Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programes de doctorat / Física Computacional i Aplicada

Física Computacional i Aplicada

En els estudis de Doctorat en Física Computacional i Aplicada hi participen una vuitantena doctors agrupats en onze línies de recerca de qualitat acreditada, professors i investigadors del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Aquests estudis mantenen el distintiu de la Menció d'Excel·lència del Ministeri d’Educació, atorgada per la resolució del 6 d’octubre de l’any 2011, tot i que ja disposava de la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació des de la primera convocatòria, l’any 2002.

Aquestes mencions reconeixen la solvència científica, tècnica i formadora del programa i permeten participar en programes d’ajudes associats a l’est, com ara el finançament per a la mobilitat d’investigadors d’alt nivell científic que imparteixen cursos en les diverses àrees de recerca.

L’objectiu del programa és proporcionar una sòlida formació en els camps de la física computacional i de la física aplicada, així com també subministrar una base adequada en les metodologies de recerca científica i tècnica en general. Pretenem que els futurs doctors siguin capaços de liderar la investigació i la innovació tecnològica en els àmbits esmentats.

COORDINADOR/A

Mazzanti Castrillejo, Ferran

CONTACTE

doctorat.fa@upc.edu

Pàgina web pròpia

Informació general

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols des dels quals s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat de Física Computacional i Aplicada correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Física Computacional i Aplicada o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència seu treball, i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Perfil de sortida

En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):

a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:

a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement .
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.

Nombre de places

15

Durada dels estudis i règim de dedicació

Durada
La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

Pròrroga dels estudis
En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment i mitjançant la sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (excepte que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l‘expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Ajuts de matrícula


Organització

COORDINADOR/A:
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
UNITATS ESTRUCTURALS:
 • Departament de Física (PROMOTORA)
DIRECCIÓ URL ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT:
https://doctorat-fcia.postgrau.upc.edu/ca

CONTACTE:

doctorat.fa@upc.edu


Accés, admissió i matrícula

Perfil d'acces

Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols des dels quals s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat de Física Computacional i Aplicada correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Física Computacional i Aplicada o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència seu treball, i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.

Requisits d'accés

Per accedir a un programa oficial de doctorat cal tenir els títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer)

Així mateix, hi poden accedir aquelles persones que es troben en algun d'aquests altres supòsits:

 • Tenir un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'EEES que habiliti per a l'accés a estudis de màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de màster.
 • Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui, com a mínim, de 300 crèdits ECTS. Aquestes persones han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Tenir un títol universitari i, amb l'obtenció prèvia d'una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Haver obtingut un títol de sistemes educatius estrangers, sense que en sigui necessària l'homologació, amb la comprovació prèvia de la UPC que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que té la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
 • Tenir un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Nota 1: Normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura conforme al sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES (CG 47/02 2014)

  Nota 2: Acord núm. 64/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment i els criteris de valoració dels requisits acadèmics d'admissió al doctorat amb estudis estrangers no homologats (CG 25/03 2014)

Criteris d'admissió i valoració de mèrits

La temàtica multidisciplinària del Programa de Doctorat de Física Computacional i Aplicada queda perfectament coberta pel Màster de Física Computacional i Aplicada (UPC), que per tant constitueix un títol d’accés directe al nostre Programa de Doctorat i no requereix complements de formació. El futur màster que els dos departaments implicats tenen previst impartir en el futur té una naturalesa anàloga, i per tant també constituirà una titulació d’accés directe. D’altra banda, d’entre els màsters impartits en l’entorn proper, i a causa de l’afinitat dels temes amb les línies de recerca del nostre programa i a l’adequació dels continguts impartits, també el Màster de Fotònica (impartit conjuntament per UPC, UB, UAB i ICFO) constitueix un títol d’accés directe al nostre Programa de Doctorat. Els estudiants que sol·licitin l’admissió amb altres procedències hauran d’aportar un títol de màster que defineixi el perfil acadèmic de l’estudiant en l’àrea de la física aplicada i computacional. L’adequació d’aquest perfil es justifica en funció del currículum acadèmic presentat per l’estudiant en el moment de la sol·licitud d’admissió.

Criteris de valoració de mèrits i ponderació
Per a l’admissió en el Programa de Doctorat, la Comissió avaluarà els criteris de selecció següents, amb la ponderació indicada:
• Expedient acadèmic (ponderació: 50%).
• Contacte personalitzat a través de correu, entrevistes telefòniques, etc. (ponderació: 20%).
• Motivació (ponderació: 20%).
• Experiència en recerca (ponderació: 10%).

Complements formatius

La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.

Els complements seran de formació en recerca, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està previst modificar-la per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).

Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.

El Programa de Doctorat pot requerir als candidats a ser admesos la realització de certs complements de formació, per adequar en la major mesura possible el seu perfil als requeriments quant a coneixements necessaris per portar a terme amb normalitat els estudis de doctorat.

La quantitat de complements de formació a realitzar dependrà de la formació presentada pels estudiants i pot requerir la realització de 10 a 30 ECTS de nivell de màster addicionals. És decisió consensuada de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat i del tutor o tutora de l’estudiant quines seran les assignatures de màster que els estudiants hagin de cursar per completar aquests complements de formació. En qualsevol cas, les assignatures sempre tindran per objecte complementar les llacunes temàtiques que es consideri que aportin els estudiants sobre la base del seu currículum acadèmic.

Període de matrícula dels nous doctorands

La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.

Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands

Període de matrícula

Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): s’hauran de realitzar durant la primera quinzena d’octubre.

Més informació a la secció general de matrícula

Seguiment i avaluació del doctorand

Procediment per l'elaboració i defensa del pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Aquest pla, que podrà ser millorat durant els estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es vulguin aconseguir amb la investigació.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori. L'avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. Si l'avaluació és no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que avalua la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Aquesta mateixa comissió s'encarrega d'avaluar anualment el pla de recerca, així com la resta d'evidències incloses en el document d'activitats del doctorand o doctoranda. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi, haurà de presentar un nou pla de recerca.

Activitats formatives del programa

1. Nom de l’activitat: Tutoria.

Descripció: Assessorament, ajuda, seguiment i control de les activitats dels doctorands.

Caràcter de l’activitat: obligatòria.

Nombre d’hores: 288.

2. Nom de l’activitat: Mobilitat.

Descripció: Estada en centres estrangers per portar a terme alguna activitat de recerca i/o participació en congressos, directament relacionada amb la tesi o amb qualsevol altre tema d’interès per a la formació dels doctorands.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 480.


3. Nom de l’activitat: Avaluació derivada del seguiment del Document d’Activitats del Doctorat i del pla de recerca.

Descripció: Informe anual d’avaluació dels doctorands per part de la Comissió Acadèmica.

Caràcter de l’activitat: obligatòria.

Nombre d’hores: 4.


4. Nom de l’activitat: Formació en habilitats informacionals.

Descripció: Aprendre a identificar quan i per què es necessita informació, on trobar-la i com avaluar-la, utilitzar-la i comunicar-la de manera ètica.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 1,5.


5. Nom de l’activitat: Metodologia de la recerca.

Descripció: Proporcionar instruments conceptuals i metodològics de la recerca qualitativa i quantitativa.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 12.

6. Nom de l’activitat: Innovació i creativitat.

Descripció: Introducció als models de creativitat que s’han desenvolupat des de disciplines tan diverses com el màrqueting, la publicitat o la programació neurolingüística aplicats en el desenvolupament de projectes professionals i personals.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 8.

7. Nom de l’activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.

Descripció: Adquisició d’un conjunt de coneixements, capacitats i actituds necessaris per a interpretar i produir missatges i comunicar-se de manera eficaç en contextos diversos.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 18.


8. Nom de l’activitat: Cursos i seminaris.

Descripció: Assistència a cursos, conferències, seminaris.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 30.


9. Nom de l’activitat: Publicacions.

Descripció: Preparació de publicacions i seguiment del processos de revisió.

Caràcter de l’activitat: optativa.

Nombre d’hores: 250.

Procediment d'assignació de tutor i director de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

Més informació a la secció de tesis doctorals

Permanència

En el cas dels estudis a temps complet, si un cop transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya hagi establert en el programa. En el cas dels estudis a temps parcial, es pot autoritzar una pròrroga de dos anys més. Tant en el cas dels estudis a temps complet com en el dels estudis a temps parcial, excepcionalment, i a sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot ampliar la pròrroga un altre any addicional.

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

 • La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
 • L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat.
 • No haver formalitzat la matrícula anual en cada curs (llevat que s'hagi autoritzat una baixa temporal).
 • Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
 • Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
b) Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'ha d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
d) Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
e) La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

Recursos d'aprenentage

• ANT, https: //ant.upc.edu/en
• BIOCOM-SC, https://biocomsc.upc.edu/en
• CEMAD, https://cemad.upc.edu/en
• DF, https://df.upc.edu/en
• DILAB, https://dilab.upc.edu/en
• DONLL, https://donll.upc.edu/en
• GAA, https://gaa.upc.edu/en
• GCM, https://gcm.upc.edu/en
• GRPFM, https://grpfm.upc.edu/ca
• SIMCON, https://simcon.upc.edu/en
• AIEM, https://www.aie.upc.edu/
• ANCORA, https://futur.upc.edu/ANCORA
• CPSV, https://futur.upc.edu/CPSV
• DRM, https://creb.upc.edu/ca/dosimetria-i-radiofisica-medica
• GAGE, https://gage.upc.edu/
• GICITED, https://gicited.upc.edu/ca
• GIES, https://futur.upc.edu/GIES
• GMNE, https://futur.upc.edu/GMNE
• GRECDH, https://www.upc.edu/sct/ca/grupsrecerca/123/grup-recerca-cooperacio-desenvolupament-huma.html
• ICARUS, https://icarus.upc.edu/en
• IMEM, https://futur.upc.edu/IMEM
• INSIDE, https://futur.upc.edu/IMEM
• InSup, https://futur.upc.edu/InSup
• LAB, http://www.lab.upc.edu/
• L’AIRE https://www.recercaterrassa.upc.edu/ca/node/270
• LaCàN, https://www.lacan.upc.edu/
• LiTA, https://lita.upc.edu/ca
• NEMEN, https://deq.upc.edu/ca/recerca/recerca-apartat-anterior/copy_of_nemen
• RMEE, http://www.https.com//futur.upc.edu/RMEE
• RSLAB, http://www.https.com//www.tsc.upc.edu/en/research/research-groups/rslab/
• SARTI, http://www.cdsarti.org/
• STH, https://sth.upc.edu/ca
• TUAREG, https://futur.upc.edu/TUAREG
Centres de recerca Específics on participa PDI del Departament de Física:
• CEBIM, http://alggen.lsi.upc.edu/cebim/
• CREB, https://creb.upc.edu/ca
• CRnE, https://crm.upc.edu/
• CTE-CRAE, https://recerca.upc.edu/crae/en
• CTTC, http://www.cttc.upc.edu/
• (MC)2, https://upcommons.upc.edu/handle/2117/427

Número 1. Grup de recerca en Tecnologies Nuclears Avançades (ANT).
El grup té com a objectiu mantenir el nivell d’excel·lència en les seves capacitats de recerca i transferència de tecnologia, en el camp de l’enginyeria nuclear, per garantir una educació de qualitat pel que fa a mestratge i doctorat. El seu camp de recerca es divideix en tres línies que al seu torn convergeixen: tèrmica-hidràulica i seguretat, tecnologia de fusió i mesurament de dades nuclears.

Número 2. Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC).
L’objectiu del grup és l’ús de mètodes computacionals per abordar problemes complexos en física, biomedicina i biofísica, i participa en diversos programes de doctorat. La complexitat i diversitat dels sistemes biològics ha estat històricament un gran mur per a l’ús de models matemàtics. Avui dia, l’ús de recursos computacionals i el procés accelerat de millora de la comprensió dels sistemes biològics des del nivell molecular i cel·lular fins al nivell epidemiològic ens han dut al llindar d’una nova situació. Avui la biologia computacional és una màquina imparable de comprensió i generació de noves aplicacions pràctiques.

Número 3. Grup de Caracterització Elèctrica de Materials i Dispositius (CEMAD).
La recerca de CEMAD se centra en els temes següents: propietats físiques dels materials, síntesi i processament de materials, nanocaracterizació de materials, caracterització de sistemes no lineals i dispositius i aplicacions.

Grup de Dinàmica No Lineal de Fluids (DF).
El grup té experiència en simulació numèrica i teoria de sistemes dinàmics aplicada a la mecànica de fluids. Es comparteixen moltes eines teòriques i numèriques desenvolupades en el propi grup. Treballa en dues àrees principals: inestabilitats i bifurcacions en dinàmica de fluids i morfodinàmica costanera.

Número 5. Laboratori de Física de Materials Dielèctrics (DILAB)
Des del seu inici, el grup ha estat implicat en activitats de recerca aplicada en el camp dels materials dielèctrics físics des del punt de vista de les seves propietats elèctriques.

Número 6. Dinàmica No Lineal, Òptica No Lineal i Làsers (DONLL)
L’objectiu general del grup és estudiar la natura, els efectes i, en la mesura que sigui possible, les aplicacions tecnològiques dels fenòmens no lineals en els camps de la fotònica, els sistemes complexos i la biofísica. En el cas de la fotònica, es fa un èmfasi especial en els materials estructurats, en particular els cristalls fotònics i els mitjans i làsers modulats de guany/pèrdua, així com en la dinàmica del làser de semiconductors i les interaccions i diagnòstics de pols ultracurt. En el cas de sistemes complexos, estudiem xarxes complexes (fonaments i aplicacions) i dinàmiques de fractura en materials. Finalment, en el cas de la biofísica, es presta atenció a l’excitabilitat neural, així com a la modelització mesoscòpica del cervell.

Número 7. Grup d’Astronomia i Astrofísica (GAA).
Els interessos de recerca del GAA comprenen un ampli espectre d’àrees en astronomia i astrofísica, principalment en estructura estel·lar i evolució. Això inclou: evolució estel·lar (estrelles AGB i super-AGB), dinàmica no lineal de pulsacions d’estrelles variables, física de nanes blanques, supernoves de tipus Ia, noves clàssiques, explosions de raigs X tipus I, simulacions de fusions estel·lars, astrofísica de laboratori, astrofísica nuclear i missions espacials.

Número 8. Grup de Caracterització de Materials (GCM).
La recerca del grup se centra en dues àrees. La primera correspon a la caracterització termodinàmica, estructural i dinàmica de fases desordenades orientades (vidres desordenats orientacionalment), orientades posicionalment (cristalls líquids) o ambdues (fase líquida), en compostos purs i en les seves mescles. Aquesta caracterització ens permet esbrinar els factors relacionats amb el desordre i determinar l’estabilitat relativa en les diferents fases dels compostos purs i les seves barreges. La segona àrea se centra en materials metaestables i nanocristal·lins, inclòs l’estudi de materials antics. Específicament, estudiem el procés de producció i el desenvolupament microestructural que condueix a les seves propietats finals. Aquests materials s’obtenen en condicions fora de l’equilibri termodinàmic, per la qual cosa les seves microestructures estan determinades per la cinètica del procés de producció. La nostra recerca inclou nanopartícules, vidres metàl·lics, vidres d’òxid en substrats ceràmics, materials de múltiples components i materials micro- o nanoestructurats.

