Un cop finalitzada la defensa i discussió de la tesi, tant tu com el públic assistent a l’acte abandonareu temporalment la sala perquè el tribunal pugui elaborar un informe escrit de qualificació. En aquest moment el tribunal pot consultar el teu document d’activitats (DAD), ja que, tot i que dona una puntuació quantitativa, els pot ajudar a completar l’avaluació qualitativa de la teva tesi doctoral.

Finalment, el tribunal signa l’acta i atorga la qualificació global que considera adient, entre les següents:

En cas que la qualificació global de la teva tesi sigui d'excel·lent, el tribunal pot atorgar la menció cum laude mitjançant el vot individual i de forma secreta. L’escrutini d’aquests vots el fa la Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat en una sessió diferent.