Quan el tribunal ha finalitzat l’avaluació de la teva defensa de tesi, el president o presidenta indica als assistents que poden tornar a la sala i, abans d'aixecar la sessió, et comunica verbalment la qualificació obtinguda en presència de la resta de persones assistents.