Vés al contingut (premeu Retorn)

Dipòsit de la tesi

Dipòsit de la tesi

La tesi doctoral queda en dipòsit a l'Escola de Doctorat durant 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la mecanització en el sistema de gestió d'expedients de la UPC.

L'Escola de Doctorat fa difusió del dipòsit de la tesi mitjançant la seva pàgina web. En casos particulars, determinats per la comissió acadèmica del programa de doctorat, com ara la participació d'empreses o la possibilitat de generació de patents relacionades amb el contingut de la tesi, l'Escola de Doctorat habilita el procediment adient per garantir que no es publiquin aquests aspectes, tal com s'estableix a la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La comissió acadèmica del programa ha de difondre el dipòsit als membres del PDI de la unitat o les unitats que promouen el programa.

L'Escola de Doctorat facilita el procediment que s'ha de seguir perquè els doctors i doctores acreditats puguin examinar el text complet de la tesi en dipòsit i puguin adreçar per escrit les observacions que considerin convenients a l'Escola de Doctorat.

La Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat examina la tesi i la proposta del tribunal i hi pot fer observacions. En cas de no validar la proposta del tribunal, informa a la comissió acadèmica del programa per tal que presenti les esmenes oportunes.

Si s'hi formulen observacions, l'Escola de Doctorat les comunica als doctorands/des, així com als director o directores i/o al tutor o tutora (si escau) i a la comissió acadèmica del programa. En el termini de 5 dies hàbils, la comissió acadèmica del programa ha de manifestar per escrit a l'Escola de Doctorat el seu posicionament sobre si pot continuar el procés o s'ha de parar.

Admissió a tràmit de defensa i nomenament del tribunal

Un cop transcorregut el termini de 10 dies hàbils de dipòsit sense que s'hi presentin observacions, o una vegada resoltes les que hagin estat formulades, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat admet la tesi a tràmit de defensa i el rector/a (o vicerector/a en qui delegui) nomena al tribunal propostat.

L'autorització de la defensa es publica al web de l'Escola, a l'apartat de tesis autoritzades per a defensa.