Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2018


CONVOCATÒRIA 2018
PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT
(PROMOCIÓ 2015-2016)

 

En virtut del que disposa la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat, ratificada per acord núm. 117/2017 del Consell de Govern en data 13 de juliol de 2017,

S'ACORDA:

Promoure la convocatòria de Premis Extraordinaris de Doctorat corresponent a les tesis defensades en el curs acadèmic 2015-2016, de conformitat amb les següents

BASES:

 1. Podran presentar les seves candidatures totes les persones que tinguin el grau de doctor/a per haver formalitzat la seva matrícula de dipòsit de tesi en el curs acadèmic 2015-2016, en qualsevol programa de doctorat de la UPC, havent obtingut la qualificació de cum laude. La candidatura pot ser presentada pel propi interessat o per les comissions acadèmiques dels programes de doctorat.

  Amb el propòsit de promoure la visibilitat de les tesis a Internet i potenciar i incrementar l'índex d'impacte de la citació dels seus autors o autores, totes les tesis que participin en aquesta convocatòria seran publicades en el dipòsit institucional d'accés obert (TDX).
 2. Cada candidatura serà assignada a un dels següents cinc àmbits: 'Arquitectura, Urbanisme i Edificació'; 'Ciències'; 'Enginyeria Civil'; 'Enginyeria de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions' o 'Enginyeria Industrial'.
 3. En aquesta convocatòria es podran atorgar, com a màxim, el següent nombre de Premis Extraordinaris per àmbit:
   • Arquitectura, Urbanisme i Edificació: 7
   • Ciències: 5
   • Enginyeria Civil: 7
   • Enginyeria de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions: 11
   • Enginyeria Industrial: 12
 4. El 5 de març de 2018 s'habilitarà una aplicacióal web de l'Escola de Doctorat on els candidats hauran de presentar la seva sol·licitud fins al 4 d'abril de 2018, incorporant la documentació següent:
   • Documentació acreditativa de la producció científica derivada directament de la tesi doctoral de manera prioritzada: publicacions (indicar l'índex d'impacte i quartil), patents, aplicacions, desenvolupaments, participació en actes científics, etc.
   • Acreditació d'altres mèrits com ara: beques rebudes, premis, etc., derivats de la tesi doctoral.
   • En cas de no tenir la tesi dipositada a TDX: Declaració de l’autor/a de la tesi i determinació dels seus drets (Declaració TDX); cal omplir les dades i signar-lo per duplicat.
    NOTA: la veracitat de les dades i documents presentats és exclusivament responsabilitat dels candidats. La inexactitud o falsedat en les dades aportades suposaria falta administrativa.
 5. L’Escola de Doctorat publicarà en el web la relació provisional d’admesos: 6 d’abril de 2018 i començarà un període d’al·legacions de 10 dies hàbils.
 6. Durant aquest període d’al·legacions, les comissions acadèmiques dels programes de doctorat podran proposar candidatures.
 7. L’Escola de Doctorat publicarà en el web la relació definitiva d’admesos: 16 de maig de 2018.
 8. Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat de la UPC, amb el suport de l'Escola de Doctorat, emetran un informe relatiu a la qualitat de la producció derivada de la tesi, avalada per les publicacions, patents, aplicacions, desenvolupaments, participacions en actes científics, etc., acreditats pels interessats. Data límit: 27 de maig de 2018.
 9. La Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat aprova per a cadascun dels àmbits un jurat format per cinc membres titulars i dos de suplents, tots doctors o doctores i amb recerca reconeguda, a criteri de la comissió permanent. En cap cas un director o directora o tutor o tutora d’alguna de les candidatures que es presenten podrà formar part del jurats. El jurat pot demanar la col·laboració de doctors o doctores experts quan sigui necessari per l’especificitat del tema desenvolupat en alguna de les tesis proposades o pel nombre de tesis presentades.
 10. Els jurats establiran uns criteris de valoració on es tindrà en compte la producció científica, tècnica o artística i els treballs de recerca que són conseqüència directa de la tesi doctoral, i formalitzaran les seves deliberacions en una acta que haurà de ser emesa com a màxim el 22 de juliol de 2018.
 11. La Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat aprovarà la relació provisional de guanyadors per àmbit el 25 de juliol de 2018 i es publicarà en el web de l’Escola de Doctorat el 26 de juliol de 2018.
 12. L’Escola de Doctorat comunicarà els resultats de les deliberacions dels jurats a totes les persones que hi hagin participat perquè aquestes, si escau, facin les observacions i reclamacions que creguin adients, a partir de la data de notificació i durant els 12 dies hàbils següents.
 13. Transcorreguda aquesta data, i un cop resoltes les possibles al·legacions presentades, la Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat resoldrà la convocatòria 2018 de Premis Extraordinaris de Doctorat, i la comunicarà a la Secretaria General de la UPC, per a coneixement del Consell de Govern.
 14. L’Escola de Doctorat publicarà en el web la relació definitiva de guanyadors: 26 de setembre de 2018.
 15. El Consell de Govern de la UPC ratificarà la relació definitiva de guanyadors: 25 d’octubre de 2018.
 16. L’Acte públic de lliurament dels premis es farà durant la jornada d’acollida dels nous estudiants de Doctorat: 9 de novembre de 2018.

 

 

Francisco Luis Sepulcre Sánchez
President de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat
1 de març de 2018