Calendari de la convocatòria

Publicació de la convocatòria al web de l'Escola de Doctorat 5/3/2021
Publicació i difusió de la convocatòria entre els coordinadors i coordinadores 8/3/2021
Selecció dels candidats i candidates de cada programa Del 8/3/2021 al 31/3/2021
Comunicació de la composició del jurat de cada àmbit a la Comissió Permanent Del 3/5/2021 al 7/5/2021
Publicació al web de la relació provisional de persones candidates seleccionades 7/4/2021
Publicació al web de la relació definitiva de persones candidates seleccionades 26/4/2021
Introducció de dades sobre cada tesi a l'eina  Del 7/4/2021 al 30/4/2021
Emissió d'un informe per a cada participant a l'eina  Del 7/4/2021 al 14/5/2021
Emissió per part del jurat de les actes dels guanyadors i guanyadores per àmbit Del 17/5/2021 al 18/6/2021
Publicació al web de la relació provisional de guanyadors i guanyadores 28/6/2021
Publicació de la relació definitiva de guanyadors i guanyadores 16/7/2021
Ratificació de la relació definitiva de guanyadors i guanyadores 7/10/2021
Acte de lliurament dels Premis que es farà a la sessió d'acollida als doctorands i doctorandes 5/11/2021