A proposta de la comissió acadèmica del teu programa, el vicerector o vicerectora de Política Acadèmica designa el tribunal que avaluarà la teva tesi doctoral.  La composició del tribunal ha de complir els requisits que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat.

Una vegada convocat l'acte de defensa i fins al mateix moment en què ha de tenir lloc, correspon al president o presidenta del tribunal articular les mesures de suplència adients (entre els membres suplents), en cas que algun membre titular formuli la renúncia o la impossibilitat material d'assistir-hi.  Si això no és possible, el president o presidenta ha de suspendre l'acte i fixar una data alternativa. En cas que el membre que s’ha de substituir sigui el que actua com a president o presidenta, correspon a la comissió acadèmica designar-lo entre la resta de membres titulars i suplents.

El vocal (en un tribunal de tres membres) o els vocals (en un tribunal de 5 membres) poden actuar mitjançant videoconferència.