Vés al contingut (premeu Retorn)

Seguiment

Dipòsit

La tesi doctoral queda en dipòsit durant 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la tramitació a l’Escola de Doctorat.

 

L'Escola de Doctorat fa difusió del dipòsit de la tesi mitjançant la pàgina web de la UPC. En casos particulars, determinats per la comissió acadèmica del programa de doctorat, com ara la participació d'empreses o la possibilitat de generació de patents relacionades amb el contingut de la tesi, l'Escola de Doctorat habilita el procediment adient per garantir que no es publiquin aquests aspectes, tal com s'estableix a l'apartat de tesis amb processos de protecció i/o acords de confidencialitat associats.

 

La comissió acadèmica del programa ha de comunicar que s'ha fet el dipòsit als membres del PDI de la unitat o les unitats que promouen el programa.

 

L'Escola de Doctorat facilita el procediment que s'ha de seguir perquè els doctors i doctores acreditats puguin examinar el text complet de la tesi en dipòsit i puguin adreçar per escrit les observacions que considerin convenients a l'Escola de Doctorat.

 

La Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat examina la tesi i la proposta del tribunal i hi pot fer observacions.

 

Si s'hi formulen observacions, l'Escola de Doctorat us les comunica, així com als director o directores i/o al tutor o tutora (si escau) i a la comissió acadèmica del programa. En el termini de 5 dies hàbils, la comissió acadèmica del programa ha de manifestar per escrit a l'Escola de Doctorat el seu posicionament sobre si pot continuar el procés o s'ha de parar.

Admissió a tràmit de lectura i nomenament del tribunal

Un cop transcorregut el termini de 10 dies hàbils de dipòsit sense que s'hi presentin observacions, o una vegada resoltes les que hagin estat formulades, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat admet la tesi a tràmit de lectura i designa el tribunal seguint la proposta prioritzada.

 

La comissió acadèmica del programa ha de fer arribar als membres del tribunal, com a mínim deu dies hàbils abans de la lectura:

 

  • la notificació que han estat designats,
  • la data, l'hora i el lloc de la lectura,
  • una còpia de la tesi perquè la puguin examinar,
  • el document d'activitats del doctorand o doctoranda.

Incidències en el tribunal

Una vegada convocat l'acte, el president o presidenta del tribunal ha d'articular les mesures de suplència adients en cas que algun membre titular formuli la renúncia o la impossibilitat material d'assistir-hi. Si el dia fixat per a l'acte de defensa i exposició pública de la tesi no s'hi presenta algun dels membres, cal incorporar-hi els suplents. Si això no és possible, el president o presidenta ha de suspendre l'acte de lectura i fixar una data alternativa, després de consultar la resta de membres, l'autor o autora de la tesi i la comissió acadèmica del programa. Cal comunicar el canvi a l'Escola de Doctorat.

 

Si s'ha de substituir el president o presidenta per una causa sobrevinguda, l'ha de substituir la persona que proposa la comissió acadèmica del programa entre la resta de titulars i suplents.

Difusió pública

Una vegada nomenat el tribunal, el president o presidenta convoca l'acte de defensa de la tesi, i el secretari o secretària ho comunica a la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat, a l'autor o autora de la tesi, als directors o directores de la tesi i a la comissió acadèmica del programa de doctorat amb una antelació mínima de 10 dies hàbils respecte del dia que ha de tenir lloc. Aquesta informació es publica a la pàgina web de l'Escola de Doctorat.

 

La comissió acadèmica del programa ha de fer difusió de l'admissió a tràmit de la lectura de la tesi a tot el PDI doctor adscrit a les unitats vinculades al programa, com a mínim dos dies lectius abans de l'acte.

Termini

Un cop la tesi ha estat admesa a tràmit de lectura, la defensa s'ha de portar a terme en un període màxim de sis mesos.

Suspensió

Fins al moment immediatament anterior a l'acte de defensa i exposició pública de la tesi, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot suspendre'n el procediment per circumstàncies greus sobrevingudes, cosa que ha de comunicar al president o presidenta del tribunal, a l'autor o autora de la tesi i als seus directors o directores.