Vés al contingut (premeu Retorn)

Defensa de la tesi

La comissió acadèmica del programa ha de fer arribar als membres del tribunal:

  • la notificació que han estat nomenats,
  • proposta de data, hora i lloc de la defensa,
  • la tesi en format electrònic perquè la puguin examinar,
  • el document d'activitats del doctorand o doctoranda.
  • manual d'actuació del tribunal

Incidències en el tribunal

Una vegada convocat l'acte, el president o presidenta del tribunal ha d'articular les mesures de suplència adients en cas que algun membre titular formuli la renúncia o la impossibilitat material d'assistir-hi. Si el dia fixat per a l'acte de defensa i exposició pública de la tesi no s'hi presenta algun dels membres, cal incorporar-hi els suplents. Si això no és possible, el president o presidenta ha de suspendre l'acte de defensa i fixar una data alternativa, després de consultar la resta de membres, l'autor o autora de la tesi i la comissió acadèmica del programa. Cal comunicar el canvi a l'Escola de Doctorat.

Si s'ha de substituir el president o presidenta per una causa sobrevinguda, l'ha de substituir la persona que proposa la comissió acadèmica del programa entre la resta de titulars i suplents.

Difusió pública

Una vegada nomenat el tribunal, el president o presidenta convoca l'acte de defensa de la tesi, a l'autor o autora de la tesi, a tots el membres titulars i suplents del tribunal, als directors o directores de la tesi, al coordinador/a de la comissió acadèmica del programa de doctorat, a la unitat gestora del programa i a l'Escola de Doctorat. Aquest comunicat s'ha de fer amb una antelació mínima de 10 dies hàbils respecte del dia que ha de tenir lloc la defensa de la tesi. Aquesta informació es publica a la pàgina web de l'Escola de Doctorat.

Termini

Un cop la tesi ha estat admesa a tràmit de defensa, aquesta s'ha de portar a terme en un període màxim de sis mesos.

Suspensió

Fins al moment immediatament anterior a l'acte de defensa i exposició pública de la tesi, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot suspendre'n el procediment per circumstàncies greus sobrevingudes, cosa que ha de comunicar al president o presidenta del tribunal, a l'autor o autora de la tesi i als seus directors o directores.

Acte de defensa pública de la tesi

La comissió acadèmica del programa ha d'articular els mecanismes adients perquè es dugui a terme l'acte de defensa de la tesi a les seves instal·lacions o en altres de pròpies de la UPC. Si la defensa es vol fer fora de la UPC, cal l'autorització expressa de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat i que posteriorment la comissió acadèmica del programa asseguri que es compleixen la normativa de doctorat vigent i els processos establerts per a l'avaluació.

L'acte de defensa té lloc en sessió pública i en dia lectiu.

Exposició i defensa

L'acte de defensa consisteix en l'exposició de la tasca que heu dut a terme, la metodologia que heu emprat, el contingut i les conclusions a les quals heu arribat, amb una menció especial de les aportacions originals.

En casos particulars, determinats per la comissió acadèmica del programa, com ara la participació d'empreses o la possibilitat de generació de patents relacionades amb el contingut de la tesi, l'Escola de Doctorat habilita el procediment adient per garantir que no es publiquin aquests aspectes durant la defensa, tal com s'estableix a la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

A partir d'aquesta exposició, els membres del tribunal poden formular-vos les qüestions que considerin adients i demanar-vos els aclariments que estimin pertinents. A més, els doctors i doctores presents poden formular-vos preguntes en el moment i de la manera que especifiqui el president o presidenta del tribunal.

El tribunal que avalua la tesi disposa del vostre document d'activitats, en què figuren les activitats formatives que heu dut a terme. Aquest document de seguiment no dóna una puntuació quantitativa, però sí que constitueix un instrument d'avaluació qualitativa que completa l'avaluació de la tesi doctoral.