiza utilizando la formulación de Curle evaluada como un posproceso de la resolución de las ecuaciones incompresibles de Navier-Stokes y se compara con los resultados obtenidos con la Simulación Directa (DS). Ambas soluciones ofrecen resultados similares excepto en el área de la estela, donde están presentes las fuentes acústicas de cuadrupolo. En cuanto a la evaluación de las técnicas de control pasivo de ruido, los resultados muestran que las modificaciones en la arista de salida son las más efectivas para controlar el flujo ya que permiten reducir las fluctuaciones de presión producidas por la recirculación confinada en el interior de la cavidad y la expulsión brusca del flujo. Como consecuencia, el nivel de presión acústica se puede reducir hasta 9 dB.Una vez validado el modelo para una geometría aislada, se amplía la aplicación del mismo método para una geometría de coche real. La radiación acústica hacia la ventana lateral y el parabrisas de un retrovisor y del montante A se muestra como ejemplo del potencial de este procedimiento para el análisis aeroacústico y la optimización d

 • RALLO TOLÓS, HÉCTOR: Second Life Batteries of Electric Vehicles: Analysis of Use and Management Models
  Autor/a: RALLO TOLÓS, HÉCTOR
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: ENGINYERIA MECÀNICA, FLUIDS I AERONÀUTICA
  Departament: Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció (EPC)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 09/02/2021
  Director/a de tesi: AMANTE GARCIA, BEATRIZ

  Tribunal:
       PRESIDENT: VILANOVA ARBOS, RAMON
       SECRETARI: AUGER, DANIEL J.
       VOCAL: KNAP, VÁCLAV
  Resum de tesi: La movilidad del futuro pasa sin lugar a dudas por la electrificación de sus vehículos. El incremento de la conciencia social hacia una reducción de las emisiones de CO2 junto con la introducción de nuevas leyes que las regula, ha provocado finalmente un incremento en la venta de vehículos eléctricos. Además, se prevé que esta tendencia siga aumentando debido al interés global en reducir dichas emisiones.El crecimiento de ventas, ha propiciado que las baterías de Litio-Ion se hayan convertido en un elemento indispensable dentro del sector de la automoción. Las emisiones globales de un coche eléctrico son entre un 20 \% y un 40 \% menores que las de los vehículos convencionales, con el actual mix energético. Con el aumento de generación de energía verde, la UE prevé para 2050, una reducción de emisiones de hasta los 75 \% respecto a las generadas por vehículos propulsados por combustibles fósiles.La batería, al igual que cualquier otro componente del vehículo, se desgasta con el paso del tiempo y el uso. Los fabricantes de automóviles recomiendan que cuando estas baterías llegan entre el 70 \% de su estado de salud, deberían ser sustituidas, ya que los fabricantes no pueden garantizar su buen funcionamiento y podrían sufrir una caída drástica de capacidad, es decir, en la autonomía el vehículo.Sin embargo, antes de reciclar estas baterías, existe la posibilidad de que sean reutilizadas, ya que aún disponen de suficiente potencia y capacidad, para funcionar en otras aplicaciones menos exigentes. Como consecuencia, la reutilización de estas baterías, cuyo coste representa entre el 30 y el 40 \% del precio final de un vehículo eléctrico, se ve dentro del sector de la automoción, como una gran posibilidad para reducir el precio de venta del coche eléctrico y hacerlo más competitivo frente a los coches de combustión interna.Las baterías se han convertido pues, en un elemento indispensable no sólo para la industria del automóvil, sino también para cualquier aplicación que necesite almacenar energía eléctrica. En consecuencia, ya se apunta de la existencia de un nicho de mercado donde estas baterías podrían tener un gran potencial. El objetivo de reducir la fuerte dependencia de los combustibles fósiles ha provocado un aumento de las energías renovables en el mix energético europeo. Su intermitencia, abre la puerta a fuentes de almacenamiento de energía para cubrir los momentos en que no hay generación.Dar una segunda vida a las baterías de vehículo eléctrico, ha despertado el interés de investigación de esta tesis doctoral, la cual analiza diferentes nuevos modelos de uso y de negocio una vez éstas ya no son válidas para la automoción.

Darrera actualització: 05/03/2021 06:02:58.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:ROCA CAZORLA, DAVID
Títol:Numerical Tools for Computational Design of Acoustic Metamaterials
Data lectura:07/09/2020
Director/a:CANTE TERAN, JUAN CARLOS
Codirector/a:LLOBERAS VALLS, ORIOL
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:EGUSQUIZA MONTAGUT, MÒNICA
Títol:Study of the Dynamic Behavior of Pelton Turbines
Data lectura:14/02/2020
Director/a:EGUSQUIZA ESTEVEZ, EDUARD
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Izquierdo Buenaventura, Sergi (2020). SELECCIÓ I OPTIMITZACIÓ DE VENTILADORS PER APLICACIONS INDUSTRIALS.

Royán Fabregat, José Manuel (2020). Evaluación de vibraciones en una turbina Pelton.

Valentin, D.; Presas, A.; Valero, M.; Egusquiza, M.; Egusquiza, E.; Gomes, J.; Avellan, F. (2020). Transposition of the mechanical behavior from model to prototype of Francis turbines. - Renewable energy, ISSN: 1879-0682

AUTOR/A:AN, BO
Títol:Numerical investigation on applications simulated via using lattice Boltzmann method
Data lectura:12/12/2019
Director/a:BERGADÀ GRANYÓ, JOSEP MARIA
Codirector/a:MELLIBOVSKY ELSTEIN, FERNANDO PABLO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
An, B.; Bergadà, J.M.; Mellibovsky, F.; Sang, W.M; Xi, C. (2020). Numerical investigation on the flow around a square cylinder with an upstream splitter plate at low Reynolds numbers. - Meccanica, ISSN: 0025-6455 (JCR Impact Factor-2018: 2.316; Quartil: Q2)

