Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2020


Es reactiva la Convocatòria 2020 (promoció 2017/18) dels premis extraordinaris de doctorat. Durant l'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (RD 463/2020 de 14 de març de 2020) hem hagut d'aturar i ajornar algunes dates del procediment. Consulteu el calendari actualitzat 

CONVOCATÒRIA 2020
PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT
(PROMOCIÓ DEL CURS 2017-2018)

 

En virtut del que disposa la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat, ratificada per l'Acord núm. CG/2019/05/19 del Consell de Govern en data 8 d'octubre de 2019,

S'ACORDA:

Promoure la convocatòria dels Premis Extraordinaris de Doctorat de 2020 corresponent a les tesis doctorals defensades en el curs acadèmic 2017-2018, de conformitat amb les bases i normativa següents:

BASES:

 1. En aquesta convocatòria es poden atorgar, com a màxim, el següent nombre de premis extraordinaris per àmbit:

  • Arquitectura, Urbanisme i Edificació: 3

  • Ciències: 6

  • Enginyeria Civil i Ambiental: 7

  • Enginyeria de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació: 6

  • Enginyeria Industrial: 9

 2. La Comissió Acadèmica de cada programa de doctorat de la UPC ha de designar el/la candidat/a o els/les candidats/es del seu programa que poden participar en aquesta edició dels premis extraordinaris de doctorat 2020. Aquesta selecció es farà entre el total de doctors i doctores del seu programa que han obtingut la menció cum laude en la defensa de la tesi i que pertanyin a la promoció 2017-2018 (matriculats del dipòsit de tesi en el curs acadèmic 2017-2018, amb independència de la data en la que va tenir lloc la defensa pública de la tesi).

 3. El nombre màxim de candidats o candidates que ha de seleccionar cada Comissió Acadèmica ho decideixen el conjunt de coordinadors de cada àmbit i ha de ser com a mínim d’un 10% i com a màxim d’un 20% d’entre el total de tesis dipositades en el període establert per la convocatòria.

 4. La Comissió Acadèmica de cada programa ha de fer constar el resultat de la seva selecció de candidats i candidates a l’acta de la sessió en la que pren l’acord.

 5. Cada candidatura és assignada a l’àmbit de coneixement al que correspon el programa de doctorat.

 6. El coordinador o la coordinadora de cada programa de doctorat informarà del candidat/a o dels candidats/es seleccionats per la Comissió Acadèmica mitjançant l’aplicatiu de gestió dels premis que estarà disponible en el web de l’Escola de Doctorat d’acord amb el calendari de la convocatòria.

 7. La Comissió Acadèmica de cada programa informarà per escrit als seus candidats o candidates que han estat seleccionats perquè, en cas de conformitat, completin a l’aplicatiu les dades de la seva candidatura.

 8. Els candidats i candidates han de completar la seva sol·licitud a l’aplicatiu d’acord amb el termini establert al calendari de la convocatòria. Han d'incorporar-hi la documentació següent:

  • Documentació acreditativa de la producció científica derivada directament de la tesi doctoral de manera prioritzada: publicacions (cal indicar l'índex d'impacte i el quartil), patents, aplicacions, desenvolupaments, participació en actes científics, etc.
  • Acreditació d'altres mèrits, com ara beques rebudes, premis, etc., derivats de la tesi doctoral.
  • La veracitat de les dades i documents presentats per cada candidat o candidata mitjançant l’aplicatiu, és exclusivament responsabilitat d’ell o ella. La inexactitud o falsedat de les dades aportades suposaria una falta administrativa.
 9. La Comissió Acadèmica de cada programa emet a través de l’aplicatiu, un informe relatiu a la qualitat de la producció derivada de la tesi, avalada per les publicacions, les patents, les aplicacions, els desenvolupaments, les participacions en actes científics, etc. acreditats per les persones interessades.

