1. En aquesta convocatòria es poden atorgar, com a màxim, el següent nombre de premis extraordinaris per àmbit:

  • Arquitectura, Edificació i Urbanisme: 2

  • Ciències: 5

  • Enginyeria Civil i Ambiental: 7

  • Enginyeria de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació: 3

  • Enginyeria Industrial: 7

 2. La comissió acadèmica de cada programa de doctorat de la UPC ha de designar el candidat o candidata o els candidats o candidates del seu programa que poden participar en aquesta edició dels Premis Extraordinaris de Doctorat 2023. Aquesta selecció es farà entre el total de doctors i doctores del programa que hagin obtingut la menció cum laude en la defensa de la tesi i que pertanyin a la promoció 2020-2021 (matriculats del dipòsit de tesi el curs acadèmic 2020-2021, amb independència de la data en què va tenir lloc la defensa pública de la tesi). L'expedient acadèmic ha de constar com a tancat i sense cap incidència a resoldre.

 3. El nombre màxim de candidats o candidates que ha de seleccionar cada comissió acadèmica el decideix el conjunt de coordinadors i coordinadores de cada àmbit i ha de ser com a mínim d’un 10 % i com a màxim d’un 20 % del total de tesis dipositades en el període establert per la convocatòria.

 4. La comissió acadèmica de cada programa ha de fer constar el resultat de la selecció de candidats i candidates a l’acta de la sessió en la qual pren l’acord.

 5. Cada candidatura és assignada a l’àmbit de coneixement al qual correspon el programa de doctorat.

 6. El coordinador o coordinadora de cada programa de doctorat ha d’informar del candidat o candidata o dels candidats o candidates seleccionats per la comissió acadèmica mitjançant l’aplicació de gestió dels Premis, que es trobarà disponible al web de l’Escola de Doctorat d’acord amb el calendari de la convocatòria.

 7. La comissió acadèmica de cada programa ha d’informar per escrit els candidats o candidates que han estat seleccionats perquè, en cas de conformitat, completin les dades de la seva candidatura a l’aplicació des de la qual es gestiona la convocatòria dels premis.

 8. Els candidats i candidates han de completar la seva sol·licitud a l’aplicació d’acord amb el termini establert al calendari de la convocatòria. Hi han d'incorporar la documentació següent:

  • Documentació acreditativa de la producció científica derivada directament de la tesi doctoral de manera prioritzada: publicacions (cal indicar l'índex d'impacte i el quartil), patents, aplicacions, desenvolupaments, participació en actes científics, etc.
  • Acreditació d'altres mèrits, com ara beques rebudes, premis, etc., derivats de la tesi doctoral.
  • La veracitat de les dades i els documents presentats per cada candidat o candidata mitjançant l’aplicació és exclusivament responsabilitat dels candidats o candidates. La inexactitud o falsedat de les dades aportades suposaria una falta administrativa.
 9. La comissió acadèmica de cada programa emet a través de l’aplicació un informe relatiu a la qualitat de la producció derivada de la tesi, avalada per les publicacions, les patents, les aplicacions, els desenvolupaments, les participacions en actes científics, etc. acreditats per les persones interessades.

 10. La Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat aprova per a cadascun dels àmbits un jurat format per cinc membres titulars i dos de suplents. Correspon als coordinadors i coordinadores dels programes de cada àmbit acordar en una reunió la modalitat de jurat i, una vegada designat, fer-ne arribar la composició a la Comissió Permanent perquè l’aprovi.

El jurat per a cada àmbit serà proposat d’acord amb una de les dues modalitats següents:

a) Designació directa pel programa de doctorat. Els membres del jurat són proposats per les comissions acadèmiques dels programes de doctorat de l’àmbit que els pertoca per torn. El torn s'estableix com a resultat d’ordenar els programes per ordre alfabètic, començant a continuació de l'últim programa de l'any anterior. Aquesta serà l’opció per defecte i correspon als coordinadors i coordinadores de l'àmbit activar el procediment d'acord amb el calendari de la convocatòria.

b) Designació conjunta pels coordinadors i coordinadores de l’àmbit. El conjunt dels coordinadors i coordinadores de cada àmbit proposa un jurat que es crea ad hoc per a l’ocasió.

En ambdós casos, tots els membres del jurat han de ser doctors o doctores i amb recerca acreditada.

En cap cas el director o directora, el codirector o codirectora o el tutor o tutora d'alguna de les candidatures que es presenten pot formar part del jurat. El jurat pot demanar la col·laboració de doctors o doctores experts quan sigui necessari per l'especificitat del tema desenvolupat en alguna de les tesis proposades o pel nombre de tesis presentades.


 1. Els jurats establiran els seus criteris de valoració, que tindran en compte la producció científica, tècnica o artística i els treballs de recerca que són conseqüència directa de la tesi doctoral, i comunicaran la decisió per escrit a la Comissió Permanent d’acord amb el calendari de la convocatòria. La decisió del jurat serà definitiva i inapel·lable.

 2. La Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat aprovarà la relació provisional de guanyadors i guanyadores per àmbit i la publicarà al web de l'Escola de Doctorat. Un cop finalitzat el període de 10 dies hàbils per a reclamacions i esmenes, es publicarà la relació definitiva de guanyadors i guanyadores dels Premis Extraordinaris de Doctorat de la convocatòria 2023.

 3. Posteriorment, una vegada resoltes les possibles al·legacions presentades, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat resoldrà la convocatòria 2023 de Premis Extraordinaris de Doctorat i ho comunicarà a la Secretaria General de la UPC, per al coneixement del Consell de Govern.

 4. L'Escola de Doctorat publicarà al web la relació definitiva de guanyadors i guanyadores d’acord amb el calendari de la convocatòria.

 5. El Consell de Govern de la UPC ratificarà la relació definitiva de guanyadors i guanyadores en la sessió que presumiblement s'hagi de celebrar en el mes de juliol/setembre de 2023, d'acord amb el calendari de reunions dels òrgans de govern1.                        

 6. L'acte públic de lliurament dels premis es farà durant l'acte de benvinguda al nou estudiantat de doctorat del curs acadèmic 2023-2024. 

1Les dates actualitzades dels òrgans de govern estaran consultables en la web de l'Escola de Doctorat on es faran totes les comunicacions referents a la convocatòria dels Premis Extraordinaris 2023.