Número 9. Grup de Recerca de Propietats Físiques dels Materials (GRPFM).
El grup de recerca desenvolupa la seva activitat en dos aspectes de la ciència dels materials. D’una banda, estudia el comportament tèrmic dels aliatges ferromagnètics i, de l’altra, les propietats estàtiques i dinàmiques de materials dielèctrics complexos, formats per cristalls líquids i cristalls líquids confinats amb sistemes micro- i nanoestructurats.

Número 10. Grup de Recerca en Simulació per Ordinador en Matèria Condensada (SIMCOM).
L’objectiu del grup de recerca SIMCON és l’estudi de les propietats microscòpiques de líquids i sòlids mitjançant simulació per ordinador. Aquesta metodologia ens permet una comprensió més profunda de la base de les propietats de la matèria a nivell atòmic. Els sistemes actualment en estudi són, entre d’altres, sals foses, líquids moleculars, solucions iòniques, defectes en metalls cristal·lins i matèria quàntica. Les propietats analitzades són, bàsicament, l’estructura i les propietats de transport no electrònic en líquids i sòlids clàssics, les característiques dels defectes en els vidres i les propietats termodinàmiques i estructurals en la matèria quàntica.

Tesis Doctorals

Llistat de tesis autoritzades per a defensa

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 08/12/2022 05:45:11.

Llistat de tesis en dipòsit

No hi ha registres per mostrar.

Darrera actualització: 08/12/2022 05:30:20.

Llistat de tesis defensades per any

 • ARCOS GUTIÉRREZ, DAVID: Caracterització optoelectrònica de materials bidimensionals a altes freqüencies
  Autor/a: ARCOS GUTIÉRREZ, DAVID
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/675880
  Programa: FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 19/07/2022
  Director/a de tesi: AMETLLER CONGOST, LLUIS | FERRER ANGLADA, NURIA

  Tribunal:
       PRESIDENT: BERTRAN SERRA, ENRIC
       SECRETARI: TOBIAS ROSSELL, GERARD
       VOCAL: ROMEU ROBERT, JORDI
  Resum de tesi: Els materials bidimensionals presenten innumerables aplicacions en l¿àmbit del disseny de dispositius electrònics i fotònics, especialment quan els dispositius han de ser flexibles i transparents. En particular, les aplicacions a altes freqüències, per sobre dels 100MHz, són prometedores per les seves propietats optoelectròniques singulars. D¿altra banda, per la seva baixa dimensionalitat, l¿obtenció, la manipulació i la caracterització de les propietats d¿aquests materials és tot un repte, especialment quan es combinen diverses capes de diferents materials. L¿objectiu principal d¿aquest estudi és, doncs, aplicar i comparar diverses tècniques de caracterització optoelectrònica a altes freqüències en mostres de materials bidimensionals. Concretament, s¿analitzen mostres de grafè, MoS2 i WS2, sobre diferents substrats, i heteroestructures formades per grafè/MoS2 i grafè/WS2. També s¿analitzen mostres de materials bidimensionals compactats, sense substrat, com l¿òxid de grafè, l¿òxid de grafè reduït i nanotubs de carboni compactats (buckypaper). Per assegurar la naturalesa bidimensional de les mostres i analitzar-ne les propietats estructurals, s¿utilitza l¿espectroscòpia Raman. La conductivitat superficial de les mostres i la transmitància entre 200 GHz i 1,5 THz s¿analitza mitjançant espectroscòpia en el domini temporal en el rang dels THz (THz-TDS) en configuració de transmissió i també amb una variant basada en un interferòmetre de Michelson. Mitjançant un ressonador dielèctric de rútil s¿analitza la resistència superficial a la freqüència de ressonància, al voltant de 10 GHz, de les mostres de materials compactats. Finalment, mitjançant les espectroscòpies FTIR i òptica, s¿analitza la transmitància de les heteroestructures respecte de les capes individuals en els rangs corresponents a l¿infraroig proper, el visible i l¿ultraviolat proper. Les propietats obtingudes són coherents amb la naturalesa i la composició de les mostres i es constata que les tècniques són no destructives i que permeten extreure informació de la qualitat, la transmitància òptica i la conductivitat superficial de les mostres conductores i semiconductores. El mètode dels THz-TDS permet una mesura de la conductivitat sense contactes elèctrics en materials bidimensionals, prou sensible per detectar diferències en materials semblants o en heteroestructures formades per dues capes de materials diferents.

 • DALLA PORTA DORNELLES, LEONARDO: Modelling emergent rhythmic activity in the cerebal cortex.
  Autor/a: DALLA PORTA DORNELLES, LEONARDO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/675748
  Programa: FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 07/10/2022
  Director/a de tesi: SÁNCHEZ VIVES, MARIA VICTORIA | DESTEXHE, ALAIN

  Tribunal:
       PRESIDENT: MATTIA, MAURIZIO
       SECRETARI: MASOLLER, CRISTINA
       VOCAL: GARCIA OJALVO, JORGE
  Resum de tesi: El cerebro, un sistema adaptativo natural, es capaz de generar un amplio repertorio dinámico de actividad espontánea, incluso en ausencia de estímulos. La patrón espacio-temporal de esta actividad espontánea viene determinada por el estado cerebral, el cual puede variar de estados altamente sincronizados hasta estados muy desincronizados. Cuando en el sueño se entra en la fase de ondas lentas, por ejemplo, la corteza opera en sincronía, cuya actividad es definida por fluctuaciones de baja frecuencia, conocidas como oscilaciones lentas (<1Hz). En cambio, durante la vigilia, el córtex se caracteriza principalmente por tener una actividad desincronizada, donde las fluctuaciones de baja frecuencia desaparecen. Por lo tanto, una propiedad inherente de la corteza cerebral es transitar entre diferentes estados caracterizados por distintos patrones de complejidad espacio-temporal, los cuales se sitúan dentro del amplio espectro marcado por la actividad sincronizada y la desincronizada. Estos patrones emergentes son el producto de la interacción entre decenas de miles de millones de neuronas dotadas de múltiples y distintos canales iónicos con complejas propiedades biofísicas. Sin embargo, ¿cuáles son los mecanismos que regulan estas transiciones? En esta tesis tratamos de entender los mecanismos, propiedades y sus transiciones hacia la vigilia, que están detrás de las oscilaciones lentas a través del uso y análisis de datos experimentales y modelos computacionales. En ella describimos la importancia de los canales iónicos específicos y sus propiedades sinápticas tanto para mantener el estado cortical como para salir de él, estudiando así su dinámica espacio-temporal. Además, mediante el uso de un modelo de campo medio, proponemos establecer un puente que pueda describir la dinámica de disparos neuronales con una descripción general de la población neuronal.

 • DE SWART, RINSE LEENDERT: Development and interactions of surfzone morphological patterns
  Autor/a: DE SWART, RINSE LEENDERT
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/675881
  Programa: FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 19/07/2022
  Director/a de tesi: RIBAS PRATS, FRANCESCA | CALVETE MANRIQUE, DANIEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: FALQUES SERRA, ALBERTO
       SECRETARI: FERNÁNDEZ MORA, MARIA DE LOS ANGELES
       VOCAL: CASTELLE, BRUNO
  Resum de tesi: En la zona sumergida de las playas arenosas aparecen típicamente patrones morfológicos resultantes de las interacciones entre el oleaje, las corrientes y el fondo marino. Los más frecuentes son barras de arena, paralelas a la costa o crescénticas (con ondulaciones longitudinales). Las barras crescénticas a menudo se acoplan a patrones similares en la orilla conocidos como megacúspides. La evolución de estos patrones afecta significativamente la morfología y la hidrodinámica próxima de la orilla. Las barras crescénticas se han estudiado ampliamente, principalmente en playas con mareas importantes y oleaje de energía media-alta. Sin embargo, existe un gran desconocimiento sobre la dinámica de las megacúspides y su acoplamiento con las barras crescénticas.Esta tesis utiliza casi 8 años de imágenes horarias de video para estudiar el desarrollo y las interacciones de barras crescénticas y megacúspides en Castelldefels (noroeste del mar Mediterráneo, España), una playa abierta de baja energía y sin mareas. El estudio requiere de datos precisos de oleaje direccional en aguas someras que se pueden obtener con varias metodológías. Aquí se evaluó la precisión de dos modelos de oleaje a gran escala y la propagación de oleaje medido (parámetros de oleaje y espectros 2D en dirección y frecuencia) utilizando la teoría de rayos o el modelo SWAN. La comparación de los diferentes métodos con un conjunto de datos a corto plazo de medidas in situ mostró que la propagación de espectros 2D con SWAN produce las predicciones más precisas. Los otros métodos dieron como resultado errores mayores en la dirección, debido a la subestimación de la refracción durante climas de oleaje bimodal y oblicuo a la costa.Las imágenes de vídeo junto con los datos de oleaje en aguas someras frente a la playa de Castelldefels (obtenidos con el método óptimo) se utilizaron para investigar la dinámica de barras crescénticas y megacúspides, así como el acoplamiento correspondiente. Las barras crescénticas estuvieron presentes un 48% del período de estudio, pero solo cuando la distancia entre la orilla y la barra excedía los 10 m. Mostraron una gran variabilidad en longitudes de onda (100-700 m), velocidades de migración longitudinal (0-50 m/día) y amplitudes transversales (5-20 m). Durante la formación de las barras crescénticas, dominó el oleaje de energía media-baja con oblicuidad limitada (¿ = 20° a 10 m de profundidad), mientras que el oleaje de energía media-alta con oblicuidad fuerte (¿ = 15°) prevaleció durante su desaparición. Estos rangos de ángulos observados contradicen los resultados de los modelos existentes. Las megacúspides ocurrieron durante un 24% del período de estudio y las barras crescénticas estaban presentes durante un 91% de los días con megacúspides, mientras que las megacúspides solo se observaron durante un 50% de los días con barras crescénticas. Las longitudes de onda de las megacúspides y las barras crescénticas fueron similares (100-700 m), pero las amplitudes (3-8 m) y las velocidades de migración (0-15 m/día) de las primeras fueron más pequeñas. La dinámica de las megacúspides no estuvo fuertemente relacionada con el oleaje y se desarrollaron principalmente unos días después de la formación de una barra crescéntica, confirmando que su presencia genera las megacúspides. Se observó un acoplamiento significativo entre la orilla y la barra durante un 74% del tiempo en que ocurrieron simultáneamente megacúspides y barras crescénticas. El tipo de acoplamiento fue variable y dependió de la altura y el ángulo del oleaje, ya que probablemente determinan el patrón de corriente sobre la barra crescéntica. En general, esta tesis muestra que la dinámica de las barras crescénticas depende mucho de la dirección de oleaje y la configuración inicial de la batimetría, destaca la fuerte relación entre el desarrollo de las megacúspides y la presencia de una

 • FLORES GARCÍA, JUAN CARLOS: Síntesis de nanoparticulas multifuncionalizadas tipo Core-Shell mediante rutas quimicas.
  Autor/a: FLORES GARCÍA, JUAN CARLOS
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674650
  Programa: FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 20/06/2022
  Director/a de tesi: CALDERON MORENO, JOSE MARIA | CRESPO ARTIAGA, DANIEL

  Tribunal:
       PRESIDENT: BATLLE GELABERT, XAVIER
       SECRETARI: PRADELL CARA, TRINITAT
       VOCAL: MOLERA I MARIMÓN, JUDIT
  Resum de tesi: En esta tesis se presenta los resultados de diferentes estructuras de tipo core-shell después de haberlas sintetizado por el método de Stöber modificado, se muestran resultados de UV-Vis, SEM, TEM, XRD, entre otras, que determinaron la composición, morfología y estructura cristalina de partículas de tamaño submicrométrico e incluso nanométrico. Cada capítulo muestra los resultados de la producción y caracterización de estructuras tipo `core-shell¿ (núcleo@capa). Se produjeron diferentes estructuras núcleo-capa con una variedad de morfologías usando un método químico simple, robusto y rápido, sin la adición de agentes de acoplamiento o modificaciones superficiales de la sílice. En el primer capítulo se sintetizaron nanoesferas núcleo@capa de SiO2@Ag de ~50±10 nm, cuyas nanopartículas de plata tienen tamaños de ~4±2 nm en diámetro. La ruta de preparación es una modificación del método Stöber, e involucra la preparación de esferas de sílice homogéneas a temperatura ambiente, combinada con la deposición de nanopartículas de plata de Ag+ en solución, mediante el uso de mezclas de agua/etanol, tetraetil-ortosilicato como fuente de Si y nitrato de plata como fuente de Ag en una ruta química húmeda en un solo recipiente, sin la adición de agentes de acoplamiento o la modificación de la superficie, lo que lleva a la formación de nanoesferas homogéneas core-shell. Se presenta la preparación y caracterización de nanoesferas core-shell de SiO2@Ag y también de nanoesferas desnudas, en ausencia de plata, y se proponemos los mecanismos de reacción para la formación de las estructuras core-shell.El segundo capítulo presenta la preparación de tres diferentes morfologías de nanocapas de plata sobre esferas de sílice usando el método Stöber modificado, propuesto anteriormente, adicionando un segundo suministro de nanopartículas de plata, lo que lleva a la formación de núcleos de sílice y nanocapas de plata, cuyos núcleos de sílice tienen diámetros de 50 a 600 nm y distintas morfologías de las capas de plata, que van desde capas continuas, uniformes y lisas de 10 nm en grosor, hasta superficies rugosas de nanopartículas de 3-5 nm, e incluso plata en forma de agujas puntiagudas o ¿spikes¿ extendiéndose hacia fuera de la superficie de la sílice. Proponemos mecanismos de reacción para la formación de las diferentes nanoestructuras core-shell de sílice@plata. En el tercer capítulo describimos la producción de una nanocapa de plata externa lisa y uniforme con un grosor de ~15 nm sobre sílice submicroesférica, usando una ruta química rápida y simple en un solo recipiente. Los mecanismos de reacción propuestos para la formación de nanocapas de plata es la reactividad de nanopartículas de plata con silanoles en la superficie con un pH alto, sin agregar agentes de acoplamiento o modificación de la superficie de la sílice, conduciendo en la formación de nanocapas continuas y homogéneas sobre las esferas de sílice.El cuarto capítulo expone la deposición de las nanopartículas de plata sobre la superficie de la sílice usando nuestro método químico simple, robusto y rápido sin modificar la superficie de la sílice o agregado agentes de acoplamiento. El proceso fue realizado a temperatura ambiente, en un proceso de reacción única, usando mezclas de agua/metanol, tetraetil-ortosilicato como fuente de Si y nanopartículas (NPs) de plata. Mediante las técnicas de caracterización EDS, XRD, HRTEM y High Angle Annular Dark Field (HAADF) STEM se encontró la coexistencia de NPs de plata y NPs de óxido de plata ancladas a la superficie de esferas submicrométricas de sílice, los tamaños predominantes de las NPs de Ag rondan entre 2-3 nm aproximadamente, y los tamaños de las NPs de Ag2O están por encima de 10 nm. Cada uno de estos artículos presentados describen la preparación y caracterización de las estructuras núcleo@capa SiO2@Ag y proponen los mecani

 • KVASHIN, NIKOLAI: Atomistic study of slip transfer in BCC metals
  Autor/a: KVASHIN, NIKOLAI
  Tesi completa: (contacteu amb l'Escola de Doctorat per confirmar que sou un doctor acreditat i obtenir l'enllaç a la tesi)
  Programa: FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 16/11/2022
  Director/a de tesi: ANENTO MORENO, NAPOLEON | TERENTYEV, DMITRY

