Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula

Una vegada heu obtingut l'autorització per a la tramitació de la tesi, caldrà que formalitzeu la matrícula del dipòsit de tesi a la unitat que gestiona el vostre doctorat o a l'Escola de Doctorat en el cas de tenir la gestió centralitzada.

 

IMPORTANT: en el vostre expedient ha de constar la fotocòpia validada del títol universitari oficial i, si escau, del màster oficial, amb la corresponent legalització per via diplomàtica o homologació, si el títol no és d'un país membre de la Unió Europea, i amb la traducció jurada en cas de no estar en idioma espanyol.

 

Per fer-ho cal que presenteu la documentació següent:

 

 1. DNI / NIE / Passaport actualitzat (original i fotocòpia)
 2. La sol·licitud de matrícula del dipòsit de tesi
 3. Una còpia de la tesi en format electrònic (PDF, per exemple) amb la tesi completa
 4. Un resum de la tesi en format electrònic (PDF, per exemple) de 4.000 caràcters com a màxim, en anglès i en català o castellà (veieu la secció d'impresos).
 5. El document d'activitats del doctorand o doctoranda, signat pel tutor o tutora, el director o directora i codirectors o codirectores de tesi, i amb el vistiplau del coordinador o coordinadora del programa.
 6. L'autorització del director o directora de la tesi, i del tutor o tutora, si escau.
 7. L'autorització de la comissió acadèmica del programa de doctorat per fer el tràmit de defensa, a la qual s'han d'adjuntar els originals dels dos informes externs emesos per les persones expertes, o la declaració de la comissió que la qualitat de la tesi està avalada externament perquè es pugui defensar (per exemple, amb l'existència de publicacions).
 8. Proposta del tribunal de tesi. Un cop preparada la documentació és la comissió acadèmica del programa l'encarregada de signar aquesta proposta i lliurar-la a la unitat gestora o a l'Escola de Doctorat, segons correspongui. Veieu la secció del tribunal de tesi per a més detalls sobre composició, avaluació i nomenament.
 9. El currículum breu (màx. 200 paraules), en format electrònic (PDF, per exemple), de tots els membres externs a la UPC proposats en el tribunal.
 10. La declaració de l'autor o autora per a la incorporació de la tesi al TDX.
 11. Opcional: la sol·licitud de menció de doctor o doctora internacional, juntament amb la resta de documentació establerta a la secció de la menció internacional.

 

En el moment de la matrícula del dipòsit de tesi cal que la tutoria estigui prèviament avaluada de manera satisfactòria i que estigueu al corrent del pagament de totes les matrícules anuals de tutoria. En cas contrari, cal que aboneu els imports de tutories no satisfetes en cursos anteriors.

 

La matrícula no es considera de ple dret fins que no s'ha pagat íntegrament.

 

Per als doctorands o doctorandes inscrits sota el marc del Rd 56/2005 i el Rd 1393/2007 serà necessari que en el moment de la matrícula del dipòsit de tesi consti en el seu expedient el document de compromís entre el doctorand o doctoranda i el seu director o directora.