Correspon al president o presidenta del tribunal designat per a l’avaluació de la teva tesi fer arribar la convocatòria de la defensa a: 


L'acte de defensa té lloc en sessió pública i en dia lectiu.

Aquest comunicat s'ha de rebre amb una antelació mínima de 10 dies hàbils respecte del dia que ha de tenir lloc la defensa de la tesi. Aquesta informació es publica a l’apartat de “Tesis autoritzades per a la defensa”.

Fins al moment immediatament anterior a l'acte de defensa i exposició pública de la tesi, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot suspendre'n el procediment per circumstàncies greus  sobrevingudes.