  Tribunal:
       PRESIDENT: MALERBA, LORENZO
       SECRETARI: CATURLA TEROL, MARÍA JOSÉ
       VOCAL NO PRESENCIAL: HARDOUIN DUPARC, OLIVIER
  Resum de tesi: Las propiedades mecánicas de los materiales estructurales vienen determinadas por una variedad de procesos físicos que tienen lugar a diferentes escalas espaciales ytemporales en los cuales las dislocaciones y las fronteras de grano (FG) juegan un papel relevante. La deformación plástica está directamente relacionada con la movilidad de las dislocaciones, de modo que su interacción con otros defectos preexistentes, como las FG, es un factor clave para explicar la evolución de las propiedades mecánicas con el tiempo. Eiste una gran variedad de FG yel comportamiento particular de cada una con las dislocaciones no se puede anticipar y por tanto debe ser analiada individualmente. Anix.el microscópico las reacciones posibles son absorción, transmisión o reflexión de las dislocaciones. Establecer la coneión entre dichas reacciones yla estuctura de las FG, así como con parámetros externos (esfuerzo, temperatura, etc.) es el propósito de este estudio.La finalidad es predecir el resultado de la interacción de las bandas de deformación con las FG basándonos en la aproximación de la modeliación mulfiescala. Se presenta un informe sobre la transferibilidad de las dislocaciones a través de las FG y el papel jugado por los defectos intrínsecos de la interface. El objetivo principal es investigar el papel que tiene la estructura atómica de las FG en la interacción con dislocaciones a fin de obtener un conjunto de reglas que puedan ser fácilmente transferibles a otros modelos que trabajen a unas escalas espaciales ytemporales superiores, por ejemplo la Dinámica de Dislocaciones. A fin de estudiar los mecanismos de interacción entre la dislocación yla FG se requiere usar una aproximación a nivel atómico, por esta razón el método de modelización escogido ha sido la Dinámica Molecular (DM).Este trabajo presenta los resultados de modeliación por DM realiada para estudiar los mecanismos de interacción entre dislocaciones y FG de inclinación simétrica, ya que estas representan a un número significativo de interfaces presentes en materiales reales. Para cada FG considerada se ha realiado un análisis de los resultados que nos ha permitido obtener una descripción de la dependencia del tipo de reacción con la temperatura yel esfuerzo aplicado. Los resultados obtenidos se usan como datos de entrada para la segunda etapa del trabajo, que incluye la ovansión de la caja de simulación para la modelización 3-D, con el fin de estudiar la interacción entre dislocaciones de frontera y defectos de irradiación situados en la interface.Se han obtenido nuews datos de gran valor que dan una nue'..e perspectiva respecto de los procesos a nivel atómico asociados a la interacción FG-dislocaciones en acero. Por ejemplo, se ha descubierto el papel clave de la disconexiones elementales en dichas interacciones. Debido a que el esfuerzo crítico necesario para actiwr su movimiento en la FG {1 12} es muy bajo, el mecanismo de migración de la FG acoplada a la deformación es muy eficiente. Esta FG es la única en la que se ha observado transmisión de la pila de dislocaciones, ya que basta con una sola disconexion para transformar el vector de Burgers de la dislocación absorbida, haciendo que sea capaz de desplaarse hacia el grano adyacente. Para el resto deFG estudiadas no observado transmisiónvLa-FG {332} escapazdeyabsorbervariasdislocacionesformand numas interficies asimétricas en la zona de interacción. Respecto a la FG {1 16} es capaz de acomodar la deformación por medio de reacciones con mas de un tipo de disconeion elemental. Por él contrario, la ausencia de disconexiones en la FG {1 1 1} impide su migracion, no así su transformación en nuews interficies. La adecuada elección de FG nos ha permitido extraer conclusiones suficientemente generales para ser usadas en el desarrollo de modelos a mayor escala, que son las herramientas indispensables para investigar la evolucion a largo plazo de los materiales obje

 • MORENO RAMOS, EDUARDO: Computer modeling of the polarity and amoeboid motion of living cells.
  Autor/a: MORENO RAMOS, EDUARDO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674382
  Programa: FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 30/05/2022
  Director/a de tesi: ALONSO MUÑOZ, SERGIO

  Tribunal:
       PRESIDENT: RAMIREZ DE LA PISCINA MILLAN, LAUREANO
       SECRETARI: IBAÑES MIGUEZ, MARTA
       VOCAL: BUCETA FERNÁNDEZ, JAVIER
  Resum de tesi: La motilidad celular es importante en muchos procesos biológicos. Algunos ejemplos se relacionan con células epidérmicas que se desplazan hacia las lesiones durante la cicatrización de heridas, células de neutrófilos que migran hacia sitios de infección bacteriana como parte de la respuesta inmunitaria o espermatozoides que siguen un gradiente químico para llegar al óvulo.La migración es un proceso observado tanto en células procariotas como eucariotas. Existen muchos mecanismos diferentes de migración dependiendo de la célula en particular, como flagelos, ameboides o motilidad deslizante. Este trabajo se centra en la descripción matemática del movimiento ameboide, que es uno de los tipos de locomoción más comunes en las células eucariotas.La motilidad implica una red de interacciones entre múltiples componentes bioquímicos. Por ejemplo, antes de moverse, las células producen una acumulación de proteínas/lípidos en la membrana en respuesta a una señal externa. Este proceso se conoce como polarización. El siguiente paso es la activación del citoesqueleto, que es el responsable de la locomoción de la célula. En consecuencia, la red de microfilamentos de actina formada por el citoesqueleto, empuja la membrana y desencadena la formación de seudópodos, ampollas o filopodios que dan lugar al movimiento de la célula.Un sistema bien estudiado para este propósito es la ameba Dictyostelium Discoideum, que es una célula eucariota que se mueve en presencia (quimiotaxis) o ausencia de señales externas. Los experimentos muestran que Dictyostelium Discoideum presenta diferentes formas durante el movimiento, realizar un movimiento dirigido dentro de microcanales e interactuar o transportar pequeños micro-objetos (beads).En este trabajo, se propone un modelo matemático no lineal de reacción-difusión en combinación con un "phase field" dinámico para reproducir diferentes escenarios de motilidad tales como ameboide y fan-shape. Los datos experimentales relacionados con la dinámica de Dictyostelium Discoideum fueron proporcionados por el Grupo de Física Biológica de la Universidad de Potsdam. Una comparación entre las simulaciones numéricas y los experimentos con células vivas de D. Discoideum células bajo diferentes condiciones de desarrollo permite la optimización del modelo.Alternativamente, el modelo se extiende para analizar los efectos de la formación de grupos por la interacción con un grupo de células y cuando una sola célula está confinada dentro de un microcanal.Dos modelos bioquímicos más complejos que toman en cuenta una dinámica más detallada de las reacciones intracelulares de celulas D. Discoideum fueron acoplados a un "phase field" dinámico.Este trabajo produce computacionalmente una célula sintética que imita la dinámica de las células experimentales. El uso de métodos numéricos y modelos matemáticos ayuda a comprender el proceso biológico involucrado en la locomoción celular.

 • NAVARRO BOSQUE, JAVIER: Organització espacial i temporal de la pluja a l'àrea metropolitana de Barcelona
  Autor/a: NAVARRO BOSQUE, JAVIER
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/673995
  Programa: FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 17/03/2022
  Director/a de tesi: RODRIGUEZ SOLA, RAUL | CASAS CASTILLO, M. DEL CARMEN

  Tribunal:
       PRESIDENT: LORENTE CASTELLO, JERÓNIMO
       SECRETARI: ALARCON JORDAN, MARTA
       VOCAL: REDAÑO XIPELL, ANGEL
  Resum de tesi: RESUMPer evitar les catàstrofes ocasionades per les pluges intenses, o fins i tot moderadament intenses, és imprescindible tenir un coneixement, tan exhaustiu com sigui possible, del comportament de les mateixes. Una font d'informació, per poder fer els estudis d'aquests comportaments, la tenim amb les dades que ens proporcionen els pluviòmetres. El nostre treball es fonamenta en les dades obtingudes de la xarxa densa de pluviòmetres que les empreses CLABSA i BCASA han estat gestionant a la zona metropolitana de Barcelona. Actualment disposem de series cronològiques de dades pluviomètriques des del 1994 fins el 2019, una mica més de 25 anys, que suposa que els resultats obtinguts amb les mateixes comencen a tenir significació climàtica i robustesa estadística. Amb aquestes informacions hem fet tres tipus d'estudis, temporals, espacials i cinemàtics. Amb els dos primers hem completat estudis anteriors amb més dades i els estudis cinemàtics són els primers que s'han obtingut per l'àrea barcelonina. Els estudis de temporalitat es fan amb l¿l'obtenció de les corbes d¿intensitat-duració-freqüència (IDF) on presentem la intensitat de la pluja en funció de la duració de la mateixa per diferents períodes de retorn. Això ho fem individualment per cadascuna de les estacions de la xarxa així com per determinades agrupacions de les mateixes, per exemple agrupacions de valor màxim. En tots els casos podem afirmar que els resultats obtinguts són compatibles i complementen els resultats obtinguts amb anterioritat amb menys quantitat de dades.Disposar de les dades d¿una xarxa de pluviòmetres permet, entre d'altres coses, estudiar l'estructura espacial de les tempestes. En relació amb aquest estudi hem calculat el nombre d'estacions independents i equivalents a la xarxa per les diferents durades de les pluges. Es veu que és un valor que decreix exponencialment amb la durada de les tempestes cap al valor 1 (una estació independent) i que per durades curtes es tenen cinc estacions independents. Hem dissenyat una xarxa de punts, amb un espaiat de 300 m entre ells, de forma que amb el mètode d¿interpolació de Barnes assignem a cadascun d'ells un valor de precipitació. Fent ús de les dades experimentals de les estacions hem estudiat els factors de reducció areal (areal reduction factors: ARF) que també ens ha de permetre obtenir estimacions de la precipitació a una determinada zona en funció del valor de la mateixa a un punt. Aquests càlculs tornen a ser fonamentalment compatibles amb els resultats obtinguts amb anterioritat. Continuem el nostre treball, aprofitant de nou que tenim dades de la xarxa de pluviòmetres, amb un estudi de la cinemàtica de les tempestes. Suposem que les tempestes estan dotades d'una velocitat constant i que les diferents propietats estudiades, com per exemple el ¿començament de la pluja¿ o el ¿primer màxim d'intensitat¿, tenen aquesta mateixa velocitat. Els resultats ens indiquen que no totes les propietats estudiades tenen exactament la mateixa velocitat i pensar que una pluja presenta una velocitat constant és només una aproximació.Finalitzem el nostre treball extrapolant els mètodes d'estudi temporals a les dades proporcionades per diferents models climàtics, aplicats a la zona barcelonina i pel segle XXI. Aquests models proporcionen dades per intervals temporals diaris i hem fet ús de tècniques de downscaling per obtenir estimacions temporals sots-diàries de forma que hem pogut fer un estudi temporal de les IDF complet.

 • SILINI, RICCARDO: Causal inference and forecasting methods for climate data analysis
  Autor/a: SILINI, RICCARDO
  Enllaç a la tesi: http://hdl.handle.net/10803/674798
  Programa: FÍSICA COMPUTACIONAL I APLICADA
  Departament: Departament de Física (FIS)
  Modalitat: Normal
  Data de lectura: 05/07/2022
  Director/a de tesi: MASOLLER, CRISTINA | BARREIRO PARRILLO, MARCELO

  Tribunal:
       PRESIDENT: PÉREZ MUÑUZURI, VICENTE
       SECRETARI: CORRAL CANO, ÁLVARO
       VOCAL: DONNER, REIK
  Resum de tesi: Para avanzar en el pronóstico de series temporales, es necesario avanzar en múltiples frentes. En esta tesis, desarrollamos algoritmos para descubrir relaciones causales que identifican los procesos que actúan como fuentes de información y pueden ayudar a mejorar la predicción del proceso de interés. Por otro lado, los algoritmos de aprendizaje automático permiten explotar dicha información para mejorar la predicción de los modelos dinámicos. La identificación de relaciones de causalidad a partir de series temporales es esencial en muchas disciplinas. Los desafíos en este ámbito son distinguir la correlación de la causalidad, así como diferenciar entre las interacciones directas e indirectas. A lo largo de los años se han propuesto numerosos métodos de inferencia causal basados en la observación de datos. No obstante, su éxito depende de las características del sistema a investigar. A menudo, el coste computacional o el número de parámetros limitan su aplicabilidad. En esta tesis se propone una medida computacionalmente eficiente para el testeo de causalidad. La métrica que se propone resulta util cuando es necesario inferir causalidad a partir de análisis de un gran número de series temporales relativamente cortas. También puede resultar muy útil en la selección de entradas en los algoritmos de aprendizaje automático. De hecho, permite identificar aquellos procesos que contienen información útil en la predicción de cierto proceso dado. Por otro lado, el impacto socioeconómico de fenómenos meteorológicos extremos requiere el desarrollo de nuevas metodologías con el objetivo de obtener predicciones meteorológicas más precisas. La Oscilación de Madden-Julian (MJO) es el modo dominante de variabilidad en la atmósfera tropical en escalas temporales subestacionales, y puede promover o aumentar eventos extremos tanto en el trópico como el extratrópico. Actualmente, la  prediccion de la MJO genera mucho interés. Por esta razon, en esta tesis se han escogido dos metodologías diferentes de aprendizaje automático. Primero, se han utilizado dos redes neuronales artificiales para analizar datos observacionales, una red neuronal feed-forward y una red neuronal recurrente. Se muestra que esto permite una predicción competitiva, pero sin superar la capacidad de los modelos dinámicos actuales. Por este motivo, en un segundo estudio se han combinado modelos dinámicos con aprendizaje automático, que permiten mejorar las predicciones del mejor modelo dinámico. En particular, el aprendizaje automático permite mejorar la predicción de la intensidad de MJO y su localización geográfica.

Darrera actualització: 08/12/2022 06:01:28.

