Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2019

CONVOCATÒRIA 2019
PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT
(PROMOCIÓ DEL CURS 2016-2017)

 

En virtut del que disposa la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat, ratificada per l'Acord núm. 37/2018 del Consell de Govern amb data 24 d'octubre de 2018,

S'ACORDA:

Promoure la convocatòria dels Premis Extraordinaris de Doctorat corresponent a les tesis doctorals defensades en el curs acadèmic 2016-2017, de conformitat amb les bases i normativa següents:

BASES:

 1. Podran presentar les seves candidatures totes les persones que tinguin el grau de doctor/a, amb menció cum laude, i hagin formalitzat la seva matrícula de dipòsit de tesi en el curs acadèmic 2016-2017 en qualsevol programa de doctorat de la UPC. La candidatura pot ser presentada a iniciativa de la persona interessada o de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat en el termini establert a la convocatòria.

  Amb el propòsit de promoure la visibilitat de les tesis a Internet i potenciar i incrementar l'índex d'impacte de la citació dels autors o autores, totes les tesis que participin en aquesta convocatòria es publicaran al dipòsit institucional d'accés obert (TDX).
 2. Cada candidatura serà assignada a un dels cinc àmbits següents: Arquitectura, Urbanisme i Edificació; Ciències; Enginyeria Civil; Enginyeria de les Tecnologies de la Informació i Comunicació o Enginyeria Industrial.
 3. En aquesta convocatòria es poden atorgar, com a màxim, el següent nombre de premis extraordinaris per àmbit:
   • Arquitectura, Urbanisme i Edificació: 4
   • Ciències: 5
   • Enginyeria Civil: 5
   • Enginyeria de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions: 6
   • Enginyeria Industrial: 9
 4. A partir del 26 de febrer de 2019 s'habilitarà una aplicacióal web de l'Escola de Doctorat en què els candidats i candidates podran presentar la seva sol·licitud fins al 29 de març de 2019. Han d'incorporar-hi la documentació següent:
   • Documentació acreditativa de la producció científica derivada directament de la tesi doctoral de manera prioritzada: publicacions (cal indicar l'índex d'impacte i el quartil), patents, aplicacions, desenvolupaments, participació en actes científics, etc.
   • Acreditació d'altres mèrits, com ara beques rebudes, premis, etc., derivats de la tesi doctoral.
   • En cas de no tenir la tesi dipositada al TDX, declaració de l'autor o autora de la tesi i determinació dels seus drets (Declaració TDX), cal omplir-la i signar-la per duplicat.
    La veracitat de les dades i documents presentats és exclusivament responsabilitat dels candidats o candidates. La inexactitud o falsedat de les dades aportades suposaria una falta administrativa.
 5. Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures, l'Escola de Doctorat les revisarà i el 3 d'abril de 2019 publicarà al seu web la relació provisional de persones admeses i excloses. Un cop finalitzat el període de 10 dies hàbils per a reclamacions i esmenes, es publicarà la relació definitiva de persones admeses i excloses.
 6. Durant aquest període d'al·legacions, les comissions acadèmiques dels programes de doctorat podran continuar proposant candidatures a través de l'aplicació fins al 26 d'abril de 2019.
 7. L'Escola de Doctorat publicarà el 29 d'abril de 2019 al web la relació definitiva de candidatures admeses i excloses.
 8. Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat de la UPC, amb el suport de l'Escola de Doctorat, emetran un informe relatiu a la qualitat de la producció derivada de la tesi, avalada per les publicacions, les patents, les aplicacions, els desenvolupaments, les participacions en actes científics, etc. acreditats per les persones interessades. Data límit: 24 de maig de 2019.
 9. La Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat aprova per a cadascun dels àmbits un jurat format per cinc membres titulars i dos de suplents, tots doctors o doctores i amb recerca reconeguda, a criteri de la Comissió Permanent. En cap cas el director o directora o el tutor o tutora d'alguna de les candidatures que es presenten pot formar part del jurats. El jurat pot demanar la col·laboració de doctors o doctores experts quan sigui necessari per l'especificitat del tema desenvolupat en alguna de les tesis proposades o pel nombre de tesis presentades.
 10. Els jurats establiran els seus propis criteris de valoració, que tindran en compte la producció científica, tècnica o artística i els treballs de recerca que són conseqüència directa de la tesi doctoral, i comunicaran la seva decisió a la Comissió Permanent com a màxim el 23 de juliol de 2019.
 11. La Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat aprovarà la relació provisional de guanyadors i guanyadores per àmbit el 25 de juliol de 2019 i es publicarà l'endemà al web de l'Escola de Doctorat. Un cop finalitzat el període de 10 dies hàbils per a reclamacions i esmenes, es publicarà la relació definitiva de guanyadors i guanyadores dels Premis Extraordinaris de Doctorat de la convocatòria 2019.
 12. Posteriorment a aquesta data i resoltes les possibles al·legacions presentades, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat resoldrà la convocatòria 2019 de Premis Extraordinaris de Doctorat i la comunicarà a la Secretaria General de la UPC, per a coneixement del Consell de Govern.
 13. L'Escola de Doctorat publicarà al web la relació definitiva de guanyadors i guanyadores el 13 de setembre de 2019.
 14. El Consell de Govern de la UPC ratificarà la relació definitiva de guanyadors i guanyadores el 8 d'octubre de 2019 (data prevista).
 15. L'acte públic de lliurament dels premis es farà durant la jornada d'acollida dels nous estudiants de doctorat el 8 de novembre de 2019.

NORMATIVA LEGAL

Normativa general

Les bases contingudes en aquesta convocatòria es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat i seran l'únic instrument de publicitat oficial que es tindrà en compte a l'efecte del còmput de terminis i compliment de tràmits establerts en la present convocatòria, sense perjudici que s'utilitzin, amb caràcter complementari i no oficial, avisos per correu electrònic a les persones interessades o qualsevol altre mitjà de publicació que la UPC consideri adequat per garantir-ne la màxima difusió entre els doctorands i doctorandes i els investigadors i investigadores. La comunicació amb les persones que hi participin s'haurà de fer a través de l'adreça de correu que facilitin en la inscripció.

Tots els participants hauran d'acceptar íntegrament les bases del concurs, així com la resolució per part de l'organització de qualsevol incidència que no estigui prevista en aquestes bases, d'acord amb els criteris que consideri més adients.

Acceptació tàcita de les bases i exempció de responsabilitats

La participació en el concurs comporta l'acceptació de totes les bases. L'Escola de Doctorat es reserva el dret d'ampliar o modificar aquestes bases i el calendari, i fins i tot d'anul·lar el concurs o deixar-lo sense efecte, sempre que hi hagi una causa justificada. Les modificacions de les bases seran efectives a partir de l'endemà de la data de publicació. Els candidats i candidates disposaran d'un termini de tres dies per retirar-se del concurs per aquest motiu o fer les accions oportunes amb motiu de les ampliacions o modificacions que hi hagin estat incorporades. L'Escola de Doctorat es reserva el dret a deixar fora de concurs qualsevol participant que cometi frau o n'alteri el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer corresponent de la Universitat per fer-ne ús únicament amb les finalitats que es derivin de les activitats pròpies dels Premis Extraordinaris de Doctorat de l'Escola de Doctorat. Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per a la qual cosa s'hauran d'adreçar a l'Escola de Doctorat.

Francisco Luis Sepulcre Sánchez
President de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat
19 de febrer de 2019