Vés al contingut (premeu Retorn)

Qualificació

Avaluació

Un cop finalitzada la defensa i discussió de la tesi i una vegada el públic ha abandonat la sala, cadascun dels membres del tribunal elabora un informe de qualificació per escrit, mitjançant un document normalitzat, sobre la tesi defensada, que s'adjunta al document d'activitats.

Finalment, el tribunal atorga la qualificació global que considera adient, entre les següents: No apte, aprovat, notable i excel·lent, la qual es recull a l'acta de grau de doctor o doctora que han de signar tots els membres presents del tribunal.

El president o presidenta del tribunal, abans d'aixecar la sessió, us comunicarà verbalment la qualificació obtinguda, així com a la resta de persones assistents.

Menció cum laude

Si la qualificació global ha estat d'excel·lent, el tribunal pot atorgar la menció cum laude mitjançant el vot individual i de forma secreta.

L'escrutini d'aquests vots es farà en una altra sessió per part de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat.

Si el resultat és 'Sí' per unanimitat, el doctorand o doctoranda obtindrà la menció cum laude.

Documentació

El secretari o secretària o la persona en qui ho delegui (membre UPC del tribunal, coordinador o coordinadora, o responsable administratiu del programa de doctorat) portarà tota la documentació corresponent a la defensa a a l'Escola de Doctorat en el termini màxim de 5 dies hàbils. La documentació també es pot fer arribar a l'Escola de Doctorat mitjançant correu postal certificat o per missatger.

Podreu sol·licitar una certificació literal dels informes de qualificació de la tesi.

Qualificació a l'expedient

L'Escola de Doctorat rep la documentació associada a la defensa i, una vegada revisada, es realitza l'escrutini dels vots Cum Laude. El resultat s'incorpora a l'acta de qualificació de la tesi, que signen el president i el secretari de la Comissió Permanent.

La qualificació obtinguda s'incorpora en el programa de gestió d'expedients de la UPC i es comunica automàticament al doctorand/a, directors/res, membres del tribunal, coordinador del programa i unitat gestora del programa.

L'endemà, aquesta informació s'actualitza automàticament al web de l'Escola, a l'apartat de “tesis defensades”.