Un cop acabada la teva exposició, els membres del tribunal poden formular-te les qüestions i aclariments que estimin pertinents. A més, els doctors i doctores presents a l’acte també poden formular preguntes en el moment i de la manera que especifiqui el president o presidenta del tribunal.