Publicacions associades a les tesis

AUTOR/A:ARCOS GUTIÉRREZ, DAVID
Títol:Caracterització optoelectrònica de materials bidimensionals a altes freqüencies
Data lectura:19/07/2022
Director/a:AMETLLER CONGOST, LLUIS
Codirector/a:FERRER ANGLADA, NURIA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Física quàntica per a enginyers: problemes
Servei de publicacions de la UPC
Data de publicació: 01/12/2017
Llibre

THz time-domain spectroscopy and IR spectroscopy on MoS2
Arcos, D.; Gabriel, D.; Dumcenco, D.; kis, A.; Ferrer-Anglada, N.
Physica status solidi B. Basic solid state physics, ISSN: 0370-1972 (JCR Impact Factor-2016: 1.674; Quartil: Q3)
Data de publicació: 09/12/2016
Article en revista

Contactless electrical resistance of 2D materials using a rutile resonator
Arcos, D.; Krkotic, P.; O'callaghan, J.; Pont, M.; Ametller, L.; Ferrer-Anglada, N.
Physica status solidi B. Basic solid state physics, ISSN: 0370-1972 (JCR Impact Factor-2019: 1.481; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/12/2019
Article en revista

High-frequency contactless characterization of 2D materials. Graphene, WS2
Arcos, D.; Nuño, D.; Santos, M.; Ametller, L.; Ferrer-Anglada, N.
Physica status solidi B. Basic solid state physics, ISSN: 0370-1972 (JCR Impact Factor-2020: 1.71; Quartil: Q3)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Correlation between graphene grain size and electro-optical response
IWEPNM2017
Data de presentació: 06/03/2017
Presentació de treball en congressos

High frequency contactless characterisation of 2D materials: graphene, WS2
XXXIV International Winterschool on Electronic properties of Novel Materials
Data de presentació: 10/03/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SILINI, RICCARDO
Títol:Causal inference and forecasting methods for climate data analysis
Data lectura:05/07/2022
Director/a:MASOLLER, CRISTINA
Codirector/a:BARREIRO PARRILLO, MARCELO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Fast and effective pseudo transfer entropy for bivariate data-driven causal inference
Silini, R.; Masoller, C.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2019: 7.2
Data de publicació: 19/04/2021
Article en revista

Machine learning prediction of the Madden-Julian oscillation
Silini, R.; Barreiro Parrillo, Marcelo; Masoller, C.
npj Climate and atmospheric science, ISSN: 2397-3722 (JCR Impact Factor-2020: 8.8
Data de publicació: 25/11/2021
Article en revista

AUTOR/A:MORENO RAMOS, EDUARDO
Títol:Computer modeling of the polarity and amoeboid motion of living cells.
Data lectura:30/05/2022
Director/a:ALONSO MUÑOZ, SERGIO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Wave-pinning by global feedback in the bistable Schlögl model
Font, F.; Moreno, E.; Alonso, S.
Birkhäuser
Data de publicació: 2019
Capítol en llibre

Modeling cell crawling strategies with a bistable model: from amoeboid to fan-shaped cell motion
Moreno, E.; Flemming, S.; Font, F.; Holschneider, M.; Beta, C.; Alonso, S.
Physica. D, Nonlinear phenomena, ISSN: 0167-2789 (JCR Impact Factor-2020: 2.3; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/11/2020
Article en revista

From single to collective motion of social amoebae: a computational study of interacting cells
Moreno, E.; Großmann, R.; Beta, C.; Alonso, S.
Frontiers in Physics, ISSN: 2296-424X (JCR Impact Factor-2020: 3.56; Quartil: Q2)
Data de publicació: 02/02/2022
Article en revista

Mass-conservation increases robustness in stochastic reaction-diffusion models of cell crawling
Moreno, E.; Alonso, S.
Frontiers in Physics, ISSN: 2296-424X (JCR Impact Factor-2020: 3.56; Quartil: Q2)
Data de publicació: 28/04/2022
Article en revista

AUTOR/A:NAVARRO BOSQUE, JAVIER
Títol:Organització espacial i temporal de la pluja a l'àrea metropolitana de Barcelona
Data lectura:17/03/2022
Director/a:RODRIGUEZ SOLA, RAUL
Codirector/a:CASAS CASTILLO, M. DEL CARMEN
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A simple scaling analysis of rainfall in Andalusia (Spain) under different precipitation regimes
Casas-Castillo, M. Carmen; Rodriguez, R.; Llabrés-Brustenga, A.; García-Marín, A.P.; Estévez, J.; Navarro, J.
Water (Switzerland), ISSN: 2073-4441 (JCR Impact Factor-2020: 3.103; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/04/2022
Article en revista

Análisis de seguimiento de tormentas en el área urbana de Barcelona utilizando una red densa de pluviómetros de microescala
XXXVII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Data de presentació: 17/07/2019
Presentació de treball en congressos

Extreme precipitation and climate change in the Iberian Peninsula: possible aerobiological consequences
7th European Symposium on Aerobiology
Data de presentació: 17/11/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:HERRERA, YAGO
Títol:Models of stellar winds from X-ray bursts
Data lectura:15/12/2021
Director/a:SALA CLADELLAS, GLÒRIA
Codirector/a:JOSE PONT, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Simulations of stellar winds from X-ray bursts: Characterization of solutions and observable variables.
Herrera, Y.; Sala, G.; Jose, J.
Astronomy and astrophysics, ISSN: 0004-6361 (JCR Impact Factor-2020: 5.803; Quartil: Q1)
Data de publicació: 19/06/2020
Article en revista

AUTOR/A:MEDINA PARDELL, JUDITH
Títol:Smart control of light in edge-emitting lasers
Data lectura:30/11/2021
Tutor/a:STALIUNAS, KESTUTIS
Director/a:BOTEY CUMELLA, MURIEL
Codirector/a:HERRERO SIMON, RAMON
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Stabilized narrow-beam emission from broad-area semiconductor lasers
Medina, J.; Herrero, R.; Botey, M.; Staliunas, K.
Physical review A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2020: 3.14; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/03/2020
Article en revista

Spatial filtering in edge-emitting lasers by intracavity chirped photonic crystals
Gawali, S.; Medina, J.; Gailevicius, D.; Purlys, V.; Garre, G.; Cojocaru, C.; Trull, J.; Botey, M.; Herrero, R.; Montiel, J.; Staliunas, K.
Journal of the Optical Society of America B. Optical physics, ISSN: 0740-3224 (JCR Impact Factor-2020: 2.106; Quartil: Q3)
Data de publicació: 01/10/2020
Article en revista

Non-Hermitian arrangement for stable semiconductor laser arrays
Medina, J.; Herrero, R.; Botey, M.; Staliunas, K.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2019: 6.7
Data de publicació: 19/07/2021
Article en revista

Stabilization of Broad Area Semiconductor Amplifiers and Lasers by Double Modulation of Pump and Refractive Index
20th International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 01/07/2018
Presentació de treball en congressos

Stabilization of Broad Area Semiconductor Laser Sources
20th International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 01/07/2018
Presentació de treball en congressos

Spatiotemporal stabilization of PT-symmetric BAS Lasers
2019 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference
Data de presentació: 26/06/2019
Presentació de treball en congressos

Non-Hermitian broad aperture semiconductor lasers based on PT-symmetry
21st International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 11/07/2019
Presentació de treball en congressos

Regularization of broad-area lasers by non-Hermitian potentials
10th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics
Data de presentació: 25/07/2019
Presentació de treball en congressos

Stabilized Bright Narrow Beams from Edge-Emitting Lasers
22nd International Conference on Transparent Optical Networks
Data de presentació: 20/07/2020
Presentació de treball en congressos

Spatiotemporal stabilization of PT-symmetric BAS lasers
SPIE Photonics Europe 2020
Data de presentació: 05/02/2020
Presentació de treball en congressos

Spatiotemporal stabilization and field localization in edge-emitting laser bars by PT-symmetric potentials
Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference 2021
Data de presentació: 21/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CATALÀ SABATÉ, MARTÍ
Títol:Mathematical modelling to study infectious diseases: from understanding to prediction
Data lectura:14/10/2021
Director/a:ALONSO MUÑOZ, SERGIO
Codirector/a:PRATS SOLER, CLARA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Can systems immunology lead tuberculosis eradication?
Cardona, P.J.; Català, M.; Arch, M.; Arias, L.; Alonso, S.; Cardona, P.; Lopez, D.; Vilaplana, C.; Prats, C.
Current Opinion in Systems Biology, ISSN: 2452-3100 (JCR Impact Factor-2018: 1.417; Quartil: Q1)
Data de publicació: 30/10/2018
Article en revista

Origin of tuberculosis in the Paleolithic predicts unprecedented population growth and female resistance
Cardona, P.J.; Català, M.; Prats, C.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2020: 4.38; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/01/2020
Article en revista

Cording mycobacterium tuberculosis bacilli have a key role in the progression towards active tuberculosis, which is stopped by previous immune response
Arias, L.; Cardona, P.; Català, M.; Prats, C.; Vilaplana, C.; Cardona, P.J.; Julian, E.; Campo, V.
Microorganisms, ISSN: 2076-2607 (JCR Impact Factor-2020: 4.128; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/02/2020
Article en revista

Protective efficacy of inhaled BCG vaccination against ultra-low dose aerosol M. tuberculosis challenge in rhesus macaques
Cardona, P.J.; Català, M.; White, A.; Sarfas, C.; Sibley, L.; Gullick, J.; Clark, S.; Rayner, E.; Gleeson, F.; Vilaplana, C.; Dennis, M.; Williams, A.; Sharpe, S.; Nogueira, I.
Pharmaceutics, ISSN: 1999-4923 (JCR Impact Factor-2020: 6.321; Quartil: Q1)
Data de publicació: 25/04/2020
Article en revista

Modelling the dynamics of tuberculosis lesions in a virtual lung: role of the bronchial tree in endogenous reinfection
Català, M.; Bechini, J.; Tenesa, M.; Pérez, R.; Moya, M.; Vilaplana, C.; Valls, J.; Alonso, S.; Lopez, D.; Cardona, P.J.; Prats, C.
PLoS computational biology, ISSN: 1553-7358 (JCR Impact Factor-2020: 4.475; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/05/2020
Article en revista

A reaction-diffusion model to understand granulomas formation inside secondary lobule during tuberculosis infection
Català, M.; Prats, C.; Lopez, D.; Cardona, PJ.; Alonso, S.
PloS one, ISSN: 1932-6203 (JCR Impact Factor-2020: 3.24; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/09/2020
Article en revista

Empirical model for short-time prediction of COVID-19 spreading
Català, M.; Alonso, S.; Alvarez-Lacalle, E.; Lopez, D.; Cardona, P.J.; Prats, C.
PLoS computational biology, ISSN: 1553-7358 (JCR Impact Factor-2020: 4.475; Quartil: Q1)
Data de publicació: 09/12/2020
Article en revista

Robust estimation of diagnostic rate and real incidence of COVID-19 for European policymakers
Català, M.; Pino, D.; Marchena, M.; Palacios, P.; Urdiales, T.; Cardona, P.J.; Alonso, S.; Lopez, D.; Prats, C.; Alvarez-Lacalle, E.
PloS one, ISSN: 1932-6203 (JCR Impact Factor-2019: 2.74; Quartil: Q2)
Data de publicació: 07/01/2021
Article en revista

Incidence and impact of COVID-19 in MS. A survey from a Barcelona MS Unit.
Sepúlveda, M.; Llufriu, S.; Martínez-Hernández, E.; Català, M.; Artola, M.; Hernando, A.; Montejo, C.; Pulido-Valdeolivas, I.; Martinez-Heras, E.; Guasp, M.; Solana, E.; Llançó, L.; Escudero, D.; Aldea, M.; Prats, C.; Graus, F.; Blanco, Y.; Saiz, A.
Neurology-Neuroimmunology & Neuroinflammation, ISSN: 2332-7812 (JCR Impact Factor-2019: 7.724; Quartil: Q1)
Data de publicació: 27/01/2021
Article en revista

Comparative analysis of geolocation information through mobile-devices under different COVID-19 mobility restriction patterns in Spain
Pérez, R.; Conesa, D.; Alvarez-Napagao, Sergio; Suzumura, T.; Català, M.; Alvarez-Lacalle, E.; Garcia-Gasulla, D.
International journal of geo-information, ISSN: 2220-9964 (JCR Impact Factor-2019: 2.239; Quartil: Q3)
Data de publicació: 13/02/2021
Article en revista

Transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection among children in summer schools applying stringent control measures in Barcelona, Spain
Jordan, I.; Fernández de Sevilla, M.; Fumadó, V.; Bassat, Q.; Bonet-Carné, E.; Fortuny, C.; Garcia-Miquel, A.; TOMAS, G.; Arias, S.; Alonso, S.; Alvarez-Lacalle, E.; Cuadras, D.; Català, M.; Lopez, D.; Prats, C.; García-García, J.; Gratacós, E.
Clinical infectious diseases, ISSN: 1058-4838 (JCR Impact Factor-2019: 8.313; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/03/2021
Article en revista

A cost-benefit analysis of the COVID-19 asymptomatic mass testing strategy in the north metropolitan area of Barcelona
Català, M.; Clotet, B.; López, F.; Estrada, O.; Mitjà i, O.; Hernández, G.; Prat, N.; Bonet, J.; Isnard, M.; Moreno, N.; Blanco, I.; Vilar, M.; Aran, A.; Argimon, J.; Ara del Rey, J.
International journal of environmental research and public health, ISSN: 1660-4601 (JCR Impact Factor-2019: 2.849; Quartil: Q2)
Data de publicació: 30/06/2021
Article en revista

Risk diagrams based on primary care electronic medical records and linked real-time PCR data to monitor local covid-19 outbreaks during the summer 2020: a prospective study including 7,671,862 people in Catalonia
Català, M.; Coma, E.; Alonso, S.; Alvarez-Lacalle, E.; Cordomí, S.; Lopez, D.; Fina, F.; Medina-Peralta, M.; Prats, C.; Prieto-Alhambra, D.
Frontiers in public health, ISSN: 2296-2565 (JCR Impact Factor-2019: 2.483; Quartil: Q2)
Data de publicació: 05/07/2021
Article en revista

Monitoring and analysis of COVID-19 pandemic: the need for an empirical approach
Català, M.; Marchena, M.; Conesa, D.; Palacios, P.; Urdiales, T.; Alonso, S.; Alvarez-Lacalle, E.; Lopez, D.; Cardona, P.J.; Prats, C.
Frontiers in public health, ISSN: 2296-2565 (JCR Impact Factor-2019: 2.483; Quartil: Q2)
Data de publicació: 08/07/2021
Article en revista

Age-dependency of the propagation rate of coronavirus disease 2019 inside school bubble groups in Catalonia, Spain
Alonso, S.; Alvarez-Lacalle, E.; Català, M.; Lopez, D.; Jordan, I.; García-García, J.; Soriano-Arandes, A.; Lazcano, U.; Sallés, P.; Masats, M.; Urrutia, J.; Gatell, A.; Capdevila, R.; Soler-Palacín, P.; Bassat, Q.; Prats, C.
Pediatric infectious disease journal, ISSN: 0891-3668 (JCR Impact Factor-2019: 2.126; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/07/2021
Article en revista

Schools as a Framework for COVID-19 Epidemiological Surveillance of Children in Catalonia, Spain: A Population-Based Study
Perramon, A.; Soriano-Arandes, A.; Pino, D.; Andres, C.; Català, M.; Gatell, A.; Poblet, M.; Prats, C.
Frontiers in Pediatrics, ISSN: 2296-2360 (JCR Impact Factor-2019: 2.634; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/09/2021
Article en revista

The impact of prioritisation and dosing intervals on the effects of COVID-19 vaccination in Europe: an agent-based cohort model
Català, M.; Li, X.; Prats, C.; Prieto-Alhambra, D.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2019: 3.998; Quartil: Q1)
Data de publicació: 22/09/2021
Article en revista

AUTOR/A:GEBBIA, JONATHAN FERNANDO
Títol:Propiedades vitreas emergentes en cristales moleculares
Data lectura:06/10/2021
Director/a:TAMARIT MUR, JOSE LUIS
Codirector/a:ROMANINI, MICHELA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Multiferroic and related hysteretic behavior in ferromagnetic shape memory alloys
Gebbia, J. F.; Castán, T.; Lloveras, P.; Porta, M.; Saxena, A.; Planes, A.
physical status solidi B, ISSN: 1521-3951 (JCR Impact Factor-2017: 0.602; Quartil: Q2)
Data de publicació: 29/08/2017
Article en revista

