Calendari de la convocatòria

Publicació de la convocatòria al web de l'Escola de Doctorat 01/02/2023
Publicació i difusió de la convocatòria entre els coordinadors i coordinadores 06/02/2023
Selecció dels candidats i candidates de cada programa Del 06/02/2023 al 03/03/2023
Comunicació de la composició del jurat de cada àmbit a la Comissió Permanent Del 03/04/2023 al 06/04/2023
Publicació al web de la relació provisional de persones candidates seleccionades 10/03/2023
Publicació al web de la relació definitiva de persones candidates seleccionades 29/03/2023
Introducció de dades sobre cada tesi a l'eina  Del 10/03/2023 al 06/4/2023
Emissió d'un informe per a cada participant a l'eina  Del 10/03/2023 al 28/04/2023
Emissió per part del jurat de les actes dels guanyadors i guanyadores per àmbit Del 02/05/2023 al 31/05/2023
Publicació al web de la relació provisional de guanyadors i guanyadores 09/06/2023
Publicació de la relació definitiva de guanyadors i guanyadores 26/06/2023
Ratificació de la relació definitiva de guanyadors i guanyadores juliol/setembre 2023
Acte de lliurament dels Premis que es farà a la sessió d'acollida als doctorands i doctorandes Pendent