Vés al contingut (premeu Retorn)

Acte de defensa pública de la tesi

La comissió acadèmica del programa ha d'articular els mecanismes adients perquè es dugui a terme l'acte de defensa de la tesi a les seves instal·lacions o en altres de pròpies de la UPC. Si la defensa es vol fer fora de la UPC, cal l'autorització expressa de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat i que posteriorment la comissió acadèmica del programa asseguri que es compleixen la normativa de doctorat vigent i els processos establerts per a l'avaluació.

 

L'acte de defensa té lloc en sessió pública i en dia lectiu.

Exposició i defensa

L'acte de defensa consisteix en l'exposició de la tasca que heu dut a terme, la metodologia que heu emprat, el contingut i les conclusions a les quals heu arribat, amb una menció especial de les aportacions originals.

 

En casos particulars, determinats per la comissió acadèmica del programa, com ara la participació d'empreses o la possibilitat de generació de patents relacionades amb el contingut de la tesi, l'Escola de Doctorat habilita el procediment adient per garantir que no es publiquin aquests aspectes durant la defensa, tal com s'estableix a la secció de tesis amb processos de protecció i/o acords de confidencialitat.

 

A partir d'aquesta exposició, els membres del tribunal poden formular-vos les qüestions que considerin adients i demanar-vos els aclariments que estimin pertinents. A més, els doctors i doctores presents poden formular-vos preguntes en el moment i de la manera que especifiqui el president o presidenta del tribunal.

 

El tribunal que avalua la tesi disposa del vostre document d'activitats, en què figuren les activitats formatives que heu dut a terme. Aquest document de seguiment no dóna una puntuació quantitativa, però sí que constitueix un instrument d'avaluació qualitativa que completa l'avaluació de la tesi doctoral.

Avaluació

Un cop finalitzada la defensa i discussió de la tesi i una vegada el públic ha abandonat la sala, cadascun dels membres del tribunal elabora un informe de qualificació per escrit, mitjançant un document normalitzat, sobre la tesi defensada, que s'adjunta al document d'activitats.

 

Finalment, el tribunal atorga la qualificació global que considera adient, entre les següents: No apte, aprovat, notable i excel·lent, la qual es recull a l'acta de grau de doctor o doctora que han de signar tots els membres presents del tribunal.

 

El president o presidenta del tribunal, abans d'aixecar la sessió, us comunicarà verbalment la qualificació obtinguda, així com a la resta de persones assistents.

Menció cum laude

Si la qualificació global ha estat d'excel·lent, el tribunal pot atorgar la menció cum laude mitjançant el vot individual i de forma secreta.

 

PROCEDIMENT ESTABLERT PER LA COMISSIÓ PERMANENT DE L'ESCOLA DE DOCTORAT:

 

Després que els membres del tribunal hagin determinat la qualificació de la tesi, poden atorgar la menció cum laude emetent un vot individual i de forma secreta, marcant 'Sí' o 'No' en la papereta que se'ls haurà subministrat prèviament.

 

En el cas que la resposta sigui 'Sí' caldrà que marqui també els motius pels quals vol atorgar aquesta menció:

 

  • Avenç significatiu del coneixement, acreditat a través de publicacions en revistes indexades de contrastada rellevància en la seva àrea de coneixement (per exemple revistes indexades JCR).
  • Acceptació de les aportacions en la comunitat científica i acadèmica, acreditada a través de la difusió de resultats en congressos de referència en la seva àrea de coneixement.
  • Altres motius en l'àmbit científic, d'impacte en l'entorn socioeconòmic o en forma de patents en explotació.

 

Un cop els membres del tribunal han emès el seu vot individual, cadascun d'ells introduirà la papereta dins d'un sobre i el tancarà.

 

El secretari o secretària del tribunal recollirà tots els vots i els introduirà en un sobre gran on signaran tots els membres del tribunal.

 

L'escrutini d'aquests vots es farà en una altra sessió per part de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat qui delegarà en el president o presidenta i el secretari o secretària de la mateixa.

 

  • Realitzarà l'escrutini. S'atorgarà la menció cum laude només si tots els vots són positius.
  • Farà constar el resultat a l'acta de grau.
  • Farà constar el resultat a l'exemplar de la tesi.
  • Notificarà el resultat al doctorand o doctoranda, al departament i als membres del tribunal.
  • Farà constar el resultat en el Document d'Activitats del Doctorand.
  • El president o presidenta i el secretari o secretària de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat signaran l'acta de grau.


Un cop fet l'escrutini de vots, si el resultat és 'Sí' per unanimitat, el doctorand o doctoranda obtindrà la menció cum laude.

Documentació

El secretari o secretària o la persona en qui ho delegui (membre UPC del tribunal, coordinador o coordinadora, o responsable administratiu del programa de doctorat) portarà tota la documentació corresponent a la lectura a l'Escola de Doctorat en el termini màxim de 5 dies hàbils. La documentació també es pot fer arribar a l'Escola de Doctorat mitjançant correu certificat.

 

Podreu sol·licitar una certificació literal dels informes de qualificació de la tesi.

 

L'Escola de Doctorat s'ocupa de l'arxiu corresponent de la tesi doctoral i en remet un exemplar a l'Arxiu General. Així mateix, també envia la tesi en format digital i tota la informació necessària al Ministeri d'Educació als efectes oportuns.