Glassy Anomalies in the Low-Temperature Thermal Properties of a Minimally Disordered Crystalline Solid
Gebbia, J. F.; Ramos , M.; Szewczyk, D.; Jezowski, A.; Krivchikov, A.; Horbatenko, Y.; Guidi, T.; Bermejo, F. J.; Tamarit, J. Ll.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2017: 8.839; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/11/2017
Article en revista

Disentangling a and ß relaxation in orientationally disordered crystals with theory and experiments
Cui, B.; Gebbia, J. F.; Tamarit, J. Ll.; Zaconne, A.
Physical review E, ISSN: 2470-0045 (JCR Impact Factor-2018: 2.353; Quartil: Q1)
Data de publicació: 21/05/2018
Article en revista

Emergence of glassy features in halomethane crystals
Moratalla, M.; Gebbia, J. F.; Ramos, M.; Pardo, L.; Tamarit, J. Ll.
Physical review B, ISSN: 2469-9969 (JCR Impact Factor-2019: 1.811; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/01/2019
Article en revista

Secondary relaxation in the terahertz range in 2-adamantanone from theory and experiments
Cui, B.; Gebbia, J. F.; Romanini, M.; Fernandez- Perea, R.; Bermejo, F. J.; Tamarit, J. Ll.; Zaconne, A.
Physical review. B., ISSN: 2469-9950 (JCR Impact Factor-2020: 4.036; Quartil: Q2)
Data de publicació: 20/03/2020
Article en revista

Low-Temperature Heat Capacity Anomalies in Ordered and Disordered Phases of Normal and Deuterated Thiophene
Miyazaki, Y.; NAKANO, M.; Krivchikov, A.; Gebbia, J. F.; Cazorla, C.; Tamarit, J. Ll.
Journal of Physical Chemistry Letters, ISSN: 1948-7185 (JCR Impact Factor-2019: 11.2
Data de publicació: 04/03/2021
Article en revista

Heat capacity anomalies of the molecular crystal 1-fluoro-adamantane at low temperatures
Szewczyk, D.; Gebbia, J. F.; Jezowski, A.; Krivchikov, A.; Guidi, T.; Cazorla, C.; Tamarit, J. Ll.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2019: 3.998; Quartil: Q1)
Data de publicació: 20/09/2021
Article en revista

Glassy features in translationally-ordered low-temperature halomethane crystals
XV International Workshop on Complex Systems
Data de presentació: 19/03/2019
Presentació de treball en congressos

Thermal anomalies in ordered and disordered phases
II International Advanced Study Conference Condensed Matter and Low Temperature Physics
Data de presentació: 08/06/2021
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:ORTIZ DE URBINA VIADÉ, JORDI
Títol:Dinàmica orientacional i estructura local en liquids moleculars sobrerefredats
Data lectura:30/09/2021
Director/a:SESE CASTEL, GEMMA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Influence of hydrogen bonds and temperature on dielectric properties
Ortiz de Urbina, J.; Sese, G.
Physical review E, ISSN: 2470-0045 (JCR Impact Factor-2016: 2.366; Quartil: Q1)
Data de publicació: 06/07/2016
Article en revista

Orientational dynamics in methanol: influence of temperature and hydrogen bonding
Ortiz de Urbina, J.; Sese, G.
Journal of molecular liquids, ISSN: 0167-7322 (JCR Impact Factor-2020: 6.165; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2020
Article en revista

Microscopic dynamics and thermodynamics on a dipolar glass former
15th International Conference on the Physics of Non-Crystalline Solids and 14th European Society of Glass Conference
Data de presentació: 12/07/2018
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CALVO MINGUILLÓN, AUSIAS MARCH
Títol:Force fields parametrization of lon-water interactions from density funcional theory based molecular dynamic simulations.
Data lectura:09/07/2021
Director/a:GUARDIA MANUEL, ELVIRA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
On the parameterization of force fields for water and ion-water interactions with the force matching method
Joint EMLG-JMLG Annual Meeting 2016: Recent Progresses on the Experimental&Theoretical-Computational Techniques for the Study of Liquids and Supercritical Fluids
Data de presentació: 15/09/2016
Presentació de treball en congressos

On the force matching approach to multiscale simulations: ion-water force fields from Car-Parrinello data
CECAM 2019: WaterEurope: multiscale methods and coarse-grained models for water and aqueous sys-tems simulations.
Data de presentació: 21/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:CIKOJEVI¿, VIKTOR
Títol:Ab-initio quantum Monte Carlo study of ultracold atomic mixtures
Data lectura:20/04/2021
Director/a:BORONAT MEDICO, JORDI
Codirector/a:VRANJES MARKIC, LEANDRA
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Finite-range effects in ultradilute quantum drops
Cikojevic, V.; Leandra, V.; Boronat, J.
New journal of physics, ISSN: 1367-2630 (JCR Impact Factor-2020: 3.732; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/05/2020
Article en revista

Towards a quantum Monte Carlo-based density functional including finite-range effects: excitation modes of a K 39 quantum droplet
Cikojevic, V.; Leandra, V.; Pi Pericay, M.; Barranco, M.; Boronat, J.
Physical review A, ISSN: 2469-9934 (JCR Impact Factor-2020: 3.14; Quartil: Q2)
Data de publicació: 25/09/2020
Article en revista

Finite-range effects in the two-dimensional repulsive Fermi polaron
Bombin, R.; Cikojevic, V.; Sánchez, J.; Boronat, J.
Physical review A, ISSN: 2469-9934 (JCR Impact Factor-2019: 2.777; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/04/2021
Article en revista

Dilute quantum liquid in a K-Rb Bose mixture
Cikojevic, V.; Poli, E.; Ancilotto, F.; Leandra, V.; Boronat, J.
Physical review A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2019: 2.777; Quartil: Q2)
Data de publicació: 24/09/2021
Article en revista

Dynamics of equilibration and collisions in ultradilute quantum droplets
Cikojevic, V.; Leandra, V.; Barranco, M.; Ancilotto, F.; Boronat, J.
Physical review research, ISSN: 2643-1564 (JCR Impact Factor-2020: 0.0
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

AUTOR/A:AZNAR LUQUE, ARACELI
Títol:Barocaloric effects at first-order phase transitions
Data lectura:15/04/2021
Director/a:LLOVERAS MUNTANE, POL MARCEL
Codirector/a:TAMARIT MUR, JOSE LUIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Giant barocaloric effects over a wide temperature range in the superionic conductor AgI
Aznar, A.; Lloveras, P.; Romanini, M.; Del Barrio, M.; Tamarit, J. Ll.; Cazorla, C.; Errandonea, D.; Mathur, N.; Planes, A.; Moya, X.; Mañosa Carrera, Lluis
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2017: 12.353; Quartil: Q1)
Data de publicació: 29/11/2017
Article en revista

Relationship between the two-component system 1-Br-adamantane + 1-Cl-adamantane and the high-pressure properties of the pure components
Del Barrio, M.; Levit, R.; Lloveras, P.; Aznar, A.; Negrier, P.; Mondieig, D.; Tamarit, J. Ll.
Fluid phase equilibria, ISSN: 0378-3812 (JCR Impact Factor-2018: 2.514; Quartil: Q1)
Data de publicació: 15/03/2018
Article en revista

Multisite exchange-enhanced barocaloric response in Mn3NiN
Boldrin, D.; Mendive-Tapia, E.; Zemen, J.; B. Staunton, J.; Hansen, T.; Aznar, A.; Tamarit, J. Ll.; Del Barrio, M.; Lloveras, P.; Kim, J.; Moya, X.; Cohen, L.
Physical Review X, ISSN: 2160-3308 (JCR Impact Factor-2018: 12.211; Quartil: Q1)
Data de publicació: 28/11/2018
Article en revista

Giant barocaloric effect in all-d-metal Heusler shape memory alloys
Aznar, A.; Gracia-Condal, A.; Planes, A.; Lloveras, P.; Del Barrio, M.; Tamarit, J. Ll.; Xiong, W.; Cong, D.; Popescu, C.; Mañosa Carrera, Lluis
Physical review materials, ISSN: 2475-9953 (JCR Impact Factor-2019: 3.337; Quartil: Q2)
Data de publicació: 16/04/2019
Article en revista

Colossal barocaloric effects near room temperature in plastic crystals of neopentylglycol
Lloveras, P.; Aznar, A.; Del Barrio, M.; Negrier, P.; Popescu, C.; Planes, A.; Mañosa Carrera, Lluis; Stern, E.; Avramenko, A.; Mathur, N.; Moya, X.; Tamarit, J. Ll.
Nature communications, ISSN: 2041-1723 (JCR Impact Factor-2019: 12.121; Quartil: Q1)
Data de publicació: 18/04/2019
Article en revista

Giant and reversible inverse barocaloric effects near room temperature in ferromagnetic MnCoGeB0.03
Aznar, A.; Lloveras, P.; Kim, J.; Stern, E.; Del Barrio, M.; Tamarit, J. Ll.; Mathur, N.; Moya, X.
Advanced materials, ISSN: 0935-9648 (JCR Impact Factor-2019: 27.398; Quartil: Q1)
Data de publicació: 13/09/2019
Article en revista

Reversible and irreversible colossal barocaloric effects in plastic crystals
Aznar, A.; Lloveras, P.; Del Barrio, M.; Negrier, P.; Planes, A.; Mañosa Carrera, Lluis; Mathur, N.; Moya, X.; Tamarit, J. Ll.
Journal of materials chemistry A, ISSN: 2050-7488 (JCR Impact Factor-2020: 12.732; Quartil: Q1)
Data de publicació: 2020
Article en revista

Giant and reversible barocaloric effect in trinuclear spin-crossover complex Fe3(bntrz)6(tcnset)6
Romanini, M.; Lloveras, P.; Del Barrio, M.; Aznar, A.; Gracia-Condal, A.; Emre, B.; Tamarit, J. Ll.; Planes, A.; Manosa, L.
Advanced materials, ISSN: 0935-9648 (JCR Impact Factor-2019: 27.398; Quartil: Q1)
Data de publicació: 03/2021
Article en revista

Colossal Reversible and Irreversible Barocaloric Effects in Plastic Crystals
MRS Spring Meeting & Exhibit
Data de presentació: 01/12/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BELTRÁN GONZÁLEZ, MARTÍ
Títol:Analysis and degradation mechanisms of enamels, grisailles and silver stains on Modernist stained glass.
Data lectura:22/01/2021
Director/a:PRADELL CARA, TRINITAT
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Modernist enamels: Composition, microstructure and stability
Beltran, M.; Schibille, N.; Brock, F.; Gratuze, B.; Vallcorba, O.; Pradell, T.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2020: 5.302; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

Composition, microstructure and corrosion mechanisms of Catalan Modernist enamelled glass
Beltran, M.; Schibille, N.; Gratuze, B.; Vallcorba, O.; Bonet, J.; Pradell, T.
Journal of the European Ceramic Society, ISSN: 0955-2219 (JCR Impact Factor-2019: 4.495; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

The thermal properties of the modernist enamels and stain glasses rom the city of Barcelona
5th GLASSAC
Data de presentació: 01/06/2017
Presentació de treball en congressos

Enamel deterioration: the thermal properties of the modernist enamels and stain glasses from the city of Barcelona
10th forum for the conservation and Technology on Stained Glass
Data de presentació: 04/09/2017
Presentació de treball en congressos

Propiedades térmicas y estabilidad de los esmaltes modernistas catalanes verdes y azules
V Congreso Hispano-Luso de Cerámica y Vidrio y LVI Congreso de la SECV
Data de presentació: 09/10/2018
Presentació de treball en congressos

Colour Enamels in the Modernist Catalan stained glasses from Barcelona
IX AUSE Conference and 4th ALBA User’s Meeting
Data de presentació: 01/10/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:XIE, CHENYANG
Títol:Corrosion studies on Cu-based alloys.
Data lectura:08/01/2021
Director/a:RENNER, FRANK U.
Codirector/a:CRESPO ARTIAGA, DANIEL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
A straightforward method to prepare supported Au clusters by mechanochemistry and its application in photocatalysis
Chen, Y.; Soler, L.; Xie, C.; Vendrell, X.; Serafin, J.; Crespo, D.; Llorca, J.
Applied materials today, ISSN: 2352-9407 (JCR Impact Factor-2020: 10.041; Quartil: Q1)
Data de publicació: 12/2020
Article en revista

Simplistic correlations between molecular electronic properties and inhibition efficiencies: do they really exist?
Kokalj, A.; Neupane, S.; Losada-perez, Patricia; Xie, C.; Crespo, D.; Renner, F.; Mol, A.; Milosev, I.; Lozinšek, M.; Kapuna, B.; Taherib, P.; Stavbera, S.
Corrosion science, ISSN: 0010-938X (JCR Impact Factor-2020: 7.205; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/2021
Article en revista

Effect of the annealing atmosphere on crystal phase and thermoelectric properties of copper sulfide
Li, M.; Liu, Y.; Zhang, Y.; Han, X.; Zhang, T.; Zuo, Y.; Xie, C.; Arbiol , J.; Llorca, J.; Liu, J.; Cabot, A.
ACS Nano, ISSN: 1936-086X (JCR Impact Factor-2019: 14.588; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/03/2021
Article en revista

Defect engineering in solution-processed polycrystalline SnSe leads to high thermoelectric performance
Liu, Y.; Calcabrini, M.; Yu, Y.; Lee, S.; Chang, C.; David, J.; Ghosh, T.; Spadaro, M.; Xie, C.; Cojocaru-Mirédin, O.; Arbiol , J.; Ibánez, M.
ACS Nano, ISSN: 1936-086X (JCR Impact Factor-2019: 23.5
Data de publicació: 22/09/2021
Article en revista

Corrosion resistance of crystalline and amorphous CuZr alloys in NaCl aqueous environment and effect of corrosion inhibitors
Xie, C.; Milosev, I.; Renner, F.; Kokalj, A.; Bruna, P.; Crespo, D.
Journal of alloys and compounds, ISSN: 0925-8388 (JCR Impact Factor-2019: 7.6
Data de publicació: 25/10/2021
Article en revista

How relevant are molecular electronic parameters for predicting corrosion inhibition efficiency: imidazoles as corrosion inhibitors of Cu/Zr materials in NaCl solution
Kokalj, A.; Xie, C.; Milosev, I.; Crespo, D.
Corrosion science, ISSN: 0010-938X (JCR Impact Factor-2020: 7.205; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/12/2021
Article en revista

Enhanced photoproduction of hydrogen on Pd/TiO2 prepared by mechanochemistry
Chen, Y.; Soler, L.; Armengol, M.; Xie, C.; Crespo, D.; Llorca, J.
Applied Catalysis B: Environmental, ISSN: 1873-3883 (JCR Impact Factor-2020: 30.2
Data de publicació: 15/07/2022
Article en revista

Inhibition properties of benzimidazole-based compounds on crystalline and amorphous CuZr alloys
European Corrosion Congres
Data de presentació: 11/09/2019
Presentació de treball en congressos