 10. La Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat aprova per a cadascun dels àmbits un jurat format per cinc membres titulars i dos de suplents, d’entre els coordinadors i coordinadores dels programes de doctorat de l’àmbit o bé els doctors o doctores en qui les comissions acadèmiques deleguin. Els membres del jurat seran designats com a resultat d’ordenar els programes de doctorat per ordre alfabètic. Per a les següents convocatòries, i per a mantenir la memòria en el procediment, el jurat estarà compost per dos dels vocals d’aquesta convocatòria, que actuaran com a president i secretari, i la resta de membres seran designats seguint l’ordre alfabètic. En cap cas el director o directora o el tutor o tutora d'alguna de les candidatures que es presenten pot formar part del jurats. El jurat pot demanar la col·laboració de doctors o doctores experts quan sigui necessari per l'especificitat del tema desenvolupat en alguna de les tesis proposades o pel nombre de tesis presentades.

 11. Els jurats establiran els seus propis criteris de valoració, que tindran en compte la producció científica, tècnica o artística i els treballs de recerca que són conseqüència directa de la tesi doctoral, i comunicaran la seva decisió per escrit a la Comissió Permanent d’acord al calendari de la convocatòria.

 12. La Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat aprovarà la relació provisional de guanyadors i guanyadores per àmbit i ho publicarà al web de l'Escola de Doctorat. Un cop finalitzat el període de 10 dies hàbils per a reclamacions i esmenes, es publicarà la relació definitiva de guanyadors i guanyadores dels Premis Extraordinaris de Doctorat de la convocatòria 2020.

 13. Posteriorment a aquesta data i resoltes les possibles al·legacions presentades, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat resoldrà la convocatòria 2020 de Premis Extraordinaris de Doctorat i la comunicarà a la Secretaria General de la UPC, per a coneixement del Consell de Govern.

 14. L'Escola de Doctorat publicarà al web la relació definitiva de guanyadors i guanyadores en el seu web d’acord amb el calendari de la convocatòria.

 15. El Consell de Govern de la UPC ratificarà la relació definitiva de guanyadors i guanyadores el 8 d'octubre de 2020 (data prevista).

 16. L'acte públic de lliurament dels premis es farà durant la jornada d'acollida dels nous estudiants de doctorat el 6 de novembre de 2020.


NORMATIVA LEGAL

Normativa general

Les bases contingudes en aquesta convocatòria es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Doctorat i seran l'únic instrument de publicitat oficial que es tindrà en compte a l'efecte del còmput de terminis i compliment de tràmits establerts en la present convocatòria, sense perjudici que s'utilitzin, amb caràcter complementari i no oficial, avisos per correu electrònic a les persones interessades o qualsevol altre mitjà de publicació que la UPC consideri adequat per garantir-ne la màxima difusió entre els candidats i candidates de la convocatòria. La comunicació amb les persones que hi participin s'haurà de fer a través de l'adreça de correu que facilitin en la inscripció.

Tots els participants hauran d'acceptar íntegrament les bases del concurs, així com la resolució per part de l'organització de qualsevol incidència que no estigui prevista en aquestes bases, d'acord amb els criteris que consideri més adients.

Acceptació tàcita de les bases i exempció de responsabilitats

La participació en el concurs comporta l'acceptació de totes les bases. L'Escola de Doctorat es reserva el dret d'ampliar o modificar aquestes bases i el calendari, i fins i tot d'anul·lar el concurs o deixar-lo sense efecte, sempre que hi hagi una causa justificada. Les modificacions de les bases seran efectives a partir de l'endemà de la data de publicació. Els candidats i candidates disposaran d'un termini de tres dies per retirar-se del concurs per aquest motiu o fer les accions oportunes amb motiu de les ampliacions o modificacions que hi hagin estat incorporades. L'Escola de Doctorat es reserva el dret a deixar fora de concurs qualsevol participant que, d’acord amb el seu criteri, cometi frau o n'alteri el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer corresponent de la Universitat per fer-ne ús únicament amb les finalitats que es derivin de les activitats pròpies dels Premis Extraordinaris de Doctorat de l'Escola de Doctorat. Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per a la qual cosa s'hauran d'adreçar a l'Escola de Doctorat.

Barcelona, 20 de febrer de 2020

 

Francisco Luis Sepulcre Sánchez
President de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat