Vés al contingut (premeu Retorn)

Equivalència del grau acadèmic de doctor

L'equivalència al nivell acadèmic de doctor o doctora suposa el reconeixement oficial de la formació superada per a l'obtenció del títol de doctor o doctora a l'estranger.

Aquest procediment està regulat a la Normativa d'equivalència al nivell acadèmic de doctor o doctora (Acord núm. 91/2016 del Consell de Govern).

 1. Sol·licituds

  Les persones interessades han d'adreçar una sol·licitud al rector o rectora, a la qual han d'annexar la documentació següent:

  1. Document oficial d'identificació.
  2. Còpia del títol oficial estranger de doctor o doctora, que en alguns casos han d'haver estat legalitzats.
  3. Indicació del repositori públic o lloc web on està publicada la tesi doctoral. En cas que aquesta no sigui accessible, s'hi ha d'annexar un exemplar de la tesi.
  4. Relació de publicacions acadèmiques derivades de la tesi doctoral.

  La sol·licitud i la documentació annexa s'han de fer arribar en format electrònic, d'acord amb el format i el procediment establerts, i en idioma català, espanyol o anglès, o la traducció oficial a algun d'aquests idiomes. La tesi s'ha de lliurar en l'idioma original. Si cal, se'n requerirà la traducció a la persona interessada.

  S'admetran a tràmit les sol·licituds d'equivalència que tinguin relació amb els àmbits temàtics de l'Escola de Doctorat i sempre que s'hagin abonat els preus públics corresponents a l'estudi de la sol·licitud.

 2. Instrucció

  Les sol·licituds són examinades pel director o directora de l'Escola de Doctorat, de les quals elabora un informe. Per a aquesta tasca, el director o directora pot comptar amb la col·laboració dels coordinadors o coordinadores dels programes de doctorat, i, si escau, també pot sol·licitar l'emissió d'informes sobre la sol·licitud a acadèmics experts en la matèria.

  Per estudiar la sol·licitud es té en compte la correspondència del nivell acadèmic del títol estranger amb el títol de doctor o doctora, d'acord amb el que disposa el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES). També es poden tenir en compte taules d'equivalència oficials o pròpies de la UPC entre títols estrangers de doctor o doctora.

  En cas que sigui necessari, es pot requerir a la persona sol·licitant que aporti documentació addicional acreditativa, entre altres, de la institució d'expedició i del tribunal que ha jutjat la tesi, del programa d'estudis o de l'expedient acadèmic (durada, qualificacions, etc.).

  La proposta de resolució es comunica per mitjans electrònics a la persona interessada. En cas que sigui favorable, la persona interessada ha d'aportar, si no ho ha fet amb anterioritat, la documentació acadèmica original (títol, expedient, etc.), que en alguns casos han d'haver estats legalitzats, i una còpia d'aquesta documentació, que compulsarà la unitat de gestió corresponent, juntament amb el document identificatiu.

 3. Resolució

  Les equivalències al nivell acadèmic de doctor o doctora són resoltes pel rector o rectora, d'acord amb la proposta elaborada pel director o directora de l'Escola de Doctorat.

  La resolució d'equivalència es materialitza amb l'expedició d'un certificat acreditatiu, previ pagament del preu públic corresponent a l'expedició de la credencial. La resolució d'equivalència es comunica al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport perquè la inscrigui al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

  L'equivalència al nivell acadèmic de doctor o doctora no implica, en cap cas, l'homologació, la declaració d'equivalència o el reconeixement d'un altre o uns altres títols estrangers dels quals estigui en possessió la persona interessada, ni el reconeixement a Espanya a un nivell diferent del de doctor o doctora.