New inhibitors performance on CuZr and long-term inhibition performance on CuZn
COIN DESC Annual Meeting
Data de presentació: 29/11/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:GAWALI, SANDEEP BABU
Títol:Intracavity spatial filtering in broad area semiconductor laser.
Data lectura:17/12/2020
Director/a:TRULL SILVESTRE, JOSE FRANCISCO
Codirector/a:STALIUNAS, KESTUTIS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Photonic crystal spatial filtering in broad aperture diode laser
Gawali, S.; Gailevicius, D.; Garre, G.; Purlys, V.; Cojocaru, C.; Trull, J.; Montiel, J.; Staliunas, K.
Applied physics letters, ISSN: 0003-6951 (JCR Impact Factor-2019: 3.597; Quartil: Q1)
Data de publicació: 02/10/2019
Article en revista

Fiber-coupling optical system for high-power and multi-wavelength diode laser bars oriented to integrated biomedical imaging systems
Leggio, L.; Gawali, S.; Gallego, D.; Wisniowski, B.; de Varona, O.
Results in Optics, ISSN: 2666-9501
Data de publicació: 01/08/2021
Article en revista

Spatial filtering in broad area semiconductor laser using photonic crystal
SPIE Photonics Europe 2020
Data de presentació: 01/04/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:SÁNCHEZ BAENA, JUAN
Títol:Correlations in spin-orbit coupled ultracold quantum gases.
Data lectura:14/12/2020
Director/a:BORONAT MEDICO, JORDI
Codirector/a:MAZZANTI CASTRILLEJO, FERNANDO PABLO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Droplets of Trapped Quantum Dipolar Bosons
Macia, A.; Sánchez, J.; Boronat, J.; Mazzanti, F.
Physical review letters, ISSN: 0031-9007 (JCR Impact Factor-2016: 8.462; Quartil: Q1)
Data de publicació: 10/11/2016
Article en revista

Few trapped quantum dipoles: quantum versus classical structures
Sánchez, J.; Mazzanti, F.; Boronat, J.
New journal of physics, ISSN: 1367-2630 (JCR Impact Factor-2018: 3.773; Quartil: Q1)
Data de publicació: 31/01/2018
Article en revista

Diffusion Monte Carlo methods for spin-orbit-coupled ultracold Bose gases
Sánchez, J.; Boronat, J.; Mazzanti, F.
Physical review A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2018: 2.907; Quartil: Q2)
Data de publicació: 27/11/2018
Article en revista

Dilute dipolar quantum droplets beyond the extended Gross-Pitaevskii equation
Bötcher, F.; Wenzel, M.; Schmidt, J.; Guo, M.; Langen, T.; Ferrier-Barbut, I.; Pfau, T.; Bombin, R.; Sánchez, J.; Boronat, J.; Mazzanti, F.
Physical review research, ISSN: 2643-1564
Data de publicació: 08/11/2019
Article en revista

Supersolid stripes enhanced by correlations in a Raman spin-orbit-coupled system
Sánchez, J.; Boronat, J.; Mazzanti, F.
Physical review A, ISSN: 2469-9926 (JCR Impact Factor-2020: 3.14; Quartil: Q2)
Data de publicació: 01/04/2020
Article en revista

AUTOR/A:CALMET, HADRIEN
Títol:Large-scale CFD and micro-particles simulations in a large human airways under sniff condition and drug delivery application.
Data lectura:10/12/2020
Tutor/a:CALVETE MANRIQUE, DANIEL
Director/a:HOUZEAUX, GUILLAUME PASCAL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Nasal sprayed particle deposition in a human nasal cavity under different inhalation conditions
Calmet, H.; Inthavong, K.; Eguzkitza, A. B.; Lehmkuhl, O.; Houzeaux, G.; Vazquez, M.
PloS one, ISSN: 1932-6203 (JCR Impact Factor-2019: 2.74; Quartil: Q2)
Data de publicació: 06/09/2019
Article en revista

Effect of inhalation on oropharynx collapse via flow visualisation
Bafkar, O.; Rosengarten, G.; Patel, M.; Lester, D.; Calmet, H.; Nguyen, V.; Gulizia, S.; Cole, I.
Journal of biomechanics, ISSN: 0021-9290 (JCR Impact Factor-2019: 2.32; Quartil: Q3)
Data de publicació: 30/03/2021
Article en revista

The OTree: multidimensional indexing with efficient data sampling for HPC
IEEE International Conference on Big Data 2019
Data de presentació: 12/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:LU, HUIXIA
Títol:Exploring free-energy landscapes and microscopic interactions of selected small-molecules and proteins with cell membranes.
Data lectura:29/09/2020
Director/a:MARTÍ RABASSA, JORDI
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Cellular absorption of small molecules: free energy landscapes of melatonin binding at phospholipid membranes
Lu, H.; Marti, J.
Scientific reports, ISSN: 2045-2322 (JCR Impact Factor-2020: 4.38; Quartil: Q1)
Data de publicació: 08/06/2020
Article en revista

Molecular Dynamics of Small Peptides Adsorbed at Zwitterionic Membranes
6th International Iberian Biophysics Congress and X Iberoamerican Congress of Biophysics
Data de presentació: 20/06/2018
Presentació de treball en congressos

A well-tempered metadynamics study on free energy landscapes of melatonin bound to DMPC-cholesterol bilayers
WaterEurope 2019: Multiscale simulations and coarse-grained models for water and aqueous systems
Data de presentació: 21/10/2019
Presentació de treball en congressos

Anchorage of GTP-bound (wild-type and oncogenic) KRAS4B protein at zwitterionic cell membrane
WaterEurope 2019: Multiscale simulations and coarse-grained models for water and aqueous systems
Data de presentació: 22/10/2019
Presentació de treball en congressos

Free energy study on melatonin bound to DMPC-cholesterol bilayers membranes
XV Jornada de Recerca del Departament de Física
Data de presentació: 31/01/2020
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:MARCHENA ANGOS, MIQUEL
Títol:Modelling pathological effects in intracellular calcium dynamics leading to atrial fibrillation.
Data lectura:23/07/2020
Director/a:ECHEBARRIA DOMINGUEZ, BLAS
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Influence of the tubular network on the characteristics of calcium transients in cardiac myocytes
Marchena, M.; Echebarria, B.
PloS one, ISSN: 1932-6203 (JCR Impact Factor-2020: 3.24; Quartil: Q2)
Data de publicació: 17/04/2020
Article en revista

Buffering and total calcium levels determine the presence of oscillatory regimes in cardiac cells
Marchena, M.; Echebarria, B.; Shiferaw, Y.; Alvarez-Lacalle, E.
PLoS computational biology, ISSN: 1553-7358 (JCR Impact Factor-2020: 4.475; Quartil: Q1)
Data de publicació: 24/09/2020
Article en revista

Computational model of ryr activation dynamics in ventricular myocytes
The Heart by Numbers: Integrating Theory, Computation, and Experiment to Advance Cardiology 2018
Data de presentació: 04/09/2018
Presentació de treball en congressos

Development of a 3D computational model of centripetal calcium wave propagation in atrial cells
XXII Congreso de Física Estadística
Data de presentació: 18/12/2018
Presentació de treball en congressos

Influence of t-tubular network on the characteristics of calcium transients
VIII Complexitat
Data de presentació: 21/05/2019
Presentació de treball en congressos

AUTOR/A:BOMBÍN ESCUDERO, RAÚL
Títol:Ultracold Bose and Fermi dipolar gases: a quantum Monte Carlo study.
Data lectura:13/12/2019
Director/a:BORONAT MEDICO, JORDI
Codirector/a:MAZZANTI CASTRILLEJO, FERNANDO PABLO
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Reply to "comment on 'Berezinskii-Kosterlitz-Thouless transition in two-dimensional dipolar stripes' "
Bombin, R.; Mazzanti, F.; Boronat, J.
Physical review A, ISSN: 2469-9934 (JCR Impact Factor-2020: 3.14; Quartil: Q2)
Data de publicació: 19/10/2020
Article en revista

AUTOR/A:HALPAAP, HERBERT DONATUS
Títol:Experimental study of speckle generated by semiconductor light sources: application in double pass imaging.
Data lectura:09/12/2019
Director/a:MASOLLER, CRISTINA
Codirector/a:VILASECA RICART, MERITXELL
Menció:Sense menció
PUBLICACIONS DERIVADES
Remote recovery of audio signals from videos of optical speckle patterns: a comparative study of signal recovery algorithms
Barcellona, C.; Halpaap, D.; Amil, P.; Tiana-Alsina, J.; Masoller, C.
Optics express, ISSN: 1094-4087 (JCR Impact Factor-2020: 3.894; Quartil: Q1)
Data de publicació: 16/03/2020
Article en revista

Experimental study of speckle patterns generated by low-coherence semiconductor laser light
Halpaap, D.; Marconi, M.; Yacomotti, A. M.; Tiana-Alsina, J.; Masoller, C.
Chaos, ISSN: 1054-1500 (JCR Impact Factor-2020: 3.642; Quartil: Q1)
Data de publicació: 01/06/2020
Article en revista