An, B.; Bergadà, J.M.; Mellibovsky, F.; Sang, W. (2020). New applications of numerical simulation based on lattice Boltzmann method at high Reynolds numbers. - Computers & mathematics with applications, ISSN: 0898-1221 (JCR Impact Factor-2018: 2.811; Quartil: Q1)

An, B.; Mellibovsky, F.; Bergadà, J.M.; Sang, W. (2020). Towards a better understanding of wall-driven square cavity flows using the Lattice Boltzmann method. - Applied mathematical modelling, ISSN: 0307-904X (JCR Impact Factor-2018: 2.841; Quartil: Q1)

AUTOR/A:NÁPOLES ALBERRO, AMELIA EMELINA
Títol:Estudio de la energía específica consumida en el rectificado
Data lectura:10/09/2019
Director/a:GONZALEZ ROJAS, HERNAN ALBERTO
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
AUTOR/A:FENOLLOSA ARTÉS, FELIP
Títol:Contribució a l'estudi de la impressió 3D per a la fabricació de models per facilitar l'assaig d'operacions quirúrgiques de tumors.
Data lectura:25/07/2019
Director/a:BUJ CORRAL, IRENE
Director/a:GOMA AYATS, JUAN RAMON
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Buj-Corral, I.; Dominguez, A.; Zayas F, E.E.; Costa, L.; Goma, J.; Fenollosa, F. (2019). Sistemas de fabricación. Segunda edición.

Tejo, A. (2019). Mimicking Soft Living Tissues for 3D Printed Surgical Planning Prototypes Manufactured by a Hybrid Multi-Material 3D Printer.

Torloting, Camille Sarah (2020). Development of catalyzable resins, silicones and hydrogel using UV to be processed by additive manufacturing .

Guiral, Eloïse (2020). Identification and test of silicones and mimetisable hydrogels with respect to live tissues.

Parent, Aude (2020). Characterisation of soft materials for effects of viscoelastic behaviour and interaction with surgical instruments .

Torrent Arnall, David (2020). Disseny d’una màquina de tall làser basada en Arduino.

Muguruza, A.; Krauel, L.; Fenollosa, F. (2019). Development of a patients-specific 3D-printed preoperative planning and training tool, with functionalized internal surfaces, for complex oncologic cases. - Rapid prototyping journal, ISSN: 1355-2546 (JCR Impact Factor-2019: 3.099; Quartil: Q1)

Fenollosa, F.; Goma, J.; Buj-Corral, I.; Tejo, A.; Minguella-Canela, J.; Uceda, R.; Valls-Esteve, A.; Ayats, M. (2019). Foreseeing new multi-material FFF-Additive Manufacturing concepts meeting mimicking requirements with living tissues. - Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2018: 0.313; Quartil: Q2)

Tejo, A.; Buj-Corral, I.; Fenollosa, F. (2020). 3D printing in medicine for preoperative surgical planning: a review. - Annals of biomedical engineering, ISSN: 0090-6964 (JCR Impact Factor-2018: 3.474; Quartil: Q1)

Tejo, A.; Lustig, P.; Fenollosa, F.; Valls, A.; Krauel, L.; Buj-Corral, I. (2020). 3D printed soft surgical planning prototype for a biliary tract rhabdomyosarcoma. - Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, ISSN: 1751-6161 (JCR Impact Factor-2018: 3.485; Quartil: Q1)

Buj-Corral, I.; Tejo, A.; Fenollosa, F. (2020). Development of AM Technologies for Metals in the Sector of Medical Implants. - Metals, ISSN: 2075-4701 (JCR Impact Factor-2018: 2.259; Quartil: Q1)

Tejo, A.; Fenollosa, F.; Buj-Corral, I. (2019). Mimicking soft living tissues for 3D printed surgical planning prototypes using different materials.

AUTOR/A:MUGURUZA BLANCO, ASIER
Títol:Contribución a las tecnologías de fabricación aditiva para la obtención de piezas multimaterial, combinando la impresión 3D por máscara con la impresión funcional mediante sistemas InkJet
Data lectura:10/04/2019
Director/a:MINGUELLA CANELA, JOAQUIM
Codirector/a:BONADA BO, JORDI
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Bonada, J.; Xuriguera, E.; Muguruza, A.; Gonçalves, J.; Barcelona, P.; Pons, J.Mª; Minguella-Canela, J.; Uceda, R. (2020). Reinforced photocurable materials for an Additive Manufacturing process based on Mask Image Projection. - Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2018: 0.313; Quartil: Q2)

Bonada, J.; Xuriguera, E.; Muguruza, A.; Gonçalves, J.; Barcelona , P.; Pons, J.Mª; Minguella-Canela, J.; Uceda, R. (2019). Reinforced photocurable materials fon an additive manufacturing process based on Mask Image Projection.

AUTOR/A:MORALES PLANAS, SERGIO
Títol:Contribución al desarrollo de una metodología de diseño para la fabricación con tecnologías aditivas de piezas con alta variabilidad de demanda
Data lectura:09/04/2019
Director/a:GOMA AYATS, JUAN RAMON
Codirector/a:MINGUELLA CANELA, JOAQUIM
Menció:
PUBLICACIONS DERIVADES
Morales, S.; Calleja, A.; Vlad, V.R.; Oró-Solé, J.; Minguella-Canela, J.; Farjas, J. (2019). Low temperature processing of solution-derived ceria deposits on flat surfaces of 3D-printed polyamide. - Thin solid films, ISSN: 0040-6090 (JCR Impact Factor-2019: 2.03; Quartil: Q3)

Minguella-Canela, J.; Morales, S.; Goma, J.; Santos, M. A (2020). Study and comparison of the different costs’ schema associated to geometry, material and processing between 3D printing, injection molding and machining manufacturing technologies. - Procedia manufacturing, ISSN: 2351-9789 (JCR Impact Factor-2018: 0.313; Quartil: Q2)

AUTOR/A:ORTIZ MARZO, JOSE ANTONIO
Títol:Contribución al estudio de la rugosidad superficial obtenida mediante el proceso de fresado en alta velocidad, en la fase de acabado, de aceros templados de moldes y matrices
Data lectura:23/11/2018
Director/a:BUJ CORRAL, IRENE
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Zekaria Ordóñez, David (2019). Estudió auditoria energética del accionament hidráulic de maquinaria mobil.

Beltran Prades, Gerard (2019). Estudi comparatiu per a la producció d'un àlab de turbina d'avió entre el mètode convencional de microfusió vs el mètode de fabricació aditiva..

Casadesus, O. (2019). Estudi de propietats de l?Acrilonitril-Butadiè-Estirè per a impressió tri-dimenssional per Fused Filament Fabrication.

Conde Haro, Jesús (2019). Estudio de una metodología numérico-experimental para la predicción de desgaste de herramientas de mecanizado..

Perez Hernandez, Sergi (2019). Diseño de una práctica educativa para el taller mecánico de ESEIAAT, a partir de la revalorización de un residuo para obtener una pieza funcional final..

Miquel Rovira, Pau (2019). Disseny d'una estació de treball d'un procés de moldeig de preformes PET.

Gonzalez Badia, Daniel (2019). Disseny d'un banc de proves per calibrar vàlvules de seguretat.

Aguilera Pérez, Alberto (2019). Estudio de implantación de un servicio de aparcamiento de motocicletas con estación de carga mediante energías renovables.

Manrubia Romero, Sandra (2019). Estudio de la organización del desarrollo y la producción de una pantalla de aislamiento térmico, acústico y a vibraciones de un motor de automóvil..

Vilalta Casado, Míriam (2019). 2-Estudi per la implantació d?un sistema de gestió integrat de qualitat i medi ambient en una empresa de fabricació i comercialització de lluminàries..

Bonilla López, Antoni (2019). Estudio,Diseño y construcción de una plataforma pivotante para ensayo del sistema de control de actitud (ACS) de un cubesat (Electrónica).

Infante Alvarez, Albert (2019). Estudi : Reubicació i optimització de 3 seccions industrials.

Esteve Arauz, Carlos (2019). Estudio de la implantación de motores eléctricos en las ruedas de un vehículo de radiocontrol.

Buj-Corral, I.; Jose-Antonio Ortiz-Marzo; Costa, L.; Joan Vivancos-Calvet; Luis, C. J. (2019). Optimal machining strategy selection in ball-end milling of hardened steels for injection molds. - Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2019: 3.057; Quartil: Q2)

AUTOR/A:JEREZ MESA, RAMON
Títol:Study and characterisation of surface integrity modification after ultrasonic vibration-assisted ball burnishing
Data lectura:02/03/2018
Director/a:TRAVIESO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
Codirector/a:DESSEIN, GILLES
Codirector/a:LANDON, YANN
Codirector/a:LLUMA FUENTES, JORDI
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Rodríguez Mañá, Eric (2018). Aplicació de la tècnica de brunyit per a la millora de les propietats dels acers inoxidables austenítics metaestables..

González Acevedo, Roger Enric (2018). Efecte del procés de brunyit en els acers inoxidables austentítics metaestables.

Heng, Amirah (2018). TOPOLOGICAL ANALYSIS OF Ti-6AL-4V SURFACES TREATED BY ULTRASONIC BALL BURNISHING.

Adrover Monserrat, Bàrbara (2018). ESTUDI DE PROPIETATS MECÀNIQUES DE PECES FABRICADES PER IMPRESSIÓ 3D.

Maura Antich, Joan Miquel (2018). Study of Superficial Textures on Concave Pieces of Aluminium A2017.

Córsico, Ariel-hernan (2018). Diseño de una cortadora de filamento para impresión 3D.

Fosalba Vidal, Oriol (2018). Estudi d'optimització d'un motor de combustió.

Madueño, M. (2018). Estudio del efecto del bruñido asistido por vibraciones en las tensiones residuales.

Zandi, Mohammad Damous (2018). Influence of the manufacturing parameters on the mechanical behaviors of Timberfill parts built through the FFF process.

Jerez-Mesa, R.; Landon, Y.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Dessein, G.; Lluma, J.; Wagner, V. (2018). Topological surface integrity modification of AISI 1038 alloy after vibration-assisted ball burnishing. - Surface and coatings technology, ISSN: 0257-8972 (JCR Impact Factor-2018: 3.192; Quartil: Q1)

Domingo, M.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Jerez-Mesa, R.; Lluma, J. (2018). Fatigue performance of ABS specimens obtained by fused filament fabrication. - Materials, ISSN: 1996-1944 (JCR Impact Factor-2018: 2.972; Quartil: Q2)

Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Gomez, G.; Lluma, J. (2018). Efectos del bruñido con bola acustoplástico sobre la integridad superficial de Ti6Al4V.

Zandi, M.; Jerez-Mesa, R.; Travieso-Rodríguez, J.A.; Lluma, J. (2018). Effects of building condition on the tensile property of FFF Timberfill parts.

AUTOR/A:VALENTIN RUIZ, DAVID
Títol:Influence of the boundary conditions on the dynamic behavior of large hydraulic machines
Data lectura:23/01/2018
Director/a:EGUSQUIZA ESTEVEZ, EDUARD
Codirector/a:VALERO FERRANDO, MARÍA DEL CARMEN
Menció:Menció de Doctor Internacional
PUBLICACIONS DERIVADES
Bossio, M. (2018). Análisis de la respuesta dinámica en agitadores industriales.

Valentin, D.; Presas, A.; Egusquiza, M.; Valero, M.; Egusquiza, E. (2018). Transmission of high frequency vibrations in rotating systems. Application to cavitation detection in hydraulic turbines. - Applied sciences, ISSN: 2076-3417 (JCR Impact Factor-2018: 2.217; Quartil: Q2)

Presas, A.; Valentin, D.; Egusquiza, M.; Valero, M.; Egusquiza, E. (2018). Sensor-based optimized control of the full load instability in large hydraulic turbines. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Egusquiza, M.; Egusquiza, E.; Valero, M.; Presas, A.; Valentin, D.; Bossio, M. (2018). Advanced condition monitoring of Pelton turbines. - Measurement, ISSN: 0263-2241 (JCR Impact Factor-2018: 2.791; Quartil: Q2)

Presas, A.; Luo, Y.; Wang, Z.; Valentin, D.; Egusquiza, M. (2018). A review of pzt patches applications in submerged systems. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2018: 3.031; Quartil: Q1)

Valentin, D.; Roehr, C.; Presas, A.; Heiss, C.; Egusquiza, E.; Bosbach, W. A. (2019). Experimental and Numerical Design and Evaluation of a Vibration Bioreactor using Piezoelectric Patches. - Sensors, ISSN: 1424-8220 (JCR Impact Factor-2019: 3.275; Quartil: Q1)

AUTOR/A:LORES GARCIA, EDUARD
Títol:Aportació a l'estudi de la reducció de vibracions residuals en transitoris de moviment generats mitjançant accionaments de cinemàtica no lineal
Data lectura:22/12/2017
Director/a:JORDI NEBOT, LLUÏSA
Director/a:VECIANA FONTANET, JOAQUIN MARIA
Menció:No
PUBLICACIONS DERIVADES
Lores, E.; Veciana, J.; Jordi, L. (2018). Feasibility of motion laws for planar one degree of freedom linkage mechanisms at dead point configurations. - Mechanical systems and signal processing, ISSN: 0888-3270 (JCR Impact Factor-2018: 5.005; Quartil: Q1)

Lores, E.; Jordi, L.; Veciana, J. (2018). Estudio de la continuidad de la ley de movimiento alrededor de un punto muerto en un cuadrilátero articulado para su viabilidad cinemática.

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202031/08/2020Asesoramiento sobre la medición y el análisis de vibraciones en grupos de bombeo para mantenimiento predictivoCETAQUA
01/06/202031/05/2021Empoderament de cirurgians a Cuba mitjançant la formació en tècniques d'impressió 3D per a l’assistència en operacions d'alta complexitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
21/04/202030/06/2020Material sanitari fabricat per impressió 3D, per a ser utilitzat en el tractament del COVID19Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
23/03/202023/05/2020Fabricación de material sanitario por impresión 3D para el tratamiento de pacientes con problemas respiratorios contagiados del virus CoViD-19INGRAM MICRO EUROPEAN SERVICES SLU
23/03/202030/06/2020Material sanitario fabricado por impresión 3D, para ser utilizado en centros de salud en el tratamiento de los enfermos de COVID19Universitat Politècnica de Catalunya
01/02/202031/01/2021Desarrollo de MOVit Game: una plataforma interactiva de juego para promover la actividad física de personas con Duchenne usando la silla de ruedas MOVitDUCHENNE PARENT PROJECT ESPAñA
01/01/202031/12/2022ABLE ExoskeletonEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Assessorament científic i tecnològic en temes de formació, investigació i desenvolupament de les tecnologies relacionades amb els sistemes de transferència d'energia oleohidràulics i neumàticsASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
18/12/201915/11/2033LLICENCIA ES201331666BRIO APPS ALPHASIP SL
10/12/201910/12/2019Herramienta de bruñido con cabezal reemplazable
10/12/201910/12/2019HERRAMIENTA DE BRUÑIDO DE PUNTAS INTERCAMBIABLES
20/11/201920/11/2021Desarrollo de una tecnología de integración de marcadores magnéticos en la calzada para permitir el guiado de los vehículos autónomosSORIGUE, S.A.
15/11/201914/11/2022A NEW MASTER COURSE IN APPLIED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICSCommission of European Communities
01/11/201930/04/2021Computational design and prototyping of acoustic metamaterials for target ambient noise reductionEuropean Research Council
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000RES - Red Española de Supercomputacion
29/10/201931/12/2020Dispositius microfluidics amb sensors integrats per a la realització de dispositius de diagnòstic clínic i/o monitorització d’atletes mitjançant sistemes no invasius per a la monitorització de pacientONALABS INNO-HUB, SOCIEDAD LIMITADA
01/10/201931/10/2019Ensayo experimental de una bomba de vacio trabajando como Compresores de tornillo "oil free"Pedro Gil SL
30/09/201930/09/2021Realització assaigs vibratoris dels productes de l'empresaMONOCROM, S.L.
23/09/201923/02/2020Pla de treball col·laboratiu en la concepció, el disseny i la caracterització d'una màquina telescòpica (Telescòpic TAURULIFT LINE T144), definint com a àrea de treball els accionistes oleohidràulicsAUSA Center, S.L.U.
18/09/201918/09/2019Sistema de extrusión para una impresora 3D
01/09/201931/08/2023Hydropower Extending Power System FlexibilityCommission of European Communities
01/09/201930/09/2019Compresores de tornillo "oil free"Pedro Gil SL
01/09/201931/08/2020Model de pròtesis mioelèctrica de baix cost, fabricada per impressió 3D, per a persones amb baixos recursosCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
12/07/201912/01/2022REDUVE Refuerzo de estructuras frente a acciones dinámicas con compuestos de malla vegetalAZVI, S.A.
28/06/201928/06/2022Sistemes microfluídics bio-wearables integratsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/06/201904/10/2019Asistencia técnia para la ejecución de ensayos de corrosión de muestras y análisis de la seguridad de la víaCOMSA
01/06/201931/05/2023Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Disseny, fabricació i assaig de prototips de peces i equips principalment mitjançant l'ús de tecnologies de fabricació subtractives i additivesFUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM
01/06/201931/07/2019Sistemas de bombeo/mezclado para microbiologíaSCHARLAB SL
01/06/201931/12/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i formació per a la millora de la seguretat de les edificacions enfront de sisme a la regió de chiapas, mèxicCentre Cooperació per al Desenvolupament
24/05/201924/05/2019Elemento estructural híbrido
01/05/201931/10/2020ABLE: exoesquelet robòtic que permet tornar a caminar de forma natural i intuïtiva després de patir una lesió medul·larAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201931/03/2022Future urban mobility purpose service-design vehiclesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0017 Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators compressible flow effects under subsonic conditions at high mach numbers. Extension.RES - Red Española de Supercomputacion
17/01/201916/07/2019Concepció, disseny i caracterització d'una m'maquina telescòpica de nova generacióAUSA Center, S.L.U.
10/01/201930/06/2019Development of MOVit, a novel whellchair-mounted arm exercise device for people with Duchenne muscular dystrophyDuchenne Parent Project
01/01/201931/12/2019Asesoramiento científico y tecnológico en temas de formación, investigación y desarrolloASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/201931/12/2021Modelo computacional rápido de cálculo de vibraciones y ruido reradiado inducidas por el ferrocarrilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Mecanizado asistido por ultrasonidos para la mejora funcional de componentes para el sector transporteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Diseño de sistemas robóticos y neuroprotésicos personalizables para la asistencia de la marcha utilizando métodos de simulación predictivaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019SensUs Student Competition 2019EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Asesoramiento científico y tecnológico en oleohidráulicos y neumáticos.Asociación Ibérica de Fabricantes y Comerciantes de Transmisiones Oleohidráulicas i Neumáticas
27/12/201823/04/2019Asistencia técnica para la realización de ensayos singulares sobre limitadores de cargaSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/12/201828/02/2020Valoración funcional biomecánica de exoesqueletosFUNDACIÓ EURECAT
01/11/201828/02/2019On the aeroacoustic noise radiated by a cavity at low Mach numberRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201828/02/2019Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators, compressible flow effects under subsonic conditions at high Mach numbersRES - Red Española de Supercomputacion
24/10/201830/04/2019Contrato de apoyo técnico en la medición de esfuerzos de flexión sobre el mástil de una vela rígidaBOUND 4 BLUE SL
15/09/201814/03/2020Exoesqueleto robótico personalizado para la rehabilitación de la marchaFUNDACIÓN BBVA
12/09/201812/09/2021Optimitation of vacuum ejectorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/08/201807/08/2020Nous sistema de fabricació d'elements estructurals de material compostACC10
01/07/201831/12/2020Red española de investigación en biomecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
11/06/201810/07/2018SIMULACIÓ DE BOMBA BN-150.250. ESTUDI DE LA FLUIDODINÀMICA INTERNA AMB ANSYS/CFXTECNIUM
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201829/02/2020Fault diagnosis and tolerance for elastic actuation systems in robotics: physical human-robot interactionDeutsche Forschungsgemeinschaft
01/03/201830/06/2018FI-2018-1-0031 Post processing the 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
05/02/201831/07/2019Estudio de la viabilidad del uso de harvesters de energía de vibración en redes de transporte de agua para su sensorización remotaSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
02/01/201802/07/2021Anàlisis i modelització dinàmica d'equips d'agitació i mescla.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201801/01/2021Computational design of Acoustic and Mechanical MetamaterialsMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201831/12/2018AIFTOP asesoramiento cientifico-técnicoASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/201831/12/2020Desarrollo de microdispositivos celulósicos de bajo impacto ambiental para el biodiagnóstico inmediatoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Red Española de Investigación en BiomecánicaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201831/12/2020Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/12/201713/06/2021Development of a novel system to predict the risk of knee injury in athletes using tools suitable for the clinical practiceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0018- On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbers (cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0017 3D Ahmed body with Active Flow ControlMinisterio de Economia y Competitividad
25/10/201731/12/2018Disseny òptim plint de via fèrriaRAILTECH SUFETRA S.A.
01/10/201730/03/2020COMPOSITO (CDTI)AZVI, S.A.
01/10/201731/03/2018Personalized robotic exoskeleton controller design for assisted walkingNational Center for Simulation in Rehabilitation Research
01/07/201731/03/2018ABLE: Assistive Biorobotic Low-cost ExoskeletonFundació La Caixa
01/07/201731/10/2017On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Direct Numerical Simulation of Synthetic Jets. Application to Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of fluidic actuation on cambered airfoil in pre and post-stall conditions at Re=5000RES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of time-periodic spanwise fluidic actuation on the flow around a cylinderRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017FI-2017-2-0031 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Fluid Dynamic Effects of Interteeth and Sideway Clearances on a Micro Gerotor Pump using Dynamic Meshing DecompositionBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
26/06/201731/12/2018CAIXAIMPULS CI17-00009: Project ABLEFUNDACIO LA CAIXA
01/06/201731/05/2020INNOVATIVE COOLING SYSTEM FOR EMBEDDED POWER ELECTRONICSCommission of European Communities
30/05/201730/11/2018TUBOTEX (CDTI)SORIGUE, S.A.
01/04/201731/07/2017Biomechanical modelling and simulation of the symptomatology of Duchenne Muscular Dystrophy (DMD)Marsi Bionics, S.L.
21/03/201721/03/2017Herramienta de bruñido con bola asistida por vibraciones ultrasónicas
03/03/201703/03/2017Dispositivo de motorización para ortesis activa
01/03/201731/08/2020Predicción de fuentes de ruido aerodinámico (Aeroacústica) utilizando CFD (Computational Fluid Dynamics). Validación experimental.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2018Microchips para la evaluación global de la hemostasia en la cabecera del paciente (POC): aplicaciones en la detección de alteraciones y en el seguimiento de las terapias antitrombóticasMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201731/12/2017Estudio experimental de taladrado de piezas obtenidas por procesos de fabricación aditiva e impresión 3DFundació La Caixa
01/01/201731/12/2018SensUs Student CompetitionEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
30/12/201629/12/2019Metodología para la obtención de prótesis de cerámica utilizando técnicas híbridas de impresión 3D, tratamiento térmico y acabado superficial por arranque de materialMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Osciladores fluídicos: nuevas perspectivas y aplicación al control activo de flujoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/201628/02/2017Direct Numerical Simulation of Synthetic Jets. Application to Active Flow Control.RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201628/02/2017FI-2016-3-0038 - Active flow control of boundary layer separation in airfoils at high angle of attack using fluidic oscillatorsRES - Red Española de Supercomputacion
17/10/201617/10/2016Sistema para asistir a caminar
17/10/201617/10/2016System to assist walking
01/10/201630/09/2017Caracterització mecànica d'elements estructurals de les edificacionsCOMPOSITE STRUCT.ENGIN.SOLUT.S.L.
01/10/201631/07/2017Innovación y desarrollo de una nuevo concepto de Grupo Motor Ventilador para automóvilValeo Climatización S.A.
01/10/201631/07/2017I+D nuevo concepto CMV automóvilVALEO TERMICO, S.A.
01/07/201631/10/2016Active flow control of boundary layer separation in airfoils at high angle of attack using fluidic oscillatorsRES - Red Española de Supercomputacion
01/05/201631/07/2016RD160015 - Estudio fluidodinámico/térmico (experimental y numérico) de la sala de cogeneración de la planta de FibranCofely Energía Sant Joan A.I.E.
01/04/201631/12/2017Activities of Daily Augmented Living ToolkitFundació EURECAT
18/03/201618/03/2016Sistema de caracterización dinámica in situ de los elementos de infraestructura ferroviaria
01/03/201631/12/2016Comparative study of postoperative gait in subjects with total hip arthroplastyMedcom Tech, S.A.
01/02/201631/01/2019Contribución al desarrollo de una metodologia de diseño para la fabricacion con tecnologías aditivas de piezas con alta variabilidad de demanda y su trazabilidadAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
27/01/201631/01/2017Elaboració mapa capacitat acústicaAJUNTAMENT GAVA
01/01/201631/12/2018Técnicas multiescala para el análisis experimental y numérico de la fiabilidad de las estructuras de obra de fábricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Bruñido con bola asistido por vibraciones ultrasónicas: aplicaciones a componentes del transporte aeronáuticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Ortesis híbrida motor-FES de bajo coste para la marcha de lesionados medulares y métodos de simulación para ayuda al diseño y la adaptaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201522/12/2015Sistema constructivo de elementos de edificación mediante tierra reforzada con textiles
01/11/201531/05/2016RD150049 - Estudio de circulación de aire y disipación térmica en la cubierta de la central TángerDISTRICLIMA
01/09/201531/12/2015Low cost thermal imaging system (LCTIS): Desenvolupament d'un sistema de termografia de baix cost per avions no tripulatsUNIVERSITY OF HELSINKI
21/05/201521/05/2015Dispositivo microfluídico para la separación de líquido del mismo líquido conteniendo partículas deformabes sin fuentes de energía externas
12/05/201511/02/2016Iblood - novel microfluidics blood plasma filter for point-of-care applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/05/201502/06/2015Verificación de la excentricidad entre cabezal y contracabezal de un torno con herramientas radialesUniversitat Politècnica de Catalunya
30/04/201531/12/2015Assaigs:fibra òptica i resposta dinàmicaCOMSA
09/04/201508/04/2017Sistema de refuerzo y monitorización de estructuras mediante FRP activoVIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
05/03/201505/03/2018Innovative vibration abatement solutions for undergroundAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201531/05/2015Disseny d'una peça microfabricada per a la perfusió de sangIDIBAPS
01/01/201531/12/2018Soluciones innovadoras para el aislamiento de edificios a las vibraciones.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Professorat i grups de recerca

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202031/08/2020Asesoramiento sobre la medición y el análisis de vibraciones en grupos de bombeo para mantenimiento predictivoCETAQUA
01/06/202031/05/2021Empoderament de cirurgians a Cuba mitjançant la formació en tècniques d'impressió 3D per a l’assistència en operacions d'alta complexitatCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
06/05/202006/09/2020Identificacion de inhibidores de la proteasa Mpro del virus COVID-19 por repovisionamiento de medicamentosINSTITUTO DE SALUD CARLOS III
21/04/202030/06/2020Material sanitari fabricat per impressió 3D, per a ser utilitzat en el tractament del COVID19Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
23/03/202023/05/2020Fabricación de material sanitario por impresión 3D para el tratamiento de pacientes con problemas respiratorios contagiados del virus CoViD-19INGRAM MICRO EUROPEAN SERVICES SLU
23/03/202030/06/2020Material sanitario fabricado por impresión 3D, para ser utilizado en centros de salud en el tratamiento de los enfermos de COVID19Universitat Politècnica de Catalunya
01/02/202031/01/2021Desarrollo de MOVit Game: una plataforma interactiva de juego para promover la actividad física de personas con Duchenne usando la silla de ruedas MOVitDUCHENNE PARENT PROJECT ESPAñA
01/01/202031/12/2022ABLE ExoskeletonEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/202031/12/2020Assessorament científic i tecnològic en temes de formació, investigació i desenvolupament de les tecnologies relacionades amb els sistemes de transferència d'energia oleohidràulics i neumàticsASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
18/12/201915/11/2033LLICENCIA ES201331666BRIO APPS ALPHASIP SL
10/12/201910/12/2019Herramienta de bruñido con cabezal reemplazable
10/12/201910/12/2019HERRAMIENTA DE BRUÑIDO DE PUNTAS INTERCAMBIABLES
20/11/201920/11/2021Desarrollo de una tecnología de integración de marcadores magnéticos en la calzada para permitir el guiado de los vehículos autónomosSORIGUE, S.A.
15/11/201914/11/2022A NEW MASTER COURSE IN APPLIED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICSCommission of European Communities
01/11/201930/04/2021Computational design and prototyping of acoustic metamaterials for target ambient noise reductionEuropean Research Council
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000RES - Red Española de Supercomputacion
29/10/201931/12/2020Dispositius microfluidics amb sensors integrats per a la realització de dispositius de diagnòstic clínic i/o monitorització d’atletes mitjançant sistemes no invasius per a la monitorització de pacientONALABS INNO-HUB, SOCIEDAD LIMITADA
01/10/201931/10/2019Ensayo experimental de una bomba de vacio trabajando como Compresores de tornillo "oil free"Pedro Gil SL
30/09/201930/09/2021Realització assaigs vibratoris dels productes de l'empresaMONOCROM, S.L.
23/09/201923/02/2020Pla de treball col·laboratiu en la concepció, el disseny i la caracterització d'una màquina telescòpica (Telescòpic TAURULIFT LINE T144), definint com a àrea de treball els accionistes oleohidràulicsAUSA Center, S.L.U.
18/09/201918/09/2019Sistema de extrusión para una impresora 3D
01/09/201931/08/2023Hydropower Extending Power System FlexibilityCommission of European Communities
01/09/201930/09/2019Compresores de tornillo "oil free"Pedro Gil SL
01/09/201931/08/2020Model de pròtesis mioelèctrica de baix cost, fabricada per impressió 3D, per a persones amb baixos recursosCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
12/07/201912/01/2022REDUVE Refuerzo de estructuras frente a acciones dinámicas con compuestos de malla vegetalAZVI, S.A.
28/06/201928/06/2022Sistemes microfluídics bio-wearables integratsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
05/06/201904/10/2019Asistencia técnia para la ejecución de ensayos de corrosión de muestras y análisis de la seguridad de la víaCOMSA
01/06/201931/05/2023Active Flow Control system FOR improving HYDRaulic turbine performances at off-design OperationCommission of European Communities
01/06/201931/05/2021Disseny, fabricació i assaig de prototips de peces i equips principalment mitjançant l'ús de tecnologies de fabricació subtractives i additivesFUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM
01/06/201931/07/2019Sistemas de bombeo/mezclado para microbiologíaSCHARLAB SL
01/06/201931/12/2019Desenvolupament d'activitats de recerca i formació per a la millora de la seguretat de les edificacions enfront de sisme a la regió de chiapas, mèxicCentre Cooperació per al Desenvolupament
24/05/201924/05/2019Elemento estructural híbrido
01/05/201931/10/2020ABLE: exoesquelet robòtic que permet tornar a caminar de forma natural i intuïtiva després de patir una lesió medul·larAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/04/201931/03/2022Future urban mobility purpose service-design vehiclesAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0017 Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators compressible flow effects under subsonic conditions at high mach numbers. Extension.RES - Red Española de Supercomputacion
17/01/201916/07/2019Concepció, disseny i caracterització d'una m'maquina telescòpica de nova generacióAUSA Center, S.L.U.
10/01/201930/06/2019Development of MOVit, a novel whellchair-mounted arm exercise device for people with Duchenne muscular dystrophyDuchenne Parent Project
01/01/201931/12/2019Asesoramiento científico y tecnológico en temas de formación, investigación y desarrolloASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/201931/12/2021Modelo computacional rápido de cálculo de vibraciones y ruido reradiado inducidas por el ferrocarrilAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Mecanizado asistido por ultrasonidos para la mejora funcional de componentes para el sector transporteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Diseño de sistemas robóticos y neuroprotésicos personalizables para la asistencia de la marcha utilizando métodos de simulación predictivaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2019SensUs Student Competition 2019EUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
01/01/201931/12/2021001-P-001646_BASE 3DGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2021001-P-001643 Agrupació emergent Looming FactoryGENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/01/201931/12/2019Asesoramiento científico y tecnológico en oleohidráulicos y neumáticos.Asociación Ibérica de Fabricantes y Comerciantes de Transmisiones Oleohidráulicas i Neumáticas
27/12/201823/04/2019Asistencia técnica para la realización de ensayos singulares sobre limitadores de cargaSENER INGENIERÍA DE SISTEMAS S.A.
01/12/201828/02/2020Valoración funcional biomecánica de exoesqueletosFUNDACIÓ EURECAT
01/11/201828/02/2019On the aeroacoustic noise radiated by a cavity at low Mach numberRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201828/02/2019Evaluation of the feedback channels performance on fluidic oscillators, compressible flow effects under subsonic conditions at high Mach numbersRES - Red Española de Supercomputacion
24/10/201830/04/2019Contrato de apoyo técnico en la medición de esfuerzos de flexión sobre el mástil de una vela rígidaBOUND 4 BLUE SL
15/09/201814/03/2020Exoesqueleto robótico personalizado para la rehabilitación de la marchaFUNDACIÓN BBVA
12/09/201812/09/2021Optimitation of vacuum ejectorAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
07/08/201807/08/2020Nous sistema de fabricació d'elements estructurals de material compostACC10
01/07/201831/12/2020Red española de investigación en biomecánicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
11/06/201810/07/2018SIMULACIÓ DE BOMBA BN-150.250. ESTUDI DE LA FLUIDODINÀMICA INTERNA AMB ANSYS/CFXTECNIUM
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201829/02/2020Fault diagnosis and tolerance for elastic actuation systems in robotics: physical human-robot interactionDeutsche Forschungsgemeinschaft
01/03/201830/06/2018FI-2018-1-0031 Post processing the 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
05/02/201831/07/2019Estudio de la viabilidad del uso de harvesters de energía de vibración en redes de transporte de agua para su sensorización remotaSOCIEDAD GRAL. AGUAS DE BCN,S.A
02/01/201802/07/2021Anàlisis i modelització dinàmica d'equips d'agitació i mescla.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201801/01/2021Computational design of Acoustic and Mechanical MetamaterialsMINECO. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
01/01/201831/12/2018AIFTOP asesoramiento cientifico-técnicoASOC IBÉRICA FABRIC Y COMERC TRANSM
01/01/201831/12/2020Desarrollo de microdispositivos celulósicos de bajo impacto ambiental para el biodiagnóstico inmediatoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2019Red Española de Investigación en BiomecánicaMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades
01/01/201831/12/2020Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
13/12/201713/06/2021Development of a novel system to predict the risk of knee injury in athletes using tools suitable for the clinical practiceAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0018- On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbers (cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0017 3D Ahmed body with Active Flow ControlMinisterio de Economia y Competitividad
25/10/201731/12/2018Disseny òptim plint de via fèrriaRAILTECH SUFETRA S.A.
01/10/201730/03/2020COMPOSITO (CDTI)AZVI, S.A.
01/10/201731/03/2018Personalized robotic exoskeleton controller design for assisted walkingNational Center for Simulation in Rehabilitation Research
01/07/201731/03/2018ABLE: Assistive Biorobotic Low-cost ExoskeletonFundació La Caixa
01/07/201731/10/2017On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Direct Numerical Simulation of Synthetic Jets. Application to Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of fluidic actuation on cambered airfoil in pre and post-stall conditions at Re=5000RES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of time-periodic spanwise fluidic actuation on the flow around a cylinderRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017FI-2017-2-0031 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Fluid Dynamic Effects of Interteeth and Sideway Clearances on a Micro Gerotor Pump using Dynamic Meshing DecompositionBarcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación
26/06/201731/12/2018CAIXAIMPULS CI17-00009: Project ABLEFUNDACIO LA CAIXA
01/06/201731/05/2020INNOVATIVE COOLING SYSTEM FOR EMBEDDED POWER ELECTRONICSCommission of European Communities
30/05/201730/11/2018TUBOTEX (CDTI)SORIGUE, S.A.
01/04/201731/07/2017Biomechanical modelling and simulation of the symptomatology of Duchenne Muscular Dystrophy (DMD)Marsi Bionics, S.L.
21/03/201721/03/2017Herramienta de bruñido con bola asistida por vibraciones ultrasónicas
03/03/201703/03/2017Dispositivo de motorización para ortesis activa
01/03/201731/08/2020Predicción de fuentes de ruido aerodinámico (Aeroacústica) utilizando CFD (Computational Fluid Dynamics). Validación experimental.AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/01/201731/12/2018Microchips para la evaluación global de la hemostasia en la cabecera del paciente (POC): aplicaciones en la detección de alteraciones y en el seguimiento de las terapias antitrombóticasMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201731/12/2017Estudio experimental de taladrado de piezas obtenidas por procesos de fabricación aditiva e impresión 3DFundació La Caixa
01/01/201731/12/2018SensUs Student CompetitionEUROPEAN INST OF INNOV.& TECHNOL.
30/12/201629/12/2019Metodología para la obtención de prótesis de cerámica utilizando técnicas híbridas de impresión 3D, tratamiento térmico y acabado superficial por arranque de materialMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
30/12/201629/12/2020Osciladores fluídicos: nuevas perspectivas y aplicación al control activo de flujoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/11/201628/02/2017Direct Numerical Simulation of Synthetic Jets. Application to Active Flow Control.RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201628/02/2017FI-2016-3-0038 - Active flow control of boundary layer separation in airfoils at high angle of attack using fluidic oscillatorsRES - Red Española de Supercomputacion
17/10/201617/10/2016Sistema para asistir a caminar
17/10/201617/10/2016System to assist walking
01/10/201630/09/2017Caracterització mecànica d'elements estructurals de les edificacionsCOMPOSITE STRUCT.ENGIN.SOLUT.S.L.
01/10/201631/07/2017Innovación y desarrollo de una nuevo concepto de Grupo Motor Ventilador para automóvilValeo Climatización S.A.
01/10/201631/07/2017I+D nuevo concepto CMV automóvilVALEO TERMICO, S.A.
01/07/201631/10/2016Active flow control of boundary layer separation in airfoils at high angle of attack using fluidic oscillatorsRES - Red Española de Supercomputacion
01/05/201631/07/2016RD160015 - Estudio fluidodinámico/térmico (experimental y numérico) de la sala de cogeneración de la planta de FibranCofely Energía Sant Joan A.I.E.
01/04/201631/12/2017Activities of Daily Augmented Living ToolkitFundació EURECAT
18/03/201618/03/2016Sistema de caracterización dinámica in situ de los elementos de infraestructura ferroviaria
01/03/201631/12/2016Comparative study of postoperative gait in subjects with total hip arthroplastyMedcom Tech, S.A.
01/02/201631/01/2019Contribución al desarrollo de una metodologia de diseño para la fabricacion con tecnologías aditivas de piezas con alta variabilidad de demanda y su trazabilidadAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
27/01/201631/01/2017Elaboració mapa capacitat acústicaAJUNTAMENT GAVA
01/01/201631/12/2018Técnicas multiescala para el análisis experimental y numérico de la fiabilidad de las estructuras de obra de fábricaMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Bruñido con bola asistido por vibraciones ultrasónicas: aplicaciones a componentes del transporte aeronáuticoMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/01/201631/12/2018Ortesis híbrida motor-FES de bajo coste para la marcha de lesionados medulares y métodos de simulación para ayuda al diseño y la adaptaciónMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
22/12/201522/12/2015Sistema constructivo de elementos de edificación mediante tierra reforzada con textiles
01/11/201531/05/2016RD150049 - Estudio de circulación de aire y disipación térmica en la cubierta de la central TángerDISTRICLIMA
01/09/201531/12/2015Low cost thermal imaging system (LCTIS): Desenvolupament d'un sistema de termografia de baix cost per avions no tripulatsUNIVERSITY OF HELSINKI
21/05/201521/05/2015Dispositivo microfluídico para la separación de líquido del mismo líquido conteniendo partículas deformabes sin fuentes de energía externas
12/05/201511/02/2016Iblood - novel microfluidics blood plasma filter for point-of-care applicationsAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
02/05/201502/06/2015Verificación de la excentricidad entre cabezal y contracabezal de un torno con herramientas radialesUniversitat Politècnica de Catalunya
30/04/201531/12/2015Assaigs:fibra òptica i resposta dinàmicaCOMSA
09/04/201508/04/2017Sistema de refuerzo y monitorización de estructuras mediante FRP activoVIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
05/03/201505/03/2018Innovative vibration abatement solutions for undergroundAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
01/02/201531/05/2015Disseny d'una peça microfabricada per a la perfusió de sangIDIBAPS
01/01/201531/12/2018Soluciones innovadoras para el aislamiento de edificios a las vibraciones.MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

  Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

  Indicadors

  Amunt