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202231/10/2022Identifying mechanisms of activation and signalling of oncogenic proteins in cell membranes for tumour blockingBarcelona Supercomputing Centre-Centro Nacional de Supercomputación
01/06/202231/05/2024Creacio i consolidació dels grans espais públics de Barcelona com a punt de trobada per la promoció de les STEAM entre els/les estudiants (PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO).PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO,SA PATSA
18/05/202217/05/2023Contracte de serveis de suport en l'anàlisi de dades i desenvolupament de models matemàtics amb relació a les dades de la pandèmia de Covid 19AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
01/03/202231/05/2024Creació i consolidació dels grans espais públics de Barcelona com a punt de trobada per la promoció de les STEAM entre els/les estudiants (ANELLA OLÍMPICA I FÒRUM).BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
01/02/202231/05/2024Creació i consolidació dels grans espais de Barcelona com a punt de trobada per a la promoció de les STEAM entre els/les estudiants (ZOO de Barcelona)BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
01/01/202231/12/2023Treball de col·laboració entre Hospital de la Vall d'Hebron, Fundació PROBITAS i UPC amb l'objectiu de desenvolupar un sistema de diagnòstic de baix cost per la malària i altres malalties i les einesPROBITAS FUNDACION PRIVADA
10/12/202110/06/2023Verd de proximitat BCN: Pla de monitoratge i avaluació del funcionament i l'impacte de les cobertes i façanes verdes a la ciutat de Barcelona.Ajuntament de Barcelona
30/11/202130/11/2021Self-Referenced Sensor
23/09/202122/09/2024SARS-CoV-2 i altres virus respiratoris en la infància: diferents enfocaments per definir models predictius per al seu diagnòstic i evolució epidemiològicaLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/09/202131/08/2025Remansos urbanos en barrios vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Hacia estrategias de actuación en tiempo real para control de flujo y reducción de ruido en aeronaves.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Computación de Alto Rendimiento de Estructuras Hidrodinámicas CoherentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Estudio cuantitativo de gases, líquidos y sólidos cuánticos a bajas temperaturas. Simulación de gases y líquidos ultradiluidos cuánticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202115/05/2022Preuve du concept d'un système acoustique pour la mesure de masse d'ergols sur un réservoir de taille intermédiaire (300L)CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES
01/09/202131/08/2024Desorden como herramienta para el aprovechamiento de la energía.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Enanas Blancas, Estrellas de Neutrones y Agujeros Negros - Física de las Estrellas Compactas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Análisis computacional del impacto de riesgos genéticos y clínicos en la señalización molecular y disfunciones electrofisiológicas en fibrilación auricular.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Soluciones bio-sostenibles para la mejora acústica y al fuego de envolventes de edificios.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2022For an improvement of Health through rapid and economic diagnosis (iH-red). Imaging platform development for Malaria, Tuberculosis and NTDsCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/09/202131/08/2025ESTUDIO DE LA CONCENTRACION DE POLEN MEDIANTE FLUORESCENCIA Y APLICACION A EVENTOS DE TRANSPORTE A LARGA DISTANCIAMinisterio de Ciencia e Innovación
13/08/202113/08/2021Sistema y método de generación de haces acústicos confocales de vortice con superposición espaciotemporal
16/07/202116/07/2021Method and apparatus for selectively cancelling the effect of the active center of a molecule
01/07/202131/10/2021On the flow and noise control of three-dimensional wakesRES - Red Española de Supercomputacion
26/05/202126/05/2021Sistema de almacenamiento de energía térmica combinando material sólido de calor sensible y material de cambio de fase.
01/05/202131/12/2021Serveis de suport d’anàlisi de dades i desenvolupament de models matemàtics en relació a les dades de la pandèmia de la COVID-19AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
01/05/202130/04/2025Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos - Infrastructures for Nuclear AstrophysicsCommission of European Communities
11/03/202111/09/2021Consultoría Modelo Productivo SARS-COV-2JANSSEN CILAG SA
03/03/202103/03/2021Machine for air-cooled absorption
16/02/202116/02/2021Dispositivo fotovoltaico con un conjunto de fibras para seguimiento del sol
10/02/202109/08/2022Anàlisi del possible acoblament entre els efectes barocalòrics i electrocalòrics.TOTALENERGIES ONE TECH
15/01/202115/12/2021Report COVID-19 Modelling 2021 CNECT/LUX/2020/LVP/0085Commission of European Communities
01/01/202131/12/2024Técnicas acústicas para la gestión de combustibles en el espacioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202131/12/2025EUROfusionCommission of European Communities
23/12/202031/05/2021SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA-CONTAGIOS COVID 19 Y VIAJES TRENES DE VIAJEROS AVE-LDRENFE OPERADORA.
23/11/202015/01/2022Aportació a la UPC, amb caràcter d’irrevocable, la quantitat de 25.000 euros anuals prorrogables a 3 anys per a destinar-los íntegramenta un contracte predoctoral de recerca i a una borsa per a despeBANASEGUR GRUP SL
23/11/202023/11/2023Aplicació d'Algoritmes Quàntics a Problemes Estocàstics de la Investigació OperativaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/11/202012/11/2021Serveis de suport d’anàlisi de dades i desenvolupament de models matemàtics en relació a les dades de la pandèmia de la COVID 19AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
14/09/202013/09/2022Desenvolupament d'un sistema de diagnòstic de malària i altres malalties infeccioses que afecten a poblacions empobrides, mitjançant l'anàlisi d'imatges de microcopia obtingudes amb telèfoin mòbil.PROBITAS FUNDACION PRIVADA
01/09/202031/08/2025RYC-2018-025950.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202031/08/2024European Database for Multiscale Modelling of Radiation DamageCommission of European Communities
01/09/202031/08/2023Design and construction on environmental high performance Hybrid Engineered Timber BuildingsCommission of European Communities
01/08/202031/01/2021Consultoría ensayos clínicos COVID19JANSSEN CILAG SA
31/07/202030/04/2021Système acoustique pour la mesure directe de masse d#ergolsCENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES
22/07/202022/07/2020Manipulación de materia basada en haces acústicos de hélice generados mediante dos haces confocales de vórtice
01/06/202031/05/2022Herramienta de planificación espacial y urbana extrema para episodios de olas de calor e inundaciones repentinas. Construyendo la resiliencia para ciudades y regionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Recuperando las Tecnologías Perdidas: impacto en la Historia y en la conservación del vidrio, la cerámica vidriada y la pintura.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Generación Óptica de Armónicos en Materiales Estratégicos para la NanofotónicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Control inteligente de ondas de Luz con Metamateriales, metasuperficies y medios no-HermíticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Efectos de similaridad, heterogeneidad e interdependencia en el comportamiento colectivo de sistemas complejos artificiales y naturalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Turbulencia y grandes estructuras coherentes de la capa límite atmosférica: Aspectos fundamentales para parametrizar formación de nubes y para aplicaciones de energía eólica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Evolución y nucleosíntesis de estrellas primitivas de masa intemediaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2022StructurAción de una filial para la Valorización transfronteriza de las cañas de mAiz y de giraSol para la COnstrucciónCommission of European Communities
05/05/202004/09/2020Serveis de suport d’analítica de dades i desenvolupament de models matemàtics en relació amb les dades de la pandèmia de la COVID 19AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
01/05/202030/04/2024Ajuts per a la contractació RYC-2018-024947AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202014/01/2021UPC report COVID19 modellingCommission of European Communities
01/03/202001/07/2020IM-2020-1-0001 Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000 (second period)RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/202030/06/2020Large eddy simulations of impinging synthetic jetsRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/202030/06/2020Numerical simulation of the atmospheric activity observed by the Cassini mission on Saturn’s southern Storm AlleyRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/202028/02/2021Development of a low-cost and do-it-yourself hydrodynamic measurement device for monitoring oceanographic variables in developing countries.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Seguiment de l’evolució de la pandèmia COVID-19 en diferents països i regions del Sud GlobalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/202031/01/2024Multi-scale fibre-based optical frequency combs: science, technology and applicationsCommission of European Communities
01/01/202031/12/2022Nucleosynthetic signatures of convective-reactive events in starsAustralian National University
01/01/202031/12/2022Sinergia de teledetección pasiva y activa para la investigación de las interaciones aerosoles-nubes (RESA-CI)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201931/05/2020Numerical simulations of spatial filtering in periodic layered mediaCenter for Physical Sciences and Te
15/11/201914/11/2022A NEW MASTER COURSE IN APPLIED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICSCommission of European Communities
01/11/201929/02/2020Mechanisms of the binding of oncogenic K-RAS proteins at zwitterionic cell membranes (2nd. part)Universitat Politècnica de Catalunya
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000RES - Red Española de Supercomputacion
20/09/201919/09/2021Analysis of second and third harmonic generation in absorptive materialsUS ARMY RDECOM
01/09/201931/08/2021Dynamics and Thermodynamics of Ultradilute LiquidsCommission of European Communities
30/07/201930/07/2020Extension of the Local Hilbert Transform to Acoustic MediaSony Corporation
01/07/201931/10/2019Mechanisms of the binding of oncogenic K-RAS proteins at zwitterionic cell membranesBarcelona Supercomputing Centre-Centro Nacional de Supercomputación
01/07/201930/06/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/06/201931/12/2020Aprendizaje automático y análisis de datos para tecnologías fotónicas biomédicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/05/201917/05/2019A computer implemented method, a system and computer programs for anomaly detection using network analysis
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/201911/04/2021In silico modelling towards 3Rs paradigmFUND.I.INVEST.C.SALUT TRIAS I PUJOL
01/03/201928/02/2023Climate Advanced Forecasting of sub-seasonalCommission of European Communities
01/03/201930/06/2019Effects of dimples on the boundary layer development of airfoils at moderate Reynolds number(cont.)RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201929/02/2020Desarrollo del diseño comercial y pre-escalado de un medidor de caudal de agua ultrasónico de gran diámetroMAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d’un sistema de baix cost per al diagnòstic de malària, tuberculosi i malalties tropicals desateses a través d’imatges de microscopi.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/01/201931/12/2021Geometría-Física-Control y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Simulaciones atomísticas a nanoescala: sistemas biológicos hidratados, disoluciones acuosa y fluidos molecularesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Control optico reversible de la configuracion de dominios en materiales ferroelectricos: efectos fotodetector y fotoactuadorAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Morfodinamica de playas protegidas en el Mediterraneo frente el cambio climatico: ModeladoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistemas dinámicos complejos y herramientas avanzadas de análisis de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Modelización Computacional de Procesos Biofísicos en Múltiples EscalasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/201828/02/2019On the aeroacoustic noise radiated by a cavity at low Mach numberRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201831/10/2021Knowledge Alliance for Sustainable Mid-Rise and Tall Wooden BuildingsCommission of European Communities
01/11/201828/02/2019Role of the frequency on the active flow control of airfoils boundary layer at moderate Reynolds numbers (cont.)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201828/02/2019Effects of dimples on the boundary layer development of airfoils at moderate Reynolds numberRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201830/06/2019Anchorage of a GDP-bound K-RAS protein at a di-myristoil-phosphatidyl-choline cell membraneBarcelona Supercomputing Centre-Centro Nacional de Supercomputación
01/11/201801/02/2020Contrôle acoustique des bulles dans des réservoirs cryogéniquesCNES
01/10/201801/09/2019Lunar ISRU Energy Storage and Electricity GenerationESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
23/07/201801/06/2021Transformació dels grans espais públics de Barcelona com a punt de trobada per la promoció de les STEAM entre els i les estudiants (Anella olímpica i Forum)BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
23/07/201801/06/2021Creació d'activitats relacionades amb les STEAM al parc d'atraccions del TibidaboPARC D'ATRACCIONS TIBIDABO,SA PATSA
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0015- Role of the frequency on the active flow control of airfoils boundary layer at moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
15/06/201814/06/2019Subvenció US ARMY W911NF1810259US ARMY RDECOM
15/06/201814/06/2019Experimental analysis of phase locked harmonic generation in absorptive materials: application to TW laser beam characterizationResearch, Development, and Engineering Command, US Army, USA
01/06/201830/05/2019El objecto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en la aplicación de técnicas de caracterización de haces de luz emitidos por láseres de semiconductorMONOCROM, S.L.
31/05/201831/12/2020Bubble management by means of acousticsEuropean Space Agency
30/04/201815/06/2018MODEX: Morphological Diffusivity ExperimentEuropean Commission
01/04/201831/03/2019VIVALdI-HPC of Vortex Induced VibrAtions for flow controL and energy harvestIngPRACE-Parnership for Advanced Computing in Europe
01/03/201828/02/2019Diseño y construcción de un medidor de caudal de agua ultrásonico basado en tecnología piezoeléctrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201831/10/2018Metadynamics calculations of free energy landscapes of tryptophan bound to phospholipid cell membranesRES - Red Española de Supercomputacion; Barcelona Supercomputing Centre-Centro Nacional de Supercomputación
01/03/201831/08/2020Subvenció US ARMY W911NF-18-1-010126US ARMY RDECOM
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O030 STEM Up!Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S010 Projectes de Cooperació a l'EPSEBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U016 Disseny d’un pla pilot per millorar el control de la tuberculosis a Gombe (Nigèria)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201830/09/2022PREDICCIÓN INTELIGENTE DE LA VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LA ARIDEZ EN EL SUR DE ESPAÑAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201830/09/2021Nuevas tecnologías para el estudio de la diversidad y dinámica de componentes aerobiológicos y de su pronóstico en base a la metereologíaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Materia cuántica ultrafría fuerte y débilmente interactuanteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Vidrios orgánicos y metálicos: dinámica, recristalización y propiedades vibracionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Flujos doblemente difusivos con shear: complejidad espacio-temporal.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Del enfriamiento a las explosiones: la física de los objetos compactosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Óptica nolineal de attosegundos y láseres de rayos XAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Desarrollo de modelos auriculares a nivel de tejido, celular y subcelular, para estudiar mecanismos que confieren un alto riesgo deAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Soluciones sostenibles para envolventes de edificiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Herramientas para la estandarización en análisis y diseño de la interconexión de convertidores electrónicos de potencia.Ministerio de Ciencia e Innovación
01/01/201831/03/2021Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020001-P-001644_ Agrupació Emergent en Tecnologies Quàntiques de Catalunya (QUANTUM)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
11/12/201711/12/2017Image processing method for glaucoma detection and computer program products thereof
16/11/201715/11/2018Creació de material docent i organització d'una jornada de promoció de les STEM al parc d'atraccions Tibidabo amb alumnes de 4t d'ESO i batxilleratPARC D'ATRACCIONS TIBIDABO,SA PATSA
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0018- On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbers (cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0017 3D Ahmed body with Active Flow ControlMinisterio de Economia y Competitividad
01/11/201731/10/2019DIAGNOSIS Innovating a crucial profession in building and construction sectorCommission of European Communities
01/09/201731/08/2021MULTISCALE MODELLING FOR FUSION AND FISSION MATERIALSCommission of European Communities
01/09/201701/09/2020New multiscale Applications of SAR-ASAR and Geophysical Remote Sensing in Oceanographyc, Atmospheric and Agricultural Researchhysical Remote Sensing in OceanEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG); Centre de Supercomputació de Catalunya (Cesca); Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec). Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Dgdsi); Ports de la Generalitat; Barcelona Supercomputing Centre-Centro Nacional de Supercomputación
01/09/201731/03/2019Enhanced absorption in stopped-light photonic nanostrucutres: application to efficient sensingVILNIUS UNIVERSITY
02/08/201702/08/2017Optical system and method for ultrashort pulse characterization
01/07/201731/10/2017High fidelity simulations of vortex induced vibrations for flow control and energy harvestIngRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Boundary layer development and turbulent structures in airfoils at high lift (Cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Direct Numerical Simulation of Synthetic Jets. Application to Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of time-periodic spanwise fluidic actuation on the flow around a cylinderRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017FI-2017-2-0031 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/05/201731/12/2019Bubble control by means of a piezoelectric device at cryogenic conditionsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/04/201731/08/2018Burning on Accreting Compact ObjectsCommission of European Communities
01/03/201701/12/2017Transferencia radiativa en explosiones de supernova termonuclearesCentre de Supercomputació de Catalunya (Cesca)
20/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria Bruker EspañolaBRUKER ESPAÑOLA, S.A.
14/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria ProsimPROSIM SA
10/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria Waters CromatografíaTA INSTRUMENTS-WATERS CROMAT., S.A.
07/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria Renishaw IbéricaRENISHAW IBERICA SAU
01/02/201730/09/2017Supervisió regular dels resultats progressius en simulació en relació a la tasca 1.1AQUA.ABIB WATER SOLUTIONS S.L.
26/01/201728/02/2018Sensores ultrasónicos para medidores de caudal de agua basados en tecnología piezoelectrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
03/01/201703/01/2020Turbulence Generated by Sparse 3D Multiscale GridPan Euroean Laboratory on Non Homogeneous Turbulence - ERCOFTAC
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-04INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201701/09/2020MAS2-CT93-0053 - EUROMARGE: northwestern mediterraneanPan Euroean Laboratory on Non Homogeneous Turbulence - ERCOFTAC; EADS Corporate Foundation International Chair, GEM, UMR CNRS-Centrale Nantes,; European Space Agency
01/01/201730/09/2021Dinàmica no Lineal, Òptica no Lineal i LàsersAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
12/03/201531/05/2023Informe sobre el comportament del vent a la ciutat de Terrassa el 9 de desembre del 2014Ajuntament de Terrassa

Professorat i grups de recerca

Grups de recerca

Grups de la UPC:

Professorat

Professorat del programa de doctorat:

Projectes de recerca

DATA INICIDATA FIACTIVITATENTITAT FINANÇADORA
01/07/202231/10/2022Identifying mechanisms of activation and signalling of oncogenic proteins in cell membranes for tumour blockingBarcelona Supercomputing Centre-Centro Nacional de Supercomputación
01/06/202231/05/2024Creacio i consolidació dels grans espais públics de Barcelona com a punt de trobada per la promoció de les STEAM entre els/les estudiants (PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO).PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO,SA PATSA
18/05/202217/05/2023Contracte de serveis de suport en l'anàlisi de dades i desenvolupament de models matemàtics amb relació a les dades de la pandèmia de Covid 19AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
01/03/202231/05/2024Creació i consolidació dels grans espais públics de Barcelona com a punt de trobada per la promoció de les STEAM entre els/les estudiants (ANELLA OLÍMPICA I FÒRUM).BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
01/02/202231/05/2024Creació i consolidació dels grans espais de Barcelona com a punt de trobada per a la promoció de les STEAM entre els/les estudiants (ZOO de Barcelona)BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
01/01/202231/12/2023Treball de col·laboració entre Hospital de la Vall d'Hebron, Fundació PROBITAS i UPC amb l'objectiu de desenvolupar un sistema de diagnòstic de baix cost per la malària i altres malalties i les einesPROBITAS FUNDACION PRIVADA
10/12/202110/06/2023Verd de proximitat BCN: Pla de monitoratge i avaluació del funcionament i l'impacte de les cobertes i façanes verdes a la ciutat de Barcelona.Ajuntament de Barcelona
30/11/202130/11/2021Self-Referenced Sensor
23/09/202122/09/2024SARS-CoV-2 i altres virus respiratoris en la infància: diferents enfocaments per definir models predictius per al seu diagnòstic i evolució epidemiològicaLA FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
01/09/202131/08/2025Remansos urbanos en barrios vulnerablesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Hacia estrategias de actuación en tiempo real para control de flujo y reducción de ruido en aeronaves.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Computación de Alto Rendimiento de Estructuras Hidrodinámicas CoherentesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Estudio cuantitativo de gases, líquidos y sólidos cuánticos a bajas temperaturas. Simulación de gases y líquidos ultradiluidos cuánticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202115/05/2022Preuve du concept d'un système acoustique pour la mesure de masse d'ergols sur un réservoir de taille intermédiaire (300L)CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES
01/09/202131/08/2024Desorden como herramienta para el aprovechamiento de la energía.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Enanas Blancas, Estrellas de Neutrones y Agujeros Negros - Física de las Estrellas Compactas.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2024Análisis computacional del impacto de riesgos genéticos y clínicos en la señalización molecular y disfunciones electrofisiológicas en fibrilación auricular.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2025Soluciones bio-sostenibles para la mejora acústica y al fuego de envolventes de edificios.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202131/08/2022For an improvement of Health through rapid and economic diagnosis (iH-red). Imaging platform development for Malaria, Tuberculosis and NTDsCentre Cooperació per al Desenvolupament
01/09/202131/08/2025ESTUDIO DE LA CONCENTRACION DE POLEN MEDIANTE FLUORESCENCIA Y APLICACION A EVENTOS DE TRANSPORTE A LARGA DISTANCIAMinisterio de Ciencia e Innovación
13/08/202113/08/2021Sistema y método de generación de haces acústicos confocales de vortice con superposición espaciotemporal
16/07/202116/07/2021Method and apparatus for selectively cancelling the effect of the active center of a molecule
01/07/202131/10/2021On the flow and noise control of three-dimensional wakesRES - Red Española de Supercomputacion
26/05/202126/05/2021Sistema de almacenamiento de energía térmica combinando material sólido de calor sensible y material de cambio de fase.
01/05/202131/12/2021Serveis de suport d’anàlisi de dades i desenvolupament de models matemàtics en relació a les dades de la pandèmia de la COVID-19AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
01/05/202130/04/2025Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos - Infrastructures for Nuclear AstrophysicsCommission of European Communities
11/03/202111/09/2021Consultoría Modelo Productivo SARS-COV-2JANSSEN CILAG SA
03/03/202103/03/2021Machine for air-cooled absorption
16/02/202116/02/2021Dispositivo fotovoltaico con un conjunto de fibras para seguimiento del sol
10/02/202109/08/2022Anàlisi del possible acoblament entre els efectes barocalòrics i electrocalòrics.TOTALENERGIES ONE TECH
15/01/202115/12/2021Report COVID-19 Modelling 2021 CNECT/LUX/2020/LVP/0085Commission of European Communities
01/01/202131/12/2024Técnicas acústicas para la gestión de combustibles en el espacioAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/202131/12/2025EUROfusionCommission of European Communities
23/12/202031/05/2021SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA-CONTAGIOS COVID 19 Y VIAJES TRENES DE VIAJEROS AVE-LDRENFE OPERADORA.
23/11/202015/01/2022Aportació a la UPC, amb caràcter d’irrevocable, la quantitat de 25.000 euros anuals prorrogables a 3 anys per a destinar-los íntegramenta un contracte predoctoral de recerca i a una borsa per a despeBANASEGUR GRUP SL
23/11/202023/11/2023Aplicació d'Algoritmes Quàntics a Problemes Estocàstics de la Investigació OperativaAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/11/202012/11/2021Serveis de suport d’anàlisi de dades i desenvolupament de models matemàtics en relació a les dades de la pandèmia de la COVID 19AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
14/09/202013/09/2022Desenvolupament d'un sistema de diagnòstic de malària i altres malalties infeccioses que afecten a poblacions empobrides, mitjançant l'anàlisi d'imatges de microcopia obtingudes amb telèfoin mòbil.PROBITAS FUNDACION PRIVADA
01/09/202031/08/2025RYC-2018-025950.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/09/202031/08/2024European Database for Multiscale Modelling of Radiation DamageCommission of European Communities
01/09/202031/08/2023Design and construction on environmental high performance Hybrid Engineered Timber BuildingsCommission of European Communities
01/08/202031/01/2021Consultoría ensayos clínicos COVID19JANSSEN CILAG SA
31/07/202030/04/2021Système acoustique pour la mesure directe de masse d#ergolsCENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES
22/07/202022/07/2020Manipulación de materia basada en haces acústicos de hélice generados mediante dos haces confocales de vórtice
01/06/202031/05/2022Herramienta de planificación espacial y urbana extrema para episodios de olas de calor e inundaciones repentinas. Construyendo la resiliencia para ciudades y regionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Recuperando las Tecnologías Perdidas: impacto en la Historia y en la conservación del vidrio, la cerámica vidriada y la pintura.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Generación Óptica de Armónicos en Materiales Estratégicos para la NanofotónicaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Control inteligente de ondas de Luz con Metamateriales, metasuperficies y medios no-HermíticosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Efectos de similaridad, heterogeneidad e interdependencia en el comportamiento colectivo de sistemas complejos artificiales y naturalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Turbulencia y grandes estructuras coherentes de la capa límite atmosférica: Aspectos fundamentales para parametrizar formación de nubes y para aplicaciones de energía eólica.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2023Evolución y nucleosíntesis de estrellas primitivas de masa intemediaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/06/202031/05/2022StructurAción de una filial para la Valorización transfronteriza de las cañas de mAiz y de giraSol para la COnstrucciónCommission of European Communities
05/05/202004/09/2020Serveis de suport d’analítica de dades i desenvolupament de models matemàtics en relació amb les dades de la pandèmia de la COVID 19AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ
01/05/202030/04/2024Ajuts per a la contractació RYC-2018-024947AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/04/202014/01/2021UPC report COVID19 modellingCommission of European Communities
01/03/202001/07/2020IM-2020-1-0001 Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000 (second period)RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/202030/06/2020Large eddy simulations of impinging synthetic jetsRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/202030/06/2020Numerical simulation of the atmospheric activity observed by the Cassini mission on Saturn’s southern Storm AlleyRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/202028/02/2021Development of a low-cost and do-it-yourself hydrodynamic measurement device for monitoring oceanographic variables in developing countries.Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/202028/02/2021Seguiment de l’evolució de la pandèmia COVID-19 en diferents països i regions del Sud GlobalCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/02/202031/01/2024Multi-scale fibre-based optical frequency combs: science, technology and applicationsCommission of European Communities
01/01/202031/12/2022Nucleosynthetic signatures of convective-reactive events in starsAustralian National University
01/01/202031/12/2022Sinergia de teledetección pasiva y activa para la investigación de las interaciones aerosoles-nubes (RESA-CI)AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/12/201931/05/2020Numerical simulations of spatial filtering in periodic layered mediaCenter for Physical Sciences and Te
15/11/201914/11/2022A NEW MASTER COURSE IN APPLIED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICSCommission of European Communities
01/11/201929/02/2020Mechanisms of the binding of oncogenic K-RAS proteins at zwitterionic cell membranes (2nd. part)Universitat Politècnica de Catalunya
01/11/201929/02/2020Optimization of five Active Flow Control parameters on a SD7003 wing profile at several angles of attack from 4 to 16 and at Reynolds number 60000RES - Red Española de Supercomputacion
20/09/201919/09/2021Analysis of second and third harmonic generation in absorptive materialsUS ARMY RDECOM
01/09/201931/08/2021Dynamics and Thermodynamics of Ultradilute LiquidsCommission of European Communities
30/07/201930/07/2020Extension of the Local Hilbert Transform to Acoustic MediaSony Corporation
01/07/201931/10/2019Mechanisms of the binding of oncogenic K-RAS proteins at zwitterionic cell membranesBarcelona Supercomputing Centre-Centro Nacional de Supercomputación
01/07/201930/06/2022001-P-001722_Fusió a Catalunya (Fusion Cat)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
01/06/201931/12/2020Aprendizaje automático y análisis de datos para tecnologías fotónicas biomédicasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
17/05/201917/05/2019A computer implemented method, a system and computer programs for anomaly detection using network analysis
01/05/201931/01/2020DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELLAGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
12/04/201911/04/2021In silico modelling towards 3Rs paradigmFUND.I.INVEST.C.SALUT TRIAS I PUJOL
01/03/201928/02/2023Climate Advanced Forecasting of sub-seasonalCommission of European Communities
01/03/201930/06/2019Effects of dimples on the boundary layer development of airfoils at moderate Reynolds number(cont.)RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201929/02/2020Desarrollo del diseño comercial y pre-escalado de un medidor de caudal de agua ultrasónico de gran diámetroMAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201930/06/2019FI-2019-1-0023 Square cylinder with a detached splitter plate in front of it and with several velocity ratiosRES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201928/02/2020Desenvolupament d’un sistema de baix cost per al diagnòstic de malària, tuberculosi i malalties tropicals desateses a través d’imatges de microscopi.Centre Cooperació per al Desenvolupament
01/01/201931/12/2021Geometría-Física-Control y AplicacionesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Simulaciones atomísticas a nanoescala: sistemas biológicos hidratados, disoluciones acuosa y fluidos molecularesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Control optico reversible de la configuracion de dominios en materiales ferroelectricos: efectos fotodetector y fotoactuadorAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Morfodinamica de playas protegidas en el Mediterraneo frente el cambio climatico: ModeladoAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Sistemas dinámicos complejos y herramientas avanzadas de análisis de datosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201931/12/2021Modelización Computacional de Procesos Biofísicos en Múltiples EscalasAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/11/201828/02/2019On the aeroacoustic noise radiated by a cavity at low Mach numberRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201831/10/2021Knowledge Alliance for Sustainable Mid-Rise and Tall Wooden BuildingsCommission of European Communities
01/11/201828/02/2019Role of the frequency on the active flow control of airfoils boundary layer at moderate Reynolds numbers (cont.)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201828/02/2019Effects of dimples on the boundary layer development of airfoils at moderate Reynolds numberRES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201830/06/2019Anchorage of a GDP-bound K-RAS protein at a di-myristoil-phosphatidyl-choline cell membraneBarcelona Supercomputing Centre-Centro Nacional de Supercomputación
01/11/201801/02/2020Contrôle acoustique des bulles dans des réservoirs cryogéniquesCNES
01/10/201801/09/2019Lunar ISRU Energy Storage and Electricity GenerationESA (EUROPEAN SPACE AGENCY)
23/07/201801/06/2021Transformació dels grans espais públics de Barcelona com a punt de trobada per la promoció de les STEAM entre els i les estudiants (Anella olímpica i Forum)BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA
23/07/201801/06/2021Creació d'activitats relacionades amb les STEAM al parc d'atraccions del TibidaboPARC D'ATRACCIONS TIBIDABO,SA PATSA
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0015- Role of the frequency on the active flow control of airfoils boundary layer at moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201831/10/2018FI-2018-2-0013 Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphereRES - Red Española de Supercomputacion
15/06/201814/06/2019Subvenció US ARMY W911NF1810259US ARMY RDECOM
15/06/201814/06/2019Experimental analysis of phase locked harmonic generation in absorptive materials: application to TW laser beam characterizationResearch, Development, and Engineering Command, US Army, USA
01/06/201830/05/2019El objecto del contrato es la realización del proyecto de I+D consistente en la aplicación de técnicas de caracterización de haces de luz emitidos por láseres de semiconductorMONOCROM, S.L.
31/05/201831/12/2020Bubble management by means of acousticsEuropean Space Agency
30/04/201815/06/2018MODEX: Morphological Diffusivity ExperimentEuropean Commission
01/04/201831/03/2019VIVALdI-HPC of Vortex Induced VibrAtions for flow controL and energy harvestIngPRACE-Parnership for Advanced Computing in Europe
01/03/201828/02/2019Diseño y construcción de un medidor de caudal de agua ultrásonico basado en tecnología piezoeléctrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
01/03/201830/06/2018Effect of the free-stream turbulence in the boundary layer development and heat transfer from a sphere.RES - Red Española de Supercomputacion
01/03/201831/10/2018Metadynamics calculations of free energy landscapes of tryptophan bound to phospholipid cell membranesRES - Red Española de Supercomputacion; Barcelona Supercomputing Centre-Centro Nacional de Supercomputación
01/03/201831/08/2020Subvenció US ARMY W911NF-18-1-010126US ARMY RDECOM
01/03/201828/02/2019CCD 2018-O030 STEM Up!Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-S010 Projectes de Cooperació a l'EPSEBCentre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/03/201828/02/2019CCD 2018-U016 Disseny d’un pla pilot per millorar el control de la tuberculosis a Gombe (Nigèria)Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC
01/01/201830/09/2022PREDICCIÓN INTELIGENTE DE LA VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LA ARIDEZ EN EL SUR DE ESPAÑAMinisterio de Ciencia e Innovación
01/01/201830/09/2021Nuevas tecnologías para el estudio de la diversidad y dinámica de componentes aerobiológicos y de su pronóstico en base a la metereologíaAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Materia cuántica ultrafría fuerte y débilmente interactuanteAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Vidrios orgánicos y metálicos: dinámica, recristalización y propiedades vibracionalesAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Flujos doblemente difusivos con shear: complejidad espacio-temporal.AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Del enfriamiento a las explosiones: la física de los objetos compactosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2021Óptica nolineal de attosegundos y láseres de rayos XAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Desarrollo de modelos auriculares a nivel de tejido, celular y subcelular, para estudiar mecanismos que confieren un alto riesgo deAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201830/09/2021Soluciones sostenibles para envolventes de edificiosAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020Herramientas para la estandarización en análisis y diseño de la interconexión de convertidores electrónicos de potencia.Ministerio de Ciencia e Innovación
01/01/201831/03/2021Actualización y ampliación del ordenador paralelo del campus de Terrassa de la UPCAGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
01/01/201831/12/2020001-P-001644_ Agrupació Emergent en Tecnologies Quàntiques de Catalunya (QUANTUM)GENCAT - DEPT. D'EMPRESA I OCUPACIO
11/12/201711/12/2017Image processing method for glaucoma detection and computer program products thereof
16/11/201715/11/2018Creació de material docent i organització d'una jornada de promoció de les STEM al parc d'atraccions Tibidabo amb alumnes de 4t d'ESO i batxilleratPARC D'ATRACCIONS TIBIDABO,SA PATSA
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0018- On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbers (cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/11/201728/02/2018FI-2017-3-0017 3D Ahmed body with Active Flow ControlMinisterio de Economia y Competitividad
01/11/201731/10/2019DIAGNOSIS Innovating a crucial profession in building and construction sectorCommission of European Communities
01/09/201731/08/2021MULTISCALE MODELLING FOR FUSION AND FISSION MATERIALSCommission of European Communities
01/09/201701/09/2020New multiscale Applications of SAR-ASAR and Geophysical Remote Sensing in Oceanographyc, Atmospheric and Agricultural Researchhysical Remote Sensing in OceanEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG); Centre de Supercomputació de Catalunya (Cesca); Gobierno de España. Ministerio de Educación y Ciencia (Mec). Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Dgdsi); Ports de la Generalitat; Barcelona Supercomputing Centre-Centro Nacional de Supercomputación
01/09/201731/03/2019Enhanced absorption in stopped-light photonic nanostrucutres: application to efficient sensingVILNIUS UNIVERSITY
02/08/201702/08/2017Optical system and method for ultrashort pulse characterization
01/07/201731/10/2017High fidelity simulations of vortex induced vibrations for flow control and energy harvestIngRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Boundary layer development and turbulent structures in airfoils at high lift (Cont)RES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017On the effects of grooves on the boundary layer dynamics and heat transfer of a sphere at low-to-moderate Reynolds numbersRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Direct Numerical Simulation of Synthetic Jets. Application to Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017Effects of time-periodic spanwise fluidic actuation on the flow around a cylinderRES - Red Española de Supercomputacion
01/07/201731/10/2017FI-2017-2-0031 3D Ahmed body with Active Flow ControlRES - Red Española de Supercomputacion
01/05/201731/12/2019Bubble control by means of a piezoelectric device at cryogenic conditionsMIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01/04/201731/08/2018Burning on Accreting Compact ObjectsCommission of European Communities
01/03/201701/12/2017Transferencia radiativa en explosiones de supernova termonuclearesCentre de Supercomputació de Catalunya (Cesca)
20/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria Bruker EspañolaBRUKER ESPAÑOLA, S.A.
14/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria ProsimPROSIM SA
10/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria Waters CromatografíaTA INSTRUMENTS-WATERS CROMAT., S.A.
07/02/201724/03/2017Donació Congrés 43rd Conference on Phase Equilibria Renishaw IbéricaRENISHAW IBERICA SAU
01/02/201730/09/2017Supervisió regular dels resultats progressius en simulació en relació a la tasca 1.1AQUA.ABIB WATER SOLUTIONS S.L.
26/01/201728/02/2018Sensores ultrasónicos para medidores de caudal de agua basados en tecnología piezoelectrica.MAT INVESTMENT HOLDING SL
03/01/201703/01/2020Turbulence Generated by Sparse 3D Multiscale GridPan Euroean Laboratory on Non Homogeneous Turbulence - ERCOFTAC
01/01/201731/12/2021ICREA ACADEMIA 2016-04INSTITUCIO CAT DE RECERCA I
01/01/201701/09/2020MAS2-CT93-0053 - EUROMARGE: northwestern mediterraneanPan Euroean Laboratory on Non Homogeneous Turbulence - ERCOFTAC; EADS Corporate Foundation International Chair, GEM, UMR CNRS-Centrale Nantes,; European Space Agency
01/01/201730/09/2021Dinàmica no Lineal, Òptica no Lineal i LàsersAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur)
12/03/201531/05/2023Informe sobre el comportament del vent a la ciutat de Terrassa el 9 de desembre del 2014Ajuntament de Terrassa

Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Seguiment

   Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

   Indicadors